Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

6 67 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:09

Bài 16 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH (1918 - 1939) I Mục tiêu học Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Những chuyển biến quan trọng kinh tế, trị, xã hội nước Đông Nam Á sau Chiến tranh giới thứ điểm phong trào giải phóng dân tộc khu vực - Một số phong trào tiêu biểu Kĩ - Rèn luyện kĩ so sánh, đối chiếu kiện lịch sử, khả tổng hợp, hệ thống hoá kiện lịch sử Tư tưởng - Thấy tương đồng gắn bó nước Đông Nam Á đấu tranh giành độc lập tự - Nhận thức rõ tính tất yếu đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc dân tộc bị áp II Phương pháp dạy học: III Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy - Tranh ảnh, tư liệu nước Đông Nam Á - Lược đồ quốc gia Đông Nam Á Chuẩn bị trò - Đọc tìm hiểu trước theo hướng dẫn giáo viên IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học Kiểm tra cũ (5’) - Câu hỏi: + Nêu nhận xét giai cấp lãnh đạo, đường đấu tranh cách mạng Ấn Độ năm 1918-1939 Điểm khác cách mạng Ấn Độ cách mạng Trung Quốc - Đáp án: + + + Dạy - học (39’) - Giới thiệu (1’) Sau Chiến tranh giới thứ nhất, nước Đơng Nam Á có chuyển biến quan trọng kinh tế, trị, xã hội Hầu trở thành thuộc địa nước tư phương Tây (trừ Xiêm) Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc diễn sôi nổi, mạnh mẽ không đều, không giống biện pháp, giai cấp lãnh đạo kết đạt Thơ øi Hoạt động Hoạt động học Kiến thức lượ giáo viên sinh ng I TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐƠNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Tình hình kinh tế, trị, xã hội 5’ Hoạt động 1:Cá nhân - HS trả lời - GV nêu câu hỏi: Chính + Kinh tế: Các nước sách khai thác bóc lột Đơng Nam Á bị lôi thuộc địa thực dân vào hệ thống kinh tế phương Tây làm cho tư chủ nghĩa với tư kinh tế, trị, xã cách thị trường tiêu thụ hội nước Đơng nam hàng hố, nơi cung cấp Á có chuyển biến ngun liệu cho ? quốc + Chính trị: quyền nằm tay thực dân + Xã hội: phân hoá giai cấp ngày sâu sắc Xuất nhiều giai cấp mới: tư sản, tầng lớp tiểu tư sản thành thị, vô sản phát triển số lượng ý thức giai cấp - GV tiếp tục nêu câu hỏi: Cùng với chuyển biến nước, bên ngồi có kiện tác động đến -HS trả lời: nước Đông Nam Á ? +Thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á Khái quát phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á 5’ Hoạt động 2: Thảo - HS trả lời: luận nhóm + Bước tiến - GV chuẩn bị phiếu học phong trào dân tộc tư sản: tập phát cho HS làm việc Đề mục tiêu rõ ràng theo bàn Chia lớp làm Bên cạnh mục tiêu kinh tế nhóm theo dãy Mỗi dãy có mục tiêu độc lập tự làm câu: chủ đòi quyền tự chủ + Bước tiến trị, đòi dùng tiếng phong trào dân tộc tư mẹ đẻ nhà trường sản biểu Một số đảng tư sản điểm ? đời có ảnh hưởng rộng - Chính sách khai thác bóc lột thuộc địa chủ nghĩa thực dân phương Tây làm cho kinh tế, trị, xã hội nước Đơng Nam Á chuyển biến quan trọng + Kinh tế: Các nước Đông Nam Á bị lôi vào hệ thống kinh tế tư chủ nghĩa với tư cách thị trường tiêu thụ hàng hoá, nơi cung cấp nguyên liệu cho quốc + Chính trị: quyền nằm tay thực dân + Xã hội: phân hoá giai cấp ngày sâu sắc Giai cấp tư sản, tầng lớp tiểu tư sản thành thị, giai cấp vô sản phát triển số lượng ý thức giai cấp - Thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á - Phong trào phát triển hầu khắp + So với năm đầu kỉ XX, phong trào dân tộc tư sản có bước tiến rõ rệt với lớn mạnh giai cấp tư sản + Tại từ thập niên 20 xu hướng mới, xu hướng vô sản lại xuất ? rãi + Xu hướng vô sản lại xuất là: Chương trình khai thác bóc lột CNTB -> g/c vơ sản lớn mạnh số lượng Họ nhanh chóng tiếp thu chủ nghĩa MácLênin nên có chuyển biến mạnh mẽ nhận thức -> Đảng Cộng sản thành lập số nước II PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở IN-ĐÔ NÊ-XI-A 7’ Hoạt động 3: Thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trả - GV chia lớp làm lời: nhóm nêu câu hỏi: + Nhóm 1: + Nhóm 1: Tại Sau Chiến tranh giới Đảng Cộng sản thứ g/c vô sản Inđô Inđônêxia đời sớm nêxia lớn mạnh số Đơng Nam Á ? lượng Họ nhanh chóng Vai trò Đảng tiếp thu chủ nghĩa Mácphong trào cách mạng Lênin nên có thập niên 20 chuyển biến mạnh mẽ kỉ XX ? nhận thức -> Đảng Cộng + Nhóm 2: Chủ trương sản In-đô-nê-xi-a thành đường lối Đảng lập (5-1920) Dân tộc So sánh với + Nhóm 2: đường lối Đảng Chủ trương Đảng Dân Quốc đại Ấn Độ tộc đoàn kết lực lượng dân tộc chống đế quốc với phương pháp hồ bình, khơng bạo lực, bất hợp tác với quyền thực dân Đường lối giống với đường lối Đảng Quốc đại Ấn Độ là: Chính Đảng giaicấp tư sản dân tộc Chủ trương đoàn kết dân tộc + Nhóm 3: Nét Chống đế quốc phong trào cách mạng phương pháp hồ bình Inđơnêxia vào đầu thập + Nhóm 3: Đầu thập niên + Từ thập niên 20, giai cấp vô sản bắt đầu trưởng thành Một số Đảng Cộng sản thành lập nhiều nước lãnh đạo phong trào đấu tranh - 5-1920, Đảng Cộng sản thành lập lãnh đạo phong trào đấu tranh - Từ 1927, sau thất bại Đảng Cộng sản, quyền lãnh đạo cách mạng thuộc tay giai cấp tư sản mà đại diện Đảng Dân tộc Ac-mét Xu-các-nô đứng đầu - Chủ trương Đảng Dân tộc đoàn kết lực lượng chống đế quốc, đấu tranh đường hồ bình , phong trào bất hợp tác với quyền thực dân - Chủ trương Đảng Dân tộc phù hợp với điều kiện cụ thể Inđơ-nê-xi-a nên nhanh chóng trở thành lực lượng đầu dẫn dắt phong trào giải phóng dân tộc In-đô-nê-xi-a niên 30 kỉ XX ? 30, phong trào đấu tranh chống thực dân Hà Lan lan rộng khắp In-đô, đỉnh cao khởi nghĩa thuỷ binh cảng Su-ra-baya + Nhóm 4: Cuối thập niên 30, Mặt trận thống chống phát xít thành lập - Đầu thập niên 30, phong trào đấu tranh + Nhóm 4: Nét chống thực dân Hà Lan phong trào cách mạng lan rộng khắp In-đô, In-đô-nê-xi-a vào cuối đỉnh cao khởi thập niên 30 kỉ nghĩa thuỷ binh XX ? cảng Su-ra-bay-a - Cuối thập niên 30, Mặt trận thống chống phát xít thành lập III PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO VÀ CAMPUCHIA 6’ Hoạt động 4: Cá nhân - Nguyên nhân bùng nổ: - GV nêu câu hỏi: + Chính sách cai trị tàn Nguyên nhân bùng nổ bạo phong trào ? + Chế độ thuế khoá - HS trả lời: lao dịch nặng nề - GV trình bày diễn biến Nguyên nhân bùng nổ - Diễn biến phong trào cách mạng phong trào: + Lào: Cuộc khởi Lào, Campuchia, Việt + Chính sách cai trị tàn nghĩa Ong Kẹo ComNam bạo ma-đam nổ từ 1901 - GV yêu cầu HS rút + Chế độ thuế khoá lao kéo dài 30 năm tính chất, đặc điểm dịch nặng nề kỉ XIX phong trào đấu tranh + Cam-pu-chia: phong Đông Dương ? trào chống sưu thuế, chống bắt phu bùng lên mạnh mẽ năm 1925-1926, phát triển thành phong trào đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp + Từ 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương đời, mở thời kỳ đấu tranh mới, nhiều sở cách mạng thành lập hai nước - Trong năm 1936-1939, phong trào Mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp đông đảo tầng lớp nhân dân chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh IV CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN ANH Ở MÃ LAI VÀ MIẾN ĐIỆN 6’ Hoạt động 5: Cá nhân - HS trả lời: Mã Lai Nguyên nhân, nét + Lãnh đạo giai cấp tư - Lãnh đạo giai cấp tư phong trào đấu sản dân tộc - Đại diện sản dân tộc - Đại diện tranh chống thực dân Đại hội toàn Mã Lai Đại hội toàn Mã Lai Anh nhân dân Mã + Hình thức đấu tranh - Hình thức đấu tranh Lai ? phong phú: đòi dùng tiếng phong phú: đòi dùng Mãlai nhà trường, tự tiếng Mãlai nhà kinh doanh trường, tự kinh + 4-1930, Đảng Cộng sản doanh thành lập Sau đó, - 4-1930, Đảng Cộng nhiều đấu tranh sản thành lập cơng nhân diễn buộc Sau đó, nhiều đấu quyền thực dân phải tranh công nhân tăng lương giảm làm diễn buộc - GV cho HS đọc SGK, - HS trả lời: quyền thực dân phải suy nghĩ tìm nội + Những năm 20, đấu tăng lương giảm dung cách mạng tranh hình thức bất làm Miến Điện giai hợp tác, tẩy chay hàng Miến Điện đoạn hố Anh, khơng đóng thuế - Những năm 20, đấu + Trong thập niên 30, tranh hình thức bất phong trào Tha-kin hợp tác, tẩy chay hàng học sinh, sinh viên đòi hố Anh, khơng đóng quyền tự trị thuế + 1937, Miến Điện tách - Trong thập niên 30, khỏi Ấn Độ phong trào Tha-kin học sinh, sinh viên đòi quyền tự trị - 1937, Miến Điện tách khỏi Ấn Độ V CUỘC CÁCH MẠNG NĂM 1932 Ở XIÊM Hoạt động 6: Cá nhân - HS trả lời: - Mùa hè 1932, g/c TS - GV nêu câu hỏi: + Xiêm nước lãnh đạo đấu tranh - Đặc điểm trị Đơng Nam Á giữ Băng Cốc bật Xiêm mà nước độc lập, - Cuộc cách mạng khu vực Đơng hình thức thay chế độ qn Nam Á khơng có ? chủ chuyên chế chế độ quân chủ lập hiến, tạo điều kiện thực cải cách tư sản Xiêm CỦNG CỐ, DẶN DÒ 2’ Củng cố - Hướng dẫn HS nắm lại nội bài, làm rõ điểm mới, đa dạng phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á - Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi SGK 2 Dặn dò - Làm tập SBT - Chuẩn bị 17 V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………… ……………………………………… ... hưởng rộng - Chính sách khai thác bóc lột thuộc địa chủ nghĩa thực dân phương Tây làm cho kinh tế, trị, xã hội nước Đông Nam Á chuyển biến quan trọng + Kinh tế: Các nước Đông Nam Á bị lôi vào hệ... phát triển số lượng ý thức giai cấp - GV tiếp tục nêu câu hỏi: Cùng với chuyển biến nước, bên ngồi có kiện tác động đến -HS trả lời: nước Đông Nam Á ? +Thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga tác... thị, giai cấp vô sản phát triển số lượng ý thức giai cấp - Thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga tác động mạnh mẽ đến phong trào độc lập dân tộc Đông Nam Á - Phong trào phát triển hầu khắp + So
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939), Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn