Quản lí chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUNQA

217 70 0
  • Loading ...
1/217 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM PHAN HÙNG THƢ QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN AUN - QA LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội, 2019 Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM LỜI CẢM ƠN PHAN HÙNG THƢ QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG THEO TIẾP CẬN AUN – QA Chuyên ngành: Quản lí Giáo dục Mã số: 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan GS.TS Thái Văn Thành Hà Nội, ii 2019 LỜI CAM ĐOAN T i i g ghi h gi h L h ghi i C g g g h ởi g g T i i h ghi h g h h h hi g h h i g g i h h hi h i g i g h h g i h gg N i ng i 15 th ng năm 2019 NCS Phan Hùng Thƣ i LỜI CẢM ƠN Đ h h h h ọ g h L i i PGS TS Đỗ Th B h L g gg h g ỏ ò g i GS TS Th i V i h ắ Th h i g h h hi Xi Vi N h h h ù g h h h h Vi họ giú ỡ i Kh g họ Gi h họ ghi Xi ọ g T g Đại họ Vi h T g ĐHSP Th i Ng T g ĐHSP Đ Nẵ g T g ĐH S i Gò , T g ĐHSP H N i ù g h gi h hỗ giú ỡ g i Xi ih h h h h h ! NCS Phan Hùng Thƣ ii i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC CÁC BẢNG x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu luận án 3 Khách thể, đối tƣợng nghiên cứu 3 Kh h h 32 Đ i ghi g ghi Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu Nhi ghi Phạ i ghi Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Ph g h 62 C h L i g h ghi ghi N i h hi B hi i i ghi CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN AUNQA 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 C ghi h h 112 C ghi h ẩ 113 C ghi i 114 C ghi gi i g h h h g h gi iên h g h gi i g h gi i g ổi i h g 11 13 h 14 iii ghi 1.1.5 Cá gi i h h h g h g h 24 1 Đ h gi h g ổ g ghi 27 1.2 Mạng lƣới trƣờng đại học Đông Nam Á với hoạt động đảm bảo chất lƣợng giáo dục 28 Mạ g 122 B i i g ại họ Đ h ẩ h gi gN h Á (AUN) 28 g h g h he AUN-QA 29 123 Q h g h g h ạ he i AUN-QA 33 1.3 Một số khái niệm thuật ngữ liên quan 34 131 Q 34 132 Q 35 3 Ch g Gi i Ch g 136 Q h 36 g họ h h hổ h g 38 gi g i h g họ gi hổ h i g 38 g họ hổ h g 41 1.4 Quản lý chƣơng trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận AUN-QA 42 141 S h g he hi i Ng g họ h h hổ h g he i 4 Ch h h g h g gi h i g h i g họ hổ h gi i i g họ hổ gi i g họ AUN-QA 54 hh g hổ h 1.4.6 Đ h h hổ h gi AUN-QA 44 h 145 C họ AUN-QA 46 hổ h g he g họ h i g h g he h AUN-QA 42 ắ 143 N i g g he g g he h i h gi i AUN-QA 56 h i g g h ạ gi i g AUN-QA 57 Kết luận chƣơng 59 iv CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG THEO TIẾP CẬN AUN-QA 61 2.1 Khái quát điều tra thực trạng 61 211 M h i / h 212 Đ i g i Ph g h h 214 N i g 61 i / h g i 61 i 62 / h 63 2.2 Thực trạng triển khai chƣơng trình đào tạo đào tạo giáo viên trung học phổ thông lực giáo viên trung học phổ thông 64 2 Vi i h i h g h ạ gi i g họ hổ h g 64 222 N g h g gi h i g họ gi i hổ h g - hẩ 70 2.3 Thực trạng quản lý chƣơng trình đào tạo đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA 77 231 Q 77 232Q h 88 233 Q 102 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý chƣơng trình đào tạo giáo viên trung học phổ thơng 106 241 Ư Hạ i 106 h 107 Ng h 244 C gi i h g 108 hh g g họ hổ h h g he i g h ạ AUN-QA 110 Kết luận chƣơng 110 CHƢƠNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN AUN-QA 112 3.1 Căn pháp lý để đƣa giải pháp quản lý chƣơng trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông 112 311 Đ hh g h i gi g họ v hổ h g 112 312 Đ hh g h i i g gi i T g họ hổ h g 117 3.2 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 120 Ng ắ h i 2 Ng ắ h hi 121 3 Ng ắ h h iễ 121 Ng ắ h h hi 121 120 3.3 Các giải pháp quản lý chƣơng trình đào tạo đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA 122 3 Gi i h gi Tổ h i i g họ 3 Gi i h g / h h ĐH h h hổ h h h g he g i gi i g h AUN-QA 124 g g họ hổ h g g 129 X g h h g Tổ h hạ 3 Gi i h g gh h h g g gi i i h gi g họ hổ h g h i h g i 134 3 Gi i h T g gi g 3 Gi i h h i g ổ h h i h h hỗ Đ g h g g i gi i i h h 138 h ẩ h gi g họ hổ h g g he AUN-QA 142 3 Gi i h h h ọ g gi h g i T g g g h h họ 147 3.4 Mối quan hệ giải pháp 152 3.5 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi giải pháp 153 351 M h h Ph g h 353 K h 153 h i hi g h h h 153 hi gi i h 154 3.6 Thử nghiệm thực nghiệm số giải pháp 156 vi Gi i h h g h g 5: X i gi i h ẩ h gi g họ g hổ h g he i AUN-QA 156 Gi i h 4: T g gi g g ổ h h i hỗ h h g i h h 170 Kết luận chƣơng 176 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 178 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CƠNG BỐ 181 TÀI LIỆU THAM KHẢO 183 PHỤ LỤC 189 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Các chữ viết tắt Các chữ viết đầy đủ CTĐT Ch QLĐT Q QLGD Q gi ĐTGV Đ gi CLĐT Ch g QLCL Q h ĐH Đại họ GV&CBQL Gi GV Giáo viên 10 SV&C 11 THPT T g họ 12 CTĐT GV THPT Ch g 13 QL Q 14 CBGD C 15 KTĐG Ki 16 SVTN Si h i 17 AUN-QA Hi 18 ĐBCL Đ 19 ĐT Đ 20 ĐTB Đi 21 CSVC C 22 GDPT Gi 23 PDCA Plan - Do - Check - Act (Chu trình Deming) SV g h ạ i g i Si h i i h i hổ h h g gi i g họ hổ h gi g h gi ghi h i g ại họ Đ h gN Á g g h h hổ h viii g g Việc triển khai CTĐT giáo viên THPT ỹ g hi Ch ẩ họ h gi g họ h g i Mức độ đồng ý i h h hi õ h g h gg i  C KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ướng dẫn:Với nh n định đâ chương tr nh đ o tạo giáo viên mà Th y Cô tham gia giảng dạy, Th y/ Cô cho bi t mức đ đồng ý m nh v đ nh dấu vào mức đ mà th y cô cho phù hợp nhất: Hồn tồn khơng đáp ứng u cầu Không đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải cải tiến chất lƣợng Không đáp ứng yêu cầu nhƣng cần cải thiện nhỏ đáp ứng đầy đủ Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhƣ mong đợi Tốt mức đáp ứng đầy đủ yêu cầu Stt Nhận định Mức phù hợp Quản lý mục tiêu đào tạo K họ g i( h ẩ ) g õ g 1.1 h hi h gi g ời họ K họ g i g g h h i h 1.2 g h g K họ g i h h õ g h g ời họ 1.3 yêu h g g Ch ẩ g họ h h hi õ gg 1.4 i họ g i h g h Ch h h i h i h h õ g 1.5 h h hổ i g i h C h g h i h i h h õ 1.6 h gi hi ỗi i h Quản lý nội dung chƣơng trình đào tạo C ạo cung c thông tin v môn học/ học ph n 2.1 g CTĐT i g ời g ời học 2.2 Chỉ g CTĐT i ú h h C ú h g h c thi t k cho n i dung học 2.3 ph n có s k t h p c ng c l h m b o vi ck t qu học t g i h g ời học C ú h g h hi h i g họ 2.4 h h g h i họ g i h g ời họ Gi h gi i g h g trình có s i gi a ki n 2.5 th ại g h g h ỹ g n thi t cho giáo sinh Gi h gi h hi h hi h i CTĐT 2.6 Gi h gi i g h h h g tin h h i GV SV h h h g hi h i CTĐT Quản lý hoạt động dạy - học X g h h h h hi h g họ i 3.1 i h g ời họ h g i h h gg GV Tổ h g h SV họ g i g h i i 3.2 h hi hi h giú Tổ h hỉ GV g h g h g h họ i h h 3.3 giú SV h họ họ h họ h g h              2.7 190    Stt Nhận định g 3.4 3.5 3.6 Mức phù hợp KTĐG Gi họ h g Tổ h h h h h gi i g h i h gi hi h g h g h SV họ Gi h gi gi SV h g h h g h họ  GV họ họ h hù h hù h g i g h h h  h Gi h gi i i h iM h gi i ò g ời g ời họ Tổ h h hi i hi i h i h g h 3.8 họ h Quản lý việc KTĐG kết đào tạo Giám sát, h gi i i h i h g i hời gi ; 4.1 h g h i h gi i g ời i g ời họ Tổ h h hi i i h i h g i hi/ 4.2 g i h h gi h g i i g ời i g ời họ Tổ h h hi h g h gi h g i 4.3 h i g h g h g i hời i hỉ h h g họ Chỉ g i h gi hời giú i hi 4.4 h g họ gi g Gi h gi i h hi h hi ại i 4.5 h gi g ời họ Chỉ h hi hi h g h i h gi hù h i 4.6 h ẩ Gi h gi h h h h g h i h gi 4.7 g họ h C i h ẩ g g i h gi hù h h 4.8 g CTĐT Tổ h hỉ h hi h g i h gi 4.9 gi i g ằ g 3.7             Quản lý phát triển chuyên môn cán giảng dạy hỗ trợ chƣơng trình Nh g i h i gi i h h g ghi 5.1  h họ h h SV M i ờng tâm lý, xã h i c nh quan hỗ tr hi u qu cho hoạt 5.2  g ạo nghiên c g h ạo s tho i mái cho SV Chỉ g h h ghi h họ gi hằ 5.3  g h gh g họ K h h h i i g GV h CTĐT i h i g i 5.4  g h h ghi GV g h g h hi h g h gi g 5.5   Vi g g h i g GV h hi 5.6 i h ẩ g gi g ghi h  GV h gi h g h h g hi hù h i 5.7 h i h ghi g  Nh h i h h GV h 5.8 h hi h h h g i h i h g hù h  Vi he g i GV i h i 5.9 h h h hỗ h ghi h họ h 191 Stt Nhận định Mức phù hợp h g ghi GV i h i i h g CTĐT GV gi h gi h g h h gi h g họ h h h h GV h ú i h ghi i ih g gi g h i i h g C g h h i g hỗ ( i ại h i hò g h h h g g gh h g i hỗ SV h ) i h i g h ghi Ti h g ổ hi g g õ g i h h g ằ g C i g h gi g h h i h i h i hò g h ghi h i h h h h g i h i Tổ h h gi g hỗ hằ g hù h i g Tổ h i ỡ g g GV g CTĐT Q he hi g i g he h g g h h hi hú ẩ hỗ h h g ghi  Nh  g h 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 C ại h h h õ gi g h hỗ i h h ghi h h g i i g h i hù h Quản lý nguồn lực sở vật chất phục vụ cho việc học Tổ h i h gi h g hi h họ ( h gi g g hò g họ hò g h …) 6.1 h g ổ g h hời hỗ h g ghi Tổ ch c ki h gi h i n ngu n học li h ờng 6.2 k p thời bổ sung, c p nh m b o phù h p v i CTĐT ph c v hoạ g ạo nghiên c u Ki h gi hò g h ghi m trang thi t b h ờng 6.3 bổ sung c p nh t k p thời hỗ tr hoạ g ạo nghiên c u Tổ ch c b i ỡng cho cán b , GV SV v h th ng công ngh 6.4 thông tin (bao g m c hạ t ng ph c v học tr c ) có th khai thác t i h c v hoạ ng gi ng dạy, nghiên c u qu n lý X g i h ẩ ổ h h gi i g 6.5 hỏe ; h ặ hù SV h Tổ h h gi h h g h hỗ 6.6 g hi ( ại h i hò g h ghi h h g g gh h g i h hỗ SV) i i h g Quản lý việc làm SVTN Đ h gi gi h hỗ 7.1 h g họ h g Tỉ i SV hi 7.2 i h i i h g 7.3 Đ h gi gi i h i ghi ghi 192 h h SV giú SV h gi h SV g                  Stt 7.4 7.5 7.6 Nhận định C h h h SV h h g M h i ò g i h i i Tổ h h hi i h g h i hh g h g Mức phù hợp i h GV SV h gi i i  h gi  g g h g i h i gh Quản lý tiến ngƣời học Đ h gi gi h h g gi i họ 8.1 h i g họ SV hi Tổ h h hi h g họ 8.2 g ại h hi h SV Tổ h h hi i h h h g i ỉ 8.3 h i họ h h h g i h X g h hời gi ghi 8.4 h g i h g ỷ ghi gi ghi g h 193  ghi  họ h ghi i hi g h ú gắ g  ỉ  SV hời  PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN, CỰU SINH VIÊN Kính chào bạn sinh viên, bạn cựu sinh viên! Đ h gi ú g h g g h g h gi i T g họ hổ h g gi i h hằ g h g g ổi i i gi g hời gi i; C i ò g h i h i g i Nh ng thông tin c a bạn v i m h d ng cho nghiên c u khoa học Chúng xin chân thành c h p tác c a c a bạn Mọi chi ti t xin liên h thuph@vinhuni.edu.vn Xin trân trọng cảm ơn! B THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Giới tính: ☐Nam ☐N Trƣờng:…………………………………………………… 3.Khoa ……………… …… Chuyên ngành đào tạo:…………………………………………………………………… Bạn là: SV 1☐ SV ☐C u SV☐ Nếu bạn sinh viên, cho biết kết học tập gần đây:……………………… Nếu cựu sinh viên, cho biết: 7.1 Năm tốt nghiệp ……………………… 7.2 Xếp loại tốt nghiệp …………………… 7.3 Năm có việc làm ……………………… 7.3 Công việc …………………… B KHẢO SÁT THỰC TRẠNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN B1.Với nh n định đâ chương tr nh đ o tạo giáo viên dạy mơn Tốn mà bạn đ v tham dự, Bạn cho bi t mức đ đồng ý c ch đ nh dấu vào mức đ mà bạn cho phù hợp nhất: Hồn tồn khơng đáp ứng u cầu Khơng đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải cải tiến chất lƣợng Không đáp ứng yêu cầu nhƣng cần cải thiện nhỏ đáp ứng đầy đủ Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhƣ mong đợi Tốt mức đáp ứng đầy đủ yêu cầu Nhận định Mức độ đồng ý T i c cung c p c p nh t thông tin v h g h ạo m t h h ờng xuyên T i c cung c p c p nh t thông tin học ph g h g h C h g i i h g h ạo môn họ c công b công khai dễ dàng ti p c n Tôi th y n i dung học ph n có s k t h p c ng c l n Tôi th h g h c xây d ng v i c u trúc h p lí, có s liên h gi a môn họ n môn chuyên ngành Tôi th y n i g h g h i gi a ki n th ại g h ỹ g n thi t cho sinh viên sau t t nghi p Tôi th y n i dung học ph c gi ng viên c p nh ổi m i Tôi th y thời gian tri n khai trình t c a học ph n h p lí T i c cung c thông tin v m c tiêu c a học ph n 10 Hoạ ng dạy học c a GV tạ i u ki n cho Tôi ch ng ti p thu ki n th c 11 T i c học t g i ờng tho i mái, thân thi n, có nhi u s 194            Nhận định Mức độ đồng ý 12 GV cung c p nh g h g h học linh hoạt giúp Tôi có th l a chọn mơn học, l trình họ h g h ng yêu c u ki m tra h gi h g h ạo thời ng học t p t i 13 Ph g h ạy học khuy h h i ng l học t p 14 GV sử d ng nhi h g h i h gi ạng  15 T i i m tra  h g  h p tác tr giúp c thông tin v m c thời gi ; h g h   h gi 16 T i c thông tin v c ú i m 17 T i c ki h gi i 18 Tôi th y hoạ ng ki m tra- hi thi; b g i h h gi c su t trình học t p c n i dung c a môn học   19 Thông tin ph n h i v k t qu ki h gi c gửi k p thời cung c p thông tin giúp Tôi c i thi n ch ng học t p 20 Tôi có th dễ dàng u nại v k t qu ki h gi  21 T i  h ng d n cẩn th n v vi c th c hi n khóa lu n cu i khóa  22 GV sử d g g h g h ạy học l a chọ h g pháp ki h gi hù h p 23 GV nhi h giú ỡ Tôi gặ h h g h học t p 24 T i c s tr giú từ cán b hỗ tr (cán b h i n, phòng th c hành, cán b h h h h hỗ tr SV khác) 25 Tôi c m th h h g i c tìm s tr giúp từ phía GV cán b hỗ tr 26 T i h ởng l i từ hoạ g n học t p, hoạ ng ngoại h hi h ng d ch v hỗ tr khác dành cho SV giúp nâng cao ch ng học t p kh g c vi c làm c a SV 27 T i c học t g i ờng tâm lý, xã h i c nh quan tho i mái; hỗ tr t t cho vi c học tâp nghiên c u 28 Ch g h quan tâm, ý ặc bi i v i SV h t SV g gặ h h 29 T i c cung c p thông tin v h i ngh nghi p  30 C v t ch t trang thi t b ph c v dạy họ ( h gi g ờng, phòng họ hò g h …) c trang b c p nh hỗ tr hoạ g ạo nghiên c u 31 Th i n ngu n học li c trang b , chọn lọ m b o phù h p v i h g h ạo, c p nh h ờng xuyên, k p thời hỗ tr hoạ g ạo nghiên c u 32 Các phòng thí nghi m trang thi t b c trang b c p nh hỗ tr hoạ g ạo nghiên c u 33 Tơi có th dễ dàng ti p c n v i h th ng công ngh thông tin (bao g m c hạ t ng ph c v học tr c ) có th khai thác t i ph c v hoạ ng gi ng dạy, nghiên c u qu n lý 34 Các tiêu chuẩn v i ờng, s c khỏe nh th c hi ; n nhu c ặc thù c g ời khuy t t t 35 T i g h u thông tin ph n h i ph c v cho hoạ ng thi t k phát tri h g h ạo 36 T i g h g i h n h i i v i trình dạy học, hoạ ng ki h gi GV m b o s phù h p g h h  195              Nhận định Mức độ đồng ý 37 T i h gi d ch v hỗ tr trang thi t b (tại h i n, phòng thí nghi m, h th ng công ngh thông tin d ch v hỗ tr SV)  B2 Dành cho cựu sinh viên: Bạ h h i g g i họ hi ại h i h g h h i : Hồn tồn khơng đáp ứng u cầu Không đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải cải tiến chất lƣợng Không đáp ứng yêu cầu nhƣng cần cải thiện nhỏ đáp ứng đầy đủ Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhƣ mong đợi Tốt mức đáp ứng đầy đủ yêu cầu Nội dung STT T i h g T i h g T i h g gi i T i g T i h T i T i h g gi T i h g h T i h g 10 T i 11 T i g 12 T i g 13 T i T i h i h h 15 T i g g ại g 16 T i g i họ 17 T i g 14 g i h g é i gh i g i i g gh g i g hi h hi g i h h ổ h g hạ h h ổi h ghi hi i gh ghi i g i ghi ( họ i ỷ h g i h g ghi h hi i i ) h Nh g i Xin trân trọng cảm ơn! 196 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT NHÀ TUYỂN DỤNG Kính chào Ơng/Bà! Đ h gi ú g h g g h g h gi Toán g họ hổ h g gi i h hằ g g ổi i i gi g hời gi i; i lòng cho ý ki h i g i Nh ng thông tin c a Quý Th m h d ng cho nghiên c u khoa học Chúng xin chân thành c Ông/ Bà Mọi chi ti t xin liên h thuph@vinhuni.edu.vn A THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ g ời g h g i : ……………………………………………… 2N i g : ………………………………………………………………… Ch : ………………… Đ/ i h : ………………………………… S g i h i ghi h g h gi i T T …… ………………………… g g ại T g Ô g/ : ……… i g h Ơng/ bàvui y/Cơ v i h p tác c a g Đại họ B NỘI DUNG KHẢO SÁT B1 Hãy cho biết mức độ đồng tình với nhận định dƣới giáo viên công tác Trƣờng, tốt nghiệp Chƣơng trình đào tạo giáo viên dạy học mơn Tốn trƣờng … ………………… Hồn tồn khơng đáp ứng u cầu Không đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải cải tiến chất lƣợng Không đáp ứng yêu cầu nhƣng cần cải thiện nhỏ đáp ứng đầy đủ Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhƣ mong đợi Tốt mức đáp ứng đầy đủ yêu cầu Nội dung g STT GV h g GV h g GV h g gi GV h g h GV h g 10 GV 11 GV có g 12 GV g 13 GV h GV i h h Nh 14 g h h ổ h h g i i g i GV h GV g h ổi GV h nhóm GV g gi i g hạ é i g h g g hi h hi h i i i g gh ghi hi i gh ghi i g i ghi ( họ i ỷ g i i i ) h g ghi h h 197 Nội dung STT 15 GV g 16 GV GV g g 17 g ại g i họ h hi g i B2 Mức độ đồng ý Ông/Bà với nhận định dƣới chƣơng trình đào tạo giáo viên trƣờng Hồn tồn khơng đáp ứng u cầu Không đáp ứng yêu cầu, cần thiết phải cải tiến chất lƣợng Không đáp ứng yêu cầu nhƣng cần cải thiện nhỏ đáp ứng đầy đủ Đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhƣ mong đợi Tốt mức đáp ứng đầy đủ yêu cầu Nhận định 1.1 T i g 1.2 C h g i i h i ễ g i 1.3 T i h gi hù h 1.4 T i h h g g h g 1.5 T i h h ẩ h g 1.6 N i g h g h g h 1.7 Gi i h hi 1.8 Gi i h g 1.9 Gi i h họ 1.10 Gi i h 1.11 T i g h g i g h h 1.12 T i g h g hi h g i h h ú i i h g h h gi g g g ỹ h h h i g g h g h g i h h g    ại h  i i h  i gi i h ại hi h giáo sinh g ghi ỹ g g  h g h g h h g h i g h h h h g i h h i i h gi gi i h h g hi i h hù h h h ỹ g g i h Mức độ đồng ý i hù h họ h gi i h g i h h g h h i      g hù h g i h họ hù h h h  Xin trân trọng cảm ơn! 198 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ (Xác định nhu cầu nội dung bồi dƣỡng) Kính chào Q Th y/ Cơ! Đ h i g i ỡ g hằ g h g g ổi i i gi ; i Quý Th y/Cô i ò g h i h i g i Nh ng thông tin c a Quý Th y/Cô v i m h d ng cho nghiên c u khoa học Chúng xin chân thành c h p tác c a Quý Th y/Cô Mọi chi ti t xin liên h thuph@vinhuni.edu.vn Xin trân trọng cảm ơn! A THƠNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Giới tính: ☐Nam ☐N Trƣờng:…………………………3.Khoa ……………… … Bộ mơn………………………………………………………… Trình độ đào tạo: ☐ Trung c p ☐ C ẳng ☐Đại học ☐Thạc sỹ ☐Ti ☐Khác ……… 6.Chuyên ngành đào tạo:……………………………………………………………… Môn học mà Thầy/ Cô tham gia giảng dạy chƣơng trình:……………………… 8.Số năm cơng tác phục vụ ngành giáo dục: ……… N …… Th g Chức vụ: ……………………………………………………………………………… 10 Thầy/Cơ có tham gia vào xây dựng phát triển chƣơng trình đào tạo giáo viên trƣờng hay khơng?a Có  b khơng  h gi B Xin ông/bà cho bi t ý ki dư ng cho đ i ngũ CBQL v GV m c n thi t n i dung c n t chức bồi Mức độ cần thiết Các nội dung bồi dƣỡng TT Ph Ki Ph i Sử g H g ghi h họ h GV N g h h ổ h g họ N g g h g gi N g h g họ gi N g h i i g gi g h họ he h h gi h g h g i g h h g gh h Rất cần thiết g g h ạ g i g họ 199 h i g Cần thiết Không cần thiết PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ (V g i h gi h g h ) Kính chào Q Th y/ Cơ! Đ g g i h gi hằ g h g g ổi i i gi ; i Quý Th y/Cô i ò g h i h i g i Nh ng thông tin c a Quý Th y/Cô v i m h d ng cho nghiên c u khoa học Chúng xin chân thành c h p tác c a Quý Th y/Cô Mọi chi ti t xin liên h thuph@vinhuni.edu.vn Xin trân trọng cảm ơn! A THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Giới tính: ☐Nam ☐N Trƣờng:…………………………………………………… 3.Khoa ……………… …… Bộ môn …………………………………………………………………………………… Trình độ đào tạo: ☐ Trung c p ☐ C ẳng ☐Đại học ☐Thạc sỹ ☐Ti ☐Khác ……… 6.Chuyên ngành đào tạo:…………………………………………………………………… Môn học mà Thầy/ Cô tham gia giảng dạy chƣơng trình:……………………… 8.Số năm cơng tác phục vụ ngành giáo dục: ……… N …… Th g Chức vụ: …………………………………………………………………………………… 10 Thầy/Cơ có tham gia vào xây dựng phát triển chƣơng trình đào tạo giáo viên trƣờng hay khơng?a Có  b khơng  m B Xin ông/bà cho bi t ý ki n v cơng tác ki nào? Yếu Trung bình h gi h g Tốt Nhận định C h g h i h gi g hù h i hù h i h ẩ Th g i hời gi ; h g h i h g g h i i g ời hổ i i g ời họ Th g i hi/ g i h h gi h g i h g g h i i g ời hổ i i g ời họ 4C i h ẩ g g i h gi hù h h g h g h 5C i h h gi họ õ g C i h h gi họ i h i h hi i h ẩ họ h Ph g h h gi họ h i i h i h i ỏ i h ỹ g 8H g i h gi gi i g ằ 9H g i 10 K i giú i hi h 11 K i họ - hi i h gi gửi g họ gi g h gi giú i h i g họ hời g h gi 200 họ h gi h ạo hi n Rất tốt Mức độ đồng ý     h   g  g   thông tin  h h  Nhận định 12 T ọ g 13 Ng ời họ i h gi h 14 Q h i g ễ hi 15 Vi ổ h h i h i họ 16.Các h g h g h 17 Vi ổ h h i h i họ 18.Nhà g i h gi 19 C hẩ h / 20 Nh g gi g i ễ g hi hi ại họ Mức độ đồng ý h h ại g i h h gi h g g i hời i g i h h h họ h i h gi họ hh h g h i ổ i h gi i i h gi họ  hi h  h gi h gi h h g õ h i h i g hỉ h h g họ h gi họ h h h hi h h hi i hú họ h h i h i i h ại gi h i h    i h    i h i  Xin trân trọng cảm ơn! 201 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ (Về c c giải ph p v c n thi t mức đ K h h gi i ! Đ g i h h THPT i i g i thi c c ph p) h g h gi g CTĐT gi h g g i THPT gi i h ằ g h CTĐT h " e " h hh Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản lý CTĐT giáo viên THPT Giải pháp X g h ại họ hạ Phát tri h ph i h p gi quan vi c xây d ng chuẩ Đổi m i ki Nhóm bi n pháp qu h gi Mức độ đồng ý g  ạo giáo viên bên liên gi ạo  h ẩ h t qu d a vào chuẩ nh m c tiêu, chuẩ  u h g h  T g ờng ch g v t ch h g i n dạy - học Nâng cao n g c c a giáo viên trung học phổ thông v ạo theo chuẩn AUN Xây d ng b i h h gi h ng qu ạo theo ti p c n AUN N g g c qu ạo GV THPT ờng/ khoa Đại học hạm Nâng cao nh n th c cho CBQL GV v t m quan trọng c a công tác qu CTĐT gi i THPT he i p c n AUN-QA 10 Tổ ch c phát tri n ngh nghi h i g gi ng viên nhân viên  11 Đ h gi th h g h ạo sau m t khoá 12 T g ờng h th ng kh i ng liên quan trình xây d g h g h 13 T g ờng s tham gia c a th g ng gi ng dạy ki h gi 14 K h h h h g QLĐT he i AUN 15 Tổ h H g he h hù h i h ẩ AUN  202          Đánh giá tính cần thiết tính khả thi giải pháp quản lý đào tạo giáo viên THPT theo chuẩn AUN đƣợc luận án đề xuất? Câu hỏi 1: Anh (chị) đánh giá nhƣ mức độ cần thiết giải pháp quản lý đào tạo giáo viên THPT theo chuẩn AUN? Mức độ cấp thiết TT Tên giải pháp Rất Cấp Không Cấp thiết thiết cấp thiết X g h h ẩ g ại họ hạ Ph i h i gi 10 11 12 13 14 Đổi i i h i h gi g i gi g h ẩ h gi i h h ẩ Nh i h h i h ẩ h g h T g g h g h h g i họ Nâng cao n g gi i g họ hổ h g X g i h h gi h g N g g GV THPT Đại họ hạ N g h h h CBQL GV ọ g CTĐT gi i THPT Tổ h h i gh ghi h i g gi g i nhân viên Đ h gi ổ g h h g h h T g gh h g h i g i h g h g h T g g h gi h g g g gi i h gi K h hh h - g g g g g QLĐT Tổ h H g he h Câu 2: Anh (chị) đánh giá nhƣ tính khả thi giải pháp quản lý đào tạo giáo viên THPT theo chuẩn AUN? Mức độ khả thi TT Tên giải pháp Rất Khả Không Khả thi thi khả thi X g h h ẩ g ại họ hạ 15 Ph i gi Đổi Nh h h i i i gi g h ẩ h gi i g h i h gi g i h ẩ h h i h ẩ h g i i h h T g g h họ Nâng cao n g g h gi i g họ hổ h g 203 - Mức độ khả thi TT 10 11 12 13 14 15 Tên giải pháp Rất Khả thi X g i h h gi h g N g g GV THPT g Đại họ hạ N g h h h CBQL GV ọ g g CTĐT gi i THPT Tổ h h i gh ghi h i g gi g i nhân viên Đ h gi ổ g h h g h h T g gh h g h i g i g h g h g h T g g h gi h g g g gi g i h gi K h hh h g QLĐT Tổ h H g he h Xin trân trọng cảm ơn! 204 Khả thi Không khả thi ... GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN AUN-QA 112 3.1 Căn pháp lý để đƣa giải pháp quản lý chƣơng trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông ... 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM LỜI CẢM ƠN PHAN HÙNG THƢ QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN AUN – QA Chuyên ngành: Quản lí Giáo. .. i 62 / h 63 2.2 Thực trạng triển khai chƣơng trình đào tạo đào tạo giáo viên trung học phổ thông lực giáo viên trung học phổ thông 64 2 Vi i h i h g h ạ gi i g họ hổ h g
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUNQA, Quản lí chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUNQA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn