Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

3 47 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:12

Bài 28 TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp hs hiểu nắm - Sự hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam , truyền thống yêu nước - Phát triển luyện truyền thống yêu nước kỉ phong kiến độc lập - Trong hoàn cảnh chế độ phong kiến tác động tiến trình lịch sử dân tộc với nét riêng biệt yếu tố chống ngoại xâm,bảo vệ độc lập tạo thành nét đặc trưng truyền thống nước Việt Nam thời phong kiến 2- Về thái độ: Bồi dưỡng lòng yêu nước ý thức dân tộc cho hs 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho hs kĩ nhận thức, phân tích, liên hệ thực tế II- Tài liệu, thiết bị dạy học III- Tiến trình học 1-Ổn định Kiểm tra cũ Hỏi: lập bảng thống kê khởi nghĩa từ nguồn gốc đến kỉ XIX ? 3- Giảng mới: Hoạt động GV HS Kiến thức * Hoạt động: lớp- cá nhân - GVH: Em hiểu truyền thống Và truyền thống yêu nước? -HS: Suy nghĩ+ đọc sgk trả lời - GVH: Nhận xét, bổ sung chốt ý - GVH: Lòng yêu nước có nguồn gốc từ đâu? - HS: Theo giỏi sgk + suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý 1- Sự hình thành truyền thống yêu nước Việt Nam - Lòng yêu nước bắt nguồn từ : tình yêu người thân gia đình, yêu quê hương ( tình cảm địa phương) - Khi hình thành quốc gia dân tộc Việt: Văn LangÂu Lạc tình cảm gắn bó mang tính địa phương phát triển thành tình cảm rộng lớn hơnlòng u nước - Ở thời kì bắc thuộc lòng u nước biểu hiệnRõ nét + Qua ý thức bảo vệ di sản văn hóa * Hoạt động: Cả lớp- cá nhân - GVH: Nêu bối cảnh lịch sử dân tộc ta sau thoát khỏi 1000 năm Bắc thuộc, từ đặt u cầu gì? - HS: Đọc sgk+ suy nghĩ trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung chốt ý: xây dựng đất nước bảo vệ tổ quốc thách thức với lòng yêu nước người Việt Nam- lòng yêu nước phát huy cao độ - GVH: Trong tk độc lập truyền thống yêu nước biểu nào? - HS: Đọc sgk rút ý trả lời - GVH: Tại yêu nước lại gắn liền với thương dân? - HS: Suy nghĩ + trao đổi trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung: truyền thống yêu nước ngày mang yếu tố nhân dân, dân gốc rễ đất nước… truyền thống yêu nước phát huy luyện làm nên kì tích anh hùng chiến thắng vẽ vang dân tộc * Hoạt động: Cả lớp- cá nhân - GVH: Nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời kì phong kiến gì? - HS: Đọc sgk rút ý trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung ,chốt ý hỏi: xem chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến? - HS: Đọc sgk+ suy nghĩ trả lời dân tộc + Lòng tự hào chiến cơng, tơn kính Vị anh hùng chống hộ => Lòng yêu nước nâng cao sâu sắc từ hình thành truyền thống u nước Việt Nam 2- Phát triển luyện truyền thống yêu nước kỉ phong kiến độc lập - Bối cảnh lịch sử + Đất nước trở lại độc lập tự chủ kinh tế trở nên lạc hậu, đời sống nhân dân yếu + Các lực phong kiến phương Bắc chưa từ bỏ âm mưu xâm lược phương Nam => Lòng yêu nước ngày phát huy, luyện - Biểu + Ý thức vươn lên xây dựng,phát triển kinh tế tự chủ, văn hóa đậm đà sắc truyền thống dân tộc ngang tầm với thời đại + Ý thức đoàn kết tầng lớp nhân dân, dân tộc công xây dựng bảo vệ tổ quốc + Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên + Ý thức dân, thương dân giai cấp thống trị tiến bộ- yêu nước gắn liền với thương dânmang yếu tố nhân dân 3- Nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến - Dân tộc VN trải qua nhiều đấu tranh chống giặc ngoại xâm, nd ta đồn kết trí đồng lòng vượt qua gian khổ hi sinh, phát huy tài trí tuệ chiến đấu dũng cảm giành thắng lợi cuối - Trong chiến đấu chống ngoại xâm lòng yêu nước trở nên sáng chân thành cao thượng hết - GV: Nhận xét , bổ sung ch hs điểm lại Các khởi nghĩa dân tộc ta => Đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc trước Thế kỉ XIX lập trở thành nét đặc trưng truyền thống yêu - GVH: Trong thời đại ngày nước VN nước ta đứng trước khó khăn thách thức người dân VN phải làm để thể lòng u nước mình? -HS: Thảo luận trả lời - GV: Nhận xét,bổ sung Củng cố - Khái quát lại kiến thức Dặn dò - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời câu hỏi SGK,đọc chuẩn bị trước ... u nước Việt Nam 2- Phát triển luyện truyền thống yêu nước kỉ phong kiến độc lập - Bối cảnh lịch sử + Đất nước trở lại độc lập tự chủ kinh tế trở nên lạc hậu, đời sống nhân dân yếu + Các lực phong. .. trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời kì phong kiến gì? - HS: Đọc sgk rút ý trả lời - GV: Nhận xét, bổ sung ,chốt ý hỏi: xem chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc nét đặc trưng truyền thống. .. thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến? - HS: Đọc sgk+ suy nghĩ trả lời dân tộc + Lòng tự hào chiến cơng, tơn kính Vị anh hùng chống hộ => Lòng yêu nước nâng cao sâu sắc từ hình thành truyền thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến, Giáo án Lịch sử 10 bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn