Những nguyên tắc tổ chức của đảng kiểu mới của giai cấp vô sản trong tác phẩm “ một bước tiến hai bước lùi” ý nghĩa đối với xây dựng tổ chức đảng của đảng

24 88 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 08:11

1 Những Nguyên Tắc Tổ Chức Của Đảng Kiểu Mới Của Giai Cấp Vô Sản Trong Tác Phẩm Một Bớc Tiến Hai Bớc Lùi- ý Nghĩa Đối Với Xây Dựng Tổ Chức Đảng Của Đảng Ta Hiện Nay Tình hình quốc tế thời kỳ cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX cho thấy Chủ nghĩaT phát triển tơng đối ổn định hoà bình, phong trào công nhân phát triển bề rộng có xu hớng thiên đấu tranh nghị trờng, điều kiện tồn hoà bình với giai cấp t sản; Nhiều đảng giai cấp công nhân đợc thành lập, nh Đức, Mỹ, Pháp, Anh Giai cấp t sản lợi dụng hoàn cảnh tồn hoà bình với giai cấp công nhân, tìm cách lũng đoạn phong trào công nhân làm cho chủ nghĩa hội đời phát triển nhanh chóng phong trào công nhân nớc Nga vào nửa cuối kỷ XIX Nga Hoàng bắt đầu bớc vào vào đờng phát triển t chủ nghĩa, đặc biệt từ năm 1881 Nga Hoàng bãi bỏ chế độ nông nô mở xã hội Nga dân chủ hơn, hoà nhập với giới làm cho chủ nghĩa t nớc Nga phát triển nhanh chóng Sự phát triển chủ nghĩa t Nga kÐo theo sù ph¸t triĨn nhanh chãng cđa giai cÊp công nhân Nga( 25 năm 1865 đến 1890 công nhân tăng từ vạn lên1,5 triệu ngời, đến đầu kỷ XX tăng lên triệu ngời), đời giai cấp công nhân Nga sớm thức tỉnh đấu tranh chống chủ nghĩa t ( năm từ 1859- 1861 có 44 bãi công với vạn ngời), phát triển nhanh chóng giai cấp công nhân Nga làm xuất tình cách mạng Đến cuối kỷ XIX đầu kỷ XX nớc Nga thành trung tâm cách mạng giới, cách mạng vô sản trở thành nhiệm vụ trực tiếp, đòi hỏi phải có đảng cách mạng giai cấp công nhân lãnh đạo tổ chức cách mạng giai cấp công nhân Nga: Từ 1884 đến 1894: Năm 1875, Hội liên hiệp công nhân nớc Nga đợc thành lập, tiếp đến năm 1878 thành lập Hội liên hiệp công nhân miền Bắc nớc Nga , tổ chức vừa đời bị Nga Hoàng đàn áp cần phải tổ chức giai cấp công nhân lại để đấu tranh chống lại đàn áp giai cấp t sản Mặt khác đời chủ nghĩa Mác, quốc tế ủaừ làm xuất nhóm Mác xít nớc Nga, tiêu biểu nhóm Giải phóng lao động Plê kha nốp đứng đầu, mặt tích cực nhòm là: truyền bá chủ nghĩa Mác vào nớc Nga phong trào công nhân Nga, dáng đòn mạnh mẽ vào phái dân túy, dọn đờng cho chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân Nga 1894 đến 1898: Đợc đánh dấu đời tổ chức Mác xít lòng nớc Nga kết thúc Đại hội đảng công nhân Dân chủ- xã hội Nga Thời kỳ Lênin ngời bạn chịu ảnh hởng chủ nghĩa Mác ®ång thêi tÝch cùc trun b¸ chđ nghÜa M¸c, kÕt hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân Năm 1895 Lênin thống tổ chức Mác xít Nga lập ra: Hội liên hiệp giải phòng công nhân Nga Pê téc bua song bị Nga hoàng đàn áp Lênin bị bắt bị đầy Xi- bê-ri Tháng 3/ 1898 tổ chức trị Mác xít chủ trơng đại hội lần thứ nhất( Tại thành phố Minxcơ- Nga) tuyên bố thành lập Đảng công nhân dân chủ- xã hội Nga, bầu ban chấp hành trung ơng, cha thông qua đợc cơng lĩnh, điều lệ, đại hội vừa kết thúc toàn ban chấp hành trung ơng bị bắt nh thực tế, Đảng cha hình thành Từ 1898 đến 1903: thời kỳ dao động t tởng, phân tán tổ chức Đảng công nhân dân chủ- xã hội Nga Do Đại hội Đảng không thành công làm cho tổ chức Mác xít phong trào công nhân Nga rơi vào tình trạng dao động t tởng, phân tán tổ chức, đặc biệt nghiêm trọng xuất phái kinh tế ( chiếm số đông quan lãnh đạo tổ chức Mác xít) chúng lợi dụng quan ngôn luận để tuyên truyền quan điểm hội, xét lại, tình hình đặt vấn đề cấp thiết phải thành lập đảng tập trung thống toàn quốc để chấm dứt tình trạng phân tán, tan rã Sau tác phẩm Làm đánh bại quan điểm phái kinh tế Lênin chuẩn bị kế hoạch thành lập đảng Để thành lập đảng điều mấu chốt có ý nghĩa định theo Lênin phải cho đời tờ báo trị bất hợp pháp toàn Nga, tờ báo không quan tuyên truyền cổ động tập trung mà có chức tổ chức xây dựng tổ chức đảng nh khung, giàn giáo để bớc tạo thống trị t tởng tổ chức nhóm Mác xít Điều dẫn đến việc thành lập tờ báo Tia lửa, đời hoạt động chức báo sở tạo thống trị t tởng, tổ chức nhóm Mác xít Tháng năm 1903 Đại hội II đảng công nhân dân chủ- xã hội Nga họp có 26 đoàn đại biểu tham gia với nhiều khuynh hớng trị khác Mặc dù cuối bầu đợc ban chấp hành trung ơng, ban biên tập báo, thông qua đợc cơng lĩnh, điều lệ,( bớc tiến) nhng đại hội II diễn đấu tranh gay gắt, liệt phái Đa số ( Bôn sê vích) Lênin đứng đầu nhóm Thiểu số (Mensêvích) Mác-tốp ác-xen-xtốt dẫn đầu Sau đại hội phái Mensêvích bị thất bại chúng tìm cách xuyên tạc, phản kích lại nội dung, kết đại hội, chiếm ban biên tập báo tia lửa, vu khống bịa dặt, nói xấu Lênin ngời Bônsêvích làm cho Đảng lại rơi vào khủng hoảng ( Hai bớc lùi) Tình hình thúc Lênin viết tác phẩm: Một bớc tiến hai bớc lùi nhằm mục đích lột tả lại thật toàn diễn biến đại hội, nh khủng hoảng Đảng, vạch trần chất hội xét lại phái Mensêvích, bảo vệ quan điểm Mác xít mặt tổ chức Đảng Tác phÈm: “Mét bíc tiÕn hai bíc lïi” bao gåm lêi tựa 18 mục với t tởng xuyên suốt bµn vỊ: Ngn gèc, diƠn biÕn, ý nghÜa cđa cc đấu tranh sau đại hội II Đảng Công nhân dân chủ-xã hội Nga, vạch trần quan điểm thủ đoạn hội mặt tổ chức phái Mensêvích, khẳng định nguyên tắc Mácxít mặt tổ chức Đảng kiểu giai cấp công nhân Trong lời tựa tác giả muốn định hớng cho ngời đọc toàn đấu tranh dang diễn nội Đảng dân chủ- xã hội Nga rõ cần phải ý đến: Hai vấn đề thực trung tâm, bản, đáng quan tâm có ý nghĩa lịch sử chối cải đợc, vấn đề trị cấp thiết đợc đề thành vấn đề trớc mắt Đảng ta, vấn đề ý nghĩa trị chia cắt Đảng thành phái đa số, phái thiểu số vấn đề ý nghĩa, nguyên tắc, lập trờng tờ Tia lửa vấn đề tổ chøc Toµn bé néi dung cđa “Mét bíc tiÕn hai bớc lùi tập trung giải vấn đề là: Diễn biến đấu tranh đại hội II đảng công nhân dân chủ- xa ừhội Nga 2.Cuộc đấu tranh mặt tổ chức xoay quanh tiết điều lệ Đảng Những nguyên tắc tổ chức Đảng kiểu giai cấp vô sản.` Phạm vi nội dung thu hoạch đề cập vấn đề phê phán quan điểm, t tởng hội mặt tổ chức bọn Mác- tốp thuộc phái Mensêvích, Lênin làm sáng tỏ quan điểm Mác xít khẳng định nguyên tắc tổ chức đảng kiểu * Đảnglà đội tiền phong giai cấp công nhân: Nguyên lý Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân đợc C.Mác, Ph.Ăng ghen đa Tuyên ngôn Đảng Cộng sản từ năm1848 Phái thiểu số chủ trơng xoá nhoà ranh giới Đảng với giai cấp, hạ thấp vai trò Đảng V.I.Lênin kịch liệt phản đối điều xác định : Đảng giai cấp nhng đội tiên phong giai cấp toàn giai cấp Đảng Ngời ra: Những ngời nghỉ rằng, dới chế độ t chủ nghĩa, hầu nh toàn giai cấp, hay toàn giai cấp ngày đủ sức vơn lên đến chỗ đạt tới trình độ giác ngộ tích cực đội tiên phong mình, Đảng dân chủ-xã hội ngời mắc bệnh Malilốp chủ nghĩa theo đuôi2 Dới chế độ t chủ nghĩa tổ chức công đoàn (tổ chức sơ khai hơn, vừa tầm với giác ngộ tầng lớp lạc hậu) không đủ sức bao trùm hầu nh toàn bộ, hay toàn giai cấp công nhân Đảng phận u tú, giác ngộ cách mạng nhất, lãnh tụ trị, tham mu chiến đấu giai cấp công nhân Toàn giai cấp công nhân phải hoạt động dới lãnh đạo Đảng, Thật vậy, không đợc lẫn lộn Đảng tức đội tiên phong giai cấp công nhân với toàn giai cấp chức khác giai cấp công nhân V.I.Lênin (1904), Toàn tập, Nxb Tiến Matxcơva 1979 tập 8, tr 289 V.I.Lênin (1904), Toàn tËp, Nxb TiÕn bé Matxc¬va 1979 tËp 8, tr 289 Sđd tr.289 Sđd tr.289 tổ Để giữ vững tính tiên phong Đảng, V.I.Lênin rõ : Đảng phải tiên phong lý luận thực tiễn, trị, t tởng tổ chức Đảng phải tập hợp, lãnh đạo quần chúng nâng cao trình độ giác ngộ cho quần chúng lên ngang tầm trình độ ngời cách mạng, không theo đuôi quần chúng, không đợc hạ thấp trình độ tổ chức Đảng ngang với trình độ quần chúng Ngời ra: Nếu quên khác đội tiên phong tất số quần chúng hớng theo đội tiên phong đó, quên đội tiên phong có nghĩa vụ thờng xuyên phải nâng tầng lớp ngày đông đảo lên trình độ tiên tiến Đa công thức tiết dự thảo điều lệ Đảng, V.I.Lênin bảo vệ tính chất tiên phong Đảng, nâng cao danh hiệu đảng viên, phòng ngừa phần tử hội chui vào Đảng * Đảng phận có tổ chức giai cấp công nhân: Lênin phê phán quan điểm sai lầm ác-xen-rốt: nghỉ cần phân biệt hai khái niệm: Đảng tổ chức Thế mà, ngời ta lại lẫn lộn hai khái niệm Đó lẫn lộn nguy hiểm Lênin vạch rõ: Hãy nghiên cứu lý lẽ kỹ Nếu nói đảng phải tổng số ( tổng số đơn giản số học mà tổng hợp) tổ chức, nh có phải lẫn lộn hai khái niệm: đảng tổ chức, không ? ngêi ®i S®d tr.290 ®Õn kÕt luËn: “ Tất nhiên không Nói nh thế, muốn trình bày cách tuyệt đối rõ ràng xác muốn đòi hỏi đảng, đội tiên phong cđa giai cÊp, ph¶i hÕt søc cã tỉ chøc, đảng nên thu nhận phần tử nhÊt còng ph¶i chÊp nhËn mét tÝnh tỉ chøc tèi thiểu1 Theo V.I.Lênin, Đảng phận có tổ chức giai cấp công nhân đội tiên phong giai cấp thì: Đảng phải có tổ chức chặt chẽ, vững chắc, có kỷ luật nghiêm minh thống Đó sức mạnh Đảng Xuất phát từ chất giai cấp công nhân, từ mục đích nhiệm vụ đặc điểm đấu tranh chống giai cấp t sản, muốn chiến thắng kẻ thù tất yếu Đảng phải đợc tổ chức V.I.Lênin nhấn mạnh : Trong đấu tranh chống giai cấp t sản, giai cấp vô sản vũ khí tốt tổ chức Tổ chức vũ khí nhờ mà giai cấp vô sản tự giải phóng Đối với giai cấp vô sản tổ chức vũ khí đấu tranh giai cấp Trong đấu tranh để giành quyền, giai cấp vô sản vũ khí khác lµ sù tỉ chøc Sù thèng nhÊt t tëng cđa giai cấp vô sản dựa sở nguyên lý chủ nghĩa Mác đợc củng cố thống vật chất tổ chức Để bảo đảm cho Đảng chỉnh thể có tổ chức chặt chẽ Đảng phải có cơng lĩnh, đờng lối, có quan lãnh đạo thống nhất, phải đợc tổ chức, sinh hoạt hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, Sđd tr 286 cán đảng viên phải cã ý thøc tỉ chøc kû lt cao vµ tù giác * Đảng tổ chức cao giai cấp công nhân Theo V.I.Lênin: Đảng đội tiên phong có tổ chức mà tổ chức cao giai cấp công nhân Sự khác Đảng với tổ chức khác giai cấp công nhân chỗ : Đảng lãnh tụ trị giai cấp, lực lợng lãnh đạo tổ chức toàn thể giai cấp Đảng gồm đại biểu u tú tiên tiến, giác ngộ tích cực giai cấp đợc tổ chức chặt chẽ Trình độ tổ chức Đảng cao nhất, chặt chẽ Không đợc nhầm lẫn trình độ tổ chức cao Đảng với địa vị Đảng xã hội Lênin cho rằng: Tuỳ theo trình độ tổ chức nói chung, mức độ bí mật tổ chức, nói riêng, ngời ta phân biệt đại khái loại tổ chức sau đây:1, tổ chức ngời cách mạng; 2, tổ chức công nhân rộng rãi đủ hình thức Hai tổ chức hợp lại thành đảng Rồi đến: 3, tổ chức công nhân gắn liền với đảng; 4, tổ chức công nhân không gắn liền với đảng, nhng thực tế đặt dới giám sát lãnh đạo đảng1, ngợc lại, theo quan điểm đồng chí Mác-tốp, ranh giới đảng hoàn toàn không đợc xác định rõ rệt, ngời tham gia bãi công tự xng đảng viên đợc Sự lờ mờ có lợi ích ? có lợi ích làm cho nhiều ngời đợc mang danh hiệu Cái hại Sđd tr 297 10 g©y t tëng lÉn giai cÊp với đảng, t tởng có tác dụng phá hoại tổ chức1 Đảng có trách nhiệm khả lãnh đạo tất tổ chức khác giai cấp công nhân, tập hợp, hớng dẫn tổ chức khác giai cấp hớng vào thực mục tiêu chung lật đổ chủ nghĩa t bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản V.I.Lênin rằng: Chúng ta Đảng giai cấp, hầu nh toàn giai cấp (và thêi kú chiÕn tranh, thêi kú néi chiÕn toàn giai cấp không trừ ngời cả) cần phải hoạt động dới lãnh đạo Đảng ta, phải triệt để siết thật chặt hàng ngũ chung quanh Đảng Trong tiết Điều lệ Đảng, V.I.Lênin đòi hỏi ngời đảng viên phải thừa nhận cơng lĩnh Điều lệ Đảng, tham gia tổ chức Đảng, nhằm làm cho Đảng thực sù trë thµnh tỉ chøc cao nhÊt cđa giai cÊp công nhân ngời nói: Tất ngời thừa nhận cơng lĩnh đảng ủng hộ đảng phơng tiên vật chất nh cách tự tham gia tổ chức đảng, đợc coi đảng viên đảng3 quan điểm Lênin đề cao khái niệm đảng viên, định nghĩa đảng viên không tách rời nguyên tắc tập trung dân chủ, đảng viên phải tham gia sinh hoạt, hoạt động, chịu quản lý, kiểm tra tổ chức đảng định nh đảng viên phải phục tùng tổ chức đảng, có ý thức tỉ chøc S®d tr 297 S®d tr 289 Sđd tr.268 11 tính kỷ luật , có nh phân biệt đợc đảng viên với quần chúng đảng, nâng cao chất lợng, danh hiệu ngời đảng viên Lênin đấu tranh phê phán công thức Mác-tốp: Tất ngời thừa nhận cơng lĩnh đảng, ủng hộ đảng phơng tiện vật chất, tự giúp đỡ đảng cách đặn, dới đạo tổ chức đảng, đợc coi đảng viên đảng công nhân dân chủ- xã hội Nga1, theo công thức đảng viên không cần tham gia chịu quản lý tổ chức đảng, quần chúng tích cực tự xng đảng viên, có quyền tham gia sinh hoạt tổ chức nào, thực chất lẫn lộn đảng viên với quần chúng, hạ thấp vai trò ngời đảng viên, ngời cã tỉ chøc víi ngêi kh«ng cã tỉ chøc, biÕn tổ chức đảng thành kiểu câu lạc Lênin đánh giá: Sự so sánh làm cho ngời ta thấy rõ ràng dự thảo Mác-tốp khẳng chứa đựng ý cả, mà câu nói rỗng tuếch , ngời thích nói không nói cả, thích nhét vào điều vô số câu nói suông công thức quan liêu chủ nghĩa,( tức công thức vô ích cho công tác, nhng hình nh cần thiết để khoa trơng), ngời nói điều việc mà Mác-tốp viện làm chứng mớ bòng bong2 Sđd tr.268 Sđd tr.269 12 Để bảo đảm cho Đảng thực tổ chức cao giai cấp công nhân, Đảng kết nạp phần tử u tú, tiên tiến, giác ngộ lý luận cã ý thøc tỉ chøc kû lt cao, cã kh¶ tuyên truyền, vận động giáo dục thu phục đợc quần chúng Đảng tổ chức chặt chẽ nhÊt, lµ mét khèi thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh động, có kỷ luật tự giác, nghiêm minh * Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức Đảng Để xứng đáng với vị trí, vai trò đội tiên phong có tổ chức tổ chức cao giai cấp công nhân, xứng đáng với vai trò lãnh tụ trị giai cấp Đảng phải đợc tổ chức, sinh hoạt hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ thời kỳ này, V.I.Lênin đặc biệt nhấn mạnh chế độ tập trung Đảng nhằm chống lại quan điểm bọn hội đồng thời để khắc phục tình trạng tiểu tổ, phân tán tản mạn, lối làm việc thủ công nghiệp cục địa phơng tổ chức đảng Ngời khẳng định: ngời chống phái tia lửa nh phái phản đối chế độ tập trung lẫn chế độ hai quan trung ơng Đồng chí Li-be gắn cho dự thảo điều lệ toi thứ hoài nghi tổ chức Đòng chí nhận thấy chế độ hai quan trung ơng chế độ phân quyền Đòng chí A-ki-Mốp tỏ ý mn më réng thÈm qun cđa c¸c ban chÊp hành địa phơng, cụ thể ban chấp hành có quyền tự thay đổi số uỷ viên cần phải cho ban chấp hành 13 quyền tu hành động lớn ban chấp hành địa phơng phải đợc cán hoạt động địa phơng bbầu ra, hệt nh ban chấp hành trung ơng đợc đại biểu tất tổ chức hoạt động nớc Nga bâù Nhng dung nạp đợc điều đó, phải hạn chế số uỷ viên ban chấp hành trung ơng định vào ban chấp hành địa phơng Nh ®ång chÝ ®· thÊy, ®ã lµ ®ång chÝ A-ki-mèp ®· gợi lý lẽ để chống chế độ tập trung đáng, Hãy lấy lấy diễn văn đồng chí Gôn-đơ-blát làm ví dụ Đồng chí phản đối chế độ tập trung gớm giếc tôi, cho đa đến chỗ tiêu diệt tổ chức sở; chứa đựng hoàn toàn ý muốn làm cho Ban chấp hành trung ơng có quyền hành vô hạn, quyền can thiệp vô hạn vào việc; tổ chức có quyền quyền cúi đầu tuân theo mệnh lệnh từ ban xuốngv.v đợc xây dựng theo dự thảo đó, ban chấp hành trung ơng đứng vào khoảng không trống rỗng; chung quanh ban chấp hành trung ơng làm ngoại vi cả, mà có đám quần chúng hình thù thôi, nhân viên thừa hành ban chấp hành trung ơng hoạt động Đó câu trống rỗng giả dối mà ngời nh Mác-tốp ác-xen-rốt, sau thất bại đại hội, bắt đầu đa cho thởng thức1 Sđd tr.277-278 14 Theo V.I.Lênin, Đảng phải có cơng lĩnh điều lệ thống nhất, Đại hội vạch Toàn Đảng phải nghiêm chỉnh chấp hành cơng lĩnh, Điều lệ, nghị Đảng Đảng phải có quan lãnh đạo thống nhất, toàn Đảng phục tùng lãnh đạo Ban chấp hành trung ơng, đảng viên phải tự giác phục tùng tổ chức, kỷ luật Đảng, cấp dới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức Trong sau Đại hội II, phái Mensêvích phần tử hội khác kịch liệt chống lại chế độ tập trung, nhằm kéo lùi Đảng trở lại thời kỳ phân tán, tiểu tổ Chúng cho theo nguyên tắc V.I.Lênin đề biến Đảng thành cỗ máy, đảng viên nh ốc vít, bánh xe, thiếu tính chủ động, sáng tạo V.I.Lênin phê phán quan điểm khẳng định: Trớc Đảng ta cha phải khối thức có tổ chức, mà tổng số nhóm riêng biệt đó, nhóm có quan hệ khác, tác động mặt t tởng Hiện trở thành Đảng có tổ chức, điều có ý nghĩa tạo qun lùc, biÕn uy tÝn vỊ t tëng thµnh uy tÝn vỊ qun lùc, khiÕn cÊp díi ph¶i phơc tïng cấp Đảng1 Vạch trần quan điểm hội chủ nghĩa phái Mensêvích, V.I.Lênin ra: Lẽ tự nhiên chủ nghĩa hội mặt cơng lĩnh gắn liền với chủ nghĩa hội Sđd tr 428-429 15 mặt sách lợc gắn liền với chủ nghĩa hội vấn đề tổ chức1 Và Ngời khẳng định: Bênh vực chế độ tự trị, chống lại chế độ tập trung đặc điểm có tính nguyên tắc chủ nghĩa hội vấn đề tổ chức2 V.I.Lênin nhấn mạnh tập trung nghĩa xem nhẹ dân chủ, tập trung phải đôi với dân chủ, tập trung dân chủ hai mặt không tách rời chế độ tổ chức Đảng vô sản * Đảng liên hệ mật thiết với quần chúng, thân mối liên hệ đội tiên phong với giai cấp công nhân nhân dân lao động Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng tất yếu khách quan, bì Đảng đội tiên phong giai cấp công nhân bao gồm toàn giai cấp Cho nên Đảng muốn tồn tại, phát triển có đủ lực lợng, sức mạnh hoàn thành sứ mệnh lịch sử phải liên hệ chặt chẽ với giai cấp công nhân nhân dân lao động Đó điều kiện bảo đảm cho Đảng có sức mạnh phát triển, nhân tố định thắng lợi nghiệp cách mạng V.I.Lênin cho rằng: Muốn trở thành Đảng dân chủ - xã hội cần phải đợc ủng hộ giai cấp3 Mối liên hệ Đảng với quần chúng số lợng đảng viên nhiều hay mà chất lợng đội ngũ đảng Sđd tr.468 Sđd tr.468 Sđd tr 293 16 viên định: Các tổ chức đảng bao gồm ngời dân chủ - xã hội chân mà mạnh mẽ bao nhiêu, nội Đảng có tình trạng dao động không kiên định bao nhiêu, ảnh hởng Đảng ngời quần chúng công nhân chung quanh Đảng chịu lãnh đạo Đảng rộng rãi, nhiều mặt, phong phú, hiệu nhiêu1 Để giữ vững tăng cờng mối liên hệ Đảng với quần chúng, V.I.Lênin rõ : Đảng phải tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp quần chúng; tổ chức vận động quần chúng, phát huy vai trò quần chúng nghiệp cách mạng Ngời rõ : Đảng phải làm cho tinh thần thấm sâu vào nghiệp đoàn làm cho tổ chức chịu ảnh hởng mình2 Đảng phải đề phòng khắc phục khuynh hớng quan liêu xa rời quần chúng, vợt xa trình độ quần chúng, hạ thấp ngang hàng với quần chúng, đồng thời đề phòng khuynh hớng theo đuôi quần chúng V.I.Lênin dạy rằng: Chúng ta tự lừa dối mình, nhắm mắt trớc nhiệm vụ bao la chúng ta, thu hẹp nhiệm vụ lại quên khác đội tiên phong tất số quần chúng hớng theo đội tiên phong đó; Nếu quên đội tiên phong có nghĩa vụ thờng xuyên phải nâng tầng lớp ngày đông đảo lên trình độ tiên tiÕn Êy” S®d tr 288- 289 S®d tr 294 Sđd tr.289-290 17 * Tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng Theo V.I.Lênin: Đảng phải thờng xuyên tự phê bình phê bình, có nh Đảng phát triển, tiến bộ, đợc quần chúng tin tởng tôn trọng V.I.Lênin đòi hỏi phải tự vạch sai lầm khuyết điểm, phân tích rõ nguyên nhân tìm hớng khắc phục Ngời dạy: Nếu Đảng không dám nói thật bệnh tật ra, không dám chuẩn đoán bệnh cách thẳng tay, tìm phơng cứu chữa bệnh đó, Đảng không xứng đáng đợc ngời ta tôn trọng1 Và Ngời coi quan trọng để xem xét Đảng có thật Mác xít chân hay không ? Theo V.I.Lênin tự phê bình cần thiết nhng phải khoa học, nghiêm túc khéo léo, kiên trì thuyết phục chân lý không đợc dùng thủ đoạn cực đoan Phê bình phải đợc tiến hành cách có tổ chức, có nguyên tắc đảm bảo đợc tính trung thực, thẳng thắn tiến toàn Đảng đảng viên Đảng phải kiên tự phê bình phê bình để khẳng định phát huy u điểm, phát hiện, khắc phục khuyết điểm, tăng cờng đoàn kết thống nhất, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Ngời vạch mặt bọn hội chủ nghĩa (phái thiểu số) phê bình vô nguyên tắc: Những câu chuyện ngồi lê đôi mách bên đại hội chẳng khác dùng thủ đoạn đơm đặt S®d tr 366 18 Ngêi cho r»ng ®ã lµ hµnh vi vu khèng, lµ hµnh ®éng thiÕu nhân cách không xứng đáng Tác phẩm Một bớc tiến, hai bớc lùi đời góp phần vạch trần đặc điểm, chất chủ nghĩa hội mặt tổ chức, bảo vệ tính Đảng giai cấp công nhân, phát triển cụ thể hoá học thuyết Mác - Ăng ghen Đảng cộng sản, vạch cách đầy đủ hoàn chỉnh nguyên tắc tổ chức Đảng cách mạng giai cấp vô sản Tác phẩm xác định rõ vai trò quan trọng công tác xây dựng Đảng tổ chức mối quan hệ biện chứng xây dựng Đảng tổ chức với xây dựng Đảng trị t tởng Trong công tác xây dựng Đảng mặt tổ chức phải xây dựng điều lệ thống nhất, kỷ luật thống nhất, quan lãnh đạo tập trung thống có uy tín quyền lực, Đảng phải xây dựng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thờng xuyên tự phê bình phê bình Đảng viên Đảng phải có ý thức tổ chức kỷ luật, ngời đảng viên dù cơng vị phải tham gia tổ chức Đảng, chịu quản lý, giáo dục, phân công, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng Ra đời cách kỷ (1904 - 2007) tác phẩm Một bớc tiến, hai bớc lùi đặt sở cho nghiệp xây dựng Đảng giai cấp vô sản toàn giới cống hiến lớn lao cho phong trào cộng sản công nhân quốc tế Hiện nay, phong trào cách mạng giới có nhiều biến Sđd tr 404 19 đổi, song luận điểm V.I.Lênin đề cập tác phẩm nguyên giá trị xây dựng Đảng giai cấp công nhân Đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch bảo vệ đờng lối quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin vấn đề có tính quy luật lịch sử phong trào cộng sản công nhân quốc tế, đấu tranh thờng bộc lộ mức độ gay gắt, liệt tình hình cách mạng gặp khó khăn, khủng hoảng, đời sống giới có nhiều biến động lớn Lênin cảnh báo, chủ nghĩa hội hữu khuynh bộc lộ nh tâm trạng, khuynh hớng chí thành giọng điệu trực diện công kích đảng cầm quyền chế độ xã hội Hiện chúng bịa đặt rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin đa nguyên tắc đấu tranh giai cấp, tập trung dân chủ cổ vũ cho bạo lực, cho chiến tranh, cho độc quyền, độc đoán, thủ tiêu dân chủ, không phù hợp với xu thời đại, thúc đẩy xã hội phát triển Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức Đảng Cộng Sản, thực tiễn cho thấy, phân hoá phong trào công sản công nhân quốc tế lĩnh vực tổ chức thành Đảng Cộng Sản đảng xã hội dân chủ việc thừa nhận hay không thừa nhận nguyên tắc tập trung dân chủ, tiêu chuẩn định mặt tổ chức để phân biệt đảng cách mạng giai cấp công nhân với đảng phái khác Trớc công lực thù địch sai lầm cải cách đổi mới, số Đảng Cộng Sản có biểu ngộ nhận, dao động, hoài nghi phạm sai lầm nghiêm trọng từ bỏ nguyên tắc tập trung 20 dân chủ điều sớm muộn dẫn đến việc đảng bị tan rã, phân tán mặt tổ chức, thiếu sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo xã hội quyền Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam nay: Kẻ thù sức phản bác cơng lĩnh, quan điểm nguyên tắc đảng, đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo Đảng, chúng cho rằng, độc Đảng độc tài, độc đoán, thủ tiêu dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển đất nớc; Đảng tổ chức theo mô hình phát xít, mắc bệnh dâm thi, làm tình với khứ, chúng xuyên tạc: nội Đảng trì gọi chế độ tập trung dân chủ mà hầu hết Đảng cộng sản giới từ bỏ, thực chất, tập trung quyền lực đa tới chỗ triệt tiêu dân chủ Nhiều dân chủ trở thành đồ dởm, có tác dụng trang trí cho tập trung quyền lực Chúng đòi xoá bỏ điều quyền lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam hiến pháp Việt Nam năm 1992 Vốn biết rõ sức mạnh Đảng chế độ ta thống gắn bó Đảng, nhà nớc nhân dân Do muốn làm suy yếu gạt bỏ lãnh đạo Đảng với nhà nớc nhân dân, phải chứng minh cho đợc lãnh đạo Đảng nhà nớc hệ thống trị không cần thiết, Đảng trở lực dân chủ, chúng kiến nghị đổi phơng thức lãnh đạo Đảng theo hớng: Đảng nên lãnh đạo t tởng, đạo đức, lối sống định hớng chung chung, không lãnh đạo kinh tế, văn hoá, không lãnh đạo lực lợng vũ trang maứ công việc nhà nước.Đây thủ đoạn dọn đường cho 21 hình thành tư tưởng đa nguyên trò để vô hiệu hóa vai trò lãnh ủaùo cuỷa ẹaỷng Hiện nguyên tắc tổ chức Đảng kiểu tác phẩm Một bớc tiến, hai bớc lùi dẫn có tính nguyên tắc đạo trình xây dựng chỉnh đốn Đảng s nghiệp đổi đất nớc Nớc ta bớc vào giai đoạn mới, bên cạnh hội lớn, Đảng nhân dân ta phải đối phó với nhiều nguy thách thức, công tác xây dựng Đảng với vai trò nhiệm vụ then chốt đợc xác định vấn đề sống nghiệp cách mạng nhân dân ta Đánh giá công tác xây dựng Đảng năm (2001-2006) vấn đề có tính nguyên tắc ĐHĐX ®· chØ râ: “ ViƯc thùc hiƯn d©n chđ Đảng xã hội, phát huy quyền làm chủ cđa nh©n d©n có tiến Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, động, sáng tạo”1, “Việc thực tự phê bình phê bình, đẩy mạnh đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng nhân dân đồng tình”2, “Quan hệ gắn bó Đảng nhân dân tiếp tục phát huy”3, “Đảng quan tâm xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức Tõng bíc s¾p xÕp tỉ chøc, bé máy, biên chế quan Đảng, nhà nớc ; điều chỉnh, bổ sung quy định cụ thể, hợp lý chức năng, nhiệm vụ, phơng thức hạt động lề lối làm việc tổ chức4, Đã tập trung đạo xây dựng, củng cố tổ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb,CTQG, H, 2006, tr 261 Sđd tr 261 Sđd tr 262 Sđd tr 265 22 chức sở Đảng Xác định chức năng, nhiệm vụ loại hình tổ chức sở Đảng phù hợp điều kiện hoạt động mới1 Tuy nhiên Đại hội yếu kém, là: Dân chủ xã hội bị vi phạm Quan heọ giửừa ẹaỷng nhân dân có lúc, có nơi bò xói mòn hạn chế, yếu công tác tư tưởng trò, công tác vận động quần chúng, công tác tổ chức cán bộ”, “Không tổ chức Đảng yếu kém, sở, không làm tròn vai trò hạt nhân trò tảng Đảng, không đủ sức giải vấn đề phức tạp nảy sinh từ sở, chí có tổ chức sở Đảng tê liệt, sức chiến đấu”2, số có biểu vi phạm nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng”3, “tự phê bình phê bình cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra”, “Công tác tổ chức số mặt yếu; chưa thực đầy đủ nguyên tắc tổ chức, hoạt động Đảng ”4 Tõ thùc tiƠn trªn cho thÊy nghiªn cứu nắm vững quan điểm t tởng tác phẩm, nắm vững học thuyết MácLênin xây dựng Đảng, trung thành vận dụng sáng tạo nguyên lý vấn đề lâu dài vấn đề cấp thiết công tác xây dựng Đảng trách nhiệm cán bộ, đảng viên giai đoạn S®d tr 265 S®d tr 262-263 S®d tr 263 S®d tr 268-270 23 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nguyên tắc tổ chức của đảng kiểu mới của giai cấp vô sản trong tác phẩm “ một bước tiến hai bước lùi” ý nghĩa đối với xây dựng tổ chức đảng của đảng, Những nguyên tắc tổ chức của đảng kiểu mới của giai cấp vô sản trong tác phẩm “ một bước tiến hai bước lùi” ý nghĩa đối với xây dựng tổ chức đảng của đảng

Từ khóa liên quan