Giáo án Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 1941)

6 44 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:21

Bài 10 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941) I Mục tiêu học Kiến thức: Giúp học sinh nhận thức được: - Với sách kinh tế mới, nhân dân Xô viết vượt qua khó khăn to lớn q trình khôi phục đất nước sau chiến tranh - Những nội dung thành tựu chủ yếu công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô hai thập niên 1921-1941 Kĩ - Bồi dưỡng, giáo dục tình cảm cách mạng, HS nhận thức sức mạnh, tính ưu việt thành tựu vĩ đại công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô - Tránh tư tưởng phủ định lịch sử, phủ nhận đóng góp to lớn chủ nghĩa xã hội tiến trình phát triển lịch sử nhân loại Tư tưởng - Rèn luyện kĩ phân tích tư liệu lịch sử, để hiểu chất kiện lịch sử - Tăng cường khả đối chiếu, so sánh kiện lịch sử để hiểu rõ đặc trưng lịch sử kiện (So sánh Chính sách cộng sản thời chiến với Chính sách kinh tế mới) II Phương pháp dạy học: III Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy - Lược đồ Liên Xô năm 1940 - Tranh ảnh công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô - Một số tư liệu, mẩu chuyện công xây dựng chủ nghĩa xã hội Chuẩn bị trò - Đọc tìm hiểu trước theo hướng dẫn giáo viên IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học Kiểm tra cũ (5’) - Câu hỏi: + Ý nghĩa thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga 1917 - Đáp án: + + + Dạy - học (39’) - Giới thiệu (1’) Sau đánh bại thù trong, giặc ngồi, nhân dân Xơ viết bước vào thời kỳ khai phá đường mới: đường lên chủ nghĩa xã hội Quá trình diễn nào, học hôm tìm hiểu Thơ øi Hoạt động Hoạt động học Kiến thức lượ giáo viên sinh ng I CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CƠNG CUỘC PHỤC KINH TẾ (1921 - 1925) Chính sách kinh tế 12’ Hoạt động1: Cá nhân - HS - Hoàn cảnh - GV yêu câu HS nhắc lại thời kỳ khó khăn: chống thù giặc ngồi quyền Xơ Viết thực sách gì, sách có phù hợp khơng ? - Trước tình quyền Xơ viết có chủ trương ? - GV phân tích HS thấy rõ mặt tích cực Chính sách kinh tế nông nghiệp, công nghiệp mặt khác - Với chủ trương tích cực vậy, Chính sách kinh tế có ý nghĩa, tác dụng ? Hướng dẫn HS so sánh số liệu ngành kinh tế nước Nga năm 1921 1923 sách giáo khoa -> Từ hồi phục phát triển nhanh kinh tế dẫn đến ổn định trị-xã hội, đời sống nhân dân cải thiện, nhà nước vô sản củng cố Chính phủ thi hành + Nền kinh tế bị tàn sách Cộng sản thời chiến, phá nghiêm trọng sách lúc + Tình hình trị khơng phù hợp khơng ổn định, lực lượng phản cách mạng dậy chống phá -HS: thực sách nhiều nơi kinh tế Nội dung: + 3-1921, Đảng Bơn+ Nơng nghiệp: Thay sê-vích định thực chế độ trưng thu lương Chính sách Kinh tế thực thừa chế độ thu thuế lương thực - Nội dung + Công nghiệp + Nông nghiệp: Thay -Tập trung khôi phục chế độ trưng thu công nghiệp nặng lương thực thừa - Cho phép tư nhận chế độ thu thuế lương th xây dựng thực xí nghiệp nhỏ có + Cơng nghiệp kiểm sốt nhà nước -Tập trung khơi phục - Khuyến khích tư cơng nghiệp nặng nước đầu tư kinh - Cho phép tư nhận doanh Nga thuê xây - Nhà nước nắm giữ dựng xí nghiệp ngành kinh tế quan nhỏ có kiểm sốt trọng nhà nước + Thương nghiệp, tiền tệ: - Khuyến khích tư Tư nhân tự bn nước ngồi đầu tư bán, đẩy mạnh mối quan kinh doanh Nga hệ nông thôn với - Nhà nước nắm giữ thành thị,… ngành kinh tế - HS: quan trọng + Đây sư chuyển đổi + Thương nghiệp, tiền kịp thời đầy sáng tạo từ tệ: Tư nhân tự kinh tế tập trung, độc buôn bán, đẩy mạnh quyền sang kinh mối quan hệ nông tế nhiều thành phần tự thôn với thành thị,… buôn bán sư điều -> Thực chất tiết nhà nước chuyển đổi kịp thời từ + Đây công lao to lớn kinh tế Nhà nước đóng góp xuất sắc nắm độc quyền sang Lênin vào kho tàng lý luận kinh tế nhiều thành CNXH khoa học phần tự buôn bán - Ngày nay, công cải sư kiểm soát cách, đổi số Nhà nước nước XHCN tiếp thu - Tác dụng tinh thần để vận + Thúc đẩy kinh tế dụng phù hợp vào tình quốc dân chuyển biến hình thực tiễn rõ rệt, giúp nhân dân nước vượt qua khó khăn hồn thành khôi phục kinh tế + Để lại nhiều học kinh nghiệm công xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều nước giới Sự thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết *Hoạt động 2: Cá nhân - Cuối 12-1922, Liên bang Cộng hoà xã hội - GV dẫn dắt: Trong bối - Công xây dựng chủ nghĩa Xô viết cảnh giới CNXH bảo vệ an ninh thành lập (gọi tắt Liên nước Nga XHCN quốc phòng đòi hỏi Xơ) lại TBCN, công dân tộc lãnh thổ Xô - Nguyên tắc: Sự bình xây dựng phát viết phải liên minh chặt chẽ đẳng mặt, quyền triển đất nước đặt nhằm tăng cường sức tự dân yêu cầu ? mạnh mặt tộc, giúp đỡ lẫn -> Đại hội Xơ viết tồn - Cuối 12-1922, Liên bang xây dựng thành công Liên bang lần thứ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa CNXH cuối 12-1922 Xô viết thành lập (gọi đạo trực tiếp Lê- tắt Liên Xô) nin, Liên bang Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết 7’ tun bố thành lập - Những tư tưởng đạo gồm nước cộng hoà: Lênin Nga, U-crai-na, Bê-lô- đường giải đắn rút-xi-a Ngoại Cap- vấn đề dân tộc đất ca-dơ nước Xô viết - Việc thành lập Liên bang - GV sử dụng lược đồ Xô viết thành tựu cuối giới thiệu nước thực cộng hoà đạo trực tiếp đến năm 1940 15 Lê-nin nước Liên bang Xơ viết -> Đánh giá vai trò Lê-nin việc hình thành Liên bang Xơ viết II CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CNXH Ở LIÊN XÔ (1925 - 1941 ) Những kế hoạch năm 12’ Hoạt động 3: Cá nhân - Hoàn cảnh - Sau hồn thành cơng khơi phục kinh tế 1921-1925, tình hình Liên Xơ lúc ? - Trước tình hình nhiệm vụ Liên Xơ lúc ? - Kết thực kế hoạch năm ? + Trên lĩnh vực công nghiệp ? - Đến hè 1937, sản xuất CN vượt 428% so với 1929 gấp lần so với 1931 Tổng sản phẩm công nghiệp vượt qua Anh, Pháp, Đức cộng lại, đứng đầu châu Âu đứng thứ hai giới, sau Mĩ + Trong lĩnh vực nông nghiệp? - GV phân tích khó khăn cơng tác tập thể hố nơng nghiệp Từ HS thấy thành tựu to lớn + Trong lĩnh vực văn hóa giáo dục ? Từ 1921-1940, khoảng 60 triệu người dân thoát nạn mù chữ, Liên xô đứng đầu giới tốc độ toán nạn mù chữ + Trên lĩnh vực xã hội - Sau hồn thành nhiệm vụ khơi phục kinh tế, Liên Xô nước nông nghiệp lạc hậu - Bị nước đế quốc bao vây, cô lập HS: - Nhiệm vụ tiến hành công nghiệp hóa XHCN: Ưu tiên phát triển cơng nghiệp nặng, cụ thể cơng nghiệp chế tạo máy móc cơng cụ, lượng, cơng nghiệp khai khống, cơng nghiệp quốc phòng,… - Cơng nghiệp hóa XHCN nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ độ nên phải có kế hoạch dài hạn với mục tiêu phù hợp HS: - Kế hoạch năm lần thứ (1928-1932), kế hoạch năm lần thứ hai (1933-1937) hồn thành trước thời hạn Liên Xơ từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp + Nơng nghiệp: Cơng tập thể hố đưa 93% nơng dân với 90% diện tích canh tác vào nông nghiệp tập thể, qui mô sản xuất lớn, sở vật chất kỉ thuật giới hố HS: + Sau hồn thành nhiệm vụ khơi phục kinh tế, Liên Xô nước nông nghiệp lạc hậu + Bị nước đế quốc bao vây, cô lập - Nhiệm vụ trọng tâm tiến hành cơng nghiệp hóa XHCN với đường lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặng - Kế hoạch năm lần thứ (1928-1932), kế hoạch năm lần thứ hai (1933-1937) hồn thành trước thời hạn Liên Xơ từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp XHCN + Công nghiệp: 1937, sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân +Nông nghiệp: Cơng tập thể hố đưa 93% nơng dân với 90% diện tích canh tác vào nơng nghiệp tập thể, qui mô sản xuất lớn, sở vật chất kỉ thuật giới hoá + Văn hố giáo dục: Thanh tốn nạn mù chữ, hồn thành phổ cập giáo dục tiểu học nước, phổ cập giáo dục trung học sở thành phố + Xã hội: Cơ cấu giai cấp thay đổi, giai cấp bóc lột bị xố bỏ, giai cấp cơng nhân, nơng dân tập thể có thay đổi ? - Những thành tựu Liên Xơ công xây dựng CNXH to lớn, chứng tỏ tính ưu việt hấp dẫn CNXH 6’ 5’ - Văn hoá giáo dục: Thanh tốn nạn mù chữ, hồn thành phổ cập giáo dục tiểu học nước, phổ cập giáo dục trung học sở thành phố HS: - Xã hội: Cơ cấu giai cấp thay đổi, giai cấp bóc lột bị xố bỏ, giai cấp cơng nhân, nơng dân tập thể tầng lớp trí thức XHCN tầng lớp trí thức XHCN - 1937, kế hoạch năm lần thứ ba thực bị gián đoạn chiến tranh xâm lược phát xít Đức Quan hệ ngoại giao Liên Xô Hoạt động 4: Cá nhân - HS - Từng bước thiết lập - Tuy tồn vòng vây quan hệ ngoại giao với - Bên cạnh CNTB Liên Xô số nước láng giềng thành tựu kinh tế, kiên trì bền bỉ đấu tranh để châu Á châu Âu lĩnh vực ngoại bước phá vỡ - Từng bước phá vỡ giao, Liên Xô đạt sách bao vây cô lập sách bao vây thành tựu ? kinh tế ngoại giao cô lập kinh tế CNĐQ ngoại giao - Từ 1922 -> 1925 nước ĐQ cường quốc tư -> Vị Liên Xô ngày Đức, Anh, Pháp, Nhật lần nâng cao lượt đặt quan hệ ngoại trường quốc tế giao với Liên Xô - Đầu 1925, Liên xô thiết lập quan hệ ngoại giao với 20 nước giới - 1933, Mĩ công nhận đặt quan hệ đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô -> Vị Liên Xô ngày nâng cao trường quốc tế CỦNG CỐ, DẶN DÒ Củng cố:Học sinh trả lời câu hỏi - Hồn cảnh, nội dung, tác dụng Chính sách kinh tế Nga năm 1921? - Những thành tựu Liên Xô qua việc thực kế hoạch năm từ 1925-1941 Dặn dò - Nắm cũ trả lời câu hỏi SGK - Làm tập SBT trang 46, 47, 48, 49 - Chuẩn bị học V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………… ……………………………………… ………………………………………… ... kinh nghiệm công xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều nước giới Sự thành lập Liên bang Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xơ viết *Hoạt động 2: Cá nhân - Cuối 12-1922, Liên bang Cộng hoà xã hội - GV dẫn dắt:... cơng Liên bang lần thứ Cộng hồ xã hội chủ nghĩa CNXH cuối 12-1922 Xô viết thành lập (gọi đạo trực tiếp Lê- tắt Liên Xơ) nin, Liên bang Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Xô viết 7’ tuyên bố thành lập -... - Công xây dựng chủ nghĩa Xô viết cảnh giới CNXH bảo vệ an ninh thành lập (gọi tắt Liên nước Nga XHCN quốc phòng đòi hỏi Xơ) lại TBCN, công dân tộc lãnh thổ Xô - Nguyên tắc: Sự bình xây dựng phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 1941), Giáo án Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 1941)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn