Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai

6 56 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:05

BÀI 39 QUỐC TẾ THỨ HAI I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học, yêu cầu HS cần nắm Kiến thức - Nắm phát triển phong trào công nhân cuối kỷ XIX - Nắm hiểu hoàn cảnh đời Quốc tế thứ đóng góp tổ chức phong trào cộng sản công nhân quốc tế, đặc biệt lãnh đạo Ăng-ghen - Hiểu đấu tranh chống chủ nghĩa hội quốc tế thứ hai phản ánh đấu tranh luồng tư tưởng: Mác xít phi Mác xít phong trào cơng nhân quốc tế Tư tưởng, tình cảm Giúp HS hiểu rõ công lao to lớn Ph.Ăng-ghen người kế tục V.I.Lênin phong trào Cộng sản công nhân Quốc tế Kỹ Rèn luyện kỹ phân tích, nhận định kiện vai trò cá nhân tiến trình lịch sử II THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Sưu tầm chân dung Đại biểu tiếng phong trào công nhân cuối kỷ XIX - đầu kỷ XX: Ăng-ghen, La-phác-gơ (Pháp), Be-ben, Rô-da Luc-xembua (Đức) - Tài liệu phong trào công nhân giới ngày III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Nêu trình thành lập, hoạt động vai trò Quốc tế thứ nhất? Câu hỏi 2: Chứng minh Công xã Pa-ri Nhà nước kiểu mới? Dẫn dắt vào Sự phát triển phong trào Cách mạng giới thập niên 70 - 80 kỷ XIX với đời Cách mạng Đảng cơng nhân có tính chất quần chúng nhiều nước đòi hỏi phải có tổ chức Quốc tế để lãnh đạo phong trào công nhân giới Quốc tế thứ hai thành lập Phong trào công nhân cuối kỷ XIX phát triển nào? Hoạt động vai trò tổ chức Quốc tế thứ hai sao? Nội dung học hôm giúp trả lời câu hỏi Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy trò Kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cá nhân tập thể - Trước hết, GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến phong trào công nhân cuối kỷ XIX? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Đội ngũ giai cấp công nhân nước tăng nhanh số lượng chất lượng + Sự bóc lột nặng nề giai cấp tư sản, thay xu độc quyền sách chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh để phân chia lại giới → đời sống công nhân cực khổ → nhiều đấu tranh công nhân nổ - Tiếp theo GV cho HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK nói phong trào đấu tranh công nhân nhân dân lao động Đức, Pháp, Anh đồng thời nêu câu hỏi: Qua đoạn đọc cho biết phong trào đấu tranh công nhân diễn nào? - HS suy nghĩ trả lời - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: Phong trào công nhân đòi cải thiện đời sống, đòi quyền tự dân chủ ngày lan rộng, đặc biệt nước tư tiên tiến Anh, Pháp, Đức, Mĩ - GV nhấn mạnh đến đấu tranh công nhân Chi-ca-gô (Mĩ): Cuộc tổng bãi công gần 40 vạn cơng nhân Chica-gơ ngày - - 1886 đòi lao động buộc giới chủ phải nhượng Ngày vào lịch sử ngày Quốc tế lao động chế độ ngày làm việc dần thực nhiều nước Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Điểm bật Phong trào cơng nhân cuối kỷ XIX - Nguyên nhân: + Đội ngũ công nhân tăng số lượng chất lượng, có điều kiện sống tập trung + Do bóc lột nặng nề giai cấp tư sản, sách chạy đua vũ trang làm đời sống công nhân cực khổ  bùng nổ đấu tranh công nhân - Phong trào cơng nhân đòi cải thiện đời sống, đòi quyền tự dân chủ ngày lan rộng, đặc biệt nước tư tiên tiến Anh, Pháp, Đức, Mĩ + Tiêu biểu gần 40 vạn công nhân Chi-ca-gơ ngày - - 1886 đòi lao động buộc giới chủ phải nhượng Ngày vào lịch sử ngày Quốc tế lao động trong phong trào công nhân giới thời kỳ này? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Nhiều đảng cơng nhân, đảng xã hội, nhóm cơng nhân tiến thành lập: Đảng công nhân xã hội dân chủ Đức (1875), Đảng công nhân xã hội Mĩ (1876), Đảng cơng nhân Pháp (1879), nhóm giải phóng lao động Nga (1883) - Tiếp theo GV hỏi: Từ thực tế nhiều tổ chức Đảng đời đặt theo yêu cầu gì? - HS suy nghĩ tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Đặt yêu cầu cần phải thành lập tổ chức Quốc tế giai cấp vô sản giới nối tiếp nhiệm vụ Quốc tế thứ - GV nói rõ thêm: Sau C.Mác qua đời (1883) sứ mệnh lãnh đạo phong trào công nhân Quốc tế thuộc Ph.Ăngghen - Cuối cùng, GV nêu câu hỏi sơ kết mục: Những kiện chứng tỏ phong trào công nhân giới tiếp tục phát triển năm cuối kỷ XIX? - HS trả lời câu hỏi, GV củng cố việc nhận xét bổ sung kiến thức HS trả lời Hoạt động 1: Cá nhân - GV đặt câu hỏi: Hoàn cảnh Quốc tế thứ đời? Trước HS trả lời câu hỏi, GV gợi ý: Sự phát triển chủ nghĩa tư bản, bóc lột giai cấp tư sản cơng nhân, sách chạy đua vũ trang - HS dựa vào nội dung kiến thức mục vốn hiểu biết để trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Nhiều Đảng cơng nhân, Đảng xã hội, nhóm cơng nhân tiến thành lập: Đảng công nhân xã hội dân chủ Đức (1875), Đảng công nhân xã hội Mĩ (1876), Đảng cơng nhân Pháp(1879), nhóm giả phóng lao động Nga(1883) - Yêu cầu thành lập tổ chức Quốc tế để đồn kết lực lượng cơng nhân nước trở lên cấp thiết Quốc tế thứ hai - Hoàn cảnh đời: + Chủ nghĩa tư phát triển giai đoạn cao, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột nhân dân lao động + Chủ nghĩa tư phát triển giai đoạn cao Giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, giai cấp tư sản tăng cường bóc lột nhân dân lao động + Sự thay xu hướng độc quyền sách chạy đua vũ trang, chuẩn bị phân chia lại giới → đời sống nhân dân cực khổ + Cùng với nhiều Đảng tổ chức công nhân đời → ngày 14 - - 1889 Quốc tế thứ hai thành lập Pa-ri - GV trình bày phân tích: Đại hội thơng qua nhiều nghị quan trọng, nêu lên cần thiết phải thành lập đảng giai cấp vô sản nước, đề cao vai trò đấu tranh trị, tăng cường phong trào quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm giờ, lấy ngày - làm ngày Quốc tế lao động - GV nêu câu hỏi: Nêu hoạt động vai trò Quốc tế thứ 2? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét kết luận: + Quốc tế thứ tồn hoạt động chủ yếu hình thức Đại hội + Đóng góp Quốc tế thứ 2: Hạn chế, ảnh hưởng trào lưu hội chủ nghĩa xu hướng vơ phủ Đồn kết cơng nhân nước thúc đẩy việc thành lập đảng vơ sản nhiều nước - GV nhấn mạnh đến vai trò Ăngghen hoạt động Quốc tế thứ người sống Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân - GV trình bày phân tích: Sự đời Quốc tế thứ chứng thắng lợi chủ nghĩa Mác phong trào công nhân Từ khoa học kĩ thuật Ăng-ghen qua đời, với biến động đời sống kinh tế - xã hội + Chính sách chạy đua vũ trang chuẩn bị phân chia lại giới dẫn đến đời sống nhân dân cực khổ + Nhiều Đảng tổ chức công nhân tiến đời  ngày 14 - - 1889 Quốc tế thứ thành lập Pải - Hoạt động Quốc tế thứ 2: Thông qua Đại hội nghị quyết; cần thiết thành lập đảng giai cấp vơ sản, đề cao đấu tranh trị - Vai trò: Hạn chế, ảnh hưởng trào lưu hội Chủ nghĩa phủ những phần tử hội chống lại học thuyết Mác dần chiếm ưu Quốc tế thứ so E.Béc-xtai-nơ đề xướng làm cản trở bước tiến phong trào công nhân GV gọi HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK sau giới thiệu chủ nghĩa hội - GV nêu câu hỏi: Cho biết đấu tranh chống lại chủ nghĩa hội Quốc tế thứ diễn nào? - HS đọc SGK trình bày diễn biến đấu tranh - GV nhận xét chốt ý: + Cuộc đấu tranh số lãnh tụ cách mạng Đảng công nhân La-phác-gơ (Pháp), Bêben, Rôda Lúcxembua (Đức) nhiên kết hạn chế đấu tranh không triệt để + Cuộc đấu tranh Lênin - lãnh tụ giai cấp công nhân Nga - lên án ách thống trị đế quốc thuộc địa đòi quyền tự cho dân tộc bảo vệ học thuyết Mác + Do thiếu trí đường lối, chia rẽ tổ chức, đảng Quốc tế xa dần đường lối đấu tranh Cách mạng, thỏa hiệp với giai cấp tư sản, đẩy nhân dân lao động vào chiến tranh lợi ích bọn đế quốc Quốc tế thứ tan rã chiến tranh giới thứ bùng nổ - Diễn đấu tranh khuynh hướng Cách mạng khuynh hướng hội - Do thiếu trí đường lối chia rẽ tổ chức, đảng Quốc tế xa dần đường lối đấu tranh Cách mạng, thỏa hiệp với giai cấp tư sản fi Quốc tế tan rã Sơ kết học Yêu cầu HS trả lời câu hỏi nhận thức từ đầu học: Phong trào công nhân cuối kỷ XIX diễn nào? Hoàn cảnh lịch sử hoạt động vai trò Quốc tế thứ 2? Dặn dò, tập - Học cũ, trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước ... làm ngày Quốc tế lao động - GV nêu câu hỏi: Nêu hoạt động vai trò Quốc tế thứ 2? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét kết luận: + Quốc tế thứ tồn hoạt động chủ yếu hình thức Đại... cấp tư sản fi Quốc tế tan rã Sơ kết học Yêu cầu HS trả lời câu hỏi nhận thức từ đầu học: Phong trào công nhân cuối kỷ XIX diễn nào? Hoàn cảnh lịch sử hoạt động vai trò Quốc tế thứ 2? Dặn dò,... lợi ích bọn đế quốc Quốc tế thứ tan rã chiến tranh giới thứ bùng nổ - Diễn đấu tranh khuynh hướng Cách mạng khuynh hướng hội - Do thiếu trí đường lối chia rẽ tổ chức, đảng Quốc tế xa dần đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai, Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn