Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

3 50 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:39

Chương V: ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN Bài SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á I- Mục tiêu học 1- kiến thức: - Những nét điều kiện hình thành đời vương quốc cổ Đ NA - Sự đời phát triển quốc gia pk ĐNA 2- Thái độ: Giúp hs hiểu rõ trình hình thành phát triển, lịch sử văn hóa dân tộc khu vực có nhiều nét tương đồng, nước ĐNA có gắn kết lâu đời Tư tưởng: Giúp HS hiểu rõ trình hình thành phát triển lịch sử, văn hố dân tộc khu vực có nhiều nét tương đồng, nước ĐNA có gắn kết lâu đời, qua giáo dục em biết trân trọng giá trị lịch sử, văn hố; tình đoàn kết dân tộc khu vực Kĩ năng: Biết sử dụng đồ để phân tích ĐKTN xác định vị trí quốc gia khu vực ĐNA; rèn luyện khả khái quát hố hình thành phát triển quốc gia ĐNA; kĩ lập bảng thống kê phát triển quốc gia ĐNA qua thời kì B Thiết bị, tài liệu: - tranh ảnh người đất nước ĐNA thời cổ phong kiến - lược đồ châu Á, lược đồ quốc gia ĐNA II TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: ổn định ; sĩ số, tác phong KTBC ? Nêu sách kinh tế, trị Vương trièu Mơ gơn ? ? Vị trí vương trièu Đê Li vương triều Mô gôn lịch sử ấn Độ ? Giảng mới: Từ đầu công nguyên vương quốc cổ hình thành ở ĐNA, vương qics cổ hình thành phát triển nào? Các quốc gia phong kiến ở khu vực xác lập phát triển sao? Chúng ta cùng tìm hiểu học hôm để giải đáp vấn đề Hoạt động GV HS Kiến thức Hốt đng 1: Làm vic caù nhađn Sự hình thành quốc gia cổ đại cạ lơùp GV dùng lược đoă ĐNA tređn bạng ,yeđu caău HS nhn biêt caùc nươùc tređn lược đoă Sau đoù GV giơùi thiu qua 11 quôc gia hin -GV: Neđu đieơm chung, nét tương đoăng về ĐKTN cụa quôc gia ĐNA khu vực ? - HS dựa vào vôn hieơu biêt SGK đeơ trạ lời cađu hỏi GV nht xeùt, boơ sung chôt y ù(ĐKTN, cơng cụ đồ sắt, nơng nghiệp ngành kinh tế chính.) - GV: Veă maịt hoá ,khu vực chòu ạnh hưởng cụa neăn Vn hoá nào? Tác dúng đôi với hình thành quôc gia dađn tc ? - Gv coù theơ gợi yù vic giao lưu buođn baùn vơùi Ân Đ cho HS trạ lời - HS coù theơ dùng kiên thưùc hóc Ân Đ đeơ trạ lời cađu hỏi ,HS khaùc boơ sung yù kiên cụa - GV nhn xeùt chôt yù: Yeđu caău neđu đieău kin đời cụa caùc vương quôc coơ -Buođn baùn giao lưu hàng hoaù caùc vùng, xuât hin trung tađm buođn baùn lơùn -Vn hoaù Ân Đ taùc đng đên hình thành phaùt trieơn cụa caùc quôc gia khu vực… Hốt đng 2: Cạ lơùp caù nhađn -GV Trình bày sơ lượt trình đời quốc gia phong kiến Đông Nam Á ? - HS trả lời GV chốt ý: thời gian, tên gọi, địa bàn dùng lược đồ 20 trang 47 xác định cho học sinh -TK VII – X ĐNA đã hình thành số quốc gia lấy dân tộc đông phát Đông Nam Á - Điều kiện tự nhiên : + Thuận lợi :Gió mùa , thuận lợi cho phát triển lúa nước nhiều loại trồng khác + Địa hình ; Rộng song bị phân tán, chia cắt bởi dãy núi rừng nhiệt đới - Sự đời quốc gia cổ đại ĐNA: + Điều kiện hình thành: xuất kĩ thuật luyện kim (sắt ) ; phát triển nông nghiệp trồng lúa nước bên cacnhj thủ cơng nghiệp; ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ Trung Hoa => Là điều kiện đời vương quốc cổ ĐNA + Quá trình hình thành : Khoảng 10 kỷ sau công nguyên hàng loạt vương quốc nhỏ hình thành giai đoạn : Cham-pa, Phù Nam(hạ lưu sông Mê công ), Tam-bra-lin-ga, Tu-ma-sic, Ma-lay-u, Ka-lin-ga - Kinh tế, trị – xã hội : + Kĩ thuật luyện kim (đồng sắt); trồng ăn củ, ăn quả, nông nghiệp trồng lúa nước; dệt vải, làm gốm + Là quốc gia nhỏ, phân tán địa bàn nhỏ hẹp - Quan sát lược đồ, xác định vị trí quốc gia cổ đại Đơng Nam Á Sự hình thành, phát triển suy thối quốc gia phong kiến Đơng Nam Á - Sự hình thành : + Khái niệm "quốc gia phong kiến dân tộc" : lấy tộc đơng phát triển làm nòng cốt + Thời gian hình thành : kỉ VII đến kỉ X + Tên địa bàn số quốc gia tiêu biểu : Cam-pu-chia người Khơ-me ; Sri Ksettria ở lưu vực sông I-ra-oa-đi ; Hi-ri-pun- triển thành nòng cốt, thường gọi giay-a, Đva-ra-va-ti ở Mê Nam ; Sri-viquốc gia PK dân tộc giay-a, Ma-ta-ram ở In-đô-nê-xi-a - Giai đoạn phát triển quốc gia - GV: Các quôc gia phong kiên ĐNA phong kiến Đơng Nam Á : phát trieơn thònh đát nhât vaøo khoạng + Thời gian : từ nửa sau kỉ X đến nửa thời gian ? đó những nước nào? đầu kỉ XVIII - HS dựa vào SGK để trả lời + Tên địa bàn số quốc gia tiêu biểu : câu hỏi Gv nhận xét Đại Việt, Ăng-co, Pa-gan Tơn-gu, Mơ-giơpa-hit, Su-khơ-thay – A-út-thay-a, Lan chốt ý Inđơnexia phát triển hùng mạnh Xang vương triều Mơ-giơ-pa-hít(1213 – 1527 ) TK IX Đại Việt, Chăm pa, Campuchia + Những nét : kinh tế phát triển cung bước vào thòi kỳ Ăngco huy hoàng Thế kỉ cấp khối lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ công, hương liệu XIV vương quốc Thái thành lập… - GV Biểu hiện sự phát triển vè kinh tế, + Chính trị ổn định: tổ chức máy kiện toàn từ trung ương đến địa phương trị, văn hóa ? - HS dựa vào SGK đeơ trạ lời.GV + Văn hóa: xây dựng văn hóa riêng với nét độc đáo nhn xét chốt ý - Thời kì suy thối : - GV Các quốc gia PK ĐNA suy thoái + Thời gian : từ nửa sau kỉ XVIII đến kỉ XIX thời gian ? nguyên nhân ? + Những nét : khủng hoảng kinh tế, - HS trả lời GV nhận xét chốt ý trị => xâm nhập nước tư phương 4- Củng cố Khái quát lại kiến thức - Điều kiện tự nhiên sở hình thành vương quốc cổ Đông Nam Á - Sự phát triển quốc gia phong kiến ĐNA kỷ X đến kỷ XVIII ? Dặn dò: Nhắc hs nhà học cũ, trả lời câu hỏi sgk , đọc chuẩn bị trước ... + Là quốc gia nhỏ, phân tán địa bàn nhỏ hẹp - Quan sát lược đồ, xác định vị trí quốc gia cổ đại Đơng Nam Á Sự hình thành, phát triển suy thối quốc gia phong kiến Đơng Nam Á - Sự hình thành. .. ý trị => xâm nhập nước tư phương 4- Củng cố Khái quát lại kiến thức - Điều kiện tự nhiên sở hình thành vương quốc cổ Đông Nam Á - Sự phát triển quốc gia phong kiến ĐNA kỷ X đến kỷ XVIII ?... gia lấy dân tộc đông phát Đông Nam Á - Điều kiện tự nhiên : + Thuận lợi :Gió mùa , thuận lợi cho phát triển lúa nước nhiều loại trồng khác + Địa hình ; Rộng song bị phân tán, chia cắt bởi dãy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á, Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn