Diễn văn bế mạc học tập quán triệt NQ lần thứ 7 BCHTW đảng k12

2 64 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 14:11

DIỄN VĂN BẾ MẠC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ BCH TW ĐẢNG LẦN THỨ XII Kính thưa: Q vị đại biểu, Thưa tồn thể hội nghị, Sau ½ ngày làm việc, với ý thức trách nhiệm cao; Hội nghị tập trung ý lắng nghe đ/c Nguyễn Thị Minh Thúy, ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy phó chủ tịch HĐND, báo cáo viên Huyện ủy huyện Nam Sách truyền đạt nội dung Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII Mặc dù thời gian có hạn song đ/c chắt lọc truyền đạt nội dung Nghị quyết; Hội nghị Trung ương (khóa XII) thống giới thiệu đ/c Tổng bí thư để Quốc Hội bầu làm chủ tịch nước; Hội nghị thông qua quy định “trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết ủy viên Bộ trị, Ủy viên ban bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; Nghị phát triển bên vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; thơng qua nội dung Kết luận tình hình kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển tình hình kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 T/M Ban chấp hành Đảng cảm ơn chúc đ/c Nguyễn Thị Minh Thúy ủy viên ban thương vụ Huyện ủy, báo cáo viên Huyện ủy mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, thành đạt , quan tâm nhiều đến phong trào xã Minh Tân Kính thưa đồng chí, Sau hội nghị này, đề nghị chi bộ, MTTQ, đồn thể trị xã hội tiếp tục nghiên cứu thảo luận kế hoạch Đảng tiếp tục nghiên cứu văn kiện hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; để đ/c đảng viên, cán tổ chức trị xã hội nắm vững nội dung tinh thần nghị xác định đợt sinh hoạt trị sâu rộng có tầm quan trọng phát triển bền vững đất nước Các chi trực thuộc Đảng bộ, MTTQ, ngành đoàn thể, Đài truyền xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn phù hợp với đối tượng, bảo đảm đông đảo tầng lớp nhân dân phổ biến, tuyên truyền Nghị Trung ương khóa XII Mỗi đ/c cán đảng viên phải viết thu hoạch tay nộp chi để chi nộp văn phòng Đảng ủy lưu hồ sơ đảng viên Sau hội nghị chi kế hoạch học tập Ban chấp hành Đảng bộ, gắn với hướng dẫn học tập theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”và hướng dẫn đề cương sinh hoạt theo chuyên đề quý I năm 201 Đồng thời tiếp tục đạo, thực hiệu nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội – Quốc phòng, an ninh năm 2019; Các đ/c đảng ủy viên, trưởng ban ngành đoàn thể xã phải gương mẫu đầu thực nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, thị, quy chế Đảng, sách pháp luật nhà nước; gương mẫu thực Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012 Ban bí thư trách nhiệm nêu gương, cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt Cán đảng viên giữ chức vụ cao phải nêu gương Các chi bộ, tổ chức trị xã hội xã kế hoạch, Nghị triển khai thực tháng Ban chấp hành Đảng xã để xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể ngành mình, đơn vị để tổ chức thực đạt hiệu Đặc biệt thực thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 năm Kính thưa đồng chí: Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao cán đảng viên, cán tổ chức trị xã hội xã; tin tưởng Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII tồn thể cán đảng viên tầng lớp nhân dân xã hưởng ứng tâm thực thắng lợi Với tinh thần đó, tuyên bố bế mạc hội nghị học tập, quán triệt hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII Một lần kính chúc q vị đại biểu, đồng chí đảng viên đảng dồi sức khỏe, gia đình hạnh phúc Trân trọng cảm ơn đồng chí ... tinh thần đó, tơi tun bố bế mạc hội nghị học tập, quán triệt hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII Một lần kính chúc quí vị đại biểu, đồng chí đảng viên đảng dồi sức khỏe, gia... thần nghiêm túc, trách nhiệm cao cán đảng viên, cán tổ chức trị xã hội xã; tơi tin tưởng Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII tồn thể cán đảng viên tầng lớp nhân dân xã hưởng... thị, quy chế Đảng, sách pháp luật nhà nước; gương mẫu thực Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/ 6/2012 Ban bí thư trách nhiệm nêu gương, cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt Cán đảng viên giữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Diễn văn bế mạc học tập quán triệt NQ lần thứ 7 BCHTW đảng k12, Diễn văn bế mạc học tập quán triệt NQ lần thứ 7 BCHTW đảng k12