Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:10

Phần ba: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XVIII) chương I: Bài 29: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH A Mục tiêu: Học sinh cần: - Giải thích cách mạng tư sản tượng xã hội hợp qui luật, kết xung đột LLSX với QHSX phong kiến lạc hậu - Trình bày nguyên nhân, diễn biến ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản buổi đầu thời cận đại - Xác định chất cách mạng tư sản không thủ tiêu áp bức, bóc lột - Mặt tích cực hạn chế cách mạng tư sản - Biết phân tích để hiểu chất kiện lịch sử B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Không Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung Đọc phần chữ in nhỏ tr.142 Cách mạng Hà Lan: a Nguyên nhân cách mạng: Có trung tâm thương mại -Đến kỉ XVI, Nê-đéc-lan vùng kinh tiếng: U-trếch, Am-xtéc- tế phát triển châu Âu, trị bị Tây đam… Ban Nha thống trị - Chính sách kìm hãm kinh tế ngăn cấm tơn giáo Đánh thuế nặng => nhân dân Nê-đéc-lan >< Tây Ban Nha sâu sắc => Đàn áp người theo Tân cách mạng bùng nổ giáo b Diễn biến: -Tháng 8/1566, nhân dân miền Bắc Nê-đéc- lan khởi nghĩa 1/1579 đại biểu tỉnh m/Bắc - Tháng 7/1581, vua Tây Ban Nha Phi-Lip II bị phế họp hội nghị U-trếch (sgk- tr truất Các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thống 143) thành nước Cộng hòa với tên gọi Hà Lan - Năm 1648, độc lập Hà Lan thức công nhận c ý nghĩa: - Là cách mạng tư sản giới, lật đổ lực phong kiến nước ngoài, mở đường cho Dưới hình thức chiến tranh giải phóng lật đổ ách thống trị phong kiến nước Hạn chế: nhân dân chưa hưởng quyền tự dân chủ, nông dân khơng ruộng đất Giải thích chủ nghĩa tư phát triển - Báo hiệu thời đại mới- thời đại cách mạng tư sản bước đầu suy vong chế độ phong kiến Cách mạng tư sản Anh: a Tình hình nước Anh trước cách mạng: - Đầu kỉ XVII, Anh có kinh tế phát triển châu Âu Biểu hiện: + Sản xuất công trường thủ công chiếm ưu so với sản xuất phường hội + Ngoại thương phát triển => thúc đẩy nhanh q trình tích lũy vốn giai cấp tư sản + Nông nghiệp phong kiến chuyển thành nơng nghiệp tư chủ nghĩa Q tộc tước đoạt ruộng đất nông dân, biến họ thành người làm thuê Giải thích + Tầng lớp quí tộc chiếm ưu xã hội b Diễn biến: - Giai đoạn 1642- 1648: nội chiến vua quí tộc mới, tư sản nhân dân lao động - Năm 1649, vua Sác-lơ I bị xử tử, Anh thành nước Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ Cộng hòa cách mạng(phần chữ nhỏ- tr.144) - Năm 1653, Crôm- Oen lên làm Bảo hộ công, thiết lập độc tài quân Cách mạng đạt đến đỉnh cao - Tháng 12/1688, chế độ quân chủ lập hiến thiết lập Bảo vệ quyền lợi tư sản quí c ý nghĩa: tộc - Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ Giải thích nghĩa tư phát triển - Là cách mạng tư sản có ý nghĩa trọng đại Học sinh tự ghi thời kì độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư Củng cố: - Nguyên nhân, ý nghĩa cách mạng tư sản? Dặn dò: Học bài, xem trước 30 ... thời đại cách mạng tư sản bước đầu suy vong chế độ phong kiến Cách mạng tư sản Anh: a Tình hình nước Anh trước cách mạng: - Đầu kỉ XVII, Anh có kinh tế phát triển châu Âu Biểu hiện: + Sản xuất... ưu so với sản xuất phường hội + Ngoại thương phát triển => thúc đẩy nhanh q trình tích lũy vốn giai cấp tư sản + Nông nghiệp phong kiến chuyển thành nơng nghiệp tư chủ nghĩa Q tộc tư c đoạt ruộng... lập hiến thiết lập Bảo vệ quyền lợi tư sản quí c ý nghĩa: tộc - Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ Giải thích nghĩa tư phát triển - Là cách mạng tư sản có ý nghĩa trọng đại Học sinh tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh, Giáo án Lịch sử 10 bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn