Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:30

Bài 15: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TỪ THẾ KỈ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X) A Mục tiêu: Học sinh cần: - Ghi nhớ tình hình nước ta từ sau thất bại An Dương Vương năm 179 TCN => đầu kỉ X; sách cai trị, hộ thâm độc triều đại phong kiến phương Bắc nước ta - Biết trình bày phân tích: thời Bắc thuộc, tình hình kinh tế, xã hội nước ta có chuyển biến định bị kìm hãm nhiều mặt - Bồi dưỡng lòng tự hào sức sống mãnh liệt dân tộc B Chuẩn bị: Bảng phụ C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Nét quốc gia Văn Lang- Âu Lạc? Bài mới: Hoạt động giáo viên- học sinh - Năm 179TCN nhà Triệu sáp nhập vào Nam Việt - Năm 111 TCN , nhà Hán chia thành quận … Nội dung I Chế độ cai trị triều đại phong kiến phương Bắc chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam: Chế độ cai trị: a Tổ chức máy cai trị: triều đại phong kiến phương Bắc tổ chức máy cai trị nước ta cử quan lại người Hán sang cai trị tới cấp huyện b Chính sách bóc lột kinh tế đồng hóa văn Biểu c/s bóc lột hóa: kinh tế phong kiến p/Bắc đ/v * Về kinh tế: nhân dân ta? - Thi hành sách bóc lột, cống nạp nặng nề - Cướp ruộng đất, thực sách đồn điền - Độc quyền muối sắt * Về văn hóa: - Biện pháp: truyền bá Nho giáo vào nước ta, mở trường dạy chữ Hán, đưa người Hán vào lẫn với dân ta, bắt dân ta theo phong tục Hán, áp dụng luật pháp hà khắc, thẳng tay đàn áp nhân dân Phát vấn? - Mục đích: đồng hóa dân tộc ta để vĩnh viễn thơn tính nước ta Chúng có đạt mục đích - Kết quả: Nho giáo ảnh hưởng tới số vùng, khơng? Vì sao? nhân dân ta giữ tiếng nói, phong tục, Dùng bảng phụ tập quán truyền thống 2 Những chuyển biến kinh tế, văn hóa xã hội: Học sinh chép thống kê vào Chuyển biến kinh tế - Công cụ sắt sử dụng phổ biến - Đẩy mạnh khai hoang, mở rộng S trồng trọt - Xây dựng nhiều cơng trình thủy lợi, đường giao thơng - Thủ cơng nghiệp, thương mại có nhiều chuyển biến Chuyển biến văn hóa - xã hội - Tiếp nhận yếu tố tích cực văn hóa Trung Hoa thời Hán, Đường “Việt hóa” - Tiếng Việt, phong tục, tập quán tổ tiên ta bảo tồn Củng cố: - Âm mưu thâm độc triều đại phương Bắc việc tổ chức cai trị, bóc lột, đàn áp dân tộc ta? Dặn dò: Xem tiếp phần II Trả lời câu hỏi tr.73 ... Trung Hoa thời Hán, Đường “Việt hóa” - Tiếng Việt, phong tục, tập quán tổ tiên ta bảo tồn Củng cố: - Âm mưu thâm độc triều đại phương Bắc việc tổ chức cai trị, bóc lột, đàn áp dân tộc ta? Dặn...2 Những chuyển biến kinh tế, văn hóa xã hội: Học sinh chép thống kê vào Chuyển biến kinh tế - Công cụ sắt sử dụng phổ biến - Đẩy mạnh khai hoang, mở rộng S trồng trọt - Xây dựng nhiều... độc triều đại phương Bắc việc tổ chức cai trị, bóc lột, đàn áp dân tộc ta? Dặn dò: Xem tiếp phần II Trả lời câu hỏi tr.73
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X), Giáo án Lịch sử 10 bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỷ II TCN đến đầu thế kỷ X)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn