Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc

347 72 0
  • Loading ...
1/347 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:32

VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO VŨ TUẤN ANH BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƢ PHẠM VÙNG TRUNG BẮC LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC HÀ NỘI – 2019 VIỆN KHOA HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƢ PHẠM VÙNG TRUNG BẮC LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Tên ngành: Giáo dục học Mã ngành: 9140101 Cán hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Hồ Đắc Sơn PGS TS Vũ Đức Thu HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết trình bày luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tác giả luận án Vũ Tuấn Anh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CĐSP: Cao đẳng Sư phạm ĐHSP: Đại học Sư phạm ĐHSPHN2: Đại học Sư phạm Hà Nội ĐH&CĐSP Đại học cao đẳng sư phạm GD&ĐT: Giáo dục Đào tạo GDTC: Giáo dục thể chất RLTT Rèn luyện thân thể SVĐ: Sân vận động TDTT: Thể dục thể thao TNCSHCM: Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh VĐV: Vận động viên MỤC LỤC Trang Trang bìa Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Mục lục Danh mục bảng, biểu đồ luận án 1.1 PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 1.1.1 Đào tạo giáo viên trình đổi đào tạo giáo viên 1.1.2 Quan điểm định hƣớng đổi đào tạo giáo viên Đảng Nhà nƣớc 1.1.2.1 Quan điểm đổi đào tạo giáo viên Đảng Nhà nước 1.1.2.2 Định hướng đổi đào tạo giáo viên nhà trường sư phạm trước yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 1.2 GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 14 1.2.1 Quan điểm Đảng Nhà nƣớc GDTC trƣờng 14 học qua thời kỳ 1.2.2 Đặc điểm GDTC nội ngoại khóa đào tạo 18 đại học 1.2.2.1 Đặc điểm GDTC nội khóa 18 1.2.2.2 Đặc điểm GDTC ngoại khóa 20 1.2.2.3 Mối quan hệ GDTC nội ngoại khóa 21 1.2.3 Những thành tựu hạn chế GDTC đào tạo 22 đại học 1.2.3.1 Thành tựu GDTC trường học 22 1.2.3.2 Thành tựu hạn chế GDTC đại học 26 1.2.4 Đặc điểm GDTC đào tạo theo học chế tín 28 1.2.4.1 Đặc điểm đào tạo theo học chế tín 28 1.2.4.2 Các yếu tố chi phối GDTC nội khóa ngoại khóa 30 học chế tín 1.3 KHÁI NIỆM VÀ CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ 31 LIÊN QUAN 1.3.1 Các khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 31 1.3.2 Các công trình nghiên cứu có liên quan 33 1.4 KHÁI QT VỀ CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO 40 ĐẲNG SƢ PHẠM VÙNG TRUNG BẮC 1.4.1 Khái quát vùng Trung Bắc 40 1.4.2 Khái quát trƣờng ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 41 1.4.3 Đặc điểm đào tạo trƣờng ĐH&CĐSP vùng 42 Trung Bắc CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ 46 CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 46 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 46 2.1.2 Khách thể nghiên cứu 46 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 2.2.1 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp tài liệu 46 2.2.2 Phƣơng pháp vấn 48 2.2.3 Phƣơng pháp quan sát sƣ phạm 49 2.2.4 Phƣơng pháp kiểm tra sƣ phạm 50 2.2.5 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 52 2.2.6 Phƣơng pháp toán học thống kê 53 2.3 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 55 2.3.1 Địa điểm quan phối hợp nghiên cứu 55 2.3.2 Kế hoạch nghiên cứu 55 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 56 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NGOẠI 56 3.1 KHÓA CỦA SINH VIÊN CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƢ PHẠM VÙNG TRUNG BẮC 3.1.1 Thực trạng nhận thức giảng viên sinh viên 56 trƣờng ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc hoạt động thể thao ngoại khóa 3.1.1.1 Nhận thức cán quản lý, giảng viên sinh viên 56 trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc vai trò hoạt động thể thao ngoại khóa 3.1.1.2 Nhận thức cán quản lý, giảng viên sinh viên 58 trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc yếu tố cấu thành chi phối hoạt động thể thao ngoại khóa 3.1.2 Thực trạng loại hình biện pháp nhằm phát triển 59 hoạt động thể thao ngoại khóa đƣợc triển khai trƣờng ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.1.2.1 Thực trạng loại hình biện pháp nhằm phát triển hoạt 59 động thể thao ngoại khóa sinh viên 3.1.2.2 Đánh giá biện pháp triển khai nhằm phát triển hoạt 60 động thể thao ngoại khóa ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.1.3 Thực trạng cấu tổ chức hình thức hoạt động thể 61 thao ngoại khóa trƣờng ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.1.3.1 Cơ cấu hiệu tổ chức, quản lý hoạt động thể thao ngoại khóa trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 61 3.1.3.2 Các hình thức hoạt động thể thao ngoại khóa sức thu hút 63 sinh viên trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.1.4 Thực trạng số lƣợng sân bãi, nhà tập nguồn tài 66 phục vụ hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên trƣờng ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.1.4.1 Thực trạng sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao 66 ngoại khóa 3.1.4.2 Thực trạng nguồn kinh phí phục vụ hoạt động thể thao 67 ngoại khóa 3.1.5 Thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa sinh 68 viên trƣờng ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.1.5.1 Tính tích cực sinh viên hoạt động thể thao 68 ngoại khóa 3.1.5.2 Các hình thức mục đích hoạt động thể thao ngoại khóa 69 sinh viên 3.1.5.3 Nguyên nhân hạn chế tính tích cực sinh viên 70 hoạt động thể thao ngoại khóa 3.1.5.4 Nhu cầu tập luyện thể thao ngoại khóa sinh viên 72 trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.1.6 Thực trạng GDTC nội khóa trƣờng 73 ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.1.6.1 Nội dung chương trình GDTC nội khóa trường 73 ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.1.6.2 Thực trạng tổ chức thực chương trình GDTC 76 trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.1.6.3 Thực trạng kết học tập môn học GDTC sinh viên 77 trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.1.6.4 Thực trạng trình độ thể lực sinh viên trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 77 3.1.7 Bàn luận thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa 78 sinh viên trƣờng ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ 87 THAO NGOẠI KHÓA TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƢ PHẠM VÙNG TRUNG BẮC 3.2.1 Định hƣớng lựa chọn biện pháp 87 3.2.1.1 Căn lựa chọn biện pháp 87 3.2.1.2 Định hướng lựa chọn biện pháp 88 3.2.2 Nguyên tắc lựa chọn biện pháp 91 3.2.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 91 3.2.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý 92 3.2.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính sư phạm 93 3.2.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 94 3.2.2.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 95 3.2.2.6 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 96 3.2.2.7 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 97 3.2.3 Các biện pháp nâng cao hiệu hoạt động thể thao 98 ngoại khóa trƣờng ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.2.3.1 Biện pháp thứ nhất: Đổi cấu máy tổ chức 98 quản lý hoạt động thể thao ngoại khóa trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc theo hướng hiệu lực hiệu 3.2.3.2 Biện pháp thứ hai: Đổi tổ chức thực chương trình 103 GDTC nội khóa theo hướng tạo động lực để phát triển hoạt động thể thao ngoại khóa 3.2.3.3 Biện pháp thứ ba: Phát triển hình thức hoạt động thể thao 109 ngoại khóa theo nhóm, lớp có giáo viên hướng dẫn 3.2.3.4 Bước đầu đánh giá tính thực tiễn, tính khả thi biện pháp 112 3.2.4 Tổ chức thực nghiệm biện pháp 113 3.2.4.1 Thời gian địa điểm thực nghiệm 113 3.2.4.2 Nội dung đối tượng thực nghiệm 114 3.2.4.3 Tiêu chí đánh giá hiệu biện pháp thơng qua 114 thực nghiệm 3.2.5 Kết thực nghiệm biện pháp 116 3.2.5.1 Kết thực nghiệm biện pháp thứ (Đổi cấu 116 máy tổ chức quản lý hoạt động thể thao ngoại khóa trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc theo hướng hiệu lực hiệu quả) 3.2.5.2 Kết thực nghiệm biện pháp thứ hai (Đổi tổ chức 122 thực chương trình GDTC nội khóa theo hướng tạo động lực để phát triển hoạt động thể thao ngoại khóa) 3.2.5.3 Kết thực nghiệm biện pháp thứ ba (phát triển hình thức 125 hoạt động thể thao ngoại khóa theo nhóm, lớp có giáo viên hướng dẫn) 3.2.5.4 Hiệu tổng hợp biện pháp hoạt động thể 128 thao ngoại khóa GDTC nội khóa 3.2.6 Bàn luận biện pháp kết thực nghiệm 137 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 146 A KẾT LUẬN 146 B KIẾN NGHỊ 147 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN PHỤ LỤC Chương 4.1 Nguồn gốc trò chơi vận động Trò chơi vận 4.2 Khái niệm, phân loại trò chơi vận động động 4.3 Vai trò trò chơi đời sống xã hội 4.4 Phương pháp biên soạn tổ chức trò chơi vận động Chương 5.1 Lịch sử phát triển môn điền kinh Lịch sử, ý 5.1.1 Khái niệm phân loại môn điền kinh nghĩa, kỹ 5.1.2 Vị trí, ý nghĩa việc tập luyện môn điền kinh thuật môn 5.1.3 Sơ lược lịch sử phát triển môn điền kinh điền kinh 5.1.4 Sự phát triển điền kinh việt Nam 5.1.5 Vị trí ý nghĩa mơn điền kinh hệ thống giáo dục thể chất Việt nam 5.1.6 Phương pháp tổ chức thi đấu môn chạy 5.2 Kỹ thuật môn điền kinh 5.2.1 Kỹ thuật thể thao 5.2.2 Kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m 5.3 Phương pháp tập luyện môn: thể thao, chạy ngắn 100m 5.3.1 Phương pháp tập luyện thể thao 5.3.2 Phương pháp tập luyện chạy cự ly ngắn 100m Thực hành Kỹ thuật môn điền kinh 1.1 Kỹ thuật thể thao Trò chơi vận động - Nhóm trò chơi rèn luyện kỹ đi, chạy, nhảy, khéo léo phát triển sức nhanh - mạnh (trò chơi dân gian + trò chơi thể thao) Thể lực Bài tập phát triển thể lực 1.2 Kỹ thuật chạy cự ly ngắn 100m 24 48 12 Tín Lý thuyết Chương 1.1 Cơ sở cấu trúc phương pháp GDTC Các phương pháp GDTC 1.1.1 Lượng vận động quãng nghỉ thành tố phương pháp GDTC 1.1.2 Những cách tiếp thu định mức lượng vận động 1.2 Các phương pháp GDTC 1.2.1 Các phương pháp sử dụng phương tiện trực quan 1.2.2 Các phương pháp sử dụng lời nói 1.2.3 Các phương pháp tập luyện ( thực hành) Chương Các nguyên tắc phương pháp GDTC 2.1 Nguyên tắc tự giác tích cực 2.2 Nguyên tắc trực quan 2.3 Nguyên tắc thích hợp cá biệt hoá 2.4 Nguyên tắc hệ thống 2.5 Nguyên tắc tăng dần yêu cầu 2.6 Mối quan hệ nguyên tắc Chương Đặc điểm trạng thái sinh lý thể xuất hoạt động TDTT 3.1 Trạng thái trước vận động khởi động 3.1.1 Trạng thái trước vận động 3.1.2 Đặc tính sinh lý khởi động 3.2 Trạng thái vận động 3.2.1 Trạng thái bắt đầu vận động 3.2.2 Trạng thái ổn định 3.3 Cực điểm hô hấp lần hai 3.4 Trạng thái mệt mỏi 3.4.1 Nguyên nhân mệt mỏi 3.4.2 Các giai đoạn phát triển mệt mỏi 3.4.3 Đặc điểm mệt mỏi vùng cường độ khác 3.5 Đặc điểm sinh lý trình hồi phục Chương Nguyên lý, kỹ thuật, trọng tài môn nhảy 4.1 Nguyên lý kỹ thuật môn điền kinh, trọng tài môn nhảy 4.1.1 Nguyên lý kỹ thuật môn nhảy 4.1.2 Phương pháp trọng tài môn nhảy 4.2 Kỹ thuật môn điền kinh 4.2.1 Kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng 4.2.2 Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi 4.3 Phương pháp tập luyện môn: nhảy cao kiểu nằm nghiêng, nhảy xa kiểu ngồi 4.3.1 Phương pháp tập luyện nhảy cao kiểu nằm nghiêng 4.3.2 Phương pháp tập luyên nhảy xa kiểu ngồi Thực hành: Kỹ thuật 1.1 Kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng môn nhảy 1.2 Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi Trò chơi vận động - Nhóm trò chơi phát triển kỹ phối hợp (trò chơi dân gian + trò chơi thể thao Nhảy dây Nhảy dây ngắn Thể lực Bài tập phát triển thể lực 24 48 Kiểm tra đánh giá Dạng TT thức đánh giá Nội dung đánh giá Đánh giá Kiến thức, kỹ ban đầu ban đầu Tiêu chí đánh giá Cơng cụ đánh giá - Hiểu biết - Trao đổi - Thể lực - Các test Đánh giá trình Đánh giá -Ý thức tham gia học tập - Số buổi tham dự - Số buổi học ý thức, - Hoàn thành nhiệm vụ học, ngoại - Các tập, thái độ giao khóa kiểm tra - Tham gia hoạt động ngoại khóa - Chất lượng sản phẩm Đánh giá - Hiểu kiến thức lý luận, - Kiến thức: lý - Bài tập kiến kiến thức y – sinh học tập luận, y – sinh học thức, kỹ luyện thi đấu TDTT tập luyện - Hiểu kỹ thuật mơn học thi đấu TDTT, trò - Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động, kỹ thuật mơn học chơi Đánh giá - Thực kỹ thuật môn học tổng kết môn học - Kỹ thực - Kỹ thuật môn kỹ thuật học mơn học - Thành tích - Thể lực THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU Thông tin môn học - Tên môn học: Giáo dục thể chất 2, - Loại mơn học: Tự chọn - Số lượng tín chỉ: 02 + Lý thuyết: 12 + Thực hành: 48 - Mô tả môn học Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức bản: lý luận GDTC, chấn thương tập luyện thi đấu TDTT, y - sinh học TDTT; kiến thức kỹ tổ chức: kỹ thuật mơn học, trò chơi vận động Nội dung mơn học tín chia làm hai phần: lý thuyết (06 tiết), thực hành (24 tiết) Mục tiêu môn học 2.1 Kiến thức + Nắm vững kiến thức lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học tập luyện thi đấu thể dục thể thao + Nắm vững kiến thức mơn học trò chơi vận động 2.2 Kỹ + Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động giáo dục thể chất + Biết thực kỹ thuật bản, kỹ thuật nâng cao mơn học + Có khả tự học tổ chức hoạt động tự học 2.3 Thái độ + Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ lên lớp + Thực nghiêm túc số tự học; tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa + Hồn thành nhiệm vụ giao thời hạn 2.4 Năng lực hƣớng tới + Hình thành cho sinh viên thói quen tập luyện tổ chức cho người tham gia tập luyện thể dục thể thao + Năng lực tổ chức hoạt động xã hội: sinh viên biết cách tổ chức hoạt động giao lưu thể dục thể thao nhà trường + Nhận thức về: chấn thương tập luyện TDTT, kiến thức y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng môn học phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân gia đình Nội dung môn học Thời lƣợng Chƣơng Nội dung Trên lớp Tự học (tiết) (tiết) 12 Tín Lý thuyết Chương Các phương tiện GDTC 1.1 Bài tập TDTT- phương tiện chủ yếu chuyên biệt GDTC 1.2 Nội dung hình thức tập TDTT 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu tập thể lực 1.4 Phân loại tập TDTT 2.1 Các phản ứng xấu thường gặp tập luyện Chấn thương thi đấu TDTT TDTT 2.2 Chấn thương tập luyện thi đấu TDTT 2.2.1 Các nguyên nhân gây chấn thương tập luyện thi đấu TDTT Chương 2.2.2 Cách đề phòng chấn thương tập luyện thi đấu TDTT 2.2.3 Cách xử lý chấn thương thương thường gặp tập luyện thi đấu TDTT 2.2.3.1 Chấn thương phần mềm 2.2.3.2 Chấn thương phần cứng 2.3 Cấp cứu trạng thái bệnh lý thường gặp hoạt động TDTT 2.3.1 Chuột rút 2.3.2 Đau bụng tập luyện 2.3.3 Rối loạn tiêu hóa Chương 3.1 Tổ chức nội dung kiểm tra y học nhà trường Kiểm tra y học sư phạm 3.2 Kiểm tra đánh giá phát triển thể lực 3.3 Kiểm tra chức hệ quan 3.4 Theo dõi y học sư phạm 3.5 Tự kiểm tra tập luyện TDTT Chương 4.1 Nguồn gốc trò chơi vận động Trò chơi vận 4.2 Khái niệm, phân loại trò chơi vận động động 4.3 Vai trò trò chơi đời sống xã hội 4.4 Phương pháp biên soạn tổ chức trò chơi vận động Chương 5.1 Khái niệm TDNĐ Khái quát 5.2 Lịch sử đời phát triển TDNĐ TDNĐ 5.3.Đặc điểm Phân loại TDNĐ 5.4 Tác dụng ý nghĩa TDNĐ rèn luyện thân thể Thực hành Kỹ thuật - bước TDNĐ môn - Bài khởi động (16 động tác) thể dục nhịp - Bài ( 17 động tác) điệu - Bài ép (6 động tác) Trò chơi vận động Nhóm trò chơi rèn luyện kỹ đi, chạy, nhảy, khéo léo phát triển sức nhanh - mạnh (trò chơi dân gian + trò chơi thể thao) Thể lực Nhảy dây Tín I Lý thuyết Chương Các phương pháp GDTC 1.1 Cơ sở cấu trúc phương pháp GDTC 1.1.1 Lượng vận động quãng nghỉ thành tố phương pháp GDTC 1.1.2 Những cách tiếp thu định mức lượng vận động 1.2 Các phương pháp GDTC 1.2.1 Các phương pháp sử dụng phương tiện trực quan 1.2.2 Các phương pháp sử dụng lời nói 1.2.3 Các phương pháp tập luyện ( thực hành) Chương 2.1 Nguyên tắc tự giác tích cực 24 48 Các nguyên 2.2 Nguyên tắc trực quan tắc 2.3 Nguyên tắc thích hợp cá biệt hoá phương pháp 2.4 Nguyên tắc hệ thống GDTC 2.5 Nguyên tắc tăng dần yêu cầu 2.6 Mối quan hệ nguyên tắc Chương Đặc điểm trạng thái sinh lý thể xuất hoạt động TDTT 3.1 Trạng thái trước vận động khởi động 3.1.1 Trạng thái trước vận động 3.1.2 Đặc tính sinh lý khởi động 3.2 Trạng thái vận động 3.2.1 Trạng thái bắt đầu vận động 3.2.2 Trạng thái ổn định 12 24 48 3.3 Cực điểm hô hấp lần hai 3.4 Trạng thái mệt mỏi 3.4.1 Nguyên nhân mệt mỏi 3.4.2 Các giai đoạn phát triển mệt mỏi 3.4.3 Đặc điểm mệt mỏi vùng cường độ khác 3.5 Đặc điểm sinh lý trình hồi phục Chương 4.1 Khái niệm, lịch sử hình thành phát triển Khái quát KVTT KVTT 4.3 Tác dụng, ý nghĩa việc tập luyện KVTT 4.4 Đặc điểm phân loại KVTT 4.5 Đặc điểm vũ điệu Bachata, Rumba, Chachacha Thực hành: - Vũ điệu Bachata Kỹ thuật + Kỹ thuật: ngang, dọc + Kỹ thuật quay 360 độ môn khiêu vũ - Vũ điệu Rumba thể thao + Kỹ thuật + Kỹ thuật: mở tiến, mở lùi + Kỹ thuật chỗ + Kỹ thuật mở chéo + Kỹ thuật quay tay + Kỹ thuật quay 360 độ - Vũ điệu Chachacha + Kỹ thuật + Kỹ thuật: mở tiến, mở lùi + Kỹ thuật chỗ + Kỹ thuật mở chéo + Kỹ thuật quay tay +Kỹ thuật quay 360 độ - Bài quy định Trò chơi vận động Nhóm trò chơi phát triển kỹ phối hợp (trò chơi dân gian + trò chơi thể thao Thể lực Nhảy dây Kiểm tra đánh giá Dạng TT thức đánh giá Nội dung đánh giá Đánh giá Kiến thức, kỹ ban đầu ban đầu Tiêu chí đánh giá Cơng cụ đánh giá - Hiểu biết - Trao đổi - Thể lực - Các test Đánh giá trình Đánh giá -Ý thức tham gia học tập - Số buổi tham dự - Số buổi học ý thức, - Hoàn thành nhiệm vụ học, ngoại - Các tập, thái độ giao khóa kiểm tra - Tham gia hoạt động ngoại - Chất lượng sản phẩm khóa Đánh giá - Hiểu kiến thức lý luận, - Kiến thức: lý - Bài tập kiến kiến thức y – sinh học tập luận, y – sinh học thức, kỹ luyện thi đấu TDTT tập luyện - Hiểu kỹ thuật mơn học thi đấu TDTT, trò - Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động, kỹ thuật môn học chơi Đánh giá - Thực kỹ thuật môn học tổng kết môn học - Kỹ thực - Kỹ thuật môn kỹ thuật học mơn học - Thành tích - Thể lực VÕ TAEKWONDO Thông tin môn học - Tên môn học: Giáo dục thể chất 2, - Loại mơn học: Tự chọn - Số lượng tín chỉ: 02 + Lý thuyết: 12 + Thực hành: 48 - Mô tả môn học Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức bản: lý luận GDTC, chấn thương tập luyện thi đấu TDTT, y sinh học TDTT; kiến thức kỹ tổ chức: kỹ thuật mơn học, trò chơi vận động Nội dung mơn học tín chia làm hai phần: lý thuyết (06 tiết), thực hành (24 tiết) Mục tiêu môn học 2.1 Kiến thức + Nắm vững kiến thức lý luận giáo dục thể chất, Y- sinh học tập luyện thi đấu thể dục thể thao + Nắm vững kiến thức mơn học trò chơi vận động 2.2 Kỹ + Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động giáo dục thể chất + Thực kỹ thuật bản, nâng cao môn học + Có khả tự học tổ chức hoạt động tự học 2.3 Thái độ + Trung thực, nghiêm túc tham gia học tập, tham gia đầy đủ lên lớp + Thực nghiêm túc số tự học; tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa + Hồn thành nhiệm vụ giao thời hạn 2.4 Năng lực hƣớng tới + Hình thành thói quen tự tập luyện tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao + Năng lực tổ chức hoạt động xã hội: tổ chức hoạt động phong trào thể dục thể thao nhà trường + Nhận thức về: chấn thương tập luyện TDTT, kiến thức y- sinh học TDTT; vai trò tác dụng mơn học phát triển xã hội, sức khỏe cộng đồng, cá nhân gia đình Nội dung mơn học Thời lƣợng Chƣơng Nội dung Trên lớp Tự học (tiết) (tiết) 12 Tín Lý thuyết Chương Các phương tiện GDTC 1.1 Bài tập TDTT- phương tiện chủ yếu chuyên biệt GDTC 1.2 Nội dung hình thức tập TDTT 1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu tập thể lực 1.4 Phân loại tập TDTT Chương 2.1 Các phản ứng xấu thường gặp tập Chấn thương luyện thi đấu TDTT TDTT 2.2 Chấn thương tập luyện thi đấu TDTT 2.2.1 Các nguyên nhân gây chấn thương tập luyện thi đấu TDTT 2.2.2 Cách đề phòng chấn thương tập luyện thi đấu TDTT 2.2.3 Cách xử lý chấn thương thương thường gặp tập luyện thi đấu TDTT 2.2.3.1 Chấn thương phần mềm 2.2.3.2 Chấn thương phần cứng 2.3 Cấp cứu trạng thái bệnh lý thường gặp hoạt động TDTT 2.3.1 Chuột rút 2.3.2 Đau bụng tập luyện 2.3.3 Rối loạn tiêu hóa Chương Kiểm tra y học sư phạm 3.1 Tổ chức nội dung kiểm tra y học nhà trường 3.2 Kiểm tra đánh giá phát triển thể lực 3.3 Kiểm tra chức hệ quan 3.4 Theo dõi y học sư phạm 3.5 Tự kiểm tra tập luyện TDTT Chương 4.1 Nguồn gốc trò chơi vận động Trò chơi vận 4.2 Khái niệm, phân loại trò chơi vận động động 4.3 Vai trò trò chơi đời sống xã hội 4.4 Phương pháp biên soạn tổ chức trò chơi vận động Chương Lịch sử, tác dụng Võ Taekwondo 5.1 Lịch sử đời, tư tưởng phát triển Võ Taekwondo 5.2 Phân loại Võ Taekwondo 5.2 Tác dụng ý nghĩa Võ - Taekwondo rèn luyện thân thể 5.3 Kỹ thuật bản, vũ khí, điểm đòn cơng Võ Taekwondo 5.4 Một số thuật ngữ Võ Taekwondo Thực hành Kỹ thuật - Kỹ thuật bản môn Võ - Kỹ thuật đấm Taekwondo - Kỹ thuật đá, công - Kỹ thuật gạt đỡ - Kỹ thuật quyền bản: Bài quyền Thái cực số 24 1, (Thái cực Càn Đoài cung quyền) 48 - Kỹ thuật đối luyện bản: Tam đối luyện bắt buộc tay khơng (khơng có vũ khí) trung đẳng - Kỹ thuật phối hợp bản: Dạng phối hợp đôi 2, Trò chơi vận động Nhóm trò chơi rèn luyện kỹ đi, chạy, nhảy, khéo léo phát triển sức nhanh - mạnh (trò chơi dân gian + trò chơi thể thao) Thể lực Tín Lý thuyết Chương 1.1 Cơ sở cấu trúc phương pháp GDTC Các phương 1.1.1 Lượng vận động quãng nghỉ pháp Giáo dục thành tố phương pháp GDTC thể chất 1.1.2 Những cách tiếp thu định mức lượng vận động 12 1.2 Các phương pháp GDTC 1.2.1 Các phương pháp sử dụng phương tiện trực quan 1.2.2 Các phương pháp sử dụng lời nói 1.2.3 Các phương pháp tập luyện ( thực hành) Chương 2.1 Nguyên tắc tự giác tích cực Các nguyên 2.2 Nguyên tắc trực quan tắc phương 2.3 Ngun tắc thích hợp cá biệt hố pháp Giáo dục 2.4 Nguyên tắc hệ thống thể chất 2.5 Nguyên tắc tăng dần yêu cầu 2.6 Mối quan hệ nguyên tắc Chương Đặc điểm trạng thái sinh lý thể xuất hoạt động TDTT 3.1 Trạng thái trước vận động khởi động 3.1.1 Trạng thái trước vận động 3.1.2 Đặc tính sinh lý khởi động 3.2 Trạng thái vận động 3.2.1 Trạng thái bắt đầu vận động 3.2.2 Trạng thái ổn định 3.3 Cực điểm hô hấp lần hai 3.4 Trạng thái mệt mỏi 3.4.1 Nguyên nhân mệt mỏi 3.4.2 Các giai đoạn phát triển mệt mỏi 3.4.3 Đặc điểm mệt mỏi vùng cường độ khác 3.5 Đặc điểm sinh lý trình hồi phục Chương Lịch sử, tác dụng Võ Taekwondo Phân loại kỹ thuật biểu diễn 4.1 Hệ phái, tư tưởng, tảng kỹ thuật hướng phát triển Võ Taekwondo 4.2 Tác dụng, ý nghĩa việc tập luyện Võ Taekwondo 4.3 Phân loại kỹ thuật nâng cao 4.4 Đặc điểm hoạt động chuyên môn, thi đấu biểu diễn Thực hành: Kỹ thuật môn Võ Taekwondo - Kỹ thuật nâng cao: + Kỹ thuật + Kỹ thuật đấm + Kỹ thuật đá, công 24 48 + Kỹ thuật gạt đỡ - Kỹ thuật quyền: Bài quyền Thái cực số (Thái cực Ly cung quyền) - Kỹ thuật đối luyện: Tam đối luyện bắt buộc tay khơng (khơng có vũ khí) thượng đẳng - Kỹ thuật phối hợp: Dạng đa đòn chiến thuật Trò chơi vận động - Nhóm trò chơi phát triển kỹ phối hợp (trò chơi dân gian + trò chơi thể thao Thể lực - Đá nămber bên (khoảng cách nămber 3m với nữ, 3,2m với nam) tính số lần thời gian 20s Kiểm tra đánh giá Dạng TT thức đánh giá Nội dung đánh giá Đánh giá Kiến thức, kỹ ban đầu ban đầu Tiêu chí đánh giá Cơng cụ đánh giá - Hiểu biết - Trao đổi - Thể lực - Các test Đánh giá trình Đánh giá -Ý thức tham gia học tập - Số buổi tham dự - Số buổi học ý thức, - Hoàn thành nhiệm vụ học, ngoại - Các tập, thái độ giao khóa kiểm tra - Tham gia hoạt động ngoại - Chất lượng sản phẩm khóa Đánh giá - Hiểu kiến thức lý luận, - Kiến thức: lý - Bài tập kiến kiến thức y – sinh học tập luận, y – sinh học thức, kỹ luyện thi đấu TDTT tập luyện - Hiểu kỹ thuật mơn học thi đấu TDTT, trò - Biết cách biên soạn, tổ chức trò chơi vận động, kỹ thuật môn học chơi Đánh giá - Thực kỹ thuật môn học tổng kết môn học - Kỹ thực - Kỹ thuật môn kỹ thuật học mơn học - Thành tích - Thể lực ... HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHÓA TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƢ PHẠM VÙNG TRUNG BẮC LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC Tên ngành: Giáo dục. .. trạng hoạt động thể thao ngoại khóa 78 sinh viên trƣờng ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc 3.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ 87 THAO NGOẠI KHÓA TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG SƢ PHẠM VÙNG TRUNG. .. trạng GDTC nội khóa hoạt động thể thao ngoại khóa trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc Mục tiêu 2: Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu hoạt động thể thao ngoại khóa trường ĐH&CĐSP vùng Trung Bắc; thực nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc, Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm vùng Trung Bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn