Chương I. §1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

2 47 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:24

GIẢI TÍCH 12 Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số Bài 1: Sự đồng biến nghịch biến hàm số Dạng 1: Tìm khoảng đơn điệu hàm số Câu 1: Hàm số y   x3  3x  x đồng biến trên: A  2;3 B  2; 1 D  1;3 C Câu 2: Hàm số y  x  x nghịch biến trên:   A  ;0  1 1  C  ;1 D 1;   2  B  0;   Câu 3: Cho hàm số y  x  x  Tìm khẳng định đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  2;0   2;   B Hàm số đồng biến khoảng  ; 2   0;  C Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2   2;   D Hàm số nghịch biến khoảng  2;0   2;   Câu 1,2,3 xem hướng dẫn bấm máy https://youtu.be/2envZvdYZJY Câu 4: Hàm số y  x3  3x  nghịch biến khoảng nào? A  2;0  B  ; 2  C  0;   D Câu 5: Cho hàm số y   x3  x  10 Chọn khẳng định khẳng định sau A Hàm số cho đồng biến khoảng  ;0  B Hàm số cho đồng biến khoảng  ; 4  C Hàm số cho đồng biến khoảng  0;   D Hàm số cho đồng biến khoảng  4;0  Câu 6: Cho hàm số y  x   x  Mệnh đề sau đúng? A Hàm số cho đồng biến khoảng  ;0  B Hàm số cho đồng biến khoảng  2;   C Hàm số cho đồng biến khoảng  0;  Câu 7: Hàm số y   3 A  ; 1 1;   2 2x  x2  D Hàm số cho đồng biến khoảng  ;3 nghịch biến khoảng khoảng đây? 3  B  ;   2   3 C 1;   2 D  ; 1 Câu 8: Hàm số y  nghịch biến khoảng đây? x2  A  0;   B  1;1 C  ;   D  ;0  Câu 9: Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A y  x 1 x3 B y  x3  x C y  x 1 x2 D y   x3  3x Câu 10: Hàm số f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  2 Phát biểu sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  2;   B Hsố nghịch biến khoảng  ; 2   0;   C Hàm số đồng biến khoảng  ; 2   0;   D Hàm số nghịch biến khoảng  2;0  Câu 11: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x2  1, x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng 1;   B Hàm số nghịch biến khoảng  1;1 C Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  D Hàm số đồng biến khoảng  ;   Câu 12: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau hàm số đó? A Nghịch biến khoảng  3;  B Đồng biến khoảng  0;  C Đồng biến khoảng  1;  Câu 13: Cho hàm số f  x  xác định bên Mệnh đề đúng? D Nghịch biến khoảng  0;3  có đồ thị hàm số y  f '  x  đường cong hình A Hàm số f  x  đồng biến khoảng 1;  B Hàm số f  x  nghịch biến khoảng  0;  C Hàm số f  x  đồng biến khoảng  2;1 D Hàm số f  x  nghịch biến khoảng  1;1 Câu 14: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x    x  1  x  1   x  Hàm số f  x  đồng biến khoảng đây?A  1;1 B 1;  C  ; 1 D  2;   ... C Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  D Hàm số đồng biến khoảng  ;   Câu 12: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau hàm số đó? A Nghịch biến khoảng  3;  B Đồng biến. .. 0;   D Hàm số nghịch biến khoảng  2;0  Câu 11: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x2  1, x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng 1;   B Hàm số nghịch biến khoảng... khoảng 1;  B Hàm số f  x  nghịch biến khoảng  0;  C Hàm số f  x  đồng biến khoảng  2;1 D Hàm số f  x  nghịch biến khoảng  1;1 Câu 14: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f '  x  
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương I. §1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số, Chương I. §1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn