Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

2 92 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:09

Bài: 16 CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Những chuyển biến quan trọng kinh tế, trị, xã hội nước Đông Nam Á sau chiến tranh giới thứ điểm phong trào giải phóng dân tộc khu vực - Một số phong trào cách mạng tiêu biểu nước Đông Nam Á Cách mạng tư sản năm 1932 Xiêm Thái độ: - Thấy nét tương đồng gắn bó nước Đông Nam Á đấu tranh giành độc lập, tự - Nhận thức rõ tính tất yếu đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, dân tộc bị áp Kĩ năng: Rèn luyện khả tổng hợp, hệ thống hóa kiện lịch sử B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Lược đồ nước ĐNÁ sau Chiến tranh giới thứ nhất; tư liệu có liên quan C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI * Hoạt động 1: Cá nhân I Tình hình nước Đơng Nam Á sau chiến tranh giới GV dùng lược đồ giới thiệu nước thứ nhất: ĐNÁ Tình hình kinh tế, trị, xã hội: GV: Tình hình kinh tế, trị, xã hội - Kinh tế: bị “hội nhập cưỡng bức” vào hệ thống kinh tế nước ĐNÁ sau Chiến tranh chủ nghĩa tư nhất? - Chính trị: quyền hành nằm tay thực dân HS: Dựa vào SGK trả lời - Xã hội: phân hóa ngày sâu sắc Giai cấp công nhân GV phân tích thêm ngày trưởng thành ý thức cách mạng GV: Cách mạng tháng Mười Nga có tác -> Cách mạng tháng Mười Nga tác động mạnh đến ĐNÁ? nước Đơng Nam Á HS: Dựa vào SGK trả lời Khái quát phong trào độc lập dân tộc Đông Nam GV: Phong trào độc lập dân tộc Đông Á: Nam Á? - Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến mới, có tổ HS: Dựa vào SGK trả lời chức mục tiêu rõ ràng GV nhấn mạnh va chốt ý - Phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản xuất trưởng thành Đảng Cộng sản thành lập nắm vai trò lãnh đạo * Hoạt động 2: Cả lớp II Phong trào độc lập dân tộc Inđônêxia: GV: Phong trào độc lập dân tộc thập Phong trào độc lập dân tộc thập niên 20 niên 20 kỉ XX? kỉ XX: HS: Dựa vào SGK trả lời - Tháng 5/1920, Đảng Cộng sản Inđônêxia thành lập va GV: Vì Đảng Cộng sản quyền lãnh đạo phong trào cách mạng đến năm 1927 lãnh đạo? - Từ năm 1927, Đảng Dân tộc giai cấp tư sản lãnh đạo HS: Dựa vào SGK trả lời đứng đầu Ácmét Xucácnô GV chuyển ý GV: Phong trào độc lập dân tộc thập niên 30 kỉ XX? HS: Dựa vào SGK trả lời GV: Nhan dân Inđơnêxia làm chủ nghĩa phát xít xuất hiện? HS: Dựa vào SGK trả lời GV cho HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK Phong trào độc lập dân tộc thập niên 30 kỉ XX: - Tiêu biểu cảng Su-ra-bay-a năm 1933 bị đàn áp tàn khốc - Khi chủ nghĩa phát xít xuất hiện, Đảng Inđơnêxia kết hợp người cộng sản thành lập Liên minh trị chống phát xít - Diễn biến: (SGK) III Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Lào va Campuchia: - Nguyên nhân: (SGK) - Diễn biến: (SGK) - Tháng 10/1930, Đảng Cộng sản Đông Dương đời va lãnh đạo lào va Campuchia - Những năm 1936-1939 Mặt trận Dân chủ Đơng Dương có tác động đến phong trào chống Pháp IV Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh Mã Lai Miến Điện: - Ở Mã Lai: phong trào chống thực dân Anh diễn sôi nổi, giai cấp tư sản lãnh đạo - Ở Miến Điện: ban đầu phong trào nhà sư Ốt-ta-ma, sau phong trào Thakin giành thắng lợi (năm 1937 Miến Điện tách khỏi Ấn Độ) V Cuộc Cách mạng năm 1932 Xiêm: - Năm 1932 Xiêm nổ cách mạng Pri-đi Pha-nômi-ông - Đây cách mạng tư sản không triệt để * Hoạt động 3: Nhóm GV chia lớp làm nhóm N1: Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Lào? N2: Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp Campuchia? N3: Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh Mã lai? N4: Phong trào đấu tranh chống thực dân Anh Miến Điện? GV mời đại diện, nhóm khác bổ sung, chốt ý GV chuyển ý GV nêu tóm lược diễn biến cách mạng năm 1932, nêu tính chất va kết GV: Giới thiệu sơ lược tiểu sử Pri-đi Pha-nô-mi-ông Tổng kết Củng cố: - Nắm khái quát phong trào độc lập Đông Nam Á hai chiến tranh giới - Phong trào độc lập Lào va Campuchia hai chiến tranh giới Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: ... khái quát phong trào độc lập Đông Nam Á hai chiến tranh giới - Phong trào độc lập Lào va Campuchia hai chiến tranh giới Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: ... Thakin giành thắng lợi (năm 1937 Miến Điện tách khỏi Ấn Độ) V Cuộc Cách mạng năm 1932 Xiêm: - Năm 1932 Xiêm nổ cách mạng Pri-đi Pha-nômi-ông - Đây cách mạng tư sản khơng triệt để * Hoạt động 3:... nhóm khác bổ sung, chốt ý GV chuyển ý GV nêu tóm lược diễn biến cách mạng năm 1932, nêu tính chất va kết GV: Giới thiệu sơ lược tiểu sử Pri-đi Pha-nô-mi-ông Tổng kết Củng cố: - Nắm khái quát phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939), Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Từ khóa liên quan