Chương II. §3. Hàm số bậc hai

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 09:23

Ngày soạn: 10/10/2017 Thc hin ngy: 18/10/2017 Tiết 13: BI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI I - Mơc tiªu: Gióp häc sinh: VỊ kiÕn thøc: - Ơn tập định ngha, tớnh cht, đồ thị, bng bin thiờn ca hµm sè bậc hai y = ax2 + bx +c - Ơn tập c¸c dạng tốn liên quan ứng dng vo thc tin Về kỹ năng: - Khi cho hàm số bậc hai, biết cách xác định tọa độ đỉnh, phơng trình trục đối xứng, hớng bề lõm Parabol - Vẽ thành thạo Parabol dạng y = ax + bx +c b»ng c¸ch x¸c định đỉnh, trục đối xứng số điểm khác Từ suy đ c chiều biến thiên, lập bảng biến thiên hàm số đợc số tính chất khác hàm số (xác định giao điểm Parabol với trục tọa độ, xác định dấu hàm số khoảng cho, tìm giá trị lớn hay giá trị nhỏ hàm số) - Đọc đc đồ thị hàm số bậc hai - Tìm đợc phơng trình Parabol y = ax2 + bx +c biÕt mét c¸c hƯ số biết đồ thị qua hai điểm cho trước - BiÕt ứng dụng vào thực tiễn VÒ tư duy: - RÌn lun tÝnh cÈn thËn, nghiªm tóc, tích cực tham gia học tập - Biết đợc toán häc cã øng dơng thùc tiƠn II - Chn bị GV HS: Chuẩn bị GV: - Mét sè kiÕn thøc ®· häc ë líp dưíi hàm số bậc hai để đặt câu hỏi cho hoạt động, son bi, chun b mỏy chiu a năng, phiếu học tập Chn bÞ cđa HS: - Lm bi sỏch giỏo khoa - Cần ôn lại mét sè kiÕn thøc ®· häc ë líp dưíi vỊ hàm số bậc hai - Thc kẻ, bút chì, bút để vẽ đồ thị III - Phơng pháp dạy học: Chủ yếu phơng pháp vấn đáp gợi mở, thông qua hoạt động điều khiển t duy, đan xen học nhóm IV - Tiến trình học: A KIM TRA BÀI CŨ Nêu định nghĩa hàm số bậc hai ? Các bước khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số bậc hai ? B BÀI MỚI Hoạt động Bài tập trắc nghiệm khách quan( Khởi động) Nội dung kiến thức Bài Chọn kết a Parabol y = x2 - 2x + có đỉnh là: 1  A I (1;0) B I( ; ) 2 C I ( ; ) 3 3 I (1;1) D Hoạt động giỏo viên, häc sinh - GV trình chiếu nội dung bảng - Hs Đứng chỗ trả lời nhanh đáp án a Đáp án D b Parabol y = x2 -x - có trục đối xứng đường thẳng: b Đáp án A 1 B) x   A) x  1 D) x   C) x  c Hàm số y = x2 - 5x + � 5� c Đáp án B �; � � A Đồng biến khoảng: � � �5 � � ; �� � B Đồng biến khoảng: �2 �5 � � ; �� � C Nghịch biến khoảng: � D Đồng biến khoảng:   d Cho đồ thị hình vẽ mệnh đề sau d Đáp án D sai A Điểm (3;0) thuộc đồ thị; Điểm (0;2) không thuộc đồ thị B Tập giá trị x để y < là: (1;3) C Hàm số đạt giá trị nhỏ -1 x =2 D Đây đồ thị hàm số chẵn e Đồ thị sau đồ thị hàm số e Đáp án C 0;3 A C - GV nhận xét đánh giá B D Hot ng Hot ng nhúm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bi a (Bi 3b SGK) Xác định parabol - Chia lớp thành nhóm: Nhóm 1: Tổ 1, y = ax +bx + biết parabol qua điểm A(3;-4) có trục đối xứng đường Nhóm 2: Tổ 3,4 - Giao nhiệm vụ: Nhóm làm câu a x Xét biến thiên vẽ đồ thị Nhóm làm câu b Phát phiếu học thẳng tập hàm số vừa tìm b Xác định parabol biết parabol - Hs nghe hiểu nhiệm vụ, hoạt động qua ba điểm O(0;0) , A(100;0) B(5;19) nhóm Xét biến thiên(khơng vẽ đồ thị) hàm - Gv trình chiếu kết nhóm - Hs nhận xét, trao đổi, so sánh kq số vừa tìm nhóm vơi Hot ng Bi toỏn thc t Hoạt động giáo viên Bi Khi du lch n thnh ph Xanh Lu-I (Mỹ), ta thấy cổng lớn có hình Parabol hướng bề lõm xuống dưới, cổng Ac-xơ Giả sử ta lập hệ tọa độ Oxy cho chân cổng qua gốc O hình (x, y tính theo mét), chân cổng tọa độ (100;0) Biết điểm M cổng có tọa độ (5;19) Tính chiều cao cổng (Tính từ điểm cao xuống mặt đất) C CŨNG CỐ KIẾN THỨC Bài D BÀI TẬP VỀ NH Hoạt động học sinh - GV giao nhim vụ Từ kết câu 2b Gv hướng dẫn học sinh gắn tọa độ vào hình vẽ từ suy chiều cao cổng Bài Bài ... (0;2) không thuộc đồ thị B Tập giá trị x để y < là: (1;3) C Hàm số đạt giá trị nhỏ -1 x =2 D Đây đồ thị hàm số chẵn e Đồ thị sau đồ thị hàm số e Đáp án C 0;3 A C - GV nhận xét đánh giá B D Hot ng... phiếu học thẳng tập hàm số vừa tìm b Xác định parabol biết parabol - Hs nghe hiểu nhiệm vụ, hoạt động qua ba điểm O(0;0) , A(100;0) B(5;19) nhóm Xét biến thiên(khơng vẽ đồ thị) hàm - Gv trình chiếu... Parabol y = x2 -x - có trục đối xứng đường thẳng: b Đáp án A 1 B) x   A) x  1 D) x   C) x  c Hàm số y = x2 - 5x + � 5� c Đáp án B �; � � A Đồng biến khoảng: � � �5 � � ; �� � B Đồng biến khoảng:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương II. §3. Hàm số bậc hai, Chương II. §3. Hàm số bậc hai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn