Giáo án Thể dục 9 trọn bộ

155 49 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:45

Tuần: Tiết: Ngày Soạn: 12/08/2016 LÝ THUYẾT: MỘT SỐ HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP SỨC BỀN (P.1) I MỤC TIÊU : - Giúp học sinh nắm hệ thống chương trình mơn thể dục lớp - Trang bị cho học sinh số hiểu biết sức bền , khái niệm sức bền - Biết số nguyên tắc , phương pháp đơn giản tập luyện phát triển sức bền - Nắm số động tác bổ trợ phân phối sức hợp lí đường chạy - Giáo dục ý thức tập luyện, ý thức tổ chức, giúp đỡ bạn bè có hành vi cử đẹp hoạt động TDTT II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Giáo viên , còi , đồng hồ TDTT … - Học sinh ghế giáo viên , dụng cụ vệ sinh sân tập … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Líp trng tËp hỵp líp thµnh ba Nhận lớp 2ph hµng ngang, chÊn chØnh hang - Giáo viên kiểm tra sỉ số ót ngũ, báo cáo sỉ số chúc giáo -Ph bin ni dung ca tit hc viên khoẻ Giáo viên chúc học sinh Khi ng khoẻ -Khi ng chung: Học sinh thực 4ph - GV phæ biÕn mục tiêu yêu cầu cỏc ng tỏc: Xoay c tay,c chân, cẳng ót bµi häc tay, cánh tay, xoay hơng, xoay gi, ộp 2lx8 ( Đội hình khởi động) dc, ép ngang n -Khởi động chuyên môn: Chạy bước €€€€€€€€€€ nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng A.PHẦN MỞ ĐẦU €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ B.PHẦN CƠ BẢN €LT 1.Giới thiệu chương trình lớp - Nội dung sách giáo viên (thể dục €GV trang 3_8) *Yêu cầu:Học sinh nắm thực 30 - Líp trëng ®iỊu khiĨn líp khëi ®éng Sau ®ã - GV®iỊu khiĨn kỉ phút cho học sinh chạy nhẹ vòng, Mt số phương pháp tập luyện 1-2l ®ång thêi GV quan sát nhắc phỏt trin sc bn nhở - Mt số nội dung cần thiết - GV tËp trung líp ®éi h×nh + Em cho biết sức bền ? Sức hµng ngang cù li hĐp GV giíi bền khả thể chống li thiệu chơng trình lớp nêu mt mi hc lao ng kộo di, lên khái niệm søc bÒn hay sai? Đúng, sai? Một số hc + Sức bền có vị trí vô sinh chưa tập luyện chạy bền 1-2l quan trọng đời sống, sức bền ngời với làm việc học tập mệt mỏi Nh s không làm việc đạt hiệu qu¶ cao buổi tập chạy 1000m theo em tốt hay không? Sức bền chung khả thể thực cơng việc nói chung hay chưa Đúng, chưa đúng? Sức bền chuyên môn khả thể thực chuyên sâu hoạt động lao động hay tập thể thao hay chưa Đúng, chưa đúng? Sức bền chung khả thể thực cơng việc nói chung thời gian dài, hay chưa ỳng, cha ỳng + Sức bền: Là khả thể chống lại mệt mỏi học tập lao động hay tập luyện TDTT kéo dài + Søc bỊn bao gåm: Søc bỊn chung vµ søc bỊn chuyên môn - Sức bền chung khả thể thực chuyên sâu, hoạt động lao động, hay tập thể thao thời gian dµi * Trò chơi : Người thừa thứ * Yêu cầu : HS tham gia tích cực C PHN KT THC - Thực động tác hồi tỉnh 5ph - Giáo viên nhận xét hoạt ®éng ót cđa häc sinh tiÕt häc - GV phổ biến nội dung tiết tới - Giải đáp ý kiÕn häc sinh (nÕu 4ph cã) ót - GV híng dÉn vµ tỉ chøc cho HS - Híng dÉn häc sinh thêm nhà tham gia Đồng thời GV quan sát phần ĐHĐN, thể dục nhắc nhở -Xuống lớp - GV cho HS chạy quanh sân trêng nhĐ vßng €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Duyệt TCM Nguyễn Đình Khoa Tuần: Tiết : Ngày soạn : 12/08/2016 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NGẮN I Mục tiêu ĐHĐN: Củng cố lại số kỹ ĐHĐN học lớp 6-7-8 - Học sinh thực thục kỹ tập hợp, dóng hàng, đứng nghiêm nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau Đội hình 0-2-4 Đi đều, đứng lại Chạy ngắn: HS chơi số trò chơi nhằm phát triển sức nhanh, đồng thời thực thục động tác bổ trợ cho chạy ngắn: đứng mặt hướng chạy- vai hướng chạy- lưng hướng chạy, xuất phát - Giúp học sinh có thái độ học tập tích cực, có hứng thú học tập, rèn luyện phát triển thể lực II Phương tiện -Địa điểm: *Phương tiện: - Giáo viên: Giáo án, cọc tiêu, đồng hồ, còi TT - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bãi, dụng cụ, vôi bột…… * Địa điểm: Sân trường III.Tiến trình lên lớp NỘI DUNG VLĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A.PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp -LT tËp trung líp thµnh hµng - Giáo viên kiểm tra sỉ số học sinh Phót ngang, chÊn chØnh hµng ngò, b¸o Phổ biến mục tiêu ,u cầu nội dung cáo sĩ số chúc GV khỏe GV chúc ca tit hc HS khỏe Khi ng (Đội hình khëi ®éng) -Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ Phót chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, 2Lx €€€€€€€€€€ xoay gối, ép dọc, ép ngang 8N €€€€€€€€€€ -Khởi động chun mơn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng €€€€€€€€€€ €LT B.PHẦN CƠ BẢN €GV 1.Đội hình đội ngũ - Ôn tập tập hợp hàng dọc, điểm s, 15 - Giáo viên phổ biến nội dung, chdúng hng Phút ơng trình TD lớp + ng nghiờm, đứng nghỉ, quay trái , 1-2l - Häc sinh tËp trung đội hình hàng ngang cự ly hẹp, Giáo viªn giíi quay phải, quay đằng sau thiƯu néi dung tËp lun + Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm - GV gäi mét sè häc sinh lªn thùc số, dn hng ngang, dn hng Cả lớp quan sát Sau GV + i hỡnh 0-2-4 nhận xét, chia nhóm, cử đại *Yờu cu: Hc sinh nõng cao diƯn ®Ĩ ®iỊu khiĨn cho nhãm kỹ nng ng tỏc tự tập Giáo viên quan sát, sửa sai - Giáo viên chia lớp thành tổ thùc hiƯn €€€€€€€€ €Tỉ trëng tỉ €€€€€€€€ €Tỉ trëng tæ €€€€€€€€ €Tæ tëng tæ €GV Chạy ngn: - Các tổ tởng điều khiển tổ * Xuất phát từ tư khác nhau: 14 «n tËp - Đứng vai hướng chạy- xuất phát Phót - GV quan sát sữa sai chung - ng lng hướng chạy xuất phát 2-3l - Sau ®ã cho líp tập hợp lại thành - ng mt hng chy- xut phỏt ba hàng ngang đại diện tổ *Yờu cu: Hc sinh nõng cao k nng lên trình diễn lại động tác cho ng tỏc quỏ trỡnh luyn lớp xem nhận xét - Giáo viên nhËn xÐt chung €€€€€€€€€ * Trò chơi: “Ai nhanh hơn” *Yêu cầu: Học sinh chơi theo yêu cầu Giáo viên C PHẦN KẾT THÚC Phót - Thùc động tác hồi 15 m LT tỉnh GV - GV nhận xét, đánh giá Phút - Học sinh thực lần lợt theo - GV phổ biến nội dung tiết tới hàng ngang Giáo viên quan sát - Giải đáp ý kiến học sinh (nếu nhắc nhở có) - Giáo viên tập trung líp nhËn xÐt -Xng líp kÕt qu¶ tËp lun cđa học sinh so với yêu cầu - GV hớng dẫn tổ chức cho HS tham gia chơi, đồng thời GV quan sát, nhắc nhở - Học sinh chạy nhẹ nhàng, đi, thở thực động tác hồi tĩnh theo ĐH vòng tròn GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/RT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Duyệt TCM Nguyễn Đình Khoa Tuần :2 Tiết :3 Ngày soạn : 17/08/2016 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I Mục tiêu: ĐHĐN: - Giúp học sinh cố hoàn thiện số kỹ tập hợp, dóng hàng, đứng nghiêm nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau Đội hình 0-2-4; 0-3-6-9 Đi đều, đứng lại; cách đổi chân sai nhịp, vòng trái, vòng phải Chạy ngắn: Học sinh chơi số trò chơi “Chạy tiếp sức thoi” nhằm phát triển sức nhanh, thực tốt tư sẵn sàng- xuất phát trình tập luyện Chạy bền: HS chạy địa hình tự nhiên đồng thời áp dụng cách khắc phục gặp tượng “cực điểm” trình chạy bền - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức kỷ luật tập luyện biết cách tập luyện để nâng cao sức khỏe Rèn luyện tinh thần tập thể, nỗ lực ý chí tập luyện thể dục II Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, đồng hồ, còi TT - Học sinh: Chuẩn bị trang phục, vệ sinh sân bãi, vôi bột, làm vị trí trò chơi “chạy thoi tiếp sức” III.Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A.PHẦN CHUẨN BI: 1.Nhận lớp LT tập trung lớp thành hàng ngang, chấn - Giáo viên kiểm tra sỉ số học sinh Phót chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số chúc GV - Phổ biến mục tiêu, yêu cầu nội dung khỏe GV chúc HS khỏe tiết học (Đội hình khởi động) *Khởi động: €€€€€€€€€€ -Khởi động chung: Học sinh thực Phót động tác: Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng 2Lx €€€€€€€€€€ tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép 8N €€€€€€€€€€ dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, €LT nâng cao đùi, gót chạm mơng €GV - LT điều khiển lớp khởi động B.PHẦN CƠ BẢN: - GV quan sát nhắc nhở 1.Đội hình đội ngũ- Ơn: €€€€€€€€€€ + Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, 12 Đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, Phót €€€€€€€€€€ quay sau, hàng ngang, dóng hàng, điểm 1-2l €€€€€€€€€€ số, Dàn hàng, dồn hàng + Đội hình 0-2-4; 0-3-6-9 €GV + Đi đều, vòng trái, vòng phải, cách đổi - Giáo viên nhắc lại số động tác chân sai nhịp học Sau lớp trưởng điều khiển lớp ơn tập Giáo viên chia lớp thành hai nhóm tập luyện đồng thời cử nhóm trưởng lên điều khiển nhóm ôn tập Giáo viên quan sát sửa sai Chạy ngắn: - Ôn tập: 10 €€€€€€€€€ + Tư sẵn sàng- xuất phát 13-15 m Phót *Yêu cầu: Học sinh nâng cao kĩ 2-3l €€€€€€€€€ động tác trình tập luyện €€€€€€€€€ €LT €GV - Giáo viên thị phạm lại kĩ thuật động tác HS quan sát thực theo *Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức (mỗi lược HS) LT điều khiển lớp thực Yêu cầu: Học sinh chơi theo yêu hện GV quan sát sửa sai cầu Giáo viên Phót - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham Chạy bền: gia chơi, đồng thời GV quan sát, nhắc *Hiện tượng cực điểm cách khắc phục nhở - Hiện tượng: Khi chạy bền đến lúc - Tập hợp lớp hàng ngang cự ly hẹp Phót định, ta cảm thấy tức ngực, khó thở, - GV học sinh trao đổi, tìm hiểu IV/RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Duyệt TCM Tuần: Ngày Soạn : 17/08/2016 Tiết : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NGẮN I MỤC TIÊU : ĐHĐN: - Giúp HS thực thục kỹ tập hợp, dóng hàng, đứng nghiêm nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau Đội hình 0-2-4 Đi đều, đứng lại; cách đổi chân sai nhịp, vòng trái, vòng phải Chạy cự li ngắn : - Học sinh thực tố chơi trò chơi nhằm bổ trở cho chạy ngắn tư xuất phát thực thục động tác bổ trợ cho chạy ngắn: ngồi mặt hướng chạy- xuất phát tư sẵn sàng - xuất phát - Giáo dục ý thức tổ chức, ý thức kỷ luật, ý thức tập luyện thi đấu TDTT II)PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 1.Phương tiện : - Giáo viên: Giáo án, cọc tiêu, đồng hồ, còi TT - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bãi, dụng cụ, vơi bột, làm vị trí trò chơi “chạy đuổi” Địa điểm: Sân trường III)TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG A PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp - Giáo viên kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung tiết học Khởi động -Khởi động chung: Học sinh thực động tác: Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng LVĐ PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Lớp truởng tập hợp lớp thành ba hàng ngang, 2phút chấn chỉnh hang ngũ, báo cáo sỉ số chúc giáo viên khoẻ Giáo viên chúc học sinh khoẻ - Giáo viên phổ biến mục tiêu yêu cầu 4phút học 2lx8n ( Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €GV - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động Sau GV điều khiển cho học sinh chạy nhẹ vòng, đồng thời GV quan sát nhắc nhở B.PHẦN CƠ BẢN 1.Đội hình đội ngũ: - Ôn: + Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số + Đứng nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau + Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số + Dàn hàng, dồn hàng + Đội hình 0-2-4; 0-3-6-9 + Đi đều, vòng trái, vòng phải, cách đổi chân sai nhịp *Yêu cầu: Học sinh nâng cao kĩ động tác trình tập luyện Chạy cự ly ngắn: * Trò chơi: Chạy đuổi * u cầu: HS tham gia tích cực *Ơn tập: - Ngồi mặt hướng chạy- xuất phát -Tư sẵn sàng- xuất phát chạy nhanh *Yêu cầu:HS phản xạ nhanh, chạy đường chạy C.PHẦN KẾT THÚC 15 phút 2-3l - GV tập trung lớp đội hình hàng ngang - GV gọi nhóm lên thực hiện, nhóm trưởng điều khiển nhóm tập luyện chia nhóm thành hai nhóm nhỏ tập luyện - Giáo viên quan sát sữa sai Các nhóm khác nhận xét Sau GV nhận xét kết tập luyện học sinh dặn dò học sinh nhà tập luyện - Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh tham gia GV quan sát nhắc nhở phút €€€€€€ €€€€€€ 15 phút 2-3l 15-20m €LT €GV - LT điều khiển lớp ôn tập theo - GV quan sát nhắc nhở - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân trường thở động tác hi tnh - Thực động tác hồi tỉnh - Giáo viên nhận xét hoạt động häc sinh tiÕt phút €€€€€€€€€€ häc €€€€€€€€€€ - GV phỉ biÕn néi dung tiÕt €LT €€€€€€€€€€ tíi - Gi¶i ®¸p ý kiÕn häc sinh €GV (nÕu cã) - Híng dẫn học sinh thêm *Đội hình hàng ngang cự nhà phần ĐHĐN li hẹp - Xuống lớp IV/RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………… Duyệt TCM Nguyễn Đình Khoa Tuần : Tiết : Ngày Soạn : 21/08/2016 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I MỤC TIÊU : Đội hình đội ngũ: - Học sinh thực nhanh, đều, đẹp, xác kỹ tập hợp đội hình; đều; chạy 2.Chạy cự li ngắn : - Thực thục động tác bổ trợ chạy ngắn: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mơng, chỗ đánh tay Chạy bền : HS phân phối sức hợp lí đường chạy đồng thời HS nắm tượng “chuột rút” cách khắc phục hoạt động thể dục thể thao - Nâng cao khả chạy bền Có kĩ xử lý trường hợp khó khăn thường gặp phải luyện tập thể dục - Giáo dục ý thức tổ chức , ý thức kỉ luật tập luyện thi đấu TDTT … II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : - Tập sân thể dục trường - Giáo viên còi, học sinh ghế giáo viên, vơi III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC 2phó - Lớp truởng tập hợp lớp thành ba hàng A PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp ngang, chấn chỉnh hang ngũ, báo cáo sỉ số t - Giáo viên kiểm tra sĩ số chúc giáo viên khoẻ Giáo viên chúc -Phổ biến nội dung tiết học học sinh khoẻ Khởi động - GV phổ biến mục tiêu yêu cầu học -Khởi động chung: Học sinh thực 4phó ( Đội hình khởi động) động tác: Xoay cổ tay, cổ t chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, 2lx8 €€€€€€€€€€ xoay gối, ép dọc, ép ngang n €€€€€€€€€€ -Khởi động chuyên mơn: Chạy bước €€€€€€€€€€ nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông €LT €GV B PHẦN CƠ BẢN 10 mu bàn chân *Yêu cầu: -HS nâng cao kĩ động tác trình tập luyện - Học mới: +Kĩ thuật: Đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái) Nội dung SGK TD9/72 €LT €€€€€€€€€€ €GV *Trò chơi: “ Nhảy nụ ” +Yêu cầu : HS tham gia tích cực C Phần kết thúc - Th¶ láng - TËp trung líp nhËn xÐt tiÕt học phút -Tuyên dơng HS (nếu có) - Học sinh nhà tập thêm thể dục chạy bền - Giải đáp ý kiến HS (nếu cã) - Phỉ biÕn néi dung tiÕt häc tíi - Xuèng líp - GV thí phạm lại kĩ thuật đá cầu cao chân diện mu bàn chân, phát cầu cao chân diện mu bàn chân HS quan sát thực theo lần lược (GV điều khiển), đồng thời GV tập trung lớp hướng dẫn phân tích kĩ thuật đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái) HS quan sát thực GV quan sát nhắc nhở sửa sai - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham chơi, đồng thời GV quan sát nhắc nhở - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sõn LT GV *Đội hình hµng ngang cù li hĐp IV.Rót kinh nghiƯm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tuần: 33 Tiết : 63 Ngày soạn:21/04/2009 Ngày dạy : 22/04/2009 ĐÁ CẦU I) MỤC TIÊU: 141 1.Đá cầu: - HS tiếp tục tập luyện kĩ thuật đá cầu cao chân diện mu bàn chân, phát cầu cao chân diện mu bàn chân nhằm nâng cao kĩ động tác đồng thời thực động tác đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái) nắm số chiến thuật đá cầu, luật đá cầu( điều22-23) đấu tập - Giáo dục ý thức tổ chức , ý thức kỉ luật tập luyện thi đấu TDTT II) PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV : Giáo án , còi , đồng hồ TDTT - HS : Trang phục , vệ sinh sân bãi , bàn ghế giáo viên , dụng cụ , cầu đá III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG A.Phần mở đầu Nhận lớp - Giáo viên kiểm tra sỉ số -Phổ biến nội dung tiết học Khởi động -Khởi động chung: Học sinh thực động tác: Xoay cổ tay,cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng LVĐ Phót Phót 2lx8n B.Phần 1.Đá cầu: - Ôn tập : 15 + Kĩ thuật đá cầu cao chân diện Phót mu bàn chân 2-3l + Phát cầu cao chân diện mu bàn chân + Đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái) *Yêu cầu: -HS nâng cao kĩ động tác trình tập luyện - Học mới: +Kĩ thuật: Một số chiến thuật đá cầu, 15 luật đá cầu( điều22-23) đấu tập Phót Nội dung SGK TD9/75 2-3l PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Lớp truởng tập hợp lớp thành ba hàng ngang, chấn chỉnh hang ngũ, báo cáo sỉ số chúc giáo viên khoẻ Giáo viên chúc học sinh khoẻ - GV phổ biến mục tiêu yêu cầu học ( Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ €GV - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở X XX XXX X XX XXX XXX XXX XXX XXX - GV thí phạm lại kĩ thuật đá cầu cao chân diện mu bàn chân, phát cầu cao chân diện mu bàn chân, đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái) HS quan sát thực theo lần lược (GV điều khiển), đồng thời GV tập trung lớp hướng dẫn phân tích số 142 *Trò chơi: “ Nhảy nụ ” +u cầu : HS tham gia tích cực C Phần kết thúc - Th¶ láng - TËp trung líp nhËn xÐt tiÕt häc -Tuyªn dơng HS (nếu có) - Học sinh nhà tập thêm thể dục chạy bền - Giải ®¸p ý kiÕn HS (nÕu cã) - Phỉ biÕn néi dung tiÕt häc tíi - Xuèng líp chiến thuật đá cầu, luật đá cầu( điều22-23) đấu tập HS quan sát thực GV quan sát nhắc nhở sửa sai - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham chơi, đồng thời GV quan sát nhắc nhở - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV.Rút kinh nghiÖm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tuần: 33 Tiết : 64 Ngày soạn:23/04/2009 Ngày dạy :24/04/2009 ĐÁ CẦU I) MỤC TIÊU: 143 1.Đá cầu: - HS tiếp tục tập luyện kĩ thuật đá cầu cao chân diện mu bàn chân, phát cầu cao chân diện mu bàn chân nhằm nâng cao kĩ động tác đồng thời thực động tác đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái), số tập phối hợp đấu tập - Giáo dục ý thức tổ chức , ý thức kỉ luật tập luyện thi đấu TDTT II) PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV : Giáo án , còi , đồng hồ TDTT - HS : Trang phục , vệ sinh sân bãi , bàn ghế giáo viên , dụng cụ , cầu đá III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG A.Phần mở đầu Nhận lớp - Giáo viên kiểm tra sỉ số -Phổ biến nội dung tiết học Khởi động -Khởi động chung: Học sinh thực động tác: Xoay cổ tay,cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng LVĐ Phót Phót 2lx8n €GV B.Phần 1.Đá cầu: - Ôn tập : + Kĩ thuật đá cầu cao chân diện 30 mu bàn chân Phót + Phát cầu cao chân diện 3-5l mu bàn chân + Đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái) + Một số tập phối hợp đấu tập *Yêu cầu: -HS nâng cao kĩ động tác trình tập luyện *Trò chơi: “ Chi sổ lồng ” - Yêu cầu : HS tham gia tích cực PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Lớp truởng tập hợp lớp thành ba hàng ngang, chấn chỉnh hang ngũ, báo cáo sỉ số chúc giáo viên khoẻ Giáo viên chúc học sinh khoẻ - GV phổ biến mục tiêu yêu cầu học ( Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở X XX XXX X XX XXX XXX XXX XXX XXX - GV thí phạm lại kĩ thuật đá cầu cao chân diện mu bàn chân, phát cầu cao chân diện mu bàn chân, đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái), số tập phối hợp đấu tập HS quan sát thực theo lần lược (GV điều khiển) GV quan sát nhắc nhở sửa sai - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham 144 C Phần kết thúc - Th¶ láng - TËp trung líp nhận xét tiết phút học -Tuyên dơng HS (nếu có) - Học sinh nhà tập thêm thể dục chạy bền - Giải đáp ý kiến HS (nÕu cã) - Phæ biÕn néi dung tiÕt häc tíi - Xuèng líp chơi, đồng thời GV quan sát nhắc nhở - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ GV GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV.Rót kinh nghiƯm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tuần: 34 Tiết : 65 Ngày soạn:27/04/2009 Ngày dạy : 28/04/2009 ĐÁ CẦU - CHẠY BỀN I) MỤC TIÊU: 145 1.Đá cầu: - HS tiếp tục tập luyện kĩ thuật đá cầu cao chân diện mu bàn chân, phát cầu cao chân diện mu bàn chân nhằm nâng cao kĩ động tác đồng thời thực động tác đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái), số tập phối hợp đấu tập - Giáo dục ý thức tổ chức , ý thức kỉ luật tập luyện thi đấu TDTT II) PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV : Giáo án , còi , đồng hồ TDTT - HS : Trang phục , vệ sinh sân bãi , bàn ghế giáo viên , dụng cụ , cầu đá III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG A.Phần mở đầu Nhận lớp - Giáo viên kiểm tra sỉ số -Phổ biến nội dung tiết học Khởi động -Khởi động chung: Học sinh thực động tác: Xoay cổ tay,cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên mơn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng LVĐ Phót Phót 2lx8n €GV B.Phần 1.Đá cầu: - Ôn tập : + Kĩ thuật đá cầu cao chân diện 30 mu bàn chân Phót + Phát cầu cao chân diện 3-5l mu bàn chân + Đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái) + Một số tập phối hợp đấu tập *Yêu cầu: -HS nâng cao kĩ động tác q trình tập luyện *Trò chơi: “ Chi sổ lồng ” - Yêu cầu : HS tham gia tích cực PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Lớp truởng tập hợp lớp thành ba hàng ngang, chấn chỉnh hang ngũ, báo cáo sỉ số chúc giáo viên khoẻ Giáo viên chúc học sinh khoẻ - GV phổ biến mục tiêu yêu cầu học ( Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở X XX XXX X XX XXX XXX XXX XXX XXX - GV thí phạm lại kĩ thuật đá cầu cao chân diện mu bàn chân, phát cầu cao chân diện mu bàn chân, đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái), số tập phối hợp đấu tập HS quan sát thực theo lần lược (GV điều khiển) GV quan sát nhắc nhở sửa sai - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham 146 chơi, đồng thời GV quan sát nhắc nhở 3.Chạy bền : - Chạy nhẹ địa hình tự nhiên (500m Nam, 350m Nữ ) - GV Cho HS chạy sân trường theo nhóm nam nữ C Phần kết thúc - Th¶ láng - TËp trung líp nhËn xÐt tiÕt häc -Tuyªn dơng HS (nếu có) - Học sinh nhà tập thêm thể dục chạy bền - Giải ®¸p ý kiÕn HS (nÕu cã) - Phỉ biÕn néi dung tiÕt häc tíi - Xuèng líp - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân LT GV *Đội hình hàng ngang cù li hĐp IV.Rót kinh nghiƯm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tuần: 34 Tiết : 66 Ngày soạn:28/04/2009 Ngày dạy :29/04/2009 KIỂM TRA : ĐÁ CẦU 147 I) MỤC TIÊU: 1.Đá cầu: - HS tiếp tục tập luyện kĩ thuật đá cầu cao chân diện mu bàn chân, phát cầu cao chân diện mu bàn chân nhằm nâng cao kĩ động tác đồng thời thực động tác đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái), số tập phối hợp đấu tập - Giáo dục ý thức tổ chức , ý thức kỉ luật tập luyện thi đấu TDTT II) PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV : Giáo án , còi , đồng hồ TDTT - HS : Trang phục , vệ sinh sân bãi , bàn ghế giáo viên , dụng cụ , cầu đá III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG A.Phần mở đầu Nhận lớp - Giáo viên kiểm tra sỉ số -Phổ biến nội dung tiết học Khởi động -Khởi động chung: Học sinh thực động tác: Xoay cổ tay,cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chun mơn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng LVĐ Phót Phót 2lx8n €GV B.Phần 1.Đá cầu: - Ôn tập : kiểm tra + Kĩ thuật đá cầu cao chân diện 30 mu bàn chân Phót + Phát cầu cao chân diện 3-5l mu bàn chân + Đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái) + Một số tập phối hợp đấu tập *Yêu cầu: -HS nâng cao kĩ động tác trình tập luyện *Trò chơi: “ Chi sổ lồng ” - Yêu cầu : HS tham gia tích cực PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Lớp truởng tập hợp lớp thành ba hàng ngang, chấn chỉnh hang ngũ, báo cáo sỉ số chúc giáo viên khoẻ Giáo viên chúc học sinh khoẻ - GV phổ biến mục tiêu yêu cầu học ( Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở X XX XXX X XX XXX XXX XXX XXX XXX - GV thí phạm lại kĩ thuật đá cầu cao chân diện mu bàn chân, phát cầu cao chân diện mu bàn chân, đá cầu cao chân nghiêng mu bàn chân, di chuyển đơn bước sau (chếch phải, chếch trái), số tập phối hợp đấu tập HS quan sát thực theo lần lược (GV điều khiển) GV quan sát nhắc nhở 148 C Phần kết thúc - Th¶ láng - TËp trung líp nhËn xÐt tiÕt phút học -Tuyên dơng HS (nếu có) - Học sinh nhà tập thêm thể dục chạy bền - Giải đáp ý kiến HS (nếu có) - Phỉ biÕn néi dung tiÕt häc tíi - Xuèng líp sửa sai - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham chơi, đồng thời GV quan sát nhắc nhở - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV.Rót kinh nghiƯm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Tuần : 35 Tiết : 67 Ngày soạn : 05/05/2009 Ngày dạy : 06/05/2009 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II BÀI : NHẢY CAO 149 I/ Mục tiêu : Nhảy cao : + HS tiếp tục ôn tập nhằm nâng cao kĩ kĩ thuật thành tích nhảy cao , đồng thời nắm luật điền kinh để chuẩn bị kiểm tra học kỳ II + HS phải nâng cao kĩ động tác phát huy thể lực - Giáo dục ý thức tổ chức , ý thức kỉ luật tập luyện thi đấu TDTT , có hành vi cử đẹp giao tiếp II) PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV : Giáo án , còi , đồng hồ TDTT - HS : Trang phục , vệ sinh sân bãi , bàn ghế giáo viên , dụng cụ , xà nhảy cao III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG A.PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp - Giáo viên kiểm tra sỉ số -Phổ biến nội dung tiết học Khởi động -Khởi động chung: Học sinh thực động tác: Xoay cổ tay,cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chun mơn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng LVĐ PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Líp truởng tập hợp lớp thành ba hàng ngang, chấn chỉnh hang ngũ, Phút báo cáo sỉ số chúc giáo viên khoẻ Giáo viên chúc học sinh khoẻ - GV phổ biến mục tiêu yêu cầu Phút học 2lx8 ( Đội hình khởi động) n €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ €GV B.PHẦN CƠ BẢN - Ôn luyện Nhảy cao + Hoàn thiện kĩ thuật Nhảy cao Nội dung sách giáo viên thể dục 35 Phót 3-4 * Yêu cầu : HS hoàn thiện giai LÇn đoạn kĩ thuật nhảy cao thành tích ó qui nh 3-4 Lần - Lớp trởng điều khiĨn líp khëi ®éng.Sau ®ã GV®iỊu khiĨn cho häc sinh chạy nhẹ vòng , đồng thời GV quan sát nhắc nhở 150 X X xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x C PHẦN KẾT THÚC - Th¶ láng - TËp trung líp nhËn xÐt tiÕt häc -Tuyên dơng HS (nếu có) - Học sinh nhà tập thêm phút thể dục chạy bền - Giải đáp ý kiến HS (nếu có) - Phỉ biÕn néi dung tiÕt häc tíi - Xng lớp - GV tiến hành điều khiển học sinh thực theo lần lợt , đồng thời GV quan sát sửa sai ( HS thực giai đoạn đạt thành tích ) - LT điều khiển lớp luyện tập theo lần lợt - Giáo viên quan sát trình tập luyện nhắc nhở , sữa sai cho học sinh yếu - Giáo viên gọi hai học sinh xuất sắc lên thực toàn kĩ thuật cho lớp nhận xét giáo viên bổ sung - Học sinh nhà tập thêm tập thể dục ,chuẩn bÞ kiĨm tra häc kú €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV Rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 151 Tuần : 35 Tiết : 68 Ngày soạn : 06/05/2009 Ngày dạy : 07/05/2009 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ II BÀI : NHẢY CAO (TT) I/ Mục tiêu : Nhảy cao : + HS tiếp tục ôn tập nhằm nâng cao kĩ kĩ thuật thành tích nhảy cao , đồng thời nắm luật điền kinh để chuẩn bị kiểm tra học kỳ II + HS phải nâng cao kĩ động tác phát huy thể lực - Giáo dục ý thức tổ chức , ý thức kỉ luật tập luyện thi đấu TDTT , có hành vi cử đẹp giao tiếp II) PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV : Giáo án , còi , đồng hồ TDTT - HS : Trang phục , vệ sinh sân bãi , bàn ghế giáo viên , dụng cụ , xà nhảy cao III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG A.PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp - Giáo viên kiểm tra sỉ số -Phổ biến nội dung tiết học Khởi động -Khởi động chung: Học sinh thực động tác: Xoay cổ tay,cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng LVĐ PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHC - Lớp truởng tập hợp lớp thành ba hàng ngang, chấn chỉnh hang ngũ, Phút báo cáo sỉ số chúc giáo viên khoẻ Giáo viên chúc häc sinh kh - GV phỉ biÕn mơc tiêu yêu cầu Phút học 2lx8 ( Đội hình khëi ®éng) n €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ €GV B.PHẦN CƠ BẢN - Ơn luyện Nhảy cao + Hồn thiện kĩ thuật Nhảy cao Nội dung sách giáo viên thể dục 35 Phót 3-4 * u cầu : HS hồn thiện giai LÇn đoạn kĩ thuật nhảy cao thành tích qui định 3-4 LÇn - Líp trëng ®iỊu khiĨn líp khëi ®éng.Sau ®ã GV®iỊu khiĨn cho học sinh chạy nhẹ vòng , đồng thời GV quan sát nhắc nhở 152 X X xxx xxxx xxx xxxx x C PHẦN KẾT THÚC - Th¶ láng - TËp trung líp nhËn xÐt tiÕt học -Tuyên dơng HS (nếu có) - Học sinh nhà tập thêm phút thể dục chạy bền - Giải đáp ý kiến HS (nếu cã) - Phỉ biÕn néi dung tiÕt häc tíi - Xuống lớp xxxxxx - GV tiến hành điều khiển học sinh thực theo lần lợt , đồng thời GV quan sát sửa sai ( HS thực giai đoạn đạt thành tích ) - LT ®iỊu khiĨn líp lun tËp theo lần lợt - Giáo viên quan sát trình tập luyện nhắc nhở , sữa sai cho học sinh yếu - Giáo viên gọi hai học sinh xuất sắc lên thực toàn kĩ thuật cho lớp nhận xét giáo viên bổ sung - Học sinh nhà tập thêm tập thĨ dơc ,chn bÞ kiĨm tra häc kú €€€€€€€€€€ LT GV *Đội hình hàng ngang cự li hÑp 153 IV Rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 154 ... Ngày Soạn: 01/ 09/ 2016 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I MỤC TIÊU: 1.Bài thể dục: - Học sinh tiếp tục tập luyện động tác thể dục từ nhịp 1- 19 thể dục phát triển chung nam, từ nhịp 1-18 thể dục phát triển... Soạn: 01/ 09/ 2016 BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I MỤC TIÊU: Bài thể dục: - Học sinh tiếp tục tập luyện động tác thể dục từ nhịp 1-10 thể dục phát triển chung nam, từ nhịp 1-18 thể dục phát... nắm tượng choáng, ngất cách khắc phục hoạt động thể dục thể thao - Giáo dục ý thức tổ chức, ý thức kỉ luật tập luyện thi đấu TDTT … II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Tập sân thể dục trường - Giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 9 trọn bộ, Giáo án Thể dục 9 trọn bộ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn