Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam tt

30 97 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:46

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ ĐÔNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ ĐẾN VIỆC LÀM TRONG QUÁ TRÌNH TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ VẬN TÀI THỦY-BỘ NỘI ĐỊA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ngành: Mã số: Kinh tế phát triển 9.31.01.05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hahà ộ Hà Nội - 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM Tập thể hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quốc Tế PGS.TS Nguyễn Văn Luân Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Chiến Thắng Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Thị Nguyệt Phản biện 3: PGS TS Ngô Tuấn Nghĩa Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, tại: Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi …….giờ, ngày ……… tháng …… năm …… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Khoa học xã hội - Thư viện Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam sau nh ng biến cố c a h ng hoảng inh tế – xã hội tr m trọng nước vào nh ng năm 80 đ nh phải đ i toàn diện tư l luận inh tế với nội dung ch nh t b c chế inh tế ế hoạch hoá tập trung, chuyển sang c chế th trư ng có s quản l c a nhà nước Ch chưa đ y 10 năm sau đ i mới, Việt Nam có bước chuyển mạnh mẽ, t ch đất nước b bao vây, cấm vận, b r i vào h ng hoảng nặng nề éo dài hàng thập , tr thành nh ng quốc gia xuất h u lư ng th c với sản lượng đ ng đ u giới Tận d ng bước tiến này, vào năm 2001, ại hội l n th IX c a ảng đặt m c ti u đến năm 2020 Việt Nam c tr thành nước c ng nghiệp theo hướng đại Tuy nhi n, 15 năm sau, họp th 11 c a Quốc hội hóa 13, ngh c a Quốc hội th a nhận r ng ế hoạch h ng thành c ng Việc h ng đạt m c ti u tr thành nước c ng nghiệp đại vào năm 2020 c a Việt Nam có nhiều nguy n nhân hác Một số nguy n nhân ể đến việc l a chọn m hình tăng trư ng Việt Nam giai đoạn mang t nh tr u tượng ặt m c ti u tr thành nước c ng nghiệp vào năm 2020, Việt Nam h ng đặt nh ng đ nh hướng c thể để th c cách triệt để M c ti u quan trọng mà inh tế Việt Nam hướng đến t ng năm t ng ế hoạch năm ch số tăng trư ng GDP – ch số vốn h ng có nhiều quan hệ với tốc độ c ng nghiệp hoá c a đất nước S thoả mãn với tăng trư ng cao h chưa có s chu n b tốt để đối phó với hó hăn tư ng lai hiến Việt Nam r i vào “bẫy thu nhập trung bình” (Kenechi Ohno & L Hà Thanh, 2015 Th c tiễn cho thấy, hi tài nguy n số ngày phát huy hiệu quả, Việt Nam loanh quanh việc d a vào nguồn tài nguy n thi n nhi n để th c đ y inh tế tăng trư ng Kết là, c cấu inh tế Việt Nam sau 30 năm đ i có s chuyển d ch theo hướng giảm t trọng n ng nghiệp, tăng t trọng c ng nghiệp, s chuyển d ch diễn chậm chạp với số lượng việc làm h ng có trình độ tay nghề gia tăng Làm để Việt Nam tiến g n h n với m c ti u tr thành nước c ng nghiệp theo hướng đại Có lẽ điều đ u ti n mà Việt Nam n n làm c n hướng đến m hình tăng trư ng mới: tăng trư ng d a vào suất lao động, gắn với tạo nhiều việc làm có chất lượng cao tr n quy m tồn xã hội Có nhiều nhân tố ảnh hư ng đến việc làm tăng suất lao động, nhi n tu thuộc vào t ng giai đoạn phát triển hác c a inh tế mà hay số nhân tố n i l n tr thành nhân tố then chốt Trong giai đoạn nay, chuyển d ch c cấu inh tế coi yếu tố đòn b y có tác d ng ch th ch tăng trư ng việc làm Theo đó, hi c cấu ngành inh tế d ch chuyển hợp l , tư ng đồng với s phát triển c a inh tế giới, suất lao động đạt t ng ngành inh tế gia tăng, việc làm chuyển đ i tăng l n chất lượng lẫn số lượng H n n a, xu hướng tồn c u hố sâu rộng cách mạng c ng nghệ 4.0 với nh ng phi n 4.1, 4.2 làm thay đ i cấu tr c phư ng th c d ch chuyển c cấu c a inh tế bất s li n th ng với chu i giá tr toàn c u C cấu ngành nghề th i gian tới gắn bó có s li n ết chặt chẽ với c cấu c ng nghệ, hi chuyển đ i ỹ thuật số lu n cho tác nhân ảnh hư ng tr c tiếp đến l c lượng lao động, tác động c a lại chưa bao gi đ nh lượng c thể Vì vậy, mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm coi mối quan hệ ph c tạp, chìa hóa để gi p inh tế đạt m c ti u tr thành nước c ng nghiệp th i gian sớm nhất, tác giả l a chọn đề tài “Nghi n c u t c đ ng c a chuy n dịch c cấu ngành inh tế đến việc t ng trư ng inh tế u trình iệt Na ” làm nội dung nghi n c u cho luận án tiến sĩ inh tế phát triển Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1.1 Mục tiêu t ng quát Luận án hướng tới m c ti u c nghi n c u s tác động c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến việc làm, tr n c s đưa nh ng giải pháp có c hoa học nh m th c đ y trình chuyển d ch c cấu ngành inh tế theo hướng tạo nhiều việc làm có chất lượng h n Việt Nam 2.1.2 Nhiệm vụ nghiên cứu ể th c m c ti u nghi n c u, luận án t nhiệm v c thể: - Một là, hệ thống hóa cách hoa học mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm - Hai là, s d ng phư ng pháp iểm đ nh nhân Granger để xác đ nh mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm Việt Nam quan hệ nhân chiều hay hai chiều - Ba là, sau hi th c iểm đ nh Granger, với ết d iến nhân chiều (chuyển d ch c cấu ngành inh tế nguy n nhân th c đ y việc làm tạo nhiều h n , luận án tiếp t c s d ng phư ng pháp đ nh lượng hác để đánh giá m c độ đóng góp c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến việc làm Việt Nam hai h a cạnh số lượng việc làm suất lao động hoảng th i gian nghi n c u - Bốn là, xây d ng số giải pháp nh ng gợi ch nh sách nh m th c đ y trình chuyển d ch c cấu ngành inh tế Việt Nam theo hướng tạo việc làm nhiều h n hiệu h n cho xã hội Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu ối tượng nghi n c u c a luận án nghi n c u mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về mặt không gian: Luận án hướng tới nghi n c u mối quan hệ tr n phạm vi tồn lãnh th Việt Nam Trong đó, việc làm phân t ch theo suất lao động số lượng việc làm inh tế; c cấu inh tế phân chia theo hu v c 17 ngành Về mặt thời gian: Luận án hướng vào phân t ch th c trạng inh tế Việt Nam giai đoạn 1991 – 2017 so sánh với số quốc gia hác vào th i có trình độ phát triển Việt Nam Về mặt nội dung: Luận án tập trung phân t ch mối quan hệ gi a việc làm chuyển d ch c cấu inh tế ngành, b i coi c cấu “tr cột”, dấu hiệu phản ánh trình độ phát triển hoa học c ng nghệ, phát triển l c lượng sản xuất trình độ phân c ng lao động xã hội m i quốc gia H n n a, c cấu inh tế theo vùng theo thành ph n t ng nước hác nhau, việc thu thập số liệu cho hai loại hình c cấu h ng thể tài liệu thống quốc tế n n hó hăn t nh tốn đ nh lượng so sánh m c độ chuyển d ch gi a Việt Nam quốc gia hác Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án Các phư ng pháp nghi n c u mà luận án s d ng bao gồm: phư ng pháp biện ch ng; phư ng pháp tr u tượng hoá hoa học; phư ng pháp thống m tả so sánh; phư ng pháp toán inh tế ối với phư ng pháp toán inh tế, luận án s d ng phư ng pháp c thể: (1) Phư ng pháp iểm đ nh nhân Granger s d ng để đo lư ng mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm; (2) Phư ng pháp vector hệ số co giãn s d ng để xem xét tác động c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến số lượng việc làm inh tế; (3 Phư ng pháp phân t ch chuyển d ch t trọng (SSA s d ng để đo lư ng tác động c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến chất lượng việc làm th ng qua suất lao động xã hội Đóng góp khoa học luận án Tr n c s phân t ch mặt đ nh t nh đ nh lượng, luận án có nh ng đóng góp mặt hoa học, c thể: - Khát quát hóa c s l luận mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu ngành việc làm inh tế; - ánh giá m c độ đóng góp c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến việc làm Việt Nam h a cạnh chất lượng số lượng th ng qua số phư ng pháp đ nh lượng; - Ch nh ng tác động t ch c c, tác động ti u c c nguy n nhân gây tác động ti u c c c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến việc làm để t đưa nh ng gợi ch nh sách nh m th c đ y trình chuyển d ch c cấu ngành inh tế Việt Nam theo hướng tạo việc làm nhiều h n hiệu h n cho xã hội Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Xét mặt l luận, luận án l a chọn ba phư ng pháp tốn để tìm mối li n hệ gi a chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm Phát đóng góp ph n l thuyết có giá tr để hoàn thiện phân t ch chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm c s Việt Nam Do đó, hoa học v ng cho phân t ch mối quan hệ gi a hai yếu tố c a CDCC ngành inh tế việc làm Xét mặt th c tiễn, luận án phân t ch th c trạng việc làm trình chuyển d ch c cấu ngành inh tế Việt Nam d a tr n số liệu đáng tin cậy cập nhật, coi có h u ch cho c quan nhà nước việc thiết ế th c thi ch nh sách có li n quan đến chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm Kết cấu luận án Ngoài ph n m đ u ết luận, luận án ết cấu bao gồm chư ng: chư ng t ng quan c ng trình nước quốc tế li n quan tới ch đề c a luận án; chư ng trình bày c s l luận m hình đánh giá tác động c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến việc làm; chư ng đánh giá th c trạng phân t ch tác động c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến việc làm th ng qua phư ng pháp đ nh lượng; cuối chư ng đưa nh ng huyến ngh giải pháp nh m th c đ y chuyển d ch c cấu ngành theo hướng tạo nhiều việc làm có chất lượng h n cho ngư i lao động CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 T ng quan nghiên cứu giới ối với nghi n c u tr n giới, việc xem xét mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm đặt t lâu họ có quan điểm chung c cấu ngành inh tế phát triển theo hướng đại việc làm tạo nhiều h n Luận án phân t ch t ng quan theo hai nội dung: nghi n c u l thuyết nghi n c u th c nghiệm ã có há nhiều l thuyết inh điển nghi n c u mối quan hệ quy luật suất lao động c a Fisher (1935); l thuyết hai hu v c c a Ricardo (1817 , Lewis (1954 , Jorgenson (1961 , Oshima (1989 ; l thuyết di chuyển lao động c a Harris – Todaro (1970); l thuyết inh tế c cấu c a Lin (2010) B n cạnh nghi n c u l thuyết, mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm phân t ch th c tiễn qua nghi n c u c a Ar B V (1995 , Fagerberg J (2000 , Timmer M & Szirmai A (2000), Nazamuddin (1996), Teal (2011) 1.2 T ng quan cơng trình nghiên cứu Việt Nam Ở Việt Nam, nh ng nghi n c u li n quan đến chuyển d ch c cấu inh tế gắn với việc làm thể th ng qua đề tài nghi n c u cấp Nhà nước, cấp Bộ, nghi n c u độc lập c a nhóm, nghi n c u chuy n biệt c a t ch c quốc tế, đề tài luận văn tiến sĩ, thạc sĩ; sách chuy n hảo; báo hoa học độc lập… CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ ĐẾN VIỆC LÀM 2.1 Lý luận chung CDCC ngành kinh tế việc làm 2.1.1 Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch cấu ngành kinh tế C cấu inh tế, mặt lượng, xác đ nh b ng t trọng giá tr sản lượng (hoặc GDP c a t ng phận chiếm t ng giá tr sản lượng (hay GDP c a toàn inh tế C cấu inh tế, mặt chất, t ng thể phận hợp thành inh tế c a m i nước gắn bó chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn biểu quan hệ t lệ số lượng, tư ng quan chất lượng h ng gian th i gian đ nh, phù hợp với nh ng điều iện inh tế - xã hội đ nh Quá trình thay đ i c a c cấu ngành t trạng thái sang trạng thái khác ngày hoàn thiện h n, phù hợp với m i trư ng điều kiện phát triển gọi s chuyển d ch c cấu ngành kinh tế 2.1.2 Việc làm Dưới góc độ inh tế, việc làm hiểu phạm trù dùng để ch trạng thái phù hợp gi a s c lao động nh ng điều iện c n thiết (như vốn, tư liệu sản xuất, c ng nghệ yếu tố xã hội hác để s d ng s c lao động 2.1.3 Mối quan hệ biện chứng CDCC ngành kinh tế việc làm trình tăng trƣởng kinh tế Chuyển d ch c cấu ngành tạo nh ng tiền đề cho s tăng trư ng hoàn thiện c a th trư ng yếu tố sản xuất th trư ng lao động th trư ng tài ch nh Ngược lại, việc hoàn thiện phát triển th trư ng CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ ĐẾN VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM Thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế việc làm 3.1 Việt Nam giai đoạn 1991 - 2017 Luận án m tả th c trạng chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm Việt Nam giai đoạn 1991 – 2017 theo ba h a cạnh: (1 C cấu GDP theo ngành inh tế; (2) C cấu vốn đ u tư theo ngành inh tế; (3) C cấu lao động suất lao động c a ngành inh tế Đánh giá tác động chuyển dịch cấu ngành kinh tế đến 3.2 việc làm phƣơng pháp định lƣợng 3.2.1 Sử dụng kiểm định nhân Granger để xác định mối quan hệ chuyển dịch cấu ngành kinh tế việc làm Việt Nam M tả thống Số quan sát Trung bình Cao Thấp c a d liệu nghi n c u MLI GL 1064 2.49 45.82 0.15 1064 1.72 16.47 -12.41 ộ lệch chu n Skewness Kurtosis MLI GL 2.93 5.74 66.02 2.63 0.74 6.74 Nguồn: Tính tốn tác giả theo số liệu TCTK Kết kiểm đ nh nhân Granger hai bước đ u (HNC HC) cho thấy giả thuyết H0 (MLI nguyên nhân gây GL đ n v ) b t chối độ trễ 1, với m c nghĩa tất ồng th i, bước kiểm đ nh giả thuyết phi nhân khác biệt (HENC ng hộ s tồn mối quan hệ gi a GL MLI theo hướng MLI có tác động đến GL Việt Nam giai đoạn 1998 – 2017 14 3.2.2 Sử dụng phƣơng pháp vector hệ số co giãn để đánh giá tác động CDCC ngành kinh tế đến số lƣợng việc làm Việt Nam Ứng d ng phư ng pháp vector hệ số co giãn với số liệu c a T ng c c Thống giai đoạn 1991 - 2017 lao động làm việc kinh tế Việt Nam phân theo ngành (nông nghiệp, công nghiệp, d ch v ) giá tr t ng sản ph m nước phân theo ngành (nông nghiệp, công nghiệp, d ch v ) theo giá so sánh 2010, tác giả t nh toán góc chuyển d ch c cấu ngành theo hai phận: chuyển d ch c cấu t nông nghiệp sang công nghiệp t nông nghiệp sang phi nông nghiệp Tr n c s đó, hệ số co giãn việc làm t nh theo hai hướng: co giãn việc làm theo tốc độ chuyển d ch c cấu gi a hai ngành nông nghiệp – công nghiệp co giãn việc làm theo tốc độ chuyển d ch c cấu gi a hai nhóm ngành nơng nghiệp – phi nông nghiệp 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Co giãn việc làm CN theo tốc độ CDCC ngành NN-CN co giãn việc làm phi NN theo tốc độ CDCC ngành NN-phi NN Co giãn việc làm theo tốc độ CDCC ngành kinh tế Nguồn: Tính tốn tác giả từ số liệu TCTK 3.2.3 Sử dụng phƣơng pháp SSA để xem xét tác động CDCC ngành kinh tế đến tăng trƣởng NSLĐ Việt Nam Nghiên c u chia thành giai đoạn tính tốn theo kế hoạch năm c a Chính ph xem xét hai khía cạnh: t lệ tăng (giảm) c a 15 m i yếu tố đóng góp vào tốc độ tăng suất lao động xã hội m i giai đoạn t trọng đóng góp c a yếu tố vào tốc độ tăng suất Đóng góp CDCC ngành vào tăng trƣởng NSLĐ Việt Nam Đơn vị tính :% 1996 2000 Giai đoạn 2001 2005 2006 2010 2011 2015 2016 2017 1996 2017 Tỷ lệ tăng hiệu ứng Hiệu ng chuyển d ch tĩnh 4.62 11.61 5.76 2.35 0.00 50.42 -0.23 0.01 -9.83 Hiệu ng chuyển d ch động -0.71 -2.27 -1.51 Hiệu ng nội sinh 12.52 4.32 2.16 15.93 14.16 56.89 Tốc độ tăng NSLĐXH 16.42 13.66 6.41 18.05 14.37 97.48 Tỷ trọng đóng góp hiệu ứng Hiệu ng chuyển d ch tĩnh 28.12 85.03 89.91 13.03 0.00 51.72 Hiệu ng chuyển d ch động -4.34 -16.65 -23.57 -1.30 0.10 -10.09 Hiệu ng nội sinh 76.23 31.61 33.66 88.27 98.52 58.36 100 100 100 100 100 Nguồn: Kết tính tốn tác giả từ số liệu TCTK 100 T ng ồng th i, để so sánh thay đ i đóng góp c a hiệu ng vào tốc độ tăng suất lao động t ng ngành theo giai đoạn th i gian, luận án t nh toán m c đóng góp c thể c a 17 ngành kinh tế kế hoạch Phư ng pháp SSA cho thấy NSL th i k thân ngành trình chuyển d ch c cấu giai đoạn 1996 - 2017 góp ph n quan trọng vào nh p tăng NSL t ng thể c a inh tế, đó, hiệu ng tĩnh c a trình chuyển d ch c cấu đóng vai trò quan trọng trình tăng trư ng NSL giai đoạn ây b ng ch ng thể s CDCC ngành diễn mạnh mẽ h n giai đoạn 1996 – 2010, đồng th i phản ánh đ ng l thuyết c a Lewis s chuyển d ch lao động t n ng nghiệp sang c ng nghiệp nghiệp hóa, hi mà lao động nước bắt đ u tiến hành c ng n ng nghiệp dư th a nhiều Ngồi ra, 16 phư ng pháp SSA cho thấy số ngành phát triển động hư ng lợi t hiệu ng động c a trình chuyển d ch c cấu Trong số ngành đó, dẫn đ u ngành CNCB Kể t năm 2001, CNCB bắt đ u phát triển đóng vai trò “ hu v c đại”, có suất cao h n hấp th nhiều lao động, hiệu ng động phát huy, tạo điều iện để chi phối tốc độ tăng NSL c a inh tế 3.3 Phân tích tác động CDCC ngành KT đến việc làm Các phân tích th c trạng kết nghiên c u đ nh lượng trình bày tr n đưa đến kết luận r ng chuyển d ch c cấu ngành kinh tế, mặt, tạo động l c th c đ y tăng trư ng việc làm nhiều h n cho kinh tế; mặt hác, ch nh s chuyển d ch h ng đ ng m c ti u đề dẫn đến việc làm tạo nhiều chất lượng thấp thiếu bền v ng Nguy n nhân gây tác động tiêu c c c a chuyển d ch c cấu ngành kinh tế đến việc làm bao gồm yếu tố: (1) Hạn chế thiết ế ch nh sách chuyển d ch c cấu ngành inh tế; (2 Bất cập th c thi ch nh sách phân b nguồn l c vốn đ u tư cho trình chuyển d ch c cấu ngành inh tế; (3 Doanh nghiệp Việt Nam chưa ch trọng vào đ i sáng tạo; (4 Trình độ nguồn nhân l c thấp, h ng đáp ng y u c u đại hóa 17 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ NHẰM TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM 4.1 Bối cảnh quốc tế nƣớc yêu cầu CDCC ngành kinh tế nhằm tác động tích cực đến việc làm Việt Nam Kinh tế giới phát triển nh ng điều kiện bối cảnh với s chuyển đ i sâu sắc toàn diện trình độ cơng nghệ, c cấu sản ph m lẫn thể chế kinh tế Tính chất tồn diện sâu sắc c a trình này, với đặc trưng kinh tế có độ m c a cao hội nhập sâu vào hệ thống kinh tế giới tạo c hội cho Việt Nam m rộng không gian phát triển cách nhanh chóng h trợ mạnh mẽ b i nguồn l c quốc tế di chuyển ngày t Tuy nhi n, để chuyển d ch c cấu thành c ng theo hướng th c đ y m rộng việc làm có suất lao động cao, t tạo đà cho tăng trư ng kinh tế bền v ng bối cảnh mới, Việt Nam c n phải đáp ng yêu c u sau: (1) Yêu c u khả đột phá phát triển chu i giá tr toàn c u thông qua hệ thống phân c ng lao động quốc tế; (2) Yêu c u nắm bắt th i c phát triển nhảy vọt th i đại cách mạng công nghiệp 4.0; (3) Yêu c u chuyển d ch c cấu ngành kinh tế tăng trư ng việc làm phải hướng đến m c tiêu phát triển bền v ng 4.2 Định hƣớng chuyển dịch cấu ngành kinh tế nhằm tác động tích cực đến việc làm Việt Nam từ đến năm 2035 Một là, chuyển d ch c cấu ngành inh tế phải hướng vào hội nhập d a vào hội nhập th ng qua việc hai thác hiệu nguồn nội l c, 18 tăng cư ng thu h t nguồn ngoại l c tạo lợi so sánh để nâng cao suất lao động l c cạnh tranh quốc gia Hai là, chuyển d ch c cấu ngành inh tế phải gắn liền với xây d ng thể chế inh tế th trư ng nâng cao hiệu phân b s d ng nguồn l c đ u vào, phải ch trọng phát triển hu v c inh tế tư nhân nước có l c cạnh tranh cao Ba là, chuyển d ch c cấu ngành inh tế phải hướng vào việc phát triển l c đ i sáng tạo c a doanh nghiệp tr n lĩnh v c, ngành nghề c a inh tế Bốn là, trình CDCC ngành inh tế phải d a tr n nguồn nhân l c chất lượng cao đáp ng tốt y u c u hoa học c ng nghệ đại Năm là, chuyển d ch c cấu ngành inh tế phải gắn với phát triển bền v ng m i trư ng tăng cư ng chống ch u với biến đ i h hậu 4.3 Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch cấu ngành kinh tế nhằm tác động tích cực đến việc làm đến năm 2035 4.3.1 Nhóm giải pháp sách Chính phủ ể th c đ y CDCCKT nh m tăng cư ng ảnh hư ng t ch c c đến tạo th m nhiều việc làm cho ngư i lao động, c n phải có s hợp l c c a ba tác nhân ch chốt inh tế, bao gồm nhà nước, doanh nghiệp ngư i lao động, ch nh sách c a nhà nước yếu tố cốt lõi tạo n n động l c cho s phát triển inh tế Theo đó, nhà nước n n th c số ch nh sách c như: (1 Xây d ng nhà nước có l c iến tạo phát triển; (2) Áp d ng nguy n tắc th trư ng ch nh sách inh tế; (3) Phát triển hoàn thiện ết cấu hạ t ng inh tế - xã hội; (4) Phát triển bền v ng gắn với chống chọi biến đ i h hậu 19 4.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực đ i sáng tạo DN Xu lớn cơng nghệ mơ hình kinh doanh th c đ y h trợ b i cách mạng thông tin làm thay đ i phư ng th c sản xuất thư ng mại toàn giới, ảnh hư ng sâu rộng đến đ i sống xã hội, lao động, việc làm Việt Nam, với kinh tế động dễ thích ng, n n đón nhận nh ng đ i sáng tạo đột phá theo hướng lạc quan với l a chọn giải pháp: (1) Coi doanh nghiệp trung tâm c a đ i sáng tạo; (2) Xây d ng chiến lược s h u tr tuệ 4.3.3 Nhóm giải pháp tạo việc làm nâng cao suất lao động Hiệu c a việc tăng suất lao động tạo nhiều việc làm tốt thư ng đạt tr n c s tối ưu hóa nguồn l c c a quốc gia với c cấu inh tế hợp l , đại, nh ng ngư i có tư nhạy bén, tác phong linh hoạt dễ dàng th ch nghi với thay đ i mang t nh th i đại Năng suất lao động cao việc làm tốt đạt Việt Nam tập trung th c giải pháp: (1 Tập trung đ u tư, phát triển nguồn nhân l c đáp ng y u c u CDCC ngành tăng trư ng inh tế theo chiều sâu; (2) Xây d ng chiến lược CDCC nội ngành theo hướng l a chọn sản ph m d a tr n lợi so sánh vượt trội; (3) Nhân rộng c hội ngoại thư ng để tham gia sâu vào chu i giá tr toàn c u trước đón đ u cạnh tranh với inh tế n i 4.4 Điều kiện thực giải pháp Trong trình CDCC ngành kinh tế, Việt Nam phải tạo s gắn kết, liên thông gi a nguồn l c lao động, kết cấu hạ t ng, thể chế, thông tin, hội nhập kinh tế quốc tế m i trư ng kinh doanh Quan trọng h n, điều kiện tiên để Việt Nam tr thành nước công nghiệp theo hướng đại phải có quyền mạnh, điều hành 20 b i nh ng quan ch c ưu t có học vấn tinh th n tận t y cao, có l c kiến tạo phát triển có lĩnh ch nh tr v ng vàng Thành công cải cách c chế kinh tế Việt Nam hẳng đ nh r ng c n phải có nh ng tư phát triển, để nh ng tư vào th c tiễn c n thêm tâm tr t nh ng lãnh đạo cấp cao để gạt b lợi ích nhóm, th c s cải cách lợi ích c a nhân dân KẾT LUẬN Kể t hi inh tế Việt Nam bước vào giai đoạn đ i nay, hai vấn đề “chuyển d ch c cấu inh tế” “việc làm” lu n quan tâm đ n đốc h u hết cho thấy nhà quản l ế hoạch năm c a Ch nh ph iều inh tế quan tâm đến việc điều ch nh hợp l c cấu inh tế, có s thống nhận th c xã hội t m quan trọng c a chuyển d ch c cấu inh tế tạo việc làm cho ngư i lao động để gi p inh tế chuyển t tăng trư ng theo chiều rộng sang tăng trư ng theo chiều sâu ặc biệt, nước phát triển với đặc điểm dân số đ ng, c cấu dân số tập trung ph n lớn n ng th n n n t trọng lao động n ng nghiệp t ng l c lượng lao động cao Việt Nam chuyển d ch c cấu inh tế việc làm lại tr thành vấn đề tất yếu phải th c giai đoạn chuyển đ i sang cách th c tăng trư ng – tăng trư ng d a tr n nâng cao suất lao động xã hội, hiệu s d ng nguồn l c quốc gia l c cạnh tranh c a inh tế Tr n c s t ng quan số nghi n c u tr n giới Việt Nam để tìm nh ng hoảng trống nghi n c u, luận án hệ thống hóa cách hoa học c s l luận c a mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu 21 ngành inh tế việc làm, đồng th i đưa nghi n c u đề ngh cho luận án Kết hợp gi a nghi n c u l thuyết ng d ng số phư ng pháp đ nh lượng, luận án sâu vào đánh giá th c trạng phân t ch tác động c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến việc làm Việt Nam Kết phân t ch cho thấy, với phư ng pháp iểm đ nh nhân Granger, có 60% t nh thành phản ánh ảnh hư ng t ch c c c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến việc làm Trong số t nh thành h ng thể mối quan hệ này, có nh ng t nh thành phố phát triển Th a Thi n Huế, Khánh Hòa, Bà R a – Vũng Tàu hay Bình Dư ng Kết kiểm đ nh nhân Granger cho thấy t nh thể mối quan hệ ngược lại so với số đ ng đ n v tr n, tăng trư ng việc làm tác động đến chuyển d ch c cấu ngành kinh tế Sau hi xác đ nh có s tồn mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm Việt Nam theo hướng chuyển d ch c cấu có tác động đến việc làm, luận án tiếp t c s d ng phư ng pháp vector hệ số co giãn để t nh tốn hiệu c a q trình chuyển d ch c cấu ngành inh tế tạo việc làm cho ngư i lao động qua giai đoạn phát triển Kết phân t ch cho thấy độ co giãn việc làm theo tốc độ chuyển d ch c cấu gi a nhóm ngành n ng nghiệp – phi n ng nghiệp n ng nghiệp – c ng nghiệp có s biến thi n lớn, giá tr tăng l n theo th i gian S chuyển biến t ch c c ch a đ ng t n hiệu đáng m ng trình độ c a ngư i lao động thuộc hu v c n ng th n, r ng họ có s chu n b tốt ỹ c n thiết để v p th i đáp ng việc làm hu v c c ng nghiệp d ch ồng th i, thu h t lao động lĩnh v c phi n ng nghiệp 22 phản ánh rõ nét inh tế giai đoạn tăng trư ng theo l thuyết hai hu v c c a A Lewis Phư ng pháp phân t ch chuyển d ch t trọng s d ng để đo lư ng tác động c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến suất lao động Kết cho thấy NSL thân ngành trình chuyển d ch c cấu giai đoạn 1996 - 2017 góp ph n quan trọng vào nh p tăng NSL t ng thể c a inh tế, đó, hiệu ng tĩnh c a q trình chuyển d ch c cấu đóng vai trò quan trọng trình tăng trư ng NSL giai đoạn Ngoài ra, phư ng pháp SSA cho thấy số ngành phát triển động hư ng lợi t hiệu ng động c a trình chuyển d ch c cấu Trong số ngành đó, dẫn đ u ngành C ng nghiệp chế biến Kể t năm 2001, CNCB bắt đ u phát triển đóng vai trò “ hu v c đại”, có suất cao h n hấp th nhiều lao động, hiệu ng động phát huy, tạo điều iện để chi phối tốc độ tăng NSL c a inh tế Các ết phân t ch c a luận án cho thấy, b n cạnh nh ng thành đạt được, hình thành n n điểm mạnh, trình chuyển d ch c cấu ngành inh tế gây nh ng ảnh hư ng ti u c c đến việc làm, mà nguy n nhân c a nh ng ti u c c ể đến như: hạn chế thiết ế ch nh sách chuyển d ch c cấu ngành inh tế; bất cập th c thi ch nh sách phân b nguồn l c vốn đ u tư cho trình chuyển d ch c cấu ngành inh tế; doanh nghiệp Việt chưa ch trọng vào đ i sáng tạo; trình độ nguồn nhân l c thấp, h ng đáp ng y u c u đại hóa Trên c s nh ng ết phân t ch đánh giá nói tr n, luận án xem xét đến bối cảnh quốc tế nước để đưa y u c u, đ nh 23 hướng giải pháp th c đ y chuyển d ch c cấu ngành inh tế nh m tác động t ch c c đến việc làm Việt Nam đến năm 2035 Trong đó, nhóm giải pháp đề xuất gồm: nhóm giải pháp ch nh sách c a ch nh ph ; nhóm giải pháp nâng cao l c đ i sáng tạo c a doanh nghiệp; nhóm giải pháp tạo việc làm nâng cao suất lao động  Hƣớng nghiên cứu luận án Chuyển d ch c cấu ngành inh tế việc làm nh ng ch đề rộng h ng thể đề cập hết hu n h c a luận án, luận án c n tiếp t c nghi n c u để b sung hoàn thiện với nh ng nội dung sau: - Luận án ch tập trung phân t ch tác động c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến chất lượng việc làm th ng qua suất lao động Th c chất, NSL ch nh ng yếu tố c phản ánh chất lượng việc làm Do đó, hướng nghi n c u c a luận án phân t ch sâu h n h a cạnh chất lượng việc làm mối quan hệ với chuyển d ch c cấu ngành inh tế, bao gồm: trình độ giáo d c đào tạo; thể chất, m i trư ng làm việc, thu nhập - Vì m c ti u c a luận án giải mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến việc làm, nên q trình phân tích, có đề cập luận án chưa sâu luận giải yếu tố ảnh hư ng đến việc làm Vì vậy, th i gian tới, tác giả tiếp t c nghi n c u nh ng nhân tố tác động đến việc làm trình tăng trư ng inh tế tài nguy n đất, c ng c sản xuất, th trư ng lao động, ch nh sách việc làm 24 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN A CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ Nguyễn Th ng, L Th Kim Huệ (2019 Tác động c a vốn ngư i đến tăng trư ng suất lao động Việt Nam Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - Kinh tế - Luật Quản lý, số 3(2 , tr.104 – 110 Nguyễn Th ng (2018 óng góp c a ngành c ng nghiệp vào tăng trư ng suất lao động Việt Nam Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP HCM, số 61 (4 , tr.51 – 59 Nguyễn Th ng, Phạm Th L (2017 Co giãn việc làm theo tốc độ chuyển d ch c cấu ngành inh tế Việt Nam Tạp chí phát triển hội nhập, số 32, tr 56-61 Phạm Th L , Nguyễn Th inh tế việc làm ng (2017 Chuyển d ch c cấu ngành Việt Nam: tiếp cận theo phư ng pháp nhân q a Granger Tạp chí Khoa học, số 56 (5 , tr13-24 Nguyễn Th ng (2015 Chuyển d ch c cấu inh tế ngành Việt Nam giai đoạn 1994-2013: Th c trạng Giải pháp Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số 154, tr 22 – 28 Nguyễn Quốc Tế, Nguyễn Th ng (2015 Mối quan hệ gi a chuyển d ch c cấu inh tế ngành tăng trư ng việc làm b ng phư ng pháp iểm đ nh nhân Granger Tạp chí Lao động Xã hội, số 498, tr 10 – 13 Nguyễn Th ng (2014 ánh giá suất lao động xã hội b ng phư ng pháp t trọng chuyển d ch c cấu inh tế - ng d ng Ph Yên Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, số 143, tr 47 – 53 Nguyễn Th ng (2014 Tác động c a chuyển d ch c cấu inh tế đến tạo việc làm Ph Y n Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 14 (24), tr 82 – 89 Nguyễn Th ng, Vũ Th Khánh Minh (2013 Về chuyển d ch c cấu lao động n ng nghiệp, n ng th n Tạp chí Kinh tế & dự báo, tr 34 – 36 10 Nguyễn Quốc Tế, Nguyễn Th lao động ng (2013a o lư ng tăng suất Việt Nam b ng phư ng pháp phân t ch t trọng chuyển d ch c cấu ngành inh tế Tạp chí Phát triển kinh tế, số tháng 7, tr 17 – 26 11 Nguyễn Quốc Tế, Nguyễn Th ng (2013b Tác động c a tái c cấu ngành inh tế đến chuyển d ch c cấu lao động, tăng suất lao động Việt Nam Tạp chí kinh tế - kỹ thuật Bình Dương, số tháng 9, tr – 13 12 Nguyễn Th ng (2013 ánh giá mối quan hệ gi a tăng suất lao động l c cạnh tranh quốc gia Tạp chí Ngân hàng, số 14, tr – 11 13 Nguyễn Th ng (2012 Tác động c a chuyển d ch c cấu inh tế đến t lệ thất nghiệp hu v c thành th Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 80 14 Nguyen Quoc Te, Nguyen Thi Dong (2013) Measuring Growth of Labor Productivity in Vietnam by Shift – share Analysis of Structure of Industries Journal of Economic Development, No.218, pp 37 – 47 B CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Nguyễn Th ng (thư , 2019 Nguồn vốn ngư i tăng trư ng inh tế bền v ng Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện (Mã số: DTHV.41/2018 , Học viện Ngân hàng, Hà Nội Nguyễn Th ng (thành viên, 2017 Nghi n c u tác động c a chuyển d ch c cấu ngành inh tế đến việc làm trình tăng trư ng inh tế Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (Mã số: CS2016-40), ại học Kinh tế thành phố Hồ Ch Minh Nguyễn Th ng (ch nhiệm, 2014 Tác động c a chuyển d ch c cấu inh tế đến lao động, việc làm t nh Ph Y n Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện (Mã số: DTHV.40/2013 , Học viện Ngân hàng, Hà Nội ... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ ĐẾN VIỆC LÀM 2.1 Lý luận chung CDCC ngành kinh tế việc làm 2.1.1 Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch cấu ngành kinh. .. tay nghề gia tăng Làm để Việt Nam tiến g n h n với m c ti u tr thành nước c ng nghiệp theo hướng đại Có lẽ điều đ u ti n mà Việt Nam n n làm c n hướng đến m hình tăng trư ng mới: tăng trư ng d... TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ ĐẾN VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM Thực trạng chuyển dịch cấu ngành kinh tế việc làm 3.1 Việt Nam giai đoạn 1991 - 2017 Luận án m tả th c
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam tt, Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn