Giáo án Thể dục Lớp 11 HK II

67 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:52

Tuần: 20 Tiết PPCT: 39 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Đá cầu: +Ôn: Một số động tác học lớp 10 +Học: Kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu - Nhảy xa: +Học: Tập mô động tác chân lăng, động tác giậm nhảy số tập phát triển thể lực I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu số động tác học lớp 10 - Biết cách thực kĩ thuật động tác chân lăng, động tác giậm nhảy số tập phát triển thể lực Kỹ năng: - Thực kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu số động tác học lớp 10 - Thực kĩ thuật động tác chân lăng, động tác giậm nhảy số tập phát triển thể lực Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, ván giậm nhảy, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chuyên môn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chun mơn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) NỘI DUNG GIẢNG DẠY II PHẦN CƠ BẢN: Đá cầu - Nhảy xa Đá cầu +Ôn: Một số động tác học lớp 10 +Học: Kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu -BT1: Thực kĩ thuật chuyền cầu mu bàn chân ( Ơn tập ) 4-5lần/ Nhóm 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện 10-15’ *Nhóm 1: Đá cầu 4-5L - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng đối diện nhau) x x x x x x x x ↨ 4-5m x x x x x x x x (NT) -BT2: Tại chỗ mô kĩ thuật tâng giật cầu 4-5L -BT3: Thực kĩ thuật di chuyển bước lướt 4-5L - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng đối diện nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m x (NT) - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 20 Tiết PPCT: 40 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Đá cầu: +Ôn: Kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu - Nhảy xa: +Ơn: Tập mơ động tác chân lăng, động tác giậm nhảy +Học: Phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không - Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu - Biết cách thực kĩ thuật động tác chân lăng, động tác giậm nhảy phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không - Biết cách thực kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Kỹ năng: - Thực kĩ thuật di chuyển bước lướt, tâng giật cầu - Thực kĩ thuật động tác chân lăng, động tác giậm nhảy phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không - Thực kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an tồn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, ván giậm nhảy, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần Đá cầu - Nhảy xa- Chạy bền Nhóm - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện Đá cầu - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện +Ơn: Kĩ thuật di chuyển bước lướt, 10-12’ *Nhóm 1: Đá cầu tâng giật cầu -BT1: Thực kĩ thuật chuyền cầu mu bàn chân 4-5L - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng đối diện nhau) x x x x x x x x NỘI DUNG GIẢNG DẠY ↨ 4-5m x x x x x x x x (NT) -BT2: Thực kĩ thuật tâng giật cầu 4-5L - Đội hình tập luyện x x x x x x x x x x x (NT) x x x x x -BT3: Thực kĩ thuật di chuyển bước lướt 4-5L x x x x x - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m x (NT) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 21 Tiết PPCT: 41 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Đá cầu: +Ôn: Tâng giật cầu +Học: Kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)-đá công mu bàn chân - Nhảy xa: +Ơn: Phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên khơng-tiếp đất số tập bổ trợ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá công mu bàn chân - Biết cách thực kĩ thuật phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất số tập bổ trợ Kỹ năng: - Thực kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá công mu bàn chân - Thực kĩ thuật phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất số tập bổ trợ Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, ván giậm nhảy, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chuyên mơn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chun mơn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần Đá cầu - Nhảy xa Nhóm - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện Đá cầu - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện +Ôn: Tâng giật cầu +Học: Kĩ thuật 10-15’ *Nhóm 1: Đá cầu tâng cầu (nhịp 1)-đá cơng mu bàn chân - Đội hình tập luyện -BT1: Thực kĩ thuật chuyền cầu 4-5L (Gv cho Hs đứng đối diện nhau) mu bàn chân x x x x x x x x NỘI DUNG GIẢNG DẠY ↨ 4-5m x x x x x x x x (NT) - Đội hình tập luyện 4-5L -BT2: Thực kĩ thuật tâng giật cầu -BT3: Thực kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)-đá công mu bàn chân x x x x x x x x x x x (NT) x x x x x x x x x x - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng đối diện nhau) x x x x x x x x 4-5L ↨ 4-5m Nhảy xa 10-15’ x x x x *Nhóm 2: Nhảy xa x x x x (NT) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 21 Tiết PPCT: 42 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Đá cầu: +Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)-đá công mu bàn chân - Nhảy xa: +Học: Phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất - Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên, cách đo mạch I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá công mu bàn chân - Biết cách thực kĩ thuật phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất số tập bổ trợ - Biết cách thực kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Kỹ năng: - Thực kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu (nhịp 1)-đá công mu bàn chân - Thực kĩ thuật phối hợp chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất số tập bổ trợ - Thực kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, ván giậm nhảy, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 4-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần Đá cầu - Nhảy xa-Chạy bền Nhóm - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện Đá cầu - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện +Ơn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu 10-12’ *Nhóm 1: Đá cầu (nhịp 1)-đá cơng mu bàn chân - Đội hình tập luyện -BT1: Thực kĩ thuật chuyền cầu 4-5L (Gv cho Hs đứng đối diện nhau) mu bàn chân x x x x x x x x NỘI DUNG GIẢNG DẠY ↨ 4-5m x x x x x x x x (NT) 4-5L - Đội hình tập luyện -BT2: Thực kĩ thuật tâng giật cầu x x x x x -BT3: Thực kĩ thuật tâng cầu (nhịp 1)-đá công mu bàn chân x x x x x x (NT) x x x x x x x x x x - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng đối diện nhau) x x x x x x x x 4-5L ↨ 4-5m Nhảy xa 10-12’ x x x x *Nhóm 2: Nhảy xa x x x x (NT) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 22 Tiết PPCT: 43 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Đá cầu: +Ôn: Tâng giật cầu, kĩ thuật tâng cầu-đá công mu bàn chân - Nhảy xa: +Ơn: Tập hồn chỉnh giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), số tập I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu-đá công mu bàn chân - Biết cách thực hoàn chỉnh giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), số tập bổ trợ Kỹ năng: - Thực kĩ thuật tâng giật cầu, tâng cầu-đá công mu bàn chân - Thực hoàn chỉnh giai đoạn kĩ thuật (chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất), số tập bổ trợ Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, ván giậm nhảy, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 10 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 3-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần Cầu lơng – Thể Thao Tự Chọn Nhóm - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho (Bóng Chuyền) – Chạy bền Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay Cầu lơng điều khiển tập luyện +Ôn: Đánh cầu cao thuận tay, kĩ thuật - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện đập cầu diện, số chiến 10-12’ *Nhóm 1: Cầu lơng thuật Đấu tập - Đội hình tập luyện -BT1: Thực kĩ thuật di chuyển 4-5L (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x xx x x x x x ← x x x x x x x x ↓ x ( Gv ) NỘI DUNG GIẢNG DẠY -BT2: Thực kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay, trái tay đập cầu diện Một số chiến thuật 6-8L ← ↓ 53 - Đội hình tập luyện x x xx x x x x x x x x x x x x x x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 33 Tiết PPCT: 65 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Cầu lơng: +Ơn: Đánh cầu cao thuận tay, kĩ thuật đập cầu diện, số chiến thuật Đấu tập - Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thức thực kĩ thuật di chuyển, đánh cầu cao thuận tay, trái tay đập cầu diện - Biết cách thực kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Kỹ năng: - Thực hoàn thiện kĩ thuật di chuyển, đánh cầu cao thuận tay, trái tay đập cầu diện - Thực hồn thiện kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, vợt, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 54 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 3-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần Cầu lơng – Chạy bền Nhóm - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện Cầu lông - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện +Ơn: Đánh cầu cao thuận tay, kĩ thuật 10-22’ *Nhóm: Cầu lơng đập cầu diện, số chiến thuật Đấu tập - Đội hình tập luyện -BT1: Thực kĩ thuật di chuyển 4-5L 4-5’ (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x xx x x x x x ← x x x x x x x x ↓ x ( Gv ) NỘI DUNG GIẢNG DẠY -BT2: Thực kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay, trái tay đập cầu diện Một số chiến thuật 6-8L 4-5’ ← ↓ 55 - Đội hình tập luyện x x xx x x x x x x x x x x x x x x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 33 Tiết PPCT: 66 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Cầu lông: Kiểm tra I MỤC TIÊU - Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ Hs q trình tập luyện để có mức điều chỉnh cho phù hợp - Kiểm tra đánh giá kết tập luyện Hs nội dung cầu lông theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung, sức nhanh, sức mạnh, rèn luyện tính ý chí, tính thẩm mỹ vẻ đẹp hình thể,……… -u cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác có cố gắng nỗ lực trình thực nội dung kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an tồn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, vợt, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x NỘI DUNG GIẢNG DẠY 56 khớp hông, khớp gối - Ép ngang, ép dọc b/ Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy nâng cao ghót - Chạy đạp sau II PHẦN CƠ BẢN: - Kiểm tra: Cầu lông + Nội dung kiểm tra, cách thức tổ chức phương pháp kiểm tra, cách đánh giá, cách cho điểm: SGK TD lớp 11 ( Trang 120 ) - Cầu lơng: Ơn luyện chuẩn bị kiểm tra 1-2L 1-2L x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) - Đội hình khởi động chun mơn 2-3’ Hướng chạy ngược lại ← xxxxxxxx x xxxxxxxx 5-10m x x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện chuẩn bị kiểm tra 10’ - Đội hình tập luyện ( Di chuyển) xxxxxxxx ↓ ← x x x x x x x x ( LT ) x ( Gv ) - Đội hình tập luyện ( Phát cầu, Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay ) xxxxxxxx ↓ ← x x x x x x x x ( LT ) 1-3L x ( Gv ) - Cầu lông: Kiểm tra + Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ + Gv gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra 22’ ↓ - Đội hình Kiểm tra (Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ← x x x x x x x x ( LT ) x ( Gv ) - Gv gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra 57 III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Cũng cố, nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học 4-5’ - Đội hình tập trung, thả lỏng xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 34 Tiết PPCT: 67 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ Ngày dạy: -/ -/ - TTTC ( Bóng Chuyền): +Ơn: Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay diện - Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay diện - Biết cách thực kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Kỹ năng: - Thực hoàn thiện kĩ thuật chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay diện, đệm bóng - Thực hồn thiện kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 58 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chuyên môn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chun mơn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 3-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần TTTC: Bóng Chuyền – Chạy bền Nhóm - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện TTTC: Bóng Chuyền TTTC: Bóng Chuyền +Ơn: Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay diện -BT1: Thực kĩ thuật đệm bóng 6-8L - Đội hình tập luyện x x x x x x x x NỘI DUNG GIẢNG DẠY 4-5m ──────► x x x x x x x x (NT) -BT2: Thực kĩ thuật chuyền bóng cao tay 6-8L - Đội hình tập luyện x x x x x x x x 59 4-5m ──────► x x x x x x x x (NT) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 34 Tiết PPCT: 68 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - TTTC ( Bóng Chuyền ): Kiểm tra I MỤC TIÊU - Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ Hs trình tập luyện - Kiểm tra đánh giá kết tập luyện Hs qua nội dung TTTC (Bóng Chuyền) theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung sức nhanh, mạnh,……… -Yêu cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác cố gắng trình kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 60 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chuyên môn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chun mơn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Kiểm tra: Bóng Chuyền - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho + Nội dung kiểm tra, cách thức tổ Hs chức phương pháp kiểm tra, cách - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay đánh giá, cách cho điểm: SGK TD lớp điều khiển tập luyện chuẩn bị kiểm tra 11 ( Trang 135-136 ) - Bóng Chuyền: Kiểm tra 1-3L - Đội hình tập luyện + Hs tự tập luyện chuẩn bị (Gv cho Hs đứng đối diện nhau) kiểm tra x x x x x x x x + Gv gọi cho Hs lên thực ↨ 4-5m nội dung kiểm tra x x x x x x x x (NT) 1-3L - Đội hình tập luyện xxxxx x NỘI DUNG GIẢNG DẠY 4-5m ──────► xxxxx x x Gv - Đội hình tập luyện 1-3L - Đội hình tập luyện 61 IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 35-37 Ngày soạn: -/ -/ -Tiết PPCT: 69-74 Ngày dạy: -/ -/ Lớp: - ƠN TẬP HỌC KÌ II 62 - KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT I MỤC TIÊU - Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ Hs trình tập luyện Đánh giá kết tập luyện Hs qua nội dung (Chạy 1000m nam, 500m nữ) theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung sức nhanh, mạnh,……… -Yêu cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác cố gắng trình kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 63 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chun môn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Kiểm tra: Chạy 1000m nam, 500m - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho nữ Hs + Nội dung kiểm tra, cách thức tổ - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay chức phương pháp kiểm tra, cách điều khiển tập luyện chuẩn bị kiểm tra đánh giá, cách cho điểm: SGK TD lớp 10’ *Chạy 1000m nam, 500m nữ 11 ( Trang 210 ) 1-2L - Đội hình tập luyện - Chạy 1000m nam, 500m nữ: Ôn (Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ, Gv gọi luyện chuẩn bị kiểm tra cho Hs lên thực nội dung kiểm tra) - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình chạy xxxxxxxx ← x x x x x x x x x( LT ) ↓ x ( Gv ) NỘI DUNG GIẢNG DẠY Kiểm Tra TCRLTT - Chạy 1000m nam, 500m nữ - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình chạy - Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ.Sau gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra 22’ 1-2L - Đội hình kiểm tra (Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ, Gv gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra) - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình 64chạy xxxxxxxx ← x x x x x x x x x( LT ) IV RÚT KINH NGHIỆM: - KIỂM TRA HỌC KÌ II: TTTC ( Bóng Chuyền ) I MỤC TIÊU - Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ Hs trình tập luyện - Kiểm tra đánh giá kết tập luyện Hs qua nội dung TTTC (Bóng Chuyền) theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung sức nhanh, mạnh,……… -Yêu cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác cố gắng trình kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 65 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Kiểm tra: Bóng Chuyền - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho + Nội dung kiểm tra, cách thức tổ Hs chức phương pháp kiểm tra, cách - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay đánh giá, cách cho điểm: SGK TD lớp điều khiển tập luyện chuẩn bị kiểm tra 11 ( Trang 135-136 ) - Bóng Chuyền: Kiểm tra 1-3L - Đội hình tập luyện + Hs tự tập luyện chuẩn bị (Gv cho Hs đứng đối diện nhau) kiểm tra x x x x x x x x + Gv gọi cho Hs lên thực ↨ 4-5m nội dung kiểm tra x x x x x x x x (NT) 1-3L - Đội hình tập luyện xxxxx x NỘI DUNG GIẢNG DẠY 4-5m ──────► xxxxx x x Gv - Đội hình tập luyện 1-3L - Đội hình tập luyện 66 IV RÚT KINH NGHIỆM: Duyệt TCM Nguyễn Đình Khoa Sa Thầy, ngày … tháng … năm 2018 Giáo viên Nguyễn Văn Hồng Thắng 67 ... thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, ván giậm nhảy, … III TIẾN TRÌNH... thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, ván giậm nhảy, … III TIẾN TRÌNH... thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, ván giậm nhảy, … III TIẾN TRÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục Lớp 11 HK II, Giáo án Thể dục Lớp 11 HK II