CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP LÚA GẠO, CÀ PHÊ)

224 79 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 13:25

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG PHẠM VĨNH THẮNG CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP LÚA GẠO VÀ CÀ PHÊ) Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 31 01 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN VĂN NAM HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài luận án: “Chính sách nâng cao chất lượng hàng nơng sản xuất Việt Nam (trường hợp lúa gạo cà phê)” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả hướng dẫn khoa học thầy hướng dẫn Kết nghiên cứu Luận án chưa công bố ấn phẩm hay công trình nghiên cứu nào, số liệu luận án hồn tồn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tôi xin cam đoan vấn đề nêu thực, sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả luận án Phạm Vĩnh Thắng LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành với nỗ lực học hỏi nghiêm túc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.Trong trình nghiên cứu hồn thành luận án, tơi nhận giúp đỡ quý báu quan, cấp lãnh đạo cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất tập thể cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận án Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Nam, nhà khoa học ln nhiệt tình, ân cần hướng dẫn cho tơi từ bước đầu cụ thể hóa hướng nghiên cứu đến nhận xét góp ý nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập nghiên cứu Viện thơng qua khóa học trao đổi phương pháp nghiên cứu, buổi hội thảo khoa học, buổi chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn dịp sinh hoạt khoa học có liên quan khác Tôi xin dành lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc, lãnh đạo Khoa Quản trị kinh doanh - Học viện Ngân hàng bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành Luận án Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới gia đình chỗ dựa động lực để tơi tâm hồn thành luận án cách tốt Mặc dù có nhiều cố gắng, tránh khỏi hạn chế thiếu sót định thực Luận án Rất mong nhận đóng góp ý kiến quý Thầy, Cô giáo bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận án Phạm Vĩnh Thắng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu cơng bố liên quan đến sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất 1.1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu cơng bố nước 1.1.2.Đánh giá chung kết nghiên cứu đạt vấn đề thuộc đề tài luận án chưa cơng trình cơng bố nghiên cứu giải 22 1.1.3 Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu giải .23 1.2 Phương hướng giải vấn đề nghiên cứu Luận án 24 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu .24 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 24 1.2.3 Đối tượng giới hạn phạm vi nghiên cứu 25 1.2.4 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 25 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU .28 2.1 Các khái niệm liên quan 28 2.1.1 Hàng nông sản chất lượng hàng nông sản xuất 28 2.1.2 Khái niệm sách nâng cao chất lượng hàng nơng sản xuất 31 2.2 Mục tiêu nội dung sách nâng cao chất lượng hàng nơng sản xuất 35 2.2.1 Mục tiêu 35 2.2.2 Nội dung sách 37 2.3 Phân loại sách .38 2.3.1 Chính sách nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp 39 2.3.2 Chính sách bảo quản sau thu hoạch 41 2.3.3 Chính sách khuyến khích chế biến sâu nông sản .41 2.3.4 Chính sách tiêu thụ nơng sản 42 2.3.5 Chính sách thị trường .43 2.4.Chu trình sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất 44 2.5 Đánh giá tác động sách 50 2.5.1 Mục tiêu nội dung đánh giá 50 2.5.2 Tiêu chí đánh giá sách 51 2.6.Kinh nghiệm nước hoạch định thực thi sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất học cho Việt Nam 55 2.6.1.Kinh nghiệm số nước hoạch định thực thi sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất 55 2.6.2 Một số học rút cho Việt Nam 64 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP GẠO VÀ CÀ PHÊ) 66 3.1 Khái quát thực trạng chất lượng hàng nông sản xuất 66 3.1.1 Thực trạng xuất hàng nông sản .66 3.1.2 Thực trạng chất lượng hàng nông sản xuất .70 3.2.Thực trạng sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất .80 3.2.1 Về sách hỗ trợ, khuyến khích, đầu tư nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp 80 3.2.2 Chính sách bảo quản giảm tổn thất sau thu hoạch 87 3.2.4 Chính sách tiêu thụ nông sản 90 3.2.5 Chính sách thị trường xúc tiến thương mại 91 3.2.6 Chính sách liên quan đến nguồn lực nơng nghiệp 92 3.2.7 Chính sách cụ thể gạo cà phê 93 3.3 Đánh giá thực trạng sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất .97 3.3.1.Đánh giá chuyên gia nhà quản lý 98 3.3.2.Đánh giá nhà quản trị doanh nghiệp xuất nông sản 103 3.4 Đánh giá chung hệ thống sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất 105 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI .109 4.1 Bối cảnh vấn đề đặt cho Việt Nam 109 4.1.1.Bối cảnh quốc tế 109 4.1.2 Những vấn đề đặt cho hàng nông sản xuất Việt Nam .112 4.2.Quan điểm, phương hướng hồn thiện sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất 114 4.2.1 Quan điểm hồn thiện sách 114 4.2.2 Phương hướng hồn thiện sách 115 4.3 Một số giải pháp sách nhằm nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất Việt Nam .117 4.3.1 Những sách chung 117 4.3.2 Chính sách với mặt hàng gạo xuất 133 4.3.3 Chính sách với mặt hàng cà phê 139 4.3.4 Một số kiến nghị nhằm nâng cao lực thực thi sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất Việt Nam .144 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Danh mục cụm từ viết tắt tiếng Việt Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm ATTP An toàn thực phẩm BVTV Bảo vệ thực vật CGTTC Chuỗi giá trị tồn cầu CLNS Chiến lược nơng sản CP Chính phủ DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ĐBSH Đồng sơng Hồng ĐTNN Đầu tư nước ngồi GTGT Gía trị gia tăng HNKTQT Hội nhập kinh tế quốc tế HTX Hợp tác xã KHKT Khoa học kỹ thuật KH&CN Khoa học công nghệ KNXK Kim ngạch xuất KNNK Kim ngạch nhập KTQT Kinh tế quốc tế KT- XH Kinh tế - xã hội NCCL Nâng cao chất lượng NHNN Ngân hàng nhà nước NK Nhập NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NSXK Nông sản xuất NSNK Nông sản nhập QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCCLSP Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TCQG Tiêu chuẩn quốc gia TCQT Tiêu chuẩn quốc tế TDXK Tín dụng xuất UBND Uỷ ban nhân dân XK Xuất XKNS Xuất nông sản XTTM Xúc tiến thương mại Danh mục cụm từ viết tắt tiếng Anh Từ Cụm từ tiếng Anh viết tắt Cụm từ tiếng Việt Association of South-East Asian Hiệp hội quốc gia Đông Nations Nam Á CVC Company Value Chain Chuỗi giá trị doanh nghiệp EC European Commission Uỷ ban châu Âu EU European Union Liên minh châu Âu FAO Food and Agriculture Organization of Tổ chức Nông lương Liên hợp the United Nations quốc FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FTA Free Trade Agreement Hiệp định Thương mại Tự GAP Good Agricultural Practices Các thông lệ sản xuất nông ASEAN nghiệp tốt GATT General Agreement on Trade and Hiệp định chung Thương mại Tariffs Thuế quan GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GVC Global Value Chain Chuỗi giá trị toàn cầu GPDN Global Production and Distribution Mạng lưới sản xuất, phân phối Network toàn cầu ICO International Coffee Organization Tổ chức cà phê quốc tế ITC International Trade Centre Trung tâm Thương mại Quốc tế SC Supply Chain Chuỗi cung ứng SPS Sanitary and Phyto-Sanitary Kiểm dịch động thực vật R&D Research & Development Nghiên cứu phát triển TBT Technical Barriers to Trade Hàng rào kỹ thuật T.Mại USD United States dollar Đô la Mỹ UNCTAD United Nations Conference on Trade Diễn đàn Thương mại Phát and Development triển Liên Hiệp Quốc The United Nations Development Chương trình hỗ trợ phát triển Programme Liên Hiệp Quốc United States Department of Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ UNDP USDA Agriculture VAT Value Added Tax Thuế giá trị gia tăng VICOFA Vietnam Coffee and Cocoa Hiệp hội cà phê, ca cao Việt Association Nam WB World Bank Ngân hàng giới WTO World Trade Organisation Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG BẢNG Bảng 3.1: Khối lượng xuất số nông sản chủ lực 66 Bảng 3.2: Kim ngạch xuất số nông sản chủ lực 66 Bảng 3.3: Tốp 10 thị trường xuất gạo lớn Việt Nam 2016 -2017 69 Bảng 3.4 : Nhóm mặt hàng mà Việt Nam có lợi so sánh cao tính theo số RCA 71 Bảng 3.6 : Mức độ đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất nhóm sách 103 Bảng 3.7 : Đánh giá theo tiêu chí nhóm sách liên quan tới chất lượng hàng hóa nơng sản xuất 104 Bảng 3.8: Nhu cầu khâu mà sách cần tập trung thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản xuất .105 Bảng 4.1: Dự báo triển vọng tăng trưởng thương mại giới giai đoạn 20162025 109 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Biến động diện tích sản lượng lúa gạo Việt Nam 1996-2015 giai đoạn 2010 – 2017 76 Biểu đồ 3.2: Biến động diện tích sản lượng cà phê Việt Nam giai đoạn 1985 - 2015 78 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Khung phân tích lý thuyết tác động nhân tố sách tới chất lượng hàng nông sản xuất 27 Hình 4.1 Mơ hình trao đổi thơng tin thị trường 125 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài luận án Sau 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam có bước chuyển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tích to lớn Từ nơng nghiệp khơng ni trở thành nơng nghiệp hàng hóa, khơng đủ ăn mà đẩy mạnh XK nông sản.Trong năm gần đây, nông nghiệp trở thành “ trụ đỡ ” kinh tế với nhiều mặt hàng NSXK có khối lượng kim ngạch lớn Tăng trưởng nhanh khối lượng, hàng NSXK nước ta chủ yếu sản phẩm thơ, phẩm cấp trung bình, giá trị thấp, sức cạnh tranh yếu Chất lượng hàng NSXK nước ta chưa đáp ứng nhu cầu thị trường cao cấp, khó tính Một số mặt hàng thâm nhập thị trường giới vài chục năm xong loay hoay tình trạng chất lượng yếu Gạo XK Việt Nam gạo phẩm cấp trung bình trở xuống, giá thấp, khơng có thương hiệu, thị trường thiếu ổn định Cà phê XK cà phê nhân thô, chưa sang xay, chưa chế biến, giá thấp gần giá tụt dốc Cao su XK mủ khô, sơ chế, giá thấp lại biến động bất thường, thị trường hạn hẹp không mở rộng Thị trường nông sản giới nhiều tiềm năng, nhu cầu lớn, yêu cầu chất lượng hàng hóa ngày cao Các nước NK nông sản lớn Việt Nam gia tăng bảo hộ hàng hóa nơng sản thơng qua tiêu chuẩn quản lý chất lượng ATVSTP, yêu cầu truy xuất nguồn gốc Hoa Kỳ tiếp tục trì thuế chống bán phá giá mặt hàng thủy sản Việt Nam, tiếp tục chương trình tra cá da trơn theo Đạo luật Nông nghiệp (Farm Bill), triển khai mạnh mẽ việc áp dụng Đạo luật Lacey Act nhóm hàng gỗ sản phẩm gỗ Thị trường EU giữ cảnh báo thẻ vàng thủy sản khai thác nhập từ Việt Nam, đồng thời dự thảo quy định chất sử dụng sản phẩm giống trồng Nhật Bản Hàn Quốc thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy định ATTP gia tăng tần suất kiểm tra hàng nông thủy sản nhập khẩu, gây bất lợi đến tiến độ xuất Việt Nam vào thị trường ... cứu sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất Việt Nam Chương 2: Cơ sở lý luận sách nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất Chương 3: Thực trạng sách nâng cao chất lượng hàng nơng sản xuất Việt. .. trạng chất lượng hàng nông sản xuất 66 3.1.1 Thực trạng xuất hàng nông sản .66 3.1.2 Thực trạng chất lượng hàng nông sản xuất .70 3.2.Thực trạng sách nâng cao chất lượng hàng nông sản. .. VỀ CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU .28 2.1 Các khái niệm liên quan 28 2.1.1 Hàng nông sản chất lượng hàng nông sản xuất 28 2.1.2 Khái niệm sách nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP LÚA GẠO, CÀ PHÊ), CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HÀNG NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM (TRƯỜNG HỢP LÚA GẠO, CÀ PHÊ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn