Giáo án sinh 11 từ bài 1 đến bài 3- Trao đổi nước ở thực vật

12 134 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 08:21

Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Tiết 1- Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: - Mô tả được cấu tạo của hệ rễ thích nghi với chức năng hấp thụ nước và ion khoáng. - Phân biệt được cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây. - Trình bày được mối tương tác giữa môi trường và rễ trong quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng. 2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh. 3. Thái độ: Giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến quá trình hút nước. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3 SGK,máy chiếu. 2. Học sinh: SGK, đọc trước bài ở nhà. III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng. IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC. 1. Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Bài mới: Hoạt động của thầy - tròNội dung kiến thức GV: Hãy cho biết môi trường ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng của rễ ntn? Cho ví dụ. HS: nghiên cứu mục III → trả lời câu hỏi. GV: nhận xét, bổ sung → kết luận .GV: yêu cầu HS dự đoán sự biến đổi của tế bào khi cho vào 3 cốc đựng 3 dd có nồng độ ưu trương, nhược trương và đẳng trương → cho biết: - Nước được hấp thụ từ đất vào rễ theo cơ chế nào? Giải thích? - Các ion khoáng được hấp thụ vào tế bào lông hút ntn? - Hấp thụ động khác hấp chủ động ở điểm nào? HS: Quan sát → trả lời câu hỏi. GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận. GV: cho HS quan sát hình 1.3 SGK yêu cầu HS: - Ghi tên các con đường vận chuyển nước và các ion khoáng vào vị trí có dấu “?” trong sơ đồ. - Vì sao nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ theo một chiều? HS: Quan sát hình → trả lời câu hỏi. TT6: GV nhận xét, bổ sung → kết luận. I. RỄ LÀ CƠ QUAN HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG. 1. Hình thái của hệ rễ: sgk 2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ: sgk II. CƠ CHẾ HẤP THU NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ. 1. Đặc điểm của cơ quan hấp thụ - Rễ đâm sâu, lan rộng và sinh trưởng liên tục hình thành nên số lượng khổng lồ các lông hút, làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất giúp cây hấp thụ được nhiều nước và muối khoáng. - Tế bào lông hút có thành tế bào mỏng, không thấm cutin, có áp suất thẩm thấu lớn Lưu ý: TB lông hút rất dễ gãy và dễ bị tiêu biến trong điều kiện quá axit, quá ưu trương hay thiếu oxi. Vì vậy quá trình hấp thụ nước và ion khoáng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố môi trường. 2. Hấp thụ nước và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút. a. Hấp thụ nước: Nước được hấp thụ liên tục từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động(thẩm thấu): đi từ môi trường nhược trương vào môi trường ưu trương trong tế bào long hút cây nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu. b. Hấp thụ muối khoáng. Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cây một cách chọn lọc theo 2 cơ chế: + Thụ động: Cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. + Chủ động: Di chuyển ngược chiều gradien nồng độ và cần năng lượng. 3. Dòng nước và các ion khoáng đi từ lông hút vào mạch gỗ của rễ. - Theo 2 con đường: + Con đường gian bào: Từ lông hút → khoảng gian bào → mạch gỗ. + Con đường tế bào chất: Từ lông hút → tế bào sống → mạch gỗ. III. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MOI TRƯỜNG ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ. (sgk 4. Củng cố: Nêu sự khác biệt giữa hấp thụ nước và các muối khoáng? Làm thế nào để cây có thể hấp thụ nước và các muối khoáng thuận lợi nhất? 5. Dặn dò: - Học bài, trả lời câu hỏi SGK. - Đọc trước bài 2 V- Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài tập trắc nghiệm 1, Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào: A. Hoạt động trao đổi chấtB. Chênh lệch nồng độ ion C. Cung cấp năng lượng D. Hoạt động thẩm thấu 2, Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào: A. Građien nồng độ chất tanB. Hiệu điện thế màng C. Trao đổi chất của tế bàoD. Cung cấp năng lượng 3, Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ ? A. Đỉnh sinh trưởngB. Miền lông hút C. Miền sinh trưởngD. Rễ chính 4, Trước khi vào mạch gỗ của rễ, nước và chất khoáng hòa tan phải đi qua: A. Khí khổng.B. Tế bào nội bì. C. Tế bào lông hútD. Tế bào biểu bì. 5. Nước luôn xâm nhập thụ động theo cơ chế: A. Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất B.Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất C.Thẩm thấu và thẩm tách từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất D.Thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ sự thoát hơi nước ở lá và hoạt động trao đổi chất 6, Cây rau riếp chứa bao nhiêu phần trăm sinh khối tươi của cơ thể? A. 94%B. 90%C. 85%.D. 80% 7, Nước và các ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ của rễ theo những con đường: A. Gian bào và tế bào chấtB. Gian bào và tế bào biểu bì C. Gian bào và màng tế bàoD. Gian bào và tế bào nội bì 8, Cây xương rồng khổng lồ ở Mĩ: A.Cao tới 30 m và hấp thụ 2,5 tấn nước / ngày B.Cao tới 25 m và hấp thụ 2 tấn nước / ngày C. Cao tới 20 m và hấp thụ 1,5 tấn nước / ngày D. Cao tới 15 m và hấp thụ 1 tấn nước / ng 9, Sự hút khoáng thụ đông của tế bào phụ thuộc vào: A. Hoạt động trao đổi chất B. Chênh lệch nồng độ ion C. Cung cấp năng lượng D. Hoạt động thẩm thấu * 10, Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì: A. Rễ cây thiếu ôxi, nên cây hô hấp không bình thườngB. Lông hút bị chết C. Cân bàng nước trong cây bị phá hủyD. Tất cả đều đúng Chương I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Tiết 1- Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Mơ tả cấu tạo hệ rễ thích nghi với chức hấp thụ nước ion khoáng - Phân biệt chế hấp thụ nước ion khống rễ - Trình bày mối tương tác mơi trường rễ q trình hấp thụ nước ion khoáng Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ: Giải thích số tượng thực tế liên quan đến trình hút nước II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 1.1, 1.2, 1.3 SGK,máy chiếu Học sinh: SGK, đọc trước nhà III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Cơ chế hấp thụ nước ion khống IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Bài mới: Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức I RỄ LÀ CƠ QUAN HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Hình thái hệ rễ: sgk Rễ phát triển nhanh bề mặt hấp thụ: sgk II CƠ CHẾ HẤP THU NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ Đặc điểm quan hấp thụ - Rễ đâm sâu, lan rộng sinh trưởng liên tục hình thành nên số lượng khổng lồ lông hút, làm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất giúp hấp thụ nhiều nước muối khoáng - Tế bào lơng hút có thành tế bào mỏng, khơng thấm cutin, có áp suất thẩm thấu lớn Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức Lưu ý: TB lơng hút dễ gãy dễ bị tiêu biến điều kiện axit, GV: Hãy cho biết môi trường ảnh ưu trương hay thiếu oxi Vì hưởng đến trình hấp thụ nước trình hấp thụ nước ion khoáng chịu ion khoáng rễ ntn? Cho ví dụ ảnh hưởng nhiều yếu tố môi trường HS: nghiên cứu mục III → trả lời câu hỏi GV: nhận xét, bổ sung → kết luận GV: yêu cầu HS dự đoán biến đổi tế bào cho vào cốc đựng dd có nồng độ ưu trương, nhược trương đẳng trương → cho biết: - Nước hấp thụ từ đất vào rễ theo chế nào? Giải thích? - Các ion khống hấp thụ vào tế bào lơng hút ntn? - Hấp thụ động khác hấp chủ động điểm nào? HS: Quan sát → trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận GV: cho HS quan sát hình 1.3 SGK yêu cầu HS: - Ghi tên đường vận chuyển nước ion khống vào vị trí có dấu “?” sơ đồ - Vì nước từ lơng hút vào mạch gỗ rễ theo chiều? HS: Quan sát hình → trả lời câu hỏi TT6: GV nhận xét, bổ sung → kết luận Hấp thụ nước ion khống từ đất vào tế bào lơng hút a Hấp thụ nước: Nước hấp thụ liên tục từ đất vào tế bào lông hút theo chế thụ động(thẩm thấu): từ môi trường nhược trương vào môi trường ưu trương tế bào long hút nhờ chênh lệch áp suất thẩm thấu b Hấp thụ muối khoáng Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ cách chọn lọc theo chế: + Thụ động: Cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp + Chủ động: Di chuyển ngược chiều gradien nồng độ cần lượng Dòng nước ion khống từ lơng hút vào mạch gỗ rễ - Theo đường: + Con đường gian bào: Từ lông hút → khoảng gian bào → mạch gỗ + Con đường tế bào chất: Từ lông hút → tế bào sống → mạch gỗ III ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MOI TRƯỜNG ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH HẤP THỤ NƯỚC VÀ ION KHOÁNG Ở RỄ (sgk Củng cố: Nêu khác biệt hấp thụ nước muối khống? Làm để hấp thụ nước muối khoáng thuận lợi nhất? Dặn dò: - Học bài, trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước V- Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… Bài tập trắc nghiệm 1, Sự hút khoáng thụ đông tế bào phụ thuộc vào: A Hoạt động trao đổi chất B Chênh lệch nồng độ ion C Cung cấp lượng D Hoạt động thẩm thấu 2, Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào: A Građien nồng độ chất tan B Hiệu điện màng C Trao đổi chất tế bào D Cung cấp lượng 3, Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo rễ ? A Đỉnh sinh trưởng B Miền lông hút C Miền sinh trưởng D Rễ 4, Trước vào mạch gỗ rễ, nước chất khống hòa tan phải qua: A Khí khổng B Tế bào nội bì C Tế bào lơng hút D Tế bào biểu bì Nước ln xâm nhập thụ động theo chế: A Hoạt tải từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất B.Thẩm tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất C.Thẩm thấu thẩm tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất D.Thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất 6, Cây rau riếp chứa phần trăm sinh khối tươi thể? A 94% B 90% C 85% D 80% 7, Nước ion khoáng xâm nhập từ đất vào mạch gỗ rễ theo đường: A Gian bào tế bào chất B Gian bào tế bào biểu bì C Gian bào màng tế bào D Gian bào tế bào nội bì 8, Cây xương rồng khổng lồ Mĩ: A.Cao tới 30 m hấp thụ 2,5 nước / ngày B.Cao tới 25 m hấp thụ nước / ngày C Cao tới 20 m hấp thụ 1,5 nước / ngày D Cao tới 15 m hấp thụ nước / ng 9, Sự hút khoáng thụ đông tế bào phụ thuộc vào: A Hoạt động trao đổi chất B Chênh lệch nồng độ ion C Cung cấp lượng D Hoạt động thẩm thấu * 10, Cây cạn bị ngập úng lâu chết vì: A Rễ thiếu ơxi, nên hơ hấp khơng bình thường B Lơng hút bị C Cân bàng nước bị phá hủy D Tất chết Tiết 2- Bài 2: QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Mô tả cấu tạo quan vận chuyển - Thành phần dịch vận chuyển - Động lực đẩy dòng vật chất di chuyển Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh Thái độ: Tích cực học tập, bảo vệ chăm sóc xanh II CHUẨN BỊ Giáo viên: Tranh vẽ hình 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 SGK,Máy chiếu Học sinh: SGK, đọc trước học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Sự phù hợp cấu tạo chức vậ chuyển mạch gỗ mạch gây IV TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - GV treo sơ đồ hình 1.3, yêu cầu HS lên thích phận đường xâm nhập nước ion khoáng từ đất vào mạch gỗ rễ? - Nêu khác biệt hấp thụ nước muối khống? Giải thích lồi cạn khơng sống đất ngập mặn Bài mới: Hoạt động thầy - trò * Hoạt động 1: Tìm hiểu dòng mạch gỗ GV: Yêu cầu HS quan sát hình 2.1, 2.2 trả lời câu hỏi: - Hãy mô tả đường vận chuyển dòng mạch gỗ cây? HS: Quan sát hình 2.1, nghiên cứu thơng tin SGK → trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận GV: Yêu cầu HS nghiên cứu mục 2, trả lời câu hỏi: - Hãy nêu thành phần dịch mạch gỗ? HS: Nghiên cứu mục → trả lời câu hỏi GV: Cho HS quan sát hình 2.3, 2.4, trả lời câu hỏi: - Hãy cho biết nước ion khoáng vận chuyển mạch gỗ nhờ động lực nào? HS: nghiên cứu mục → trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận * Hoạt động 2: Tìm hiểu dòng mạch dây GV: Yêu cầu HS quan sát hình 2.2, 2.3, đọc SGK, trả lời câu hỏi - Vai trò tế bào ống rây tế bào kèm? - So sánh cấu tạo mạch rây mạch gỗ? HS: Quan sát hình 2.2, 2.3 thơng tin SGK để trả lời GV: Thành phần dịch mạch dây? HS: Nghiên cứu thông tin SGK → trả lời câu hỏi Nội dung kiến thức I DÒNG MẠCH GỖ Cấu tạo mạch gỗ - Mạch gỗ gồm tế bào chết chia thành loại: quản bào mạch ống - Các tế bào loại khơng có màng bào quan tạo nên ống rỗng dài từ rễ đến lá- Dòng vận chuyển dọc Thành phần dịch mạch gỗ Thành phần chủ yếu gồm: Nước, ion khống, ngồi có chất hữu tổng hợp rễ Động lực đẩy dòng mạch gỗ - Lực đẩy(Áp suất rễ) - Lực hút thoát nước - Lực liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ II DÒNG MẠCH RÂY Cấu tạo mạch rây - Mạch rây gồm tế bào sống, không rỗng chia thành loại: Tb ống rây tb kèm - Tế bào ống rây loại tế bào chuyên hóa cao cho vận chuyển Thành phần dịch mạch rây Dịch mạch rây gồm: - Đường saccarozo( 95%), aa, vitamin, hoocmon thực vật, ATP… - Một số ion khoáng sử dụng lại, nhiều kali làm cho mạch rây có pH từ 8.0-8.5 Động lực dòng mạch rây - Là chênh lệch áp suất thẩm thấu Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức quan nguồn (lá: nơi tổng hợp saccarơzơ)có áp suất thẩm thấu cao GV: Động lực vận chuyển? quan chứa( rễ, hạt: nơi saccarôzơ HS: Nghiên cứu thông tin SGK → trả sử dụng, dự trữ) có áp suất tháp lời câu hỏi GV: nhận xét, bổ sung → kết luận GV: Từ nêu điểm khác dòng mạch gỗ dòng mạch dây? HS: Thảo luận nhóm để trả lời GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận Củng cố: - Vì ta bóc vỏ quanh cành hay thân thời gian sau chỗ bị bóc phình to ra? Sự hút nước từ rễ lên qua giai đoạn nào? Dặn dò - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc thêm: “Em có biết” đọc trước - Làm thí nghiệm sau quan sát tượng giải thích - Thí nghiệm: Lấy bao polyetilen trắng bao quanh cành nhỏ có trồng chậu vườn cột miệng bao lại, để ngày sau quan sát V- Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………… Bài tập trắc nghiệm Tế bào mạch gỗ gồm A, Quản bào tế bào nội bì B.Quản bào tế bào lông hút C Quản bào mạch ống D Quản bào tế bào biểu bì Động lực dịch mạch rây chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa: A Lá rễ thân B Giữa cành C.Giữa rễ thân D.Giữa Động lực dịch mạch gỗ từ rễ đến A Lực đẩy ( áp suất rễ) B Lực hút thoát nước C Lực liên kết phần tử nước với với thành tế bào mạch gỗ D Do phối hợp lực: Lực đẩy, lực hút lực liên kết Thành phần dịch mạch gỗ gồm chủ yếu: A Nước ion khoáng B Amit hooc môn C Axitamin vitamin D Xitơkinin ancaloit Tiết 3- Bài 3: THỐT HƠI NƯỚC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Nêu vai trò nước đời sống thực vật - Mô tả cấu tạo thích nghi với chức nước - Trình bày chế đóng mở lỗ khí khí khổng tác nhân ảnh hưởng đến q trình nước Kĩ năng: Rèn luyện kĩ quan sát, phân tích, so sánh 3 Thái độ : Tích cực trồng bảo vệ xanh trường học, nơi đường phố II CHUẨN BỊ Giáo viên :Giáo án, SGK, tranh vẽ hình 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 SGK Học sinh : SGK, đọc trước học III TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Cấu tạo thích nghi với chức nước IV TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: - Trình bày cấu tạo, thành phần dịch vận chuyển động lực dòng mạch gỗ - Nêu khác biệt mạch gỗ mạch rây Bài mới: Hoạt động thầy - trò Nội dung kiến thức * Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò I VAI TRỊ CỦA THỐT HƠI nước NƯỚC GV : cho HS quan sát thí nghiệm (TN) chuẩn bị sẵn tượng - Thoát nước tạo lực hút đầu thoát nước thực vật, trả lời câu dòng mạch gỗ hỏi: - Thốt nước làm khí khổng mở, cho - Hãy cho biết nước ? CO2 khuếch tán vào cung cấp cho q - Vai trò nước ? trình quang hợp HS : Quan sát TN → trả lời câu hỏi - Thoát nước làm làm giảm nhiệt độ GV : nhận xét, bổ sung → kết luận bề mặt * Hoạt động 2: Tìm hiểu II THỐT HƠI NƯỚC QUA LÁ nước qua Cấu tạo thích nghi với chức GV: Yêu cầu HS đọc số liệu bảng nước 3.1, quan sát hình 3.1, 3.2→ trả lời Đặc điểm thích nghi với chức câu hỏi: nước: - Em có nhận xét tốc độ + Khí khổng: Gồm tế bào đóng hình htạ nước mặt mặt đậu, vách dày vách ngồi tạo lỗ ? khí khổng - Những cấu trúc tham gia tham + Tầng cutin (khơng đáng kể): Do tế bào gia vào q trình nước lá? biểu bì tiết bao phủ bề mặt lá(trừ HS : Đọc số liệu, quan sát hình → trả khí khổng) lời câu hỏi GV : Nhận xét, bổ sung → kết luận Hai đường thoát nước: qua Hoạt động thầy - trò GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: - Có đường nước? Đặc diểm đường - Trong đường thoát nước kể đường chủ yếu ? Nội dung kiến thức khí khổng qua cutin - ;3 1N E@" F (chủ yếu): + Khi no nước, vách mỏng tế bào khí khổng căng → vách dày cong theo → lỗ khí mở + Khi nước, vách mỏng hết căng → vách dày duỗi → lỗ khí đóng O ;3 1N E@" @ Hơi nước từ khoảng gian bào thịt qua lớp cu tin HS: Nghiên cứu SGK → trả lời câu để hỏi III CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận ĐẾN Q TRÌNH THỐT HƠI NƯỚC * Hoạt động 3: ; ' H 1I E@ $ D GV: Cho HS đọc mục III, trả lời câu hỏi: - Quá trình nước chịu ảnh hưởng nhân tố nào? HS: Nghiên cứu mục III → trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận * Hoạt động 4: )@ ' *J K@ L F '( $M GV: Cho HS đọc mục IV, trả lời câu hỏi: - Cơ sở khoa học việc tưới tiêu hợp lí gì? HS: Nghiên cứu mục IV → trả lời câu hỏi GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận GV Cây có chế tự điều hòa nhu + Nước + Ánh sáng + Nhiệt độ, gió số ion khoáng IV CÂN BẰNG NƯỚC VÀ TƯỚI TIÊU HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG - Cân nước tính so sánh lượng nước rễ hút vào lượng nước thoát - Tưới nước hợp lí cho trồng dựa vào: Đặc điểm di truyền, pha sinh trưởng, phát triển cây, loại cây, đặc điểm đất, thời tiết - Chỉ tiêu sinh lí chuẩn đoán nhu cầu nước cây: Áp suất thẩm thấu, hàm lượng nước, sức huát nước ... tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất C.Thẩm thấu thẩm tách từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi chất D.Thẩm thấu từ đất vào rễ nhờ thoát nước hoạt động trao đổi. .. Hiệu điện màng C Trao đổi chất tế bào D Cung cấp lượng 3, Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo rễ ? A Đỉnh sinh trưởng B Miền lông hút C Miền sinh trưởng D Rễ 4, Trước... 2,5 nước / ngày B.Cao tới 25 m hấp thụ nước / ngày C Cao tới 20 m hấp thụ 1, 5 nước / ngày D Cao tới 15 m hấp thụ nước / ng 9, Sự hút khống thụ đơng tế bào phụ thuộc vào: A Hoạt động trao đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh 11 từ bài 1 đến bài 3- Trao đổi nước ở thực vật, Giáo án sinh 11 từ bài 1 đến bài 3- Trao đổi nước ở thực vật, Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn