Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:16

Bài 24: TÌNH HÌNH VĂN HĨA Ở CÁC THẾ KỈ XVI- XVIII A Mục tiêu: Học sinh cần: - Nắm vững kỉ XVIII, văn hóa Việt Nam có nét phát triển mới, phản ánh tình trạng xã hội - Nét phát triển Phật giáo, Đạo giáo, xuất tôn giáo mới: Thiên chúa giáo - Giai đoạn này, văn học chữ Hán dần địa vị độc tôn; phát triển trào lưu văn hóa, nghệ thuật dân gian phong phú, phản ánh sống nhân dân Khoa học- kĩ thuật có chuyển biến - Bồi dưỡng ý thức tôn trọng giá trị văn hóa, tinh thần nhân dân B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Trình bày nét vương triều Tây Sơn? Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung I Về tư tưởng, tôn giáo: Do trật tự phong kiến đảo lộn - Nho giáo suy thối Nhưng khơng thời Lý, Trần - Phật giáo, Đạo giáo khôi phục phát triển Do giao lưu kinh tế - Đạo Thiên chúa truyền bá rộng rãi Thờ cúng tổ tiên, tôn thờ - Các truyền thống tốt đẹp phát huy người có cơng với nước II Phát triển giáo dục văn học: Giáo dục: - Đàng Ngoài: mở rộng giáo dục Nho học Nội dung nặng Nho học, hạn - Đàng Trong: Năm 1646, chúa Nguyễn mở khoa thi chế phát triển kinh tế - Thời Quang Trung: chữ Nôm thành chữ viết thức Văn học chữ Nơm: Nguyễn Bỉnh Văn học: Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc - Văn học chữ Hán giảm sút, văn học chữ Nôm phát Khoan… triển mạnh - Văn học dân gian với thể loại phong phú, mang đậm tính dân tộc, phản ánh tâm tư, nguyện vọng nhân dân - Chữ Quốc ngữ xuất III Nghệ thuật khoa học- kĩ thuật: Nghệ thuật: - Các cơng trình kiến trúc có giá trị: Chùa Thiên Mụ, tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay, Đọc sgk tượng La Hán chùa Tây Phương… - Nghệ thuật dân gian hình thành Hướng dẫn học sinh nhà ghi - Nghệ thuật sân khấu phát triển nội dung vào Khoa học- kĩ thuật (học sinh nhà ghi nội dung) - Sử học - Quân - Triết học - Y học - Kĩ thuật Củng cố: - Tóm tắt nội dung Dặn dò: - Làm tập sgk vào - Xem trước 25 ...1 Nghệ thuật: - Các cơng trình kiến trúc có giá trị: Chùa Thiên Mụ, tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay, Đọc sgk tượng La Hán chùa Tây Phương… - Nghệ thuật dân gian hình thành Hướng dẫn... - Nghệ thuật sân khấu phát triển nội dung vào Khoa học- kĩ thuật (học sinh nhà ghi nội dung) - Sử học - Quân - Triết học - Y học - Kĩ thuật Củng cố: - Tóm tắt nội dung Dặn dò: - Làm tập sgk vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI XVIII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn