Giáo án Thể dục 8 trọn bộ

153 78 0
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:43

Tiết : LÝ THUYẾT: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC NHANH (P.1) I Mục tiêu: - Trang bị cho HS số hiểu biết ban đầu khái niệm sức nhanh kĩ thuật chạy 60m, từ biết áp dụng vào sống tập luyện hàng ngày - Giáo dục cho học sinh ý thức sáng tạo, khả vận dụng ứng xử sống tập luyện thi đấu TDTT II Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, còi , số VĐV điển hình chạy nhanh - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bãi-dụng cụ, … III Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG A Phần mở đầu - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung buổi học LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Phút -LT tập trung lớp thành hàng ngang,chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số chúc GV khỏe GV chúc HS khỏe (Đội hình khởi động) *Khởi động: -Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ Phút chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, 2lx8n xoay gối, ép dọc, ép ngang…… -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, nâng cao gót… €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €GV B.Phần bản: - Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh *Khái niệm: Sức nhanh khả thực nhiệm vụ vận động thời gian ngắn * Các hình thức biểu hiện: - Phản ứng nhanh - Tần số động tác - Thực động tác đơn nhanh *Yêu cầu :HS nắm khái niệm sức nhanh biết vận dụng để nâng 30 phút 1-2l - LT điều khiển lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €GV - Giáo viên nêu khái niệm, hình thức biểu nêu ví dụ cụ thể , chi tiết - Học sinh quan sát tiếp thu đồng thời nêu số ví dụ cho khái niệm cao sức nhanh *Trò chơi: Bóng chuyền * u cầu: HS tham gia tích cực C Phần kết thúc -Thả lỏng -Tập trung lớp nhận xét kết tiết học -Tuyên dương HS (nếu có) - Phổ biến nội dung tiết học - Dặn dò học sinh nhà tập luyện - Xuống lớp phút phút hình thức biểu thường xẩy sống hàng ngày - GV cử đại diện lớp nhận xét - Giáo viên nhận xét đánh giá chung tổng kết yêu cầu học - Giáo viên hướng dẩn tổ chức cho học sinh chơi, đồng thời GV quan sát nhắc nhở - GV điều khiển HS chạy nhẹ vòng sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tiết : BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I Mục tiêu: Bài Thể dục: - Học sinh bước đầu làm quen hình thành nhịp 1-8 Thể dục liên hoàn (Nam, Nữ) trình tập luyện Chạy ngắn : - Học sinh thực tốt số động tác bổ trợ kĩ thuật: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy đạp sau và chơi trò chơi “Chạy thoi tiếp sức”, phát triển sức nhanh đồng thời nắm khái niệm chạy cự li ngắn - Giáo dục cho Học sinh ý thức tổ chức kỷ luật tập luyện biết cách tập luyện để nâng cao sức khỏe II Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, đồng hồ, còi TT - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bãi, dụng cụ, vơi……… III.Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG DẠY HỌC LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A Phần mở đầu: - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội 2phút -LT tập trung lớp thành hàng ngang, chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số dung buổi học chúc GV khỏe GV chúc HS khỏe 4phút (Đội hình khởi động) *Khởi động: -Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ 2lx8n €€€€€€€€€€ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang…… €€€€€€€€€€ -Khởi động chuyên môn: Chạy bước €€€€€€€€€€ nhỏ, nâng cao đùi, nâng cao gót €LT €GV B Phần bản: Bài TD: - Học : Nhịp – TD liên hoàn (ND: sgk TD trang 19) *Yêu cầu: Học sinh hình thành kỹ thuật động tác 12 phút 2-3l 2-3l - LT điều khiển lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €GV Chạy ngắn: Ôn tập số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: - Tại chổ đánh tay - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi chổ - Xuất phát cao chạy nhanh 30 -40m *Yêu cầu Học sinh nâng cao kĩ động tác trình tập luyện 12 phút 2-3l - Giáo viên giới thiệu sơ qua TD liên hoàn (Nam, Nữ) - Giáo viên hướng dẫn phân tích kết hợp làm mẩu từ nhịp 1-8 GV chia lớp thành nhóm (Nam, Nữ) Sau hướng dẩn Học sinh đồng loạt thực GV quan sát sửa sai €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €LT €GV (Phương pháp sóng) - Một số khái niệm sức nhanh: (Nd SGK TD trg 9-10) *Yêu cầu: HS nắm khái niệm chạy cự li ngắn phút *Trò chơi: Chạy thoi tiếp sức *Yêu cầu: Học sinh chơi theo yêu cầu Giáo viên phút C Phần kết thúc: - Thả lỏng - Tập trung lớp nhận xét kết tiết học - Phổ biến nội dung tiết học - Xuống lớp phút - Mỗi học sinh thực lần theo điều khiển giáo viên ( lượt ) - LT tiếp tục điều khiển lớp tập luyện - Giáo viên quan sát nhắc nhở sửa sai - Giáo viên tập trung lớp nhận xét trình tập luyện học sinh Sau Giáo viên giới thiệu cho học sinh biết khái niệm HS quan sát lắng nghe - GVhướng dẩn tổ chức cho học sinh chơi, đồng thời GV quan sát, nhắc nhở - GV điều khiển HS chạy nhẹ vòng sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự ly hẹp IV/RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết : BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Bài Thể dục : Học sinh thực tốt nhịp 1-8 Thể dục liên hoàn Chạy ngắn : Học sinh thực tốt số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh Chạy bền: HS thực kĩ thuật chạy dích dắc tiếp sức đồng thời thực số động tác hồi tỉnh sau chạy - Giáo dục cho Học sinh ý thức tổ chức kỷ luật tập luyện biết cách tập luyện để nâng cao sức khỏe II Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, đồng hồ, còi TT…… - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bải, dụng cụ, vôi bột… III Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG DẠY HỌC A Phần mở đầu: - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung buổi học LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC phút *Khởi động: -Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang…… -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, nâng cao gót… 4p 2lx 8n -LT tập trung lớp thành hàng ngang, chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số chúc GV khỏe GV chúc HS khỏe (Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €GV B Phần bản: Bài TD: Ôn tập Nhịp – TD liên hoàn 14 phút 1-2l - LT điều khiển lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ *Yêu cầu: Học sinh thực tốt kỹ thuật động tác biết cách điều khiển tập luyện Chạy ngắn: Ôn tập số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: - Tại chỗ đánh tay - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi chổ *Yêu cầu Học sinh nâng cao kĩ đông tác phát triển thể lực €€€€€€€€€€ 15 phút 2-3l €LT - Lớp trưởng lên điều khiển lớp đồng loạt tập luyện - Giáo viên quan sát sửa sai Sau Giáo viên tập trung lớp nhận xét trình tập luyện học sinh - Lớp trưởng điều khiển học sinh thực GV quan sát sữa sai €€€€€€€€ 15 m €€€€€€€€ €€€€€€€€ €LT €GV Chạy bền : Chạy dích dắc tiếp sức , số động tác hồi tĩnh sau chạy *Yêu cầu: Học sinh nắm thực động tác phút - LT điều khiển lớp thực đồng loạt chổ hướng dẩn GV đồng thời , Giáo viên quan sát sửa sai - GV định học sinh lên thực trước lớp HS quan sát nhận xét - Giáo viên tập trung lớp nhận xét trình tập luyện học sinh ý kiến phản hồi từ học sinh €€€€€€ € €€€€€€ € €GV C Phần kết thúc: - Thả lỏng - Tập trung lớp nhận xét kết tiết học - Phổ biến nội dung tiết học - Xuống lớp phút - Giáo viên hướng dẩn tổ chức cho học sinh chạy , đồng thời GV quan sát nhắc nhở - GV điều khiển HS chạy nhẹ vòng sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự ly hẹp IV/RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tiết : BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I Mục tiêu: Bài Thể dục: - Học sinh thực tốt nhịp 1- hình thành nhịp 9-17 Thể dục liên hoàn Chạy ngắn : - Học sinh thực tốt số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh chơi số trò chơi phát triển sức chạy nhanh - Giáo dục ý thức tổ chức, kỹ luật tập luyện thi đấu TDTT II Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, đồng hồ, còi TT - Học sinh: Chuẩn bị trang phục, vệ sinh sân bãi, dụng cụ, vơi bột… III.Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG DẠY HỌC LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC APhần chuẩn bị: - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội -LT tập trung lớp thành hàng ngang,chấn dung buổi học phút chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số chúc GV khỏe GV chúc HS khỏe *Khởi đông: (Đội hình khởi động) -Khởi động chung : Xoay cổ tay, cổ phút €€€€€€€€€€ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, 2lx xoay gối, ép dọc, ép ngang…… 8n €€€€€€€€€€ -Khởi động chuyên môn: Chạy bước €€€€€€€€€€ nhỏ, nâng cao đùi, nâng cao gót… €LT €GV B.Phần bản: 10 - LT điều khiển lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở Bài TD: phút - Ôn tập Nhịp – TD liên 2-3l € € € € € € hoàn € € € € € € * Yêu cầu : - HS nâng cao kĩ € € € € € € động tác thực động tác biên độ theo nhịp 12 €LT - Học mới: nhịp 9-17 TD liên phút hoàn 2-3l €GV - ND: ( sgk TD8 trang19) *Yêu cầu: Học sinh thực nhịp 1-8, hình thành 2-3l - Lớp trưởng lên điều khiển lớp ôn tập đồng loạt nhịp 9-17 biết cách điều khiển tập - GV quan sát sữa sai cho học sinh luyện - Học sinh đứng đội hình hàng ngang cự ly rộng, Giáo viên phân tích kết hợp làm mẩu nhịp 9-17 TD liên hoàn - GV điều khiển lớp tập luyện nhịp học đồng thời kết hợp từ nhịp đến nhịp 17 Sau LT tiếp tục điều khiển, đồng thời GV quan sát ,nhắc nhở sữa sai - Giáo viên tập trung lớp nhận xét trình tập luyện học sinh Lớp trưởng điều khiển học sinh thực hiện, Chạy ngắn: Ôn tập số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: phút giáo viên quan sát nhắc nhở - Tại chổ đánh tay - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi chổ - Xuất phát cao chạy nhanh 40 -50m *Yêu cầu Học sinh nâng cao kĩ động tác trình tập luyện 1-2l €€€€€€€€ 15 m €€€€€€€€ €€€€€€€€ €LT €GV -LT điều khiển lớp ôn tập động tác theo lần lược , đồng loạt chổ hướng dẩn GV , Giáo viên quan sát sửa sai *Trò chơi: Lò cò tiếp sức - GV định học sinh lên thực *Yêu cầu: Học sinh chơi theo phút trước lớp , HS quan sát nhận xét yêu cầu Giáo viên - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham C Phần kết thúc: gia GV quan sát nhắc nhở - Thả lỏng phút - Tập trung lớp nhận xét kết tiết học - Phổ biến nội dung tiết học - Xuống lớp - GV điều khiển HS chạy nhẹ vòng sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự ly hẹp IV/RÚT KINH NGHIỆM : ……………………………………………………………………………………………… Tiết : BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Bài thể dục: - Học sinh thực tương đối xác từ nhịp 1-17 thể dục liên hoàn Chạy nhanh: - Thực thục động tác bổ trợ chạy ngắn Thực tư xuất phát cao chạy ngắn Chạy bền: - Nâng cao khă chạy bền Có kĩ theo dõi tình trạng sức khỏe trước sau luyện tập thể dục - Giáo dục cho Học sinh ý thức tổ chức kỷ luật tập luyện biết cách tập luyện để nâng cao sức khỏe II Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, đồng hồ còi TT - Học sinh: Chuẩn bị trang phục, vệ sinh sân bải, dụng cụ, vơi bột… III.Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG DẠY HỌC LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A Phần mở đầu: -LT tập trung lớp thành hàng ngang,chấn - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội phút chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số chúc GV dung buổi học khỏe GV chúc HS khỏe (Đội hình khởi động) *Khởi đơng: -Khởi động chung: Xoay cổ tay, cổ Phút chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, 2lx8n €€€€€€€€€€ xoay gối, ép dọc, ép ngang…… €€€€€€€€€€ -Khởi động chuyên môn: Chạy €€€€€€€€€€ bước nhỏ, nâng cao đùi, nâng cao gót… €LT €GV - LT điều khiển lớp khởi động - GV quan sát nhắc nhở B.Phần bản: Bài thể dục: *Ôn tập : - Nhịp – 17 TD liên hoàn *Yêu cầu: Học sinh thực tốt nhịp 1-8, hình thành nhịp 9-17 biết cách điều khiển tập luyện 15 phút 2-3l - Lớp trưởng lên điều khiển lớp đồng loạt tập luyện kết hợp từ nhịp đến nhịp 17 *Đội hình: € € € € € € € € € € € € € € € € € € €LT €GV Chạy ngắn: * Ôn tập số động tác bổ trợ phát triển sức nhanh: - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau Yêu cầu Học sinh thực tốt nội dung đề phút 2-3l - Giáo viên quan sát nhắc nhở, sửa sai - Giáo viên tập trung lớp, kiểm tra theo nhóm Yêu cầu nhóm khác nhận xét Giáo viên kết luận, nhắc nhở chung €€€€€€€€€ 15 m €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €LT €GV * Trò chơi: “Chạy đuổi” Yêu cầu: Học sinh chơi theo yêu cầu Giáo viên * Xuất phát cao chạy nhanh 3060m *Yêu cầu: Thực tư xuất phát Có nỗ lực tập luyện Chạy bền: * Cách kiểm tra mạch trước sau chạy - Cách đo mạch: - Các số mạch trước, sau tập luyện thể dục học sinh THCS 10 phút phút - LT diều khiển lớp tập luyện động theo lần lược GV quan sát, nhắc nhở sửa sai cho HS - Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh chơi - GV điều khiển lớp thực theo lần lược (thực lần 30m, lần 60m.), đồng thời GV quan sát nhắc nhở ( Đội hình tập hợp hàng ngang cự ly hẹp.) €€€€€ €  €€€€€ €  €  CB XP €GV  € C Phần kết thúc - Thả lỏng phút - Tập trung lớp nhận xét tiết học -Tuyên dương HS (nếu có) - Học sinh nhà tập thêm thể dục chạy bền - Giải đáp ý kiến HS (nếu có) - Phổ biến nội dung tiết học tới - Xuống lớp chếch trái) HS quan sát thực GV quan sát nhắc nhở sửa sai - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham chơi, đồng thời GV quan sát nhắc nhở - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuần:33 Tiết :64 Ngày soạn: 22/04/2013 Ngày dạy: 24/04/2013 NHẢY CAO - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Nhảy cao : - HS tiếp tục tập luyện giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” nhằm hoàn thiện giai đoạn kết hợp giai đoạn với để nâng cao thành tích để chuẩn bị kiểm tra (nhảy cao kiểu bước qua) Chạy bền : - HS phân phối sức hợp lí đường chạy, phát triển thể lực trình tập luyện - Giáo dục cho Học sinh ý thức tổ chức kỷ luật tập luyện biết cách tập luyện để nâng cao sức khỏe thi đấu TDTT II Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, đồng hồ TT, còi TT, xà , nệm … - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bải, dụng cụ … III Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG DẠY HỌC LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A Phần chuẩn bị -LT tập trung lớp thành hàng ngang,chấn - Nhận lớp, điểm danh chỉnh hàng ngũ,báo cáo sĩ số chúc GV 139 - Phổ biến nội dung buổi học phút khỏe.GV chúc HS khỏe *Khởi đơng: (Đội hình khởi động) -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ €€€€€€€€€€ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, phút €€€€€€€€€€ xoay gối, ép dọc, ép ngang…… 2lx8n €€€€€€€€€€ -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót €LT chạm mơng… €GV B.Phần bản: Nhảy cao : Ôn tập 24 - Hoàn thiện giai đoạn kĩ thuật phút nhảy cao kiểu “Bước qua” 3-5l *Yêu cầu : HS nâng cao kĩ động tác trình tập luyện để chuẩn bị kiểm tra -LT điều khiển lớp khởi động -GV quan sát nhắc nhở €€€€€€ € Chạy bền : - Luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên ( 500m Nam , 350m Nữ C Phần kết thúc - Thả lỏng - Tập trung lớp nhận xét kết tiết học - Tuyên dương HS (nếu có) -Phổ biến nội dung tiết học - Dặn dò học sinh nhà tập luyện thể dục để chuẩn bị kiểm tra - Xuống lớp 10 phút 2-3v phút €€€€€€ - GV cho HS tập luyện giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” theo lần lược, đồng thời GV quan sát và sửa sai xxxxxx xxxxxx - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham gia chạy nhẹ với tốc độ chạy trung bình sân tập , đồng thời GV quan sát nhắc nhở HS - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/RÚT KINH NGHIỆM: 140 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuần:33 Tiết :63 Ngày soạn:19/04/2009 Ngày dạy: 21/04/2009 NHẢY CAO - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Nhảy cao : - HS tiếp tục tập luyện nhằm hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” kết hợp giai đoạn với để nâng cao thành tích để chuẩn bị kiểm tra (nhảy cao kiểu bước qua) Chạy bền : - HS phân phối sức hợp lí đường chạy, phát triển thể lực trình tập luyện - Giáo dục cho Học sinh ý thức tổ chức kỷ luật tập luyện biết cách tập luyện để nâng cao sức khỏe thi đấu TDTT II Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, đồng hồ TT, còi TT, xà , nệm … - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bải, dụng cụ … III Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG DẠY HỌC LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A Phần chuẩn bị -LT tập trung lớp thành hàng ngang,chấn - Nhận lớp, điểm danh chỉnh hàng ngũ,báo cáo sĩ số chúc GV - Phổ biến nội dung buổi học phút khỏe.GV chúc HS khỏe 141 *Khởi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, phút xoay gối, ép dọc, ép ngang…… 2lx8n -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng… (Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €GV B.Phần bản: Nhảy cao : Ôn tập 24 - Hoàn thiện giai đoạn kĩ thuật phút nhảy cao kiểu “Bước qua” 3-5l *Yêu cầu : HS nâng cao kĩ động tác trình tập luyện để chuẩn bị kiểm tra -LT điều khiển lớp khởi động -GV quan sát nhắc nhở €€€€€€ € Chạy bền : - Luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên ( 500m Nam , 350m Nữ C Phần kết thúc - Thả lỏng - Tập trung lớp nhận xét kết tiết học - Tuyên dương HS (nếu có) -Phổ biến nội dung tiết học - Dặn dò học sinh nhà tập luyện thể dục để chuẩn bị kiểm tra - Xuống lớp 10 phút 2-3v €€€€€€ - GV cho HS tập luyện giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” theo lần lược, đồng thời GV quan sát và sửa sai €€€€€€ €€€€€€ phút - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham gia chạy nhẹ với tốc độ chạy trung bình sân tập , đồng thời GV quan sát nhắc nhở HS - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/RÚT KINH NGHIỆM: 142 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuần : 33 Tiết : 64 Ngày dạy: 21/04/2009 Ngày soạn: 22/04/2009 NHẢY CAO - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Nhảy cao : - HS tiếp tục tập luyện nhằm hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” nâng cao thành tích để chuẩn bị kiểm tra (nhảy cao kiểu bước qua), đồng thời học sinh yếu phát huy khả trình tập luyện Chạy bền : - HS phân phối sức hợp lí đường chạy, phát triển thể lực trình tập luyện - Giáo dục cho Học sinh ý thức tổ chức kỷ luật tập luyện biết cách tập luyện để nâng cao sức khỏe thi đấu TDTT II Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, đồng hồ TT, còi TT, xà , nệm … - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bải, dụng cụ … III Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG DẠY HỌC LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A Phần chuẩn bị -LT tập trung lớp thành hàng ngang,chấn - Nhận lớp, điểm danh chỉnh hàng ngũ,báo cáo sĩ số chúc GV - Phổ biến nội dung buổi học phút khỏe.GV chúc HS khỏe 143 *Khởi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, phút xoay gối, ép dọc, ép ngang…… 2lx8n -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng… (Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €GV B.Phần bản: Nhảy cao : Ôn tập 24 - Hoàn thiện giai đoạn kĩ thuật phút nhảy cao kiểu “Bước qua” 3-5l *Yêu cầu : HS nâng cao kĩ động tác trình tập luyện để chuẩn bị kiểm tra -LT điều khiển lớp khởi động -GV quan sát nhắc nhở €€€€€€ € Chạy bền : - Luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên ( 500m Nam , 350m Nữ) C Phần kết thúc - Thả lỏng - Tập trung lớp nhận xét kết tiết học - Tuyên dương HS (nếu có) -Phổ biến nội dung tiết học - Dặn dò học sinh nhà tập luyện thể dục để chuẩn bị kiểm tra - Xuống lớp 10 phút 2-3v phút €€€€€€ - GV cho HS tập luyện giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” theo lần lược, đồng thời GV quan sát và sửa sai €€€€€€ €€€€€€ - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham gia chạy nhẹ với tốc độ chạy trung bình sân tập , đồng thời GV quan sát nhắc nhở HS - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/RÚT KINH NGHIỆM: 144 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuần:34 Tiết :65 Ngày soạn: 26/04/2009 Ngày dạy : 28/04/2009 NHẢY CAO - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Nhảy cao : - HS tiếp tục tập luyện nhằm hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” nâng cao thành tích để chuẩn bị kiểm tra (nhảy cao kiểu bước qua), đồng thời học sinh yếu phát huy khả trình tập luyện Chạy bền : - HS phân phối sức hợp lí đường chạy, phát triển thể lực trình tập luyện - Giáo dục cho Học sinh ý thức tổ chức kỷ luật tập luyện biết cách tập luyện để nâng cao sức khỏe thi đấu TDTT II Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, đồng hồ TT, còi TT, xà , nệm … - Học sinh: Chuẩn bị trang phục,vệ sinh sân bải, dụng cụ … III Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG DẠY HỌC LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A Phần chuẩn bị -LT tập trung lớp thành hàng ngang,chấn - Nhận lớp, điểm danh chỉnh hàng ngũ,báo cáo sĩ số chúc GV - Phổ biến nội dung buổi học phút khỏe.GV chúc HS khỏe 145 *Khởi đông: -Khởi động chung:Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, phút xoay gối, ép dọc, ép ngang…… 2lx8n -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng… (Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €GV B.Phần bản: Nhảy cao : Ôn tập 24 - Hoàn thiện giai đoạn kĩ thuật phút nhảy cao kiểu “Bước qua” 3-5l *Yêu cầu : HS nâng cao kĩ động tác trình tập luyện để chuẩn bị kiểm tra -LT điều khiển lớp khởi động -GV quan sát nhắc nhở €€€€€€ € Chạy bền : - Luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên ( 500m Nam , 350m Nữ) C Phần kết thúc - Thả lỏng - Tập trung lớp nhận xét kết tiết học - Tuyên dương HS (nếu có) -Phổ biến nội dung tiết học - Dặn dò học sinh nhà tập luyện thể dục để chuẩn bị kiểm tra - Xuống lớp 10 phút 2-3v phút €€€€€€ - GV cho HS tập luyện giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” theo lần lược, đồng thời GV quan sát và sửa sai €€€€€€ €€€€€€ - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham gia chạy nhẹ với tốc độ chạy trung bình sân tập , đồng thời GV quan sát nhắc nhở HS - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/RÚT KINH NGHIỆM: 146 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tuần: 34 Tiết : 66 Ngày soạn:28/04/2009 Ngày dạy:29/04/2009 KIỂM TRA : NHẢY CAO “ KIỂU BƯỚC QUA ” I ) MỤC TIÊU: Nhảy cao : - Kiểm tra kiến thức kĩ HS thời gian học ôn tập vừa qua - HS phải thực giai đoạn : ( Chạy đà- giậm nhảy- qua xà ) , kỹ thuật nhảy cao kiểu“Bước qua” thành tích qui định - HS nắm luật thi đấu môn nhảy cao đồng thời biết vận dụng để học nội dung , thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể - Giáo dục ý thức tổ chức , ý thức kỉ luật tập luyện thi đấu TDTT , có hành vi cử đẹp giao tiếp … II) PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 147 - GV : Giáo án , còi , đồng hồ TDTT… - HS : Trang phục , vệ sinh sân bãi , bàn ghế giáo viên , dụng cụ , xà nhảy cao III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG A Phần chuẩn bị - Nhận lớp, điểm danh - Phổ biến nội dung buổi học *Khởi đông: -Khởi động chung: +Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang… -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi , gót chạm mông… LVĐ Phút Phút 2lx8n B.Phần 35 1.Nhảy cao : Phút - Kiểm tra kỹ thuật nhảy cao kiểu “ lần Bước qua ” + Trọng tâm kỹ thuật giậm nhảy qua xà PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Lớp truởng tập hợp lớp thành ba hàng ngang, chấn chỉnh hang ngũ, báo cáo sỉ số chúc giáo viên khoẻ Giáo viên chúc học sinh khoẻ - GV phổ biến mục tiêu yêu cầu học ( Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động.Sau GVđiều khiển cho học sinh chạy nhẹ vòng,đồng thời GV quan sát nhắc nhở * Cách cho điểm : - Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực kĩ thuật động tác lần nhảy thức - Điểm 9-10 : Thực kĩ thuật nhảy cao “ Bước qua ” ( Cả lần giai đoạn kĩ thuật : Chạy đà - giậm nhảy – qua xà ) , thành tích đạt 0,80 Nữ , 0,90 Nam - Điểm 7-8 : Thực kỹ thuật giai đoạn qua xà , giai đoạn khác có sai sót nhỏ , qua xà mức xà tối thiểu 0,80 Nữ, 0,90 nam - Điểm 5-6 :Thực kỹ thuật giai đoạn qua xà , giai đoạn khác có sai sót lớn , qua mức 148 € € €€€€€ €€€€€ - GV tiến hành kiểm tra học sinh theo lần lược HS thực giai đoạn đạt thành tích - Kiểm tra nam riêng nữ riêng + Mỗi học sinh nhảy thử lần xà 0,80 nữ , 0,90 nam - Điểm 3-4: Chưa hình thành kĩ thuật qua xà , chạy đà , giậm nhảy thực tốt - Điểm 1-2 : Không thực ba giai đoạn kĩ thuật làm rơi xà C Phần kết thúc - Thả lỏng phút - Tập trung lớp nhận xét tiết học -Tuyên dương HS (nếu có) - Học sinh nhà tập thêm thể dục chạy bền - Giải đáp ý kiến HS (nếu có) - Phổ biến nội dung tiết học tới - Xuống lớp thức tối đa ba lần + Mức xà tối thiểu Nam 0,90m ,Nữ 0,80 m + Mỗi lần nâng mức xà 5cm - Giáo viên điều khiển HS thực , đồng thời GV quan sát cho điểm - Sau Giáo viên tập trung lớp nhận xét tiết kiểm tra công bố kết học sinh - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… …… Tuần: 35 Tiết : 67 Ngày soạn : 03/05/2009 Ngày dạy : 04/05/2009 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II $ : NHẢY CAO “ KIỂU BƯỚC QUA ” I ) MỤC TIÊU: Nhảy cao : - HS tiếp tục ôn tập kĩ thuật nhảy cao nâng cao thành tích + HS phải thực giai đoạn : ( Chạy đà- giậm nhảy- qua xà ) , kỹ thuật nhảy cao kiểu“Bước qua” thành tích qui định 149 + HS nắm luật thi đấu môn nhảy cao đồng thời biết vận dụng để học nội dung , thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể - Giáo dục ý thức tổ chức , ý thức kỉ luật tập luyện thi đấu TDTT , có hành vi cử đẹp giao tiếp … II) PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV : Giáo án , còi , đồng hồ TDTT… - HS : Trang phục , vệ sinh sân bãi , bàn ghế giáo viên , dụng cụ , xà nhảy cao III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG A Phần chuẩn bị - Nhận lớp, điểm danh - Phổ biến nội dung buổi học *Khởi đông: -Khởi động chung: +Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang… -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi , gót chạm mơng… LVĐ Phút Phút 2lx8n PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Lớp truởng tập hợp lớp thành ba hàng ngang, chấn chỉnh hang ngũ, báo cáo sỉ số chúc giáo viên khoẻ Giáo viên chúc học sinh khoẻ - GV phổ biến mục tiêu yêu cầu học ( Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động.Sau B.Phần 35 GVđiều khiển cho học sinh chạy nhẹ 1.Nhảy cao : Phút - Ôn tập :kĩ thuật nhảy cao kiểu “ 2-3 lần vòng,đồng thời GV quan sát nhắc nhở Bước qua ” + Trọng tâm kỹ thuật giậm nhảy qua xà *Yêu cầu : HS nâng cao kĩ 2-3 lần động tác thành tích qui định € € €€€€€ €€€€€ 150 - LT điều khiển lớp ôn tập theo lần lược ( HS thực giai đoạn đạt thành tích ) - GV quan sát sửa sai cho HS - Sau Giáo viên tập trung lớp nhận xét tiết luyện tập C Phần kết thúc - Thả lỏng phút - Tập trung lớp nhận xét tiết học -Tuyên dương HS (nếu có) - Học sinh nhà tập thêm thể dục chạy bền - Giải đáp ý kiến HS (nếu có) - Phổ biến nội dung tiết học tới - Xuống lớp - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân *Đội hình hàng ngang cự li hẹp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… Tuần: 35 Tiết : 68 Ngày soạn : 05/05/2009 Ngày dạy : 06/05/2009 ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II $ : NHẢY CAO “ KIỂU BƯỚC QUA ” ( TT) I ) MỤC TIÊU: Nhảy cao : - HS tiếp tục ôn tập kĩ thuật nhảy cao nâng cao thành tích 151 + HS phải thực giai đoạn : ( Chạy đà- giậm nhảy- qua xà ) , kỹ thuật nhảy cao kiểu“Bước qua” thành tích qui định + HS nắm luật thi đấu môn nhảy cao đồng thời biết vận dụng để học nội dung , thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể - Giáo dục ý thức tổ chức , ý thức kỉ luật tập luyện thi đấu TDTT , có hành vi cử đẹp giao tiếp … II) PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV : Giáo án , còi , đồng hồ TDTT… - HS : Trang phục , vệ sinh sân bãi , bàn ghế giáo viên , dụng cụ , xà nhảy cao III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: NỘI DUNG A Phần chuẩn bị - Nhận lớp, điểm danh - Phổ biến nội dung buổi học *Khởi đông: -Khởi động chung: +Xoay cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay hông, xoay gối, ép dọc, ép ngang… -Khởi động chuyên môn: + Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi , gót chạm mông… LVĐ Phút Phút 2lx8n PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - Lớp truởng tập hợp lớp thành ba hàng ngang, chấn chỉnh hang ngũ, báo cáo sỉ số chúc giáo viên khoẻ Giáo viên chúc học sinh khoẻ - GV phổ biến mục tiêu yêu cầu học ( Đội hình khởi động) €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động.Sau B.Phần 35 GVđiều khiển cho học sinh chạy nhẹ 1.Nhảy cao : Phút - Ôn tập :kĩ thuật nhảy cao kiểu “ 2-3 lần vòng,đồng thời GV quan sát nhắc nhở Bước qua ” + Trọng tâm kỹ thuật giậm nhảy qua xà *Yêu cầu : HS nâng cao kĩ 2-3 lần động tác thành tích qui định € € €€€€€ 152 €€€€€ - LT điều khiển lớp ôn tập theo lần lược ( HS thực giai đoạn đạt thành tích ) - GV quan sát sửa sai cho HS - Sau Giáo viên tập trung lớp nhận xét tiết luyện tập C Phần kết thúc - Thả lỏng phút - Tập trung lớp nhận xét tiết học -Tuyên dương HS (nếu có) - Học sinh nhà tập thêm thể dục chạy bền - Giải đáp ý kiến HS (nếu có) - Phổ biến nội dung tiết học tới - Xuống lớp - GV cho HS chạy nhẹ vòng quanh sân *Đội hình hàng ngang cự li hẹp €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT€€€€€€€€€€ €GV IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… …… 153 ... KINH NGHIỆM: Tiết : BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I Mục tiêu: Bài thể dục: - Học sinh thực tốt 17 động tác học thể dục liên hoàn biên độ nhịp điệu; thực tương đối từ nhịp 18- 25 thể dục Chạy nhanh:- Học... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Tiết : BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Bài Thể dục : Học sinh thực tốt nhịp 1 -8 Thể dục liên hoàn Chạy ngắn : Học sinh thực tốt số động... khỏe trước sau luyện tập thể dục - Giáo dục cho Học sinh ý thức tổ chức kỷ luật tập luyện biết cách tập luyện để nâng cao sức khỏe II Phương tiện dạy học: - Giáo viên: Giáo án, đồng hồ còi TT - Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 8 trọn bộ, Giáo án Thể dục 8 trọn bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn