Giáo án Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pari 1871

6 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:06

BÀI 38 QUỐC TẾ THỨ NHẤT VÀ CÔNG XÃ PA-RI 1871 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học, yêu cầu HS cần nắm Kiến thức - Nắm hoàn cảnh đời hoạt động Quốc tế thứ Qua nhận thấy đời Quốc tế thứ kết tất yếu phát triển phong trào cơng nhân Quốc tế đóng góp tích cực C.Mác Ăng-ghen - Nắm thành lập cơng xã Pa-ri thành tích to lớn Công xã - Hiểu ý nghĩa học lịch sử Công xã Pa-ri Tư tưởng, tình cảm Giáo dục tinh thần quốc tế vơ sản chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố niềm tin vào thắng lợi nghiệp Cách mạng giai cấp vô sản Kỹ - Rèn luyện kỹ phân tích, đánh giá kiện lịch sử - Kỹ đọc sơ đồ máy Công xã Pa-ri II THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Sơ đồ máy Công xã Pa-ri - Tài liệu nói Quốc tế thứ Cơng xã Pa-ri III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Hãy cho biết vai trò C.Mác Ăng-ghen việc thành lập đồng minh người cộng sản? Câu hỏi 2: Nội dung ý nghĩa lịch sử Tuyên ngôn Đảng Cộng sản? Dẫn dắt vào Trong tiến trình phát triển phong trào công nhân Quốc tế kỷ XIX, đời Quốc tế thứ thành lập Công xã Pa-ri mối quan trọng đánh dấu bước trưởng thành giai cấp công nhân để hiểu hoàn cảnh đời hoạt động Quốc tế thứ nào? Sự thành lập công xã Pa-ri thành tựu to lớn Công xã? Ý nghĩa học Công xã? Ý nghĩa học Công xã sao, học hôm trả lời câu hỏi nêu Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy trò Kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cá nhân I QUỐC TẾ THỨ NHẤT - GV nêu câu hỏi: Hoàn cảnh lịch sử Hoàn cảnh đời đời quốc tế thứ nhất? - GV gợi ý: Số lượng công nhân, lao động,sinh sống tập trung, áp bóc lột, đấu tranh - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Giữa kỷ XIX đội ngũ công nhân thêm đông đảo tập trung cao + Giai cấp tư sản tăng cường áp bức, bóc lột cơng nhân Nhiều đấu tranh cơng nhân diễn song tình trạng phân tán, thiếu thống mặt tư tưởng, mặt khác đặt yêu cầu cần phải có tổ chức cách mạng quốc tế lãnh đạo phong trào cơng nhân nước - GV trình bày phân tích kết hợp giới thiệu hình 71 SGK "Buổi lễ tuyên bố thành lập Quốc tế thứ nhất" tường thuật buổi lễ thành lập Quốc tế thứ nhất: Ngày 28 - - 1864 mít tinh lớn tổ chức Luân Đôn, 2000 người tham dự gồm đại biểu nước Anh, Pháp, Đức nhiều nước khác giới Nhiều nhà hoạt động cách mạng nước ngồi sống Ln Đơn tham dự C.Mác mời dự buổi mít tinh tham gia đoàn chủ tịch Với niềm vui phấn khởi vơ song người tham dự mít tinh thông qua nghị thành lập Hội liên hiệp lao động quốc tế, tức Quốc tế thứ + Hội nghị bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 32 người Việc soạn thảo tuyên ngôn điều lệ giao cho tiểu ban có C.Mác Hoạt động 1: Nhóm - GV chia lớp thành nhóm nêu câu - Giữa kỷ XIX đội ngũ công nhân thêm đông đảo tập trung cao Giai cấp tư sản tăng cường áp bóc lột - Đầu thập niên 60 kỷ XIX phong trào đấu tranh cơng nhân phục hồi tình trạng phân tán, chịu ảnh hưởng nhiều khuynh hướng phi vô sản - Thực tế đấu tranh, công nhân nhận thấy tình trạng biệt lập phong trào nước kết han chế mặt khác đặt yêu cầu thành lập tổ chức quốc tế lãnh đạo đồn kết phong trào cơng nhân quốc tế nước - Ngày 28 - - 1864 Quốc tế thứ thành lập Luân Đôn với tham gia C.Mác Hoạt động Quốc tế thứ hỏi yêu cầu HS thảo luận theo nhóm Nêu hoạt động Quốc tế thứ nhất? - HS làm việc theo nhóm, đọc SGK, tư liệu tham khảo cử đại diện nhóm trình bày kết - GV nhận xét, trình bày phân tích: Hoạt động Quốc tế thứ chủ yếu thông qua kỳ Đại hội (từ - 1864 đến - 1876 tiến hành đại hội) với nội dung sau: + Tuyên truyền học thuyết khác, đấu tranh chống lại tư tưởng vơ sản, tư tưởng phái Pruđông Pháp với chủ trương hòa bình thơng qua biện pháp kinh tế, phủ nhận đấu tranh trị hình thức nhà nước, kể chun vơ sản Phái Lát-Xan Đức; Hướng đấu tranh công nhân vào mục tiêu kinh tế, phản đối đấu tranh trị, chủ trương thông qua bầu cử Phái Ba-cu-min Nga, chủ nghĩa cơng đồn Anh - GV nêu câu hỏi: Tác động ảnh hưởng Quốc tế thứ phong trào đấu tranh công nhân? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Công nhân nước tham gia nhiều đấu tranh trị Nhiều tổ chức quần chúng cơng nhân, cơng đồn xuất ngày nhiều - HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK để chứng minh vai trò Quốc tế thứ việc giúp đỡ phong trào công nhân - GV giới thiệu hình 72 SGK "Cuộc họp đại biểu lần Quốc tế thứ Giơnevơ" - Hoạt động quốc tế thứ chủ yếu thông qua kỳ đại hội Nhằm truyền bá học thuyết Mác, chống lại tư tưởng lệch lạc nội bộ, thông qua nghị quan trọng - Ảnh hưởng Quốc tế thứ nhất: Công nhân nước tham gia ngày nhiều vào đấu tranh trị, tổ chức cơng đồn đời - GV tổ chức cho HS tìm hiểu vai trò Quốc tế thứ phong trào công nhân - Sau HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi, GV nhận xét, bổ sung chốt ý; + Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác phong trào cơng nhân quốc tế + Đồn kết, thống lực lượng vô sản quốc tế cờ chủ nghĩa Mác-Lênin đấu tranh giải phóng lồi người khỏi ách áp bóc lột Hoạt động 1: Cá nhân lớp - GV đặt câu hỏi: Hãy cho biết nguyên nhân Cách mạng ngày 18-3-1971? - HS dựa vào vốn kiến thức đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét, trình bày phân tích: + Chủ nghĩa tư phát triển sau cách mạng công nghiệp với mặt trái cường độ thời gian lao động ngày tăng, đời sống khó khăn với hậu kinh tế năm 1860 - 1867 làm mâu thuẫn vốn có xã hội tư ngày cang gay gắt, tạo điều kiện công nhân đấu tranh + Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ với thất bại Pháp làm cho nhân dân căm ghét chế độ thống trị dẫn đến khởi nghĩa ngày - - 1870 lật đổ đế chế II + Giai cấp tư sản Pháp lợi dụng non yếu tổ chức công nhân đoạt lấy thành cách mạng nước buộc công nhân Pa-ri đứng lên làm cách mạng ngày 18 - 1871 lật đổ quyền tư sản, thành lập cơng xã Hoạt động 2: Cả lớp - Vai trò: + Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác phong trào cơng nhân quốc tế +Đồn kết, thống lực lượng vô sản quốc tế vờ chủ nghĩa Mác II.CÔNG XÃ PA-RI 1871 Cuộc cách mạng ngày 18 - 1871 thành lập Công xã - Nguyên nhân: + Mâu thuẫn vốn có xã hội tư ngày sâu sắc, tạo điều kiện cho công nhân đấu tranh + Sự thất bại pháp đấu tranh Pháp - Phổ làm cho nguyên nhân căm phẫn chế độ thống trị tiến tới lật đổ đế chế II + Sự phản động giai cấp tư sản Pháp cướp đoạt thành cách mạng quần chúng, đầu hàng Đức để đàn áp quần chúng → Cuộc cách mạng ngày 18 - 1871 - Diễn biến: - GV trình bày ngắn gọn diễn biến: Khi quân Phổ tiến vào Pa-ri, "Chính phủ vệ quốc" trở thành phủ phản quốc, mở cửa cho quân Đức tiến vào nước Pháp Trong đó, nhân dân Pa-ri tổ chức thành đơn vị dân quân, tự vũ trang xây dựng phòng tuyến bảo vệ thủ đô Khoảng sáng ngày 18 - - 1871, phủ cho quân đánh chiếm đồi Mông-mác nơi tập trung đại bác quân quốc dân Quần chúng nhân dân kịp thời kéo đến hỗ trợ, bao vây quân phủ Một số phận quân phủ ủng hộ nhân dân, tước súng sĩ quan bắn chết viên tướng huy Trưa ngày 18 - 3, tiểu đoàn tiến vào trung tâm thủ đô chiếm công sở, tồn qn phủ chạy Vec-xai Quốc tế qn làm chủ thành phố Hoạt động 1: Nhóm - GV chia lớp thành nhóm, yêu cầu HS làm việc theo nhóm trả lời câu hỏi: Hãy cho biết việc làm công xã? - HS đọc SGK làm việc theo nhóm cử đại diện trình bày kết - GV nhận xét, trình bày phân tích: + Ngày 26 tháng năm 1871 hội đồng công xã bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu Hội đồng gồm nhiều ủy ban ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước cơng nhân bị bãi miễn - GV vẽ sơ đồ Công xã lên bảng, kết hợp giới thiệu hình 73 SGK "Cơng xã Pa-ri mở họp ủy viên cơng xã Tòa thị chính" + Ngày 18 - - 1871 Quốc dân quân chiếm quan phủ cơng sở, làm chủ thành phố, thành lập công xã Lần giới phủ thuộc giai cấp vơ sản + Tốn qn phủ pải tháo chạy Véc-xai, quyền giai cấp tư sản bị lật đổ Công xã Pa-ri - Nhà nước kiểu - Ngày 36 - - 1871 công xã thành lập, quan cao hội đồng công xã bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu + Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào lực lượng vũ trang nhân dân, nhà thờ tách khỏi trường học - Những việc làm công xã: + Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, + Cơng xã thi hành nhiều thay vào sực lượng vũ trang sách tiến khác: Công nhân nhân dân, nhà thờ tách khỏ trường làm chủ xí nghiệp có chủ bỏ học trốn, kiểm soát chế độ tiền lương, + Thi hành nhiều sách tiến bộ: giảm lao động ban đêm, cấm án phạt Cơng nhân làm chủ xí nghiệp công nhân, đề chủ trương giáo dục chủ bỏ trống, kiểm soát chế độ tiền bắt buộc lương, giảm lao động ban đêm - GV đặt câu hỏi: Em có nhận xét việc làm Công xã? - HS suy nghĩ tự trả lời câu hỏi -GV nhận xét chốt ý: Công xã Pa-ri nhà nước khác hẳn nhà nước giai cấp bóc lột trước, nhà nước kiểu - Nhà nước vô sản dân dân - GV nhấn mạnh giải thích cho HS rõ: Sự thất bại Công xã Pa-ri tránh khỏi điều kiện lịch sử lúc giờ, song Công xã để - Công xã Pa-ri nhà nước kiểu lại cho giai cấp vơ sản học dân dân tổ chức lãnh đạo, liên minh - Cơng xã dể lại nhiều học kinh đồn kết tầng lớp nhân dân nghiệm quý báu cho giai cấp vô sản: đấu tranh chống áp Tổ chức lãnh đạo tầng lớp nhân dân Sơ kết học - Hoàn cảnh đời, trình hoạt động tác dụng Quốc tế thứ phong trào công nhân - Nguyên nhân diễn biến Cách mạng ngày 18 - - 1871 thành lập Công xã - Những việc làm chứng tỏ Công xã Pa-ri Nhà nước kiểu Dặn dò, tập - Học cũ trả lời câu hỏi SGK.- Đọc trước ... trào công nhân quốc tế +Đoàn kết, thống lực lượng vô sản quốc tế vờ chủ nghĩa Mác II.CÔNG XÃ PA-RI 1871 Cuộc cách mạng ngày 18 - 1871 thành lập Công xã - Nguyên nhân: + Mâu thuẫn vốn có xã hội... Sự thất bại Công xã Pa-ri tránh khỏi điều kiện lịch sử lúc giờ, song Công xã để - Công xã Pa-ri nhà nước kiểu lại cho giai cấp vô sản học dân dân tổ chức lãnh đạo, liên minh - Công xã dể lại nhiều... trọng - Ảnh hưởng Quốc tế thứ nhất: Công nhân nước tham gia ngày nhiều vào đấu tranh trị, tổ chức cơng đồn đời - GV tổ chức cho HS tìm hiểu vai trò Quốc tế thứ phong trào công nhân - Sau HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pari 1871, Giáo án Lịch sử 10 bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pari 1871

Từ khóa liên quan