Quy tắc Taylor mở rộng đối với tỷ giá hối đoái nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á

296 33 0
  • Loading ...
1/296 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 10:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HÀ THẠCH QUY TẮC TAYLOR MỞ RỘNG VỚI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HÀ THẠCH QUY TẮC TAYLOR MỞ RỘNG VỚI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI - NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA ĐƠNG NAM Á Chun ngành: Tài Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO PGS.TS NGUYỄN HỮU HUY NHỰT TP.Hồ Chí Minh NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi, với hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan, phù hợp với quốc gia nghiên cứu chưa công bố luận văn, luận án khác Tất tham khảo kế thừa trích dẫn đầy đủ Nghiên cứu sinh Nguyễn Hà Thạch MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phạm vi phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu (Dữ liệu nghiên cứu) 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu .6 1.4 Đóng góp Luận án 1.4.1 Đóng góp sở lý thuyết 1.4.2 Đóng góp thực tiễn 1.5 Cấu trúc Luận án CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ QUY TẮC TAYLOR 10 2.1 Chính sách tiền tệ quy tắc Taylor .10 2.1.1 Giới thiệu 10 2.1.2 Phương pháp tiếp cận tùy nghi 11 2.1.3 Phương pháp tiếp cận theo quy tắc 12 2.1.4 Quy tắc Taylor 15 2.1.4.1 Quy tắc Taylor tuyến tính 16 2.1.4.2 Quy tắc Taylor phi tuyến 21 2.1.5 Kết luận sách tiền tệ quy tắc Taylor 22 2.2 Các hướng mở rộng quy tắc Taylor 23 2.2.1 Giới thiệu 23 2.2.2 Cơ sở lý thuyết quy tắc Taylor ổn định tài chính 25 2.2.2.1 Quan điểm ổn định tài chính 25 2.2.2.2 Ổn định tài quy tắc Taylor 26 2.2.3 Các hướng mở rộng quy tắc Taylor 32 2.2.3.1 Quy tắc Taylor mở rộng với tỷ giá hối đoái .32 2.2.3.2 Quy tắc Taylor mở rộng với giá tài sản 37 2.2.3.3 Quy tắc Taylor mở rộng với tín dụng 43 2.2.3.4 Quy tắc Taylor mở rộng với chênh lệch lãi suất 49 2.2.3.5 Quy tắc Taylor mở rộng với điều kiện tài chính 54 2.2.4 Kết luận hướng mở rộng quy tắc Taylor 56 2.3 Tổng quan sách tiền tệ số quốc gia Đơng Nam Á .59 2.3.1 Giới thiệu 59 2.3.2 Chính sách tiền tệ quốc gia Đơng Nam Á 60 2.3.2.1 Chính sách tiền tệ NHTƯ Indonesia 60 2.3.2.3 Chính sách tiền tệ NHTƯ Malaysia .61 2.3.2.3 Chính sách tiền tệ NHTƯ Philippines 64 2.3.2.4 Chính sách tiền tệ NHTƯ Thailand 65 2.3.2.5 Chính sách tiền tệ NHNN Việt Nam 67 2.3.3 Kết luận tởng quan sách tiền tệ quốc gia Đông Nam Á .72 2.4 Kết luận chương tổng quan lý thuyết quy tắc Taylor 73 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU 76 3.1 Mơ hình quy tắc Taylor 76 3.1.1 Quy tắc Taylor tuyến tính 76 3.1.1.1 Quy tắc Taylor gốc 76 3.1.1.2 Quy tắc Taylor động 79 3.1.2 Quy tắc Taylor phi tuyến 80 3.1.2.1 Tổng quan dạng mơ hình phi tuyến nghiên cứu CSTT .81 3.1.2.2 Quy tắc Taylor mơ hình STR 84 3.1.3 Mơ hình quy tắc Taylor đề xuất cho nghiên cứu .89 3.2 Phương pháp nghiên cứu 90 3.3 Dữ liệu .91 3.4 Kết luận chương phương pháp nghiên cứu liệu .96 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 99 4.1 Ước lượng quy tắc Taylor tuyến tính 99 4.2 Ước lượng quy tắc Taylor phi tuyến 110 4.3 Kết luận chương kết quả nghiên cứu thảo luận 122 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 125 5.1 Đóng góp sở lý thuyết 125 5.2 Đóng góp thực tiễn 126 5.3 Những hạn chế luận án hướng nghiên cứu xa 128 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 131 PHỤ LỤC i DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 2.1 Mối liên kết ởn định tài ởn định tiền tệ 27 Hình 2.2 Kênh truyền dẫn CSTT 31 Hình 3.1 Hàm hồi quy chuyển tiếp trơn dạng Logistic bậc 86 Hình 3.2 Hàm hồi quy chuyển tiếp trơn dạng Logistic bậc 88 Hình 3.3 Hàm hồi quy chuyển tiếp trơn dạng mũ 89 Hình 4.1 Giá trị ngưỡng biến lạm phát theo mơ hình (3.20) Indonesia 115 Hình 4.2 Giá trị ngưỡng biến lạm phát theo mơ hình (3.20) Malaysia 116 Hình 4.3 Giá trị ngưỡng biến lạm phát theo mô hình (3.20) Philippines 117 Hình 4.4 Giá trị ngưỡng biến lạm phát theo mơ hình (3.21) Indonesia 119 Hình 4.5 Giá trị ngưỡng biến lạm phát theo mơ hình (3.21) Malaysia 120 Hình 4.6 Giá trị ngưỡng biến lạm phát theo mơ hình (3.21) Philippines 121 ii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1 Mô tả thống kê liệu 93 Bảng 3.2 Kiểm định tính dừng biến 94 Bảng 4.1 Kết quả ước tính quy tắc Taylor tuyến tính Indonesia 99 Bảng 4.2 Kết quả ước tính quy tắc Taylor tuyến tính Malaysia 101 Bảng 4.3 Kết quả ước tính quy tắc Taylor tuyến tính Philippines 102 Bảng 4.4 Kết quả ước tính quy tắc Taylor tuyến tính Thái Lan 104 Bảng 4.5 Kết quả ước tính quy tắc Taylor tuyến tính Việt Nam 105 Bảng 4.6 Kiểm tra tính tuyến tính với biến ngưỡng lạm phát quy tắc Taylor phi tuyến (mơ hình 3.20) 112 Bảng 4.7 Kiểm tra tính tuyến tính với biến ngưỡng lạm phát quy tắc Taylor phi tuyến mở rộng với TGHĐ (mơ hình 3.21) 112 Bảng 4.8 Kết quả ước lượng quy tắc Taylor phi tuyến (mơ hình 3.20) 114 Bảng 4.9 Kết quả ước lượng quy tắc Taylor phi tuyến mở rộng với TGHĐ (mơ hình 3.21) 118 Bảng 4.10 Kiểm tra tồn tính phi tuyến 122 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ý nghĩa từ viết tắt Từ viết tắt BOE Ngân hàng trung ương Anh BOT Ngân hàng trung ương Thái Lan BRICS Các kinh tế lớn nổi gồm Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc Nam Phi CBT Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ CSTT Chính sách tiền tệ DSGE Mơ hình cân tổng thể ngẫu nhiên (Dynamic Stochastic General Equilibrium) E3 Anh, Pháp Ý ECB Ngân hàng trung ương Châu Âu EMEs Các nước có kinh tế nổi 10 ESTR Hàm hồi quy chuyển tiếp trơn dạng mũ (Exponential Smooth Transition Regressive) 11 FCI Chỉ số điều kiện tài (Financial Conditions Index) 12 FED Cục dự trữ liên bang Mỹ 13 G3 Đức, Nhật Bản Mỹ 14 GMM Phương pháp ước lượng GMM 15 ID Indonesia 16 IMF Quỹ tiền tệ quốc tế 17 IS Đường cong IS 18 KCSL Khoảng cách sản lượng 19 LPMT Lạm phát mục tiêu 20 LSTR1 Hàm hồi quy chuyển tiếp trơn dạng Logistic bậc (Logistic Smooth Transition Regressive - 1st Order) 21 LSTR2 Hàm hồi quy chuyển tiếp trơn dạng Logistic bậc (Logistic Smooth Transition Regressive - 2nd Order) iv 22 MCI Chỉ số điều kiện tiền tệ (Monetary Conditions Index) 23 MRSTAR Hàm tự hồi quy chuyển tiếp trơn nhiều chế độ (Multiple Regime Smooth Transition Autoregressive) 24 MY Malaysia 25 NHNN Ngân hàng nhà nước 26 NHTM Ngân hàng thương mại 27 NHTƯ Ngân hàng trung ương 28 NIT Thu nhập danh nghĩa mục tiêu 29 PH Phillippines 30 PPP Lý thuyết ngang giá sức mua 31 STAR Hàm tự hồi quy chuyển tiếp trơn (Smooth Transition Autoregressive) 32 STR Hàm hồi quy chuyển tiếp trơn (Smooth Transition Regression) 33 TGHĐ Tỷ giá hối đối 34 TAR Mơ hình tự hồi quy ngưỡng (Threshold Autoregression) 35 TL Thái Lan 36 VAR Mơ hình vectơ tự hồi quy 37 VN Việt Nam ... 76 3.1 Mơ hình quy tắc Taylor 76 3.1.1 Quy tắc Taylor tuyến tính 76 3.1.1.1 Quy tắc Taylor gốc 76 3.1.1.2 Quy tắc Taylor động 79 3.1.2 Quy tắc Taylor phi tuyến... tắc Taylor 26 2.2.3 Các hướng mở rộng quy tắc Taylor 32 2.2.3.1 Quy tắc Taylor mở rộng với tỷ giá hối đoái .32 2.2.3.2 Quy tắc Taylor mở rộng với giá tài sản 37 2.2.3.3 Quy. .. Quy tắc Taylor 15 2.1.4.1 Quy tắc Taylor tuyến tính 16 2.1.4.2 Quy tắc Taylor phi tuyến 21 2.1.5 Kết luận sách tiền tệ quy tắc Taylor 22 2.2 Các hướng mở rộng quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy tắc Taylor mở rộng đối với tỷ giá hối đoái nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á, Quy tắc Taylor mở rộng đối với tỷ giá hối đoái nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn