Giáo án Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

2 569 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:19

Bài 30: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ A Mục tiêu: Học sinh cần: - Giải thích cách mạng tư sản diễn hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc - Trình bày ngun nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến tranh - Nhận thức độc lập dân tộc nguyện vọng đáng mong muốn tất dân tộc - Đánh giá vai trò quần chúng nhân dân đấu tranh giành độc lập - Biết phân tích trình bày kiện kịch sử B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: -Trình bày cách mạng Hà Lan? - Trình bày cách mạng Anh? Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Quan sát lược đồ sgk Vì cạnh tranh với quốc Nội dung Sự phát triển chủ nghĩa tư Bắc Mĩ Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh: a Bối cảnh đời thuộc địa Anh Bắc Mĩ phát triển kinh tế: - Giữa kỉ XVIII, Anh lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ - Công thương nghiệp tư chủ nghĩa 13 thuộc địa phát triển mạnh => phủ Anh tìm cách cản trở việc kinh doanh b Nguyên nhân chiến tranh: Nhân dân thuộc địa > tổn hại quyền lợi tư sản, chủ nô, nhân dân … phần chữ in nhỏ sgk- tr.147=>sự a Duyên cớ (sgk) kiện chè Bô-xtơn b Diễn biến: - Tháng 4/1775, chiến tranh bùng nổ - Ngày 4/7/1776 thông qua Tuyên ngôn độc lập, Cách mạng Giooc-giơ Oa- thành lập Hợp chủng quốc Mĩ Sinh-Tơn huy - Năm 1782, chiến tranh kết thúc Toàn quân Anh đầu hàng - Tháng 9/1783, Anh buộc phải kí hòa ước Véc-xai, Tam quyền phân lập: -Quốc hội: lập pháp - Tổng thống: hành pháp - Tòa án: tư pháp thừa nhận độc lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ Kết ý nghĩa chiến tranh giành độc lập: - Hiến pháp 1787 đời, củng cố vị trí nhà nước mới, bảo vệ quyền lợi tư sản chủ nô, ngăn chặn phong trào dân chủ - ýnghĩa: bên cạnh nhiệm vụ giải phóng dân tộc, thắng lợi chiến tranh tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư phát triển Bắc Mĩ Củng cố: - Vai trò Giooc-giơ Oa-Sinh-Tơn? - Ýnghĩa tuyên ngôn độc lập? Dặn dò: Học bài, xem trước 31 ...Tam quyền phân lập: -Quốc hội: lập pháp - Tổng thống: hành pháp - Tòa án: tư pháp thừa nhận độc lập 13 thuộc địa Bắc Mĩ Kết ý nghĩa chiến tranh giành độc lập: - Hiến pháp 1787 đời,... phóng dân tộc, thắng lợi chiến tranh tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư phát triển Bắc Mĩ Củng cố: - Vai trò Giooc-giơ Oa-Sinh-Tơn? - Ýnghĩa tun ngơn độc lập? Dặn dò: Học bài, xem trước 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, Giáo án Lịch sử 10 bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn