Giáo án Lịch sử 10 bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

6 83 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:41

BÀI SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần: Về kiến thức Nắm phát triển lịch sử văn hóa truyền thống Ấn Độ Về tư tưởng - Giáo dục cho HS biết phát triển đa dạng cảu văn hóa Ấn Độ, qua giáo dục em trân trọng tinh hoa văn hóa nhân loại Về kỹ - Rèn cho HS kỹ phân tích tổng hợp kiện lịch sử Ấn Độ qua thời kì lịch sử - Kỹ khai thác tranh ảnh, lược đồ lịch sử II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Tranh ảnh đất nước người Ấn Độ thời phong kiến - Lược đồ Ấn Độ - Các tài liệu có liên quan đến Ấn Độ thời phong kiến III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Nêu sách kinh tế, trị vương triêu Mơ-gơn? Câu hỏi 2: Vị trí vương triều Đê-li Mơ-gơn lịch sử Ấn Độ? Câu hỏi 3: Hãy cho biết hình thành phát triển quốc gia Ấn Độ? Câu hỏi 4: Những yếu tố văn hóa truyền thống Ấn Độ có ảnh hưởng bên nơi chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ? Dẫn dắt vào Ấn Độ quốc gia lớn giới có lịch sử văn hóa truyền thống lâu đời, nơi khởi nguồn Ấn Độ Hin-đu giáo Lịch sử phát triển Ấn Độ có bước thăng trầm với nhiều thời kì lịch sử vương triều khác Để hiểu phát triển lịch sử văn hóa truyền thống Ấn Độ nào? Ấn Độ trải qua vương triều nào? Bài học hôm trả lời câu hỏi nêu Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Làm việc cá nhân Sự phát triển lịch sử văn hóa - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết tình truyền thống tồn lãnh thổ Ấn Độ hình Ấn Độ sau thời kỳ Gúp-ta Hác-sa? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV trình bày phân tích: Đến kỷ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạnh chia rẽ, phân tán Nguyên nhân quyền Trung ương suy yếu, mặt khác trải qua - kỷ đất nước rộng lớn ngăn cách nhau, vùng lãnh thỗ lại có điều kiện sắc thái riêng mình, đất nước lại chia thành hai miền Bắc Nam, miền lại tách thành ba vùng, ba nước riêng, thành sáu nước, nước Pa-la vùng Đơng Bắc nước Pa-la-va miền Nam có vai trò trơi - Tiếp GV nêu câu hỏi: Việc đất nước bị phân chia văn hóa phát triển nào? - HS dựa vào vốn kiến thức SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: Mỗi nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng văn hóa riêng sở văn hóa truyền thống Ấn Độ, chữ viết, văn học nghệ thuật Hin-đu - Đồng thời nhấn mạnh thêm phân liệt khơng nói lên tình trạng khủng hoảng, suy thoái mà lại phản ánh phát triển tự cường vùng, địa phương - Cuối GV trình bày nước Pa-lava miền Nam có vai trò tích cực việc phổ biến văn hóa Ấn Độ - GV nêu câu hỏi: Tại nước Pa-lava đóng vai trò tích cực việc phổ biến văn hóa truyền thống Ấn Độ? - HS dựa vao SGK trả lời câu hỏi - GV chốt ý: Pa-la-va thuận lợi bến cảng đường biển - Đến kỷ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán Nổi lên vai trò Pa-la vùng Đông Bắc nước Pa-la-va miền Nam - Về văn hóa, nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng văn hóa riêng sở văn hóa truyền thống Ấn Độ - chữ viết văn học nghệ thuật Hin-đu - Văn hóa Ấn Độ kỷ VII - XVII phát triển sâu rộng toàn lãnh thổ có ảnh hưởng bên ngồi - GV sơ kết mục khẳng định: Văn hóa Ấn Độ kỷ VII- XII phát triển sâu rộng tồn lãnh thỗ có ảnh hưởng bên ngồi Hoạt động 1: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Hoàn cảnh đời vương triều Hồi giáo Đê-li? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi HS khác bổ sung cho bạn - GV nhận xét chốt ý: Do phân tán không đem lại sức mạnh thống để người Ấn Độ chống lại cơng bên ngồi người Hồi giáo gốc Thổ - GV nêu câu hỏi: Quá trình người Thổ đánh chiếm Ấn Độ thiết lập vương triều Đê-li diễn nào? - HS nghiên cứu SGK trả lời - GV trình bày phân tích: + Năm 1055, người Thổ đánh chiếm Bát-đa lập nên vương quốc Hồi giáo vùng Lưỡng Hà Đạo Hồi truyền bá đến I- ran Trung Á, lập nên vương quốc Hồi giáo vùng giáp Tây Bắc Ấn Độ + Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh chiến vào đất Ấn Độ, lập lên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ gọi tên Đê-li (đóng Đê-li bắc Ấn Độ) tồn 300 năm từ 1206 1526 Hoạt động 2: Nhóm - GV chia lớp thành nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể nhóm sau: Nhóm 1: Nêu sách thống trị vương quốc Hồi giáo Đê-li Nhóm 2: Nêu sách tơn giáo Nhóm 3: Nêu sách văn hóa Nhóm 4: Tìm hiểu thành tựu kiến Vương triều Hồi giáo Đê-li - Hoàn cảnh đời: Do phân tán không đem lại sức mạnh thống để chống lại công bên ngồi người Hồi giáo gốc Thổ - Q trình hình thành: 1206 người Hồi giáo chiếm vào đất Ấn Độ, lập nên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ gọi tên Đê-li trúc - HS đọc SGK thảo luận cử đại diện nhóm trình bày HS khác bổ sung cho bạn - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: + Nhóm 1: Vương quốc Hồi giáo Đêli truyền bá, áp đặt Hồi giáo cư dân có Phật giáo theo Hin-đu giáo, tự dành cho quyền ưu tiên ruộng đất, địa vị máy quan lại Người không theo đạo Hồi ngồi thuế ruộng đất 1/5 thu hoạch phải nộp thuế ngoại đạo + Nhóm 2: Về tơn giáo, thi hành sách mềm mỏng, song phân biệt tơn giáo dẫn đến bất bình nhân dân + Nhóm 3: Về văn hóa, văn hóa Hồi giáo du nhập vào Ấn Độ + Nhóm 4: Về kiến trúc, xây dựng số cơng trình mang dấu ấn kiến trúc Hồi giáo, xây dựng kinh đô Đê-li trở thành thành phố lớn giới GV nêu câu hỏi: Vị trí vương triều Đê-li lịch sử Ấn Độ? - GV gợi ý: Có giao lưu hai văn hóa triệt tiêu; quan hệ giao lưu buôn bán, truyền bá văn hóa - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV chốt ý: + Sự phát hai văn minh đặc sắc Ấn Độ Hin-đu giáo Hồi giáo A-ráp, bước đầu tạo giao lưu văn hóa Đơng-Tây + Dưới thời vương triều Hồi giáo Đêli đạo Hồi truyền bá đến số nước khu vực Đông Nam Á - Chính sách thống trị: truyền bá, áp đặt Hồi giáo, tự dành cho quyền ưu tiên ruộng đất, địa vị máy quan lại - Về tôn giáo, thi hành sách mềm mỏng, song xuất phân biệt tơn giáo - Về văn hóa, văn hóa Hồi giáo du nhập vào Ấn Độ - Về kiến trúc, xây dựng số cơng trình mang dấu ấn kiến trúc Hồi giáo, xây dựng kinh đô Đê-li trở thành thành phố lớn giới - Vị trí vương triều Đê-li: + Bước đầu tạo giao lưu văn hóa Đơng - Tây + Đạo Hồi truyền bá đến số nước khu vực Đông Nam Á Vương triều Mô-gôn - Năm 1398 thủ lĩnh - vua Ti-mua theo dòng dõi Mông Cổ công Ấn Độ, đến năm 1526 lập vương triều Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân - Trước hết GV trình bày phân tích: Thế kỷ XV vương triều Hồi giáo Đê-li suy yếu, 1398 thủ lĩnh - vua Ti-mua Leng theo dòng dõi Mông Cổ công Ấn Độ, đến năm 1526 chiếm Đê-li, lập Vương triều Mô-gôn (gốc Mơng Cổ) - GV nêu câu hỏi: Em có nhận xét Vương triều Mơ-gơn? - GV gợi ý: Vương triều Mơ-gơn có phải chế độ phong kiến cuối khơng? Chính sách củng cố đất nước theo hướng nào? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Vương triều Mô-gôn thời kỳ cuối chế độ phong kiến Ấn Độ, song khơng phải suy thối tan rã + Các ông vua sức củng cố theo hướng Ấn Độ hóa xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ lên bước phát triển thời vua A-cơ-ba (1556 - 1605) - HS đọc nhanh sách tích cực vua A-cơ-ba SGK - GV kết hợp giới thiệu hình 17 "Cổng lăng A-cơ-ba Xi-can-dra" SGK - GV nêu câu hỏi: Tác động sách vua A-cơ-ba phát triển Ấn Độ? - HS dựa vào hiểu biết SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân Mô-gôn - Các ông vua sức củng cố theo hướng Ấn Độ hóa xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ bước phát triển thời vua A-cơ-ba (1556 - 1605) - Giai đoạn cuối sách thống trị hà khắc giai cấp thống - GV trình bày phân tích: Hầu hết ông vua lại vương triều dùng quyền chuyên chế, độc đoán để cai trị đất nước, số dùng biện pháp đàn áp liệt, hình phạt khắc nghiệt, - GV giới thiệu hình 18 "Lăng Tagiơ-Ma-han" SGK - GV nêu câu hỏi: Hậu sách thống trị hà khắc đó? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Đất nước lâm vào tinhd trạng chia rẽ khủng hoảng - GV trình bày rõ: Sự suy yếu đó, đặt Ấn Độ trước xâm lược thực dân phương Tây (Bồ Đào Nha Anh) trị, Ấn Độ lâm vào khủng hoảng - Ấn Độ đứng trước thách thức xâm lược thực dân phương Tây (Bồ Đào Nha Anh) Sơ kết học Kiểm tra nhận thức HS câu hỏi: + Nêu phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ? + Những nét Vương triều Hồi giáo Đê-li Vương triều Mơ-gơn? + Vị trí vương triều Hồi giáo Đê-li vương triều Mô-gôn lịch sử Ấn Độ? Dặn dò, tập nhà - Học cũ, trả lời câu hỏi SGK - Bài tập: + Lập bảng thống kê giai đoạn phát triển lịch sử Ấn Độ +So sánh vương triều Hồi giáo Đê-li với vương triều Mô-gôn ... thống Ấn Độ - chữ viết văn học nghệ thuật Hin-đu - Văn hóa Ấn Độ kỷ VII - XVII phát triển sâu rộng tồn lãnh thổ có ảnh hưởng bên - GV sơ kết mục khẳng định: Văn hóa Ấn Độ kỷ VII- XII phát triển. .. chia văn hóa phát triển nào? - HS dựa vào vốn kiến thức SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: Mỗi nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng văn hóa riêng sở văn hóa truyền thống Ấn Độ, ... kỷ VII, Ấn Độ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán Nổi lên vai trò Pa-la vùng Đông Bắc nước Pa-la-va miền Nam - Về văn hóa, nước lại tiếp tục phát triển sâu rộng văn hóa riêng sở văn hóa truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ, Giáo án Lịch sử 10 bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn