Đơn xác nhận là sinh viên đang học tại trường đại học

2 107 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 14:07

Mẫu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Hải Phòng; - Phòng Chính trị - Cơng tác học sinh sinh viên Em tên là: .Mã số sinh viên: Ngày sinh: .Nơi sinh: Nơi thường trú: Lớp: Ngành học: Khóa học: Hình thức đào tạo: Trường Đại học Hải Phòng Nay em làm đơn xin xác nhận em sinh viên Trường Đại học Hải Phòng, năm học Lý xác nhận: Rất mong chấp thuận Nhà trường (Giấy xác nhận có hiệu lực đến ngày tháng năm ) , ngày … tháng… năm…… NGƯỜI LÀM ĐƠN (ký tên, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Sinh viên: Mã số sinh viên: Lớp: Ngành học: Khóa học: Hình thức đào tạo: Đơn sử dụng cho lý đề nghị người làm đơn TL HIỆU TRƯỞNG Vào sổ: /GXN-ĐHHP-CTSV Mẫu UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHỊNG Số: /GXN- ĐHHP CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày tháng năm 20 GIẤY XÁC NHẬN Trường Đại học Hải Phòng xác nhận: Sinh viên: .Mã số sinh viên: Ngày sinh: .Nơi sinh: Nơi thường trú: Lớp: Ngành học: Khóa học: Hình thức đào tạo: Trường Đại học Hải Phòng Lý xác nhận: (Giấy xác nhận có hiệu lực đến ngày tháng năm ) TL HIỆU TRƯỞNG ... PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHỊNG Số: /GXN- ĐHHP CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày tháng năm 20 GIẤY XÁC NHẬN Trường Đại học Hải Phòng xác nhận: Sinh viên: ... .Mã số sinh viên: Ngày sinh: .Nơi sinh: Nơi thường trú: Lớp: Ngành học: Khóa học: Hình thức đào tạo: Trường Đại học Hải Phòng Lý xác nhận: ... Trường Đại học Hải Phòng Lý xác nhận: (Giấy xác nhận có hiệu lực đến ngày tháng năm ) TL HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn xác nhận là sinh viên đang học tại trường đại học, Đơn xác nhận là sinh viên đang học tại trường đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn