Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

5 87 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:09

Bài 16 CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức Sau học xong học, yêu cầu HS cần: - Nắm chuyển biến quan trọng kinh tế, trị, xã hội nước Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ điểm phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc khu vực - Thấy rõ nét số phong trào cách mạng quốc gia Đông Nam Á lục địa (Lào, Campuchia, Miến Điện), Đông Nam Á hải đảo (Inđônêxia, Malaixia) đặc biệt cách mạng tư sản Thái Lan (1932) Tư tưởng - Thấy sắc tương đồng gắn bó nước Đông Nam Á đấu tranh giành độc lập, tự - Nhận thức quy luật lịch sử “Có áp bức, có đấu tranh”, thấy tính chất yếu đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân dân tộc bị áp Kỹ - Rèn luyện kỹ hệ thống hóa kiện - Nâng cao kỹ phân tích, so sánh II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC - Lược đồ Đơng Nam Á - Một số hình ảnh, tư liệu quốc gia Đông Nam Á - Tiết bao gồm: Phần I II Tiết bao gồm: Phần III, IV V III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Kiểm tra cũ Câu Nêu kiện cách mạng Trung Quốc năm 1913 1919? Câu Nêu nhận xét giai cấp lãnh đạo, đường đấu tranh cách mạng Ấn Độ năm 1910 - 1939? Điểm khác cách mạng Ấn Độ cách mạng Trung Quốc gì? Tại Đảng Quốc đại lại chủ trương đấu tranh vằng phương pháp hòa bình khơng sử dụng bạo lực? Giới thiệu - GV đưa biểu tượng lúa ASEAN nêu câu hỏi: + Nhận biết hình tượng tổ chức nào? + Em biết tổ chức này? - GV nhận xét bổ sung, dẫn dắt vào mới: Chúng ta nhận thấy lớn mạnh quốc gia khu vực Đông Nam Á thời kỳ đại Để hiểu biết lịch sử khu vực thời kỳ 1918 - 1939 vào Tổ chức hoạt động dạy học lớp: Hoạt động GV HS Kiến thức HS cần nắm * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân I Tình hình nước Đơng Nam Á - GV treo lược đồ Đông Nam Á để giúp HS nhận sau Chiến tranh giới thứ biết 11 quốc gia khu vực Từ đó, nhắc lại lịch sử cuối kỉ XIX Tình hình kinh tế, trị - xã hội - Vào cuối kỉ XIX khu vực diễn Sau chiến tranh giới thứ nhất, sách chuyển biến quan trọng kinh tế, trị - xã khai thác thuộc địa thực dân phương Tây hội, nước Đông Nam Á (trừ Xiêm) trở tác động mạnh làm chuyển biến kinh tế, thành thuộc địa nước thực dân phương trị - xã hội khắp Đơng Nam Á Tây a Về kinh tế: Đông Nam Á bị vào hệ - Chính sách khai thác thuộc địa thực dân thống kinh tế CNTB với tư cách thị phương Tây làm cho kinh tế, trị trường tiêu thụ nơi cung cấp nguyên liệu xã hội có biến đổi quan trọng Hãy xem cho quốc đoạn chữ in nhỏ để thấy rõ điều b Về trị: Tuy có thể chế khác nhau, nước quyền * Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân thuộc địa cai trị lệ thuộc nước thực dân - GV: Sau Chiến tranh giới thứ nhất, phong c Về xã hội: Sự phân hóa giai cấp diễn trào độc lập dân tộc phát triển hầu khắp sâu sắc Nhất phát triển mạnh mẽ giai nước Đông Nam Á So với năm đầu kỉ cấp tư sản giai cấp công nhân XX, phong trào có bước tiến Cùng với chuyển biến nước, - GV: Hãy tìm biểu nội dung thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga cao này? trào cách mạng giới tác động đến phong - HS khai thác tư liệu kênh chữ nhỏ, suy trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á nghĩ, trả lời bổ sung - GV nêu câu hỏi: Tại đầu kỷ XX xu Khái quát chung phong trào độc lập hướng mới, xu hướng vô sản lại xuất Đông Nam Á Đông Nam Á? - Sau chiến tranh giới thứ nhất, phong - HS trả lời GV nhận xét chốt ý trào GPDT phát triển mạnh mẽ Đơng Nam Á có bước tiến rõ rệt với lớn mạnh * Hoạt động 3: Làm việc nhóm giai cấp tư sản trưởng thành giai cấp Chia nhóm theo tổ (4 nhóm) vơ sản + Nhóm 1: Tại Đảng Cộng sản Inđônêxia - Giai cấp tư sản dân tộc đề mục tiêu đòi Đảng đời sớm Đơng Nam Á? Vai trò Đảng đổi với phong trào cách mạng thập niên 20 kỉ XX? + Nhóm 2: Sau kiện quyền lãnh đạo chuyển sang giai cấp tư sản? Đường lối chủ trương Đảng thể nào? Nhận xét điểm giống với đường lối chủ trương Đảng Quốc đại Ấn Độ? + Nhóm 3: Nét phong trào cách mạng Inđônêxia đầu thập niên 30 kỉ XX? + Nhóm 4: Nét phong trào cách mạng Inđônêxia cuối thập niên 30 kỉ XX? - HS nhóm trình bày ý kiến nhóm quyền tự kinh doanh, tự chủ trị dạy tiếng mẹ đẻ nhà trường Một số đảng Tư sản thành lập Inđơnêxia, Miến Điện, Mã Lai,… - Đồng thời giai cấp vô sản bắt đầu trưởng thành với đời Đảng Cộng sản Inđônêxia (1920), Việt Nam, Mã Lai Philippin (1930) Nhiều khởi nghĩa vu trang, dậy công nông nổ (Inđônêxia 1926 -1927, Việt Nam 1930 – 1931) II Phong Trào độc lập dân tộc Inđônêxia - Tháng 5/1920: Đảng Cộng sản Inđônêxia thành lập Tập hợp lực lượng lãnh đạo cách mạng năm 20, tiêu biểu khởi nghĩa vu trang Giava Xumatơra (1926 1927) khởi nghĩa không giành thắng lợi cuối cùng làm rung chuyển thống trị thực dân Hà Lan - Năm 1927, quyền lãnh đạo phong trào cách mạng chuyển sang Đảng Dân tộc giai cấp tư sản, đứng đầu A Xucácnô Đảng Dân tộc chủ trương đoàn kết lực lượng dân tộc chống đế quốc, đấu tranh đường hòa bình phong trào bất hợp tác với quyền thực dân Đảng Dân tộc trở thành lực lượng dẫn dắt đấu tranh GPDT Inđônêxia - Đầu thập niên 30, Phong trào chống thực dân Hà Lan tiếp tục lan rộng nước, tiêu biểu khởi nghĩa thủy binh cảng Surabaya (1933) Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp dã man, Đảng Dân tộc bị đặt ngồi vòng pháp luật - Cuối thập niên 30, trước nguy chủ nghĩa phát xít, người cộng sản kết hợp với Đảng Inđônêxia thành lập mặt trận thống chống phát xít với tên gọi Liên minh trị Inđơnêxia Xucácnô đứng đầu - 12/1939, Liên minh họp đại hội đại biểu nhân dân gồm 90 đảng phái tổ chức trị tham gia, thơng qua Nghị ngơn ngữ, quốc kì, quốc ca Thực dân Hà Lan từ chối đề nghị hợp tác chống phát xít Liên minh * Hoạt động 4: Làm việc lớp, cá nhân - Dựa vào SGK trình bày nét phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Đông Dương - Qua bảng SGK, em nhận xét đặc điểm tính chất phong trào đấu tranh Đông Dương - HS trả lời: bổ sung cuối cùng GV chốt lại III Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Lào Campuchia - Sau chiến tranh giới thứ nhất, sách tăng cường khai thác thuộc địa chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề thực dân Pháp làm bùng nổ đấu tranh chống Pháp nước Đông Dương - Ở Lào, khởi nghĩa Onh Kẹo * Hoạt động 5: Cá nhân Commađam nổ từ 1901 kéo dài 30 năm - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân, nét Cuộc khởi nghĩa người Mèo Chậu Pachay phong trào đấu tranh chống thực dân Anh lãnh đạo (1918 – 1922) Bắc Lào Tây Bắc nhân dân Mã Lai, Miến Điện? Việt Nam - HS trả lời, bổ sung Cuối cùng GV chốt ý - Ở Campuchia, phong trào chống thuế, chống bắt phu bùng lên mạnh mẽ nhiều tỉnh, tiêu biểu Côngpông Chơnăng, thực dân Pháp đàn áp đẫm máu làm 400 người chết * Hoạt động 6: Cả lớp, cá nhân - 1930, đời Đảng Cộng sản Đông - GV: Dựa vào SGK hiểu biết, trả lời Dương mở thời kỳ phong trào cách câu hỏi sau đây: mạng Đơng Dương Những sở cách mạng bí - Đặc điểm trị bật Xiêm mà mật gây dựng Lào nước khu vực Đơng Nam Á khơng có gì? Campuchia - Nét cách mạng năm 1932? - 1936 – 1939, phong trào Mặt trận Dân chủ - Tính chất, kết cách mạng này? Đông Dương diễn sôi Việt Nam cổ vu - HS trả lời, bổ sung GV kết luận vận động dân chủ Lào Campuchia IV Cuộc cách mạng năm 1932 Xiêm (Thái Lan) - Do mâu thuẫn xã hội triều đại Rama VII ngày tăng lên, hè 1932 cách mạng nổ Băng Cốc lãnh đạo giai cấp tư sản, đứng đầu Priđi Phanômiông - Cuộc cách mạng năm 1932 mở thời kỳ phát triển nước Xiêm với việc thiết lập quân chủ lập hiến tạo điều kiện tiến hành cải cách theo hướng tư sản Củng cố: Dặn dò: - Trả lời câu hỏi SGK - Lập bảng hệ thống nét phong trào Phong trào nước Lào, Campuchia, nđônêxia, Mã Lai, Miến Điện - Đọc trước Sưu tầm tài liệu Chiến tranh giới thứ hai + Tiểu sử hình ảnh Hit-le + Trận đánh tiêu biểu (Matxcơva, Stalingrát, Cuốc xcơ, trận Trân Châu Cảng) ... thành thuộc địa nước thực dân phương trị - xã hội khắp Đông Nam Á Tây a Về kinh tế: Đông Nam Á bị vào hệ - Chính sách khai thác thuộc địa thực dân thống kinh tế CNTB với tư cách thị phương Tây... biểu nội dung thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga cao này? trào cách mạng giới tác động đến phong - HS khai thác tư liệu kênh chữ nhỏ, suy trào giải phóng dân tộc Đơng Nam Á nghĩ, trả lời bổ sung... XX xu Khái quát chung phong trào độc lập hướng mới, xu hướng vô sản lại xuất Đông Nam Á Đông Nam Á? - Sau chiến tranh giới thứ nhất, phong - HS trả lời GV nhận xét chốt ý trào GPDT phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939), Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn