Giáo án Lịch sử 10 bài 10: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:37

Chương VI: TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI Bài 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (TỪ THẾ KỈ V ĐẾN THẾ KỈ XIV) A Mục tiêu: Học sinh cần: -Nhận biết nét qua trình hình thành XHPK châu Âu; phân biệt cấu XH PK châu Âu với XHPK phương Đơng -Giải thích khái niệm:”Lãnh địa phong kiến”, đặc trưng kinh tế lãnh địa; thành thị trung đại xuất hiện? Sự khác kinh tế lãnh địa kinh tế thành thị -Sự phát triển hợp qui luật lich sử nhân loại từ xã hội chiếm nô đến xã hội phong kiến B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Những nét tiêu biểu VH Cam-pu-chia VH Lào? Bài mới: Hoạt động giáo viên- học sinh TK V, đq Rô-ma bị người Giécman xâm chiếm 476 tướng Ơđơacrơ làm biến lật đổ Hồng đế cuối tây Rơma Rơmuut, Ơguxtulut Nội dung Sự hình thành vương quốc phong kiến Tây Âu: -Từ kỉ III, đế quốc Rô-ma khủnh hoảng, sản xuất sút kém, nô lệ khởi nghĩa…Năm 476, người Giécman tiêu diệt đế quốc Rô-ma => thời đại phong kiến bắt đầu Châu Âu -Chính sách người Giéc-man: Vq Tây Gốt, Đơng Gốt… +Thủ tiêu máy nhà nước cũ, lập vương quốc người Ăng-glô Xắc-xông, vương quốc Phơ-răng… Thủ lĩnh lạc, quí tộc +Chiếm ruộng đất chủ nô Rô-ma người Giéc-man… +Xưng vua, phong tước vị cho tướng lĩnh =>gọi quí tộc vũ sĩ +Nhà thờ cấp đất => gọi quí tộc tăng lữ Có đặc quyền, đặc lợi… (theo Kitơ giáo) +Quí tộc + quan lại => lãnh chúa phong kiến Nông dân + nô lệ => nông nô Giữa TK IX Nông nô lệ thuộc lãnh chúa=> QHSX phong kiến hình thành Xã hội phong kiến Tây Âu: a Lãnh địa: -Lãnh địa vùng đất đai rộng lớn bị quí tộc nhà thờ biến thành khu đất riêng -Lãnh địa gồm đất lành chúa đất phần Nơng nơ tự q trình sản Trong lãn địa có lâu đài, nhà tờ, nhà kho, chuồng xuất :có gia đìnhriêng, nhà ở, trại… cơng cụ sản xuất…=> quan tâm -Nông nô người sản xuất lãnh địa sản xuất lệ thuộc vào lãnh chúa Có qn đội, tòa án, luật pháp b Đặc điểm lãnh địa: riêng -Kinh tế: kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc, đóng kín -Về trị: lãnh địa đơn vị trị Cũng có thành thị lãnh chúa độc lập Lãnh chúa có quyền ơng vua lập Sự xuất thành thị trung đại: -Nguyên nhân đời: từ TK XI, SX phát triển Các thợ thủ công tập trung ngã ba đường, bến sông để buôn bán => thành thị đời Phát vấn -Bộ mặt thành thị trung đại: cư dân chủ yếu thương nhân, thợ thủ cơng tập hợp phường hội, thương hội -Vai trò thành thị (sgk) Củng cố: -Lãnh địa đặc điểm lãnh địa? -Học thuộc phần vai trò thành thị Dặn dò: -Làm tập: So sánh khác kinh tế lãnh địa kinh tế thành thị ... túc, đóng kín -V trị: lãnh địa đơn v trị Cũng có thành thị lãnh chúa độc lập Lãnh chúa có quyền ơng vua lập Sự xuất thành thị trung đại: -Nguyên nhân đời: từ TK XI, SX phát triển Các thợ thủ... ba đường, bến sông để buôn bán => thành thị đời Phát v n -Bộ mặt thành thị trung đại: cư dân chủ yếu thương nhân, thợ thủ công tập hợp phường hội, thương hội -Vai trò thành thị (sgk) Củng cố: -Lãnh... kho, chuồng xuất :có gia đìnhriêng, nhà ở, trại… cơng cụ sản xuất…=> quan tâm -Nơng nơ người sản xuất lãnh địa sản xuất lệ thuộc v o lãnh chúa Có qn đội, tòa án, luật pháp b Đặc điểm lãnh địa: riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 10: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV), Giáo án Lịch sử 10 bài 10: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn