Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

4 46 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 11:03

BÀI 40 LÊ-NIN VÀ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NGA ĐẦU THẾ KỶ XX I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần nắm Kiến thức - Nắm vững hoạt động Lênin đấu tranh chống lại chủ nghĩa hội, qua hiểu nhờ hoạt động Lê-nin, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga đời triệt để đấu tranh quyền lợi giai cấp cơng nhân lao động - Nắm tình hình Nga trước Cách mạng; diễn biến Cách mạng, tính chất ý nghĩa Cách mạng Nga 1905 - 1907 Tư tưởng, tình cảm Bồi dưỡng lòng kính yêu biết ơn lãnh tụ giai cấp vô sản giới, người cống hiến đời sức lực cho đấu tranh giải phóng dân tộc lao động bị áp bóc lột toàn giới Kỹ Phân biệt khác khái niệm: Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ, Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, chun vơ sản II THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Tranh ảnh Cách mạng 1905 - 1907 Nga, chân dung Lê-nin - Tư liệu tiểu sử V.I.Lênin III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Nêu nét bật phong trào công nhân Quốc tế cuối kỷ XIX? Câu hỏi 2: Vì Quốc tế thứ tan rã? Dẫn dắt vào Đầu kỷ XIX, kế tục nghiệp Mác Ăng-ghen, V.I.Lênin tiến hành đấu tranh không khoan nhượng chống trào lưu tư tưởng hội chủ nghĩa, đưa chủ nghĩa Mác ngày ảnh hưởng sâu rộng phong trào công nhân Nga phong trào công nhân quốc tế Để hiểu đấu tranh chống chủ nghĩa hội lãnh đạo Lênin nào? Diễn biến, kết quả, ý nghĩa Cách mạng 1905 - 1907 sao, tìm hiểu nội dung học hôm Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cá nhân lớp - Trước hết, GV gọi HS trình bày tóm tắt tiểu sử Lênin kết hợp giới thiệu chân dung Lênin - GV nêu câu hỏi: Trình bày hoạt động tích cực Lê-nin thành lập Đảng Giáo Viên: Kiến thức HS cần nắm vững I VI.LÊNIN VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI - Tiểu sử: Vla-đi-mia Ilích U-kia-nốp tức Lênin sinh ngày 22 - - 1870 gia đình nhà giáo vô sản kiểu mới? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung, trình bày phân tích: + Mùa thu năm 1895, Lênin thống nhóm Mác-xít Pê-téc-bua lấy tên Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp cơng nhân - mầm mống Đảng Mác-xit; Năm 1898 Minxcơ, Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga tuyên bố thành lập khơng hoạt động Đản viên bị bắt + Năm 1900, Lênin với đồng chí xuất báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga + Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội Nga triệu tập Luân Đôn chủ trì Lênin để bàn cương lĩnh điều lệ Đảng - GV nhấn mạnh: Tại Đại hội đa số đại biểu (Phái Bôn-sê-vich) tán thành đường lối Cách mạng Lênin, thiểu số (phái Men-se-vích) theo khuynh hướng hội chống lại Lênin - HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK nói việc Lênin viết hàng loạt tác phẩm phê phán quan điểm chủ nghĩa hội, khẳng định vai trò giai cấp công nhân Đảng tiên phong Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Cuộc đấu tranh chống lại phái hội đầu kiểm tra XIX Nga diễn nào? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Đầu kỷ XX nước đế quốc chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh phái hội Quốc tế kêu gọi cơng nhân ủng hộ phủ tư sản với mình, ủng hộ chiến tranh + Duy có Đảng Bơn-sê-vich Lênin lãnh đạo đấu tranh chống lại chiến tranh đế quốc với hiệu "Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến Cách mạng" Hoạt động 1: Cá nhân Giáo Viên: tiến + Mùa thu năm 1895 Lênin thống nhóm Mác xit Pê-téc-bua - Năm 1900, Lênin với đồng chí xuất báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga - Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội Nga triệu tập Ln Đơn chủ trì Lênin để bàn cương lĩnh điều lệ Đảng Hình thành phái Bơnsê-vích đa số phái Men-sêvích thiểu số - Đầu kỷ XX phái hội Quốc tế ủng hộ phủ tư sản, ủng hộ chiến tranh + Đảng Bơn-sê-vích Lênin lãnh đạo kiên chống chiến tranh đế quốc, trung thành với nghiệp vơ sản - Lênin có đóng góp quan trọng mặt lý ln thơng qua tác phẩm II CÁCH MẠNG 1905 - 1907 Ở - GV nêu câu hỏi: Cho biết tình hình nước Nga trước Cách mạng? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Đầu kỷ XX kinh tế công thương nghiệp Nga phát triển, xuất công ty độc quyền, đội ngũ cơng nhân đơng đảo + Về trị, trì máy cai trị quyền phong kiến, chế độ Nga hồng kìm hãm phát triển sản xuất, bóp nghẹt quyền tự dân chủ, hầu hết giai cấp bất mãn → Đời sống nhân dân, nhân dân lao động cực khổ + Sự thất bại chiến tranh Nga Nhật 1904 - 1905 làm mâu thuẫn xã hội sâu sắc → bùng nổ Cách mạng Hoạt động 1: Cả lớp - GV trình bày nét diễn biến: + Ngày 09/01/1905, 14 vạn cơng nhân Pêtec-bua gia đình khơng vũ khí đến cung điện mùa đơng để thỉnh cầu Nga hoàng cải thiện đời sống họ bị đàn áp súng làm hàng nghìn người chết bị thương "Ngày chủ nhật đẫm máu", công nhân dựng chiến lũy chuẩn bị chiến đấu Kết hợp giới thiệu hình 75 SGK "Cuộc biểu tình ngày 09 - 01 - 1905" - HS đọc đoạn chữ nhỏ nói diễn biến SGK Tiếp đó, GV tiếp tục trình bày: Mùa thu năm 1905 phong trào Cách mạng tiếp tục dâng cao với bãi cơng trị quần chúng làm ngừng trệ hoạt động kinh tế giao thông nước - Tại Mat-xcơ-vai trò, tháng 12 - 1905 tổng bãi cơng → khởi nghĩa vũ trang → cuối thất bại Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết tính chất, ý nghĩa Cách mạng 1905 - 1907 Nga? - HS đọc SGK dựa vào vốn hiểu biết tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung kết luận: Giáo Viên: NGA Tình hình nước Nga trước Cách mạng - Về kinh tế: Công thương nghiệp phát triển, cơng ty độc quyền đời - Về trị: Chế độ Nga hồng kìm hãm sản xuất, bóp nghẹt tự dân chủ  đời sống nhân dân, công nhân khổ cực - Sự thất bại chiến tranh Nga - Nhật  Xã hội mâu thuẫn sâu sắc dẫn đến bùng nổ Cách mạng Cách mạng bùng nổ - Ngày 09/01/1905, 14 vạn công nhân Pê téc bua gia đình khơng vũ khí đến Cung điện mùa đơng để thỉnh cầu Nga hồng cải thiện đời sống họ bị đàn áp, công nhân dựng chiến lũy chiến đấu - Mùa thu năm 1905 phong trào Cách mạng tiếp tục dâng cao với bãi cơng trị quần chúng làm ngưng trệ hoạt động kinh tế giao thông - Tại Mat-xcơ-va, tháng 12 1905 tổng bãi công  Khởi nghĩa vũ trang song bị thất bại + Cách mạng 1905 - 1907 Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ Nga, Cách mạng tư sản kiểu - GV dừng lại hỏi: Tại nói Cách mạng tư sản kiểu mới? - HS trả lời câu hỏi - GV chốt ý: Đây Cách mạng tư sản kiểu vì: Do giai cấp vơ sản lãnh đạo với tham gia đông đảo nhân dân lao động, giải nhiệm vụ Cách mạng dân chủ tư sản đặt sở cho việc chuyển sang Cách mạng XHCN - Ý nghĩa: + Giáng đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hồng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ nước đế quốc + Thức tỉnh nhân dân nước phương Đơng đấu tranh - Tính chất: Là Cách mạng dân chủ tư sản lần thứ Nga Đây Cách mạng dân chủ tư sản kiểu - Ý nghĩa: + Giáng đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hồng, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ nước đế quốc + Thức tỉnh nhân dân nước phương Đông đấu tranh Sơ kết học Tổ chức cho HS trả lời câu hỏi nhận thức đặt phần dẫn dắt vào để củng cố kiến thức Dặn dò, tập - Học cũ - Ơn tập tồn học kỳ Giáo Viên: ... + Năm 1900, Lênin với đồng chí xuất báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga + Năm 1903, đại hội Đảng công nhân xã hội Nga triệu tập Luân Đôn chủ trì Lênin để bàn... 1: Cá nhân Giáo Viên: tiến + Mùa thu năm 1895 Lênin thống nhóm Mác xit Pê-téc-bua - Năm 1900, Lênin với đồng chí xuất báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga -... công nhân Đảng tiên phong Hoạt động 2: Cá nhân - GV nêu câu hỏi: Cuộc đấu tranh chống lại phái hội đầu kiểm tra XIX Nga diễn nào? - HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: + Đầu kỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX, Giáo án Lịch sử 10 bài 40: LêNin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ XX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn