Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

3 37 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:10

chương III: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN (TỪ ĐẦU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX) Bài 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN A Mục tiêu: Học sinh cần: - Có hiểu biết trình đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp, đấu tranh chống giai cấp tư sản họ Sự đời chủ nghĩa xã hội khơng tưởng, mặt tích cực hạn chế - Bồi dưỡng, nâng cao ý thức đấu tranh chống tượng áp bức, bất công xã hội - Nhận thức vai trò, sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân phát triển hợp qui luật xã hội - Biết phân tích kiện lịch sử để rút kết luận có tính khái qt B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Không Bài mới: Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung Nguyên nhân đời giai cấp vơ Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp sản công nghiệp? Những đấu tranh đầu tiên: - Chủ nghĩa tư phát triển => đời giai cấp tư sản công nghiệp giai cấp vô sản công nghiệp Phát vấn - Nguồn gốc giai cấp vô sản: nông dân ruộng đất làm thuê, thợ thủ công phá sản Phát vấn - Đời sống giai cấp vơ sản: + Khơng có TLSX => làm th + Lao động vất vả, lương thấp => công nhân >< tư sản => đấu tranh Tại họ lại đập phá máy móc? - Hình thức đấu tranh đầu tiên: đập phá máy móc, đốt cơng Kết quả? xưởng => đấu tranh tự phát - Hạn chế: lầm tưởng máy móc kẻ thù Phát vấn - Tác dụng: + Phá hoại sở, vật chất tư sản + Cơng nhân tích lũy thêm kinh nghiệm đấu tranh + Thành lập tổ chức cơng đồn Đọc thêm sgk Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX: a Pháp: năm 1831, 1834 cơng nhân dệt Li-ơng khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm làm, thiết lập Cộng hòa b Anh: từ 1836- 1848, diễn phong trào Hiến chương đòi phổ thơng đầu phiếu, tăng lương, giảm làm c Đức: năm 1844, công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa - Kết quả: thất bại Thiếu lãnh đạo đắn, chưa - Nguyên nhân thất bại (sgk) có đường lối, sách rõ ràng… Phát vấn - ý nghĩa: đánh dấu trưởng thành công nhân, tiền đề dẫn đến chủ nghĩa xã hội khoa học Chủ nghĩa xã hội không tưởng: a Hoàn cảnh đời: chủ nghĩa tư đời với Mặt trái chủ nghĩa tư bản? mặt trái, là: bóc lột tàn nhẫn tư sản người lao động, sống cực cơng nhân, tình trạng thất nghiệp, tệ nạn xã hội ngày phổ biến… Nên người tiến muốn xây dựng xã hội tốt đẹp b Nội dung: Đọc phần chữ nhỏ sgk =>Những - Chủ nghĩa xã hội không tưởng đời với đại biểu: việc làm ơng có để người Xanh-xi-mơng, Phu-ri-ê, Ô-oen Họ chủ trương đến chủ khác học tập khơng? Vì sao? nghĩa xã hội cách tuyên truyền, thuyết phục, nêu gương - Mặt tích cực: + Thấy mặt trái chế độ tư bóc lột người lao động + Phê phán xã hội tư bản, mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp Phát vấn - Mặt hạn chế: + Chưa nhận thức qui luật phát triển chế độ tư + Khơng thấy vai trò sức mạnh giai cấp công nhân, nên kế hoạch đề không thực dược => không tưởng Nếu khơng giới cho học c ý nghĩa: chủ nghĩa xã hội trào lưu tư tưởng tiến sinh học sgk bộ, có tác dụng cổ vũ người lao động tiền đề cho học thuyết Mác sau Củng cố: - Tóm tắt nội dung Dặn dò: Học bài, xem trước 37 ... 1844, công nhân Sơ-lê-din khởi nghĩa - Kết quả: thất bại Thiếu lãnh đạo đắn, chưa - Ngun nhân thất bại (sgk) có đường lối, sách rõ ràng… Phát vấn - ý nghĩa: đánh dấu trưởng thành công nhân, tiền... công nhân dệt Li-ơng khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm làm, thiết lập Cộng hòa b Anh: từ 1836- 1848, diễn phong trào Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương, giảm làm c Đức: năm 1844, công. .. động + Phê phán xã hội tư bản, mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp Phát vấn - Mặt hạn chế: + Chưa nhận thức qui luật phát triển chế độ tư + Không thấy vai trò sức mạnh giai cấp cơng nhân, nên kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân, Giáo án Lịch sử 10 bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Từ khóa liên quan