Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai

3 55 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:05

Bài 39 QUỐC TẾ THỨ HAI I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: Giúp hs hiểu nắm - Sự phát triển phong trào công nhâm cuối kỉ XIX - Hoàn cảnh đời Quốc tế thứ hai đóng góp tổ chức phong trào cộng sản công nhân quốc tế, đặc biệt lãnh đạo Ăng –ghen -Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa hội QT thứ hai phản ánh đấu tranh hai luồng tư tưởng: Mác xít phi mác xít phong trào công nhân quốc tế 2- Về thái độ: Gíup hs hiểu rõ cơng lao to l;ớn Ăng ghen người kế tục Lê Nin phong trào cộng sản CN QT 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho hs kĩ khai thác sử dụng đồ dùng trực quan, kĩ phân tích khái quát, tổng hợp, đánh giá kiện lịch sử II- Tài liệu, thiết bị dạy học - Tranh ảnh, chân dung đại biểu tiếng phong trào CN:Ăng ghen, La- phác-gơ, Be- ben… - Tư liệu phong trào CN giới ngày III- Tiến trình học 1Ổn định Kiểm tra cũ: Hỏi: Nêu trình thành lập, hoạt động vai trò Qt thứ nhất? 3- Dẫn vào mới: Hoạt động GV HS Kiến thức * Hoạt động: lớp- cá nhân 1- Phong trào công nhân cuối kỉ XI - GVH: nguyên nhân dẫn đến pt X đấu tranh CN? - Nguyên nhân : - HS: đọc sgk rút ý trả lời + Đội ngủ CN tăng số lượng chất -GV: nhận xét, bổ sung , chốt ý lượng, có điều kiện sống tập trung + Do bóc lột nặng nề gcts, c/s chạy - GVH: Pt đấu tranh CN diễn ntn đua vũ trang làm đ/s CN khổ cực => bùng nước tư nổ đấu tranh công nhân - HS: đọc sgk rút ý trả lời - Phong trào cơng nhân đòi cải thiện đời -GV: nhận xét, bổ sung , chốt ý nhấn sống, đòi quyền tự dân chủ ngày mạnh đấu tranh CN Chi ca gô ( lan rộng, đặc biệt nước Anh, Pháp, Mĩ) Đức, Mĩ - GVH: phong trào đt CN giới + Tiêu biểu đt gần 40 vạn CN thời kì có điểm bật? Chi- ca-gơ ngày 1-5-1886 đòi thực lao động giờ/ ngày buộc giới chủ - HS: đọc sgk rút ý trả lời phải nhượng => trở thành ngày Quốc tế lao động + Nhiều đảng CN, đảng xã hội, nhóm - GVH: với việc đời nhiều tổ chức CN tiến thành lập : Đảng CN xã Đảng đặt yêu cầu gì? hội dân chủ Đức (1875), Đảng CN xã hội Mĩ (1876), Đảng CN Pháp(1879), nhóm giải phóng laođộng Nga(1883) => thành lập t/c quốc tế để đồn * Hoạt động: theo nhóm kết lực lượng CN nước trở nên - GV; chia lớp thành nhóm câu cấp thiết hỏi cho nhóm + N1: Qt thứ hai đời hoàn cảnh 2- Quốc tế thứ hai nào? - Hoàn cảnh đời : + N2: Hoạt động vai trò Qt hai? + CNTB phát triển giai đoạn cao, gcts + N3: đấu tranh chống lại chủ tăng cường bốc lột nd lao động nghĩa hội Qt hai diễn ntn, + Chính sách chạy đua vũ trang chuẩn bị kết qủa? phân chia lại giới => đ/s nd khổ cực - HS: tiến hành thảo luận – đại diện + Nhiều Đảng t/c CN tiến đời nhóm lên bảng trình bày – hs lớp theo => 14-7-1889 Quốc tế thứ giỏi bổ sung thành lập Pa ri - Hoạt động : chủ yếu hình thức đại -GV: nhận xét, bổ sung cho hs tự hội hoàn thiện vào - Vai trò : + Hạn chế ảnh hưởng trào lưu hội chủ nghĩa vơ phủ + Đồn kết ptcn nước, thúc đẩy việc thành lập đảng vơ sản nước - Sau Ăng ghen mất, QT hai diễn đấu tranh gay gắt hai khuynh hướng cm k/h hội chủ nghĩa Những người cm Lê Nin kiên lên án c/s xâm lược thuộc địa chiến tranh đé quốc - Do thiếu trí đường lối, chia rẽ t/c,Qt hai dần đến chổ phân hóa tan rã chiến tranh giới thứ hai bùng nổ Củng cố- dặn dò: - Khái quát lại kiến thức - Nhắc HS nhà học cũ, trả lời câu hỏi SGK, đọc chuẩn bị trước ... thành lập t/c quốc tế để đồn * Hoạt động: theo nhóm kết lực lượng CN nước trở nên - GV; chia lớp thành nhóm câu cấp thiết hỏi cho nhóm + N1: Qt thứ hai đời hoàn cảnh 2- Quốc tế thứ hai nào? - Hoàn... mất, QT hai diễn đấu tranh gay gắt hai khuynh hướng cm k/h hội chủ nghĩa Những người cm Lê Nin kiên lên án c/s xâm lược thuộc địa chiến tranh đé quốc - Do thiếu trí đường lối, chia rẽ t/c,Qt hai. .. CN tiến đời nhóm lên bảng trình bày – hs lớp theo => 14-7-1889 Quốc tế thứ giỏi bổ sung thành lập Pa ri - Hoạt động : chủ yếu hình thức đại -GV: nhận xét, bổ sung cho hs tự hội hoàn thiện vào -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai, Giáo án Lịch sử 10 bài 39: Quốc tế thứ hai