CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA DAP AN CHI TIET

13 73 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:33

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG Bài Vật rắn tinh thể có đặc tính sau đây? A Có cấu trúc tinh thể, có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định B Có cấu trúc tinh thể, có tính đẳng hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định C Có cấu trúc tinh thể, có tính đẳng hướng dị hướng, khơng có nhiệt độ nóng chảy xác đinh D Có cấu trúc mạng tinh thể, có tính đẳng hướng dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định Bài Vật sau khơng có cấu trúc tinh thể? A Chiếc cốc thuỷ tinh B Hạt muối ăn C Viên kim cương D Miếng thạch anh Bài Khi so sánh đặc tính vật rắn đơn tinh thể vật rắn vơ định hình, kết luận sau đúng? A Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy hay đơng đặc xác định vật rắn vơ định hình có tính đẳng hướng, khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định B Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng có nhiệt độ nóng chảy hay đơng đặc xác định, vật rắn vơ định hình có tính dị hướng, khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định C Vật rắn đơn tinh thể có tính đẳng hướng, khơng có nhiệt độ nóng chảy hay đơng đặc xác định, vật rắn vơ định hình có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định D Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng, khơng có nhiệt độ nóng chảy hay đơng đặc xác định, vật rắn vơ định hình có tính đẳng hướng, khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định Bài Khi nói mạng tinh thể điều sau sai? A Tính tuần hồn không gian tinh thể biểu diễn mạng tinh thể B Trong mạng tinh thể, hạt ion dương , ion âm, nguyên tử hay phân tử C Mạng tinh thể tất chất có hình dạng giống D Trong mạng tinh thể, hạt nút mạng ln có lực tương tác, lực tương tác có tác dụng trì cấu trúc mạng tinh thể Bài Các vật rắn phân thành loại sau đây? A Vật rắn tinh thể vật rắn vơ định hình B Vật rắn dị hướng vật rắn đẳng hướng http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com C Vật rắn tinh thể vật rắn đa tinh thể D Vật vơ định hình vật rắn đa tinh thể Chọn cụm từ thích hợp cụm từ sau A Tinh thể B Đơn tinh thể C Đa tinh thể D Mạnh tinh thể Điền vào chỗ trống câu 6,7 8, 10 cho ý nghĩa vật lý Bài Vật rắn ………………………… Có tính đẳng hướng Bài Viên kim cương vật rắn có cấu trúc ………………… Bài Mỗi vật rắn …… có nhiệt độ nóng chảy xác định Bài Nếu vật cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết cách hỗn độn, ta nói vật rắn vật rắn…………… Bài 10 Các vật rắn vơ định hình khơng có cấu trúc………………… Bài 11 Dưới tác dụng ngoại lực, thay đổi hình dạng kích thước vật rắn gọi : A Biến dạng kéo B Biến dạng nén C Biến dạng đàn hồi biến dạng dẻo D Biến dạng Bài 12 Phát biểu sau nói hệ số đàn hồi k ( hay độ cứng ) thép? ( S : tiết diện ngan, l0 độ dài ban đầu ) A Tỉ lệ thuận với S , tỉ lệ thuận với l0 B Tỉ lệ thuận với S, tỉ lệ nghịch với l0 C Tỉ lệ nghịch với S, tỉ lệ thuận với l0 D Tỉ lệ nghịch với S , tỉ lệ nghịch với l0 Bài 13 Một rắn hình trụ tròn có tiết diệ S, độ dài ban đầu l0 , làm chất có suất đàn hồi E, biểu thức sau cho phép xác định hệ số đàn hồi ( k ) thanh? A k = ES l0 B k = E l0 C k = E S D k = Sl0 S l0 E Chọn cụm từ thích hợp cụm từ sau: A Kéo B Nén C Cắt D Uốn Để điền vào chỗ trống câu 4,5, 6, Bài 14 Một rắn bị biến dạng đầu giữ cố định, đầu chịu tác dụng lực vng góc với trục làm bị cong Bài 15 Khi rắn chịu tác dụng hai lực ngược hướng làm cho tiết diện tiếp giáp trượt song song với nhau, ta nói bị biến dạng Bài 16 Một rắn bị biến dạng cho chiều dài ( theo phương lực ) tăng chiều rộng ( vng góc với phương lực ) giảm, ta nói rắn bị biến dạng http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Bài 17 Một rắn bị biến dạng hai đầu chịu tác dụng hai lực ngược hướng làm giảm độ dài ( theo phương lực ) làm tăng tiết diện Bài 18 Trên thực tế, người ta thường thay đặc chịu biến dạng ống tròn, có dạng chữ I chữ T Bài 19 Treo vật có khối lượng m vào lò xo có hệ số đàn hồi 100N/m lò xo dãn 10cm Khối lượng m nhận giá trị sau đây? A m =10g B m = 100g C m = 1kg D m = 10kg Bài 20 Một sợi dây đồng thau dài 1,8m có đường kính 0,8mm bị kéo lực 25N dãn đoạn 4mm Suất Y- âng đồng thau : A E = 8,95 109 Pa B E = 8,95 1010 Pa C E = 8,95.1011 Pa D E = 8,95 1012 Pa Bài 21 Với kí hiệu : l0 chiều dài 00C ; l chiều dài t0C ; α hệ số nở dài Biểu thức sau với cơng thức tính chiều dài l t0C? A l = l0 + αt B l = l0 α t C l = l (1 + αt ) D l = l0 + αt Bài 22 Kết luận sau nói mối liên hệ hệ số nở khối β hệ số nở dài α ? A β = 3α B β = C 3α β =α3 D β= α Bài 23 Với ký hiệu : V0 thể tích C ; V thể tích t C ; β hệ số nở khối Biểu thức sau với cơng thức tính thể tích t0C? A V = V0 - β t B V = V0 + β t C V = V0 ( 1+ β t ) D V = V0 + βt Bài 24 Một ray dài 10m lắp lên đường sắt nhiệt độ 200C phải chừa khe hở đầu ray với bề rộng bao nhiêu, ray nóng đến 500C đủ chỗ cho dãn ( Biết hệ số nở dài sắt làm ray α = 12 10-6 k-1 ) A ∆l = 3,6.10-2 m B ∆l = 3,6.10-3 m C ∆l = 3,6.10-4 m D -5 ∆l = 3,6 10 m Bài 25 Hai kim loại, Một sắt kẽm 00C có chiều dài nhau, 1000C chiều dài chênh lệch 1mm Cho biết hệ số nở dài sắt α = 1,14.10-5k-1 kẽm α = 3,4.10-5k-1 Chiều dài hai 00C là: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A l0 = 0,442mm B l0 = 4,42mm C l0 = 44,2mm D l0 = 442mm Bài 26 Một xà thép tròn đường kính tiết diện 5cm hai đầu chôn chặt vào tường Cho biết hệ số nở dài thép 1,2.10-5 k-1, suất đàn hồi 20.1010N/m2 Nếu nhiệt độ tăng thêm 250C độ lớn lực xà tác dụng vào tường : A F = 11,7750N B F = 117,750N C F = 1177,50 N D F = 11775N Bài 27 Một bình thuỷ tinh chứa đầy 50 cm3 thuỷ ngân 180C Biết:Hệ số nở dài thuỷ ngân : α = 9.10-6 k-1.Hệ số nở khối thuỷ ngân : β = 18.10-5k-1 Khi nhiệt độ tăng đến 380C thể tích thuỷ ngân tràn là: A ∆V = 0,015cm3 B ∆V = 0,15cm3 D ∆V = 15cm3 C ∆V = 1,5cm3 Bài 28 Một hình trụ có tiết diện 25cm2 đun nóng từ t1= 00Cđến nhiệt độ t2 = 1000C Hệ số nở dài chất làm suất đàn hồi -6 -1 10 α = 18.10 k E = 9,8.10 N/m Muốn chiều dài khơng đổi cần tác dụng vào hai đầu hình trụ lực có giá trị sau đây: A.F = 441 N B F = 441.10-2 N C.F = 441.10-3 N D F = 441.10-4 N Bài 29 Điều sau sai nói phân tử cấu tạo nên chất lỏng? A Khoảng cách phân tử chất lỏng vào khoảng kích thước phân tử B Mỗi phân tử chất lỏng ln dao động hỗn độn quanh vị trí cân xác định Sau khoảng thời gian , lại nhảy sang vị trí cân khác C Mọi chất lỏng cấu tạp từ loại phân tử D Khi nhiệt độ tăng, chuyển động nhiệt phân tử chất lỏng tăng Bài 30 Hịên tượng sau không liên quan đến tượng căng bề mặt chất lỏng A Bong bóng xà phòng lơ lửng khơng khí B Chiếc đinh ghim nhờn mỡ nỗi mặt nước C Nước chảy từ vòi ngồi D Giọt nước động sen Bài 31 Chiều lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng : A Làm tăng diện tích mặt thống chất lỏng B làm giảm diện tích mặt thống chất lỏng http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com C Giữ cho mặt thoáng chất lỏng ln ổn định.D Giữ cho mặt thống chất lỏng nằm ngang Bài 32 Điều sau sai nói lực căng bề mặt chất lỏng? A Độ lớn lực căng bề mặt tỉ lệ với độ dài đường giới hạn l mặt thoáng chất lỏng B Hệ số căng bề mặt σ chất lỏng phụ thuộc vào chất chất lỏng C Hệ số căng bề mặt σ không phụ thuộc vào nhiệt độ chất lỏng D Lực căng bề mặt có phương tiếp tuyến với mặt thống chất lỏng vng góc với đường giới hạn mặt thống Bài 33 Hiện tượng dính ướt chất lỏng ứng dụng để: A Làm giàu quặng (loại bẩn quặng) theo phương pháp tuyển B Dẫn nước từ nhà máy đến gia đình ống nhựa C Thấm vết mực loang mặt giấy giấy thấm D Chuyển chất lỏng từ bình sang bình ống xi phơng Bài 34 ống dùng làm ống mao dẫn phải thoả mãn điều kiện: A Tiết diện nhỏ, hở hai đầu không bị nước dính ướt B Tiết diện nhỏ hở đầu khơng bị nước dính ướt C Tiết diện nhỏ, hở hai đầu D Tiết diện nhỏ, hở hai đầu bị nước dính ướt Bài 35 Phát biểu sau nói tượng mao dẫn? A Hiện tượng mao dẫn tượng chất lỏng ống có tiết diện nhỏ dâng lên hay hạ xuống so với mực chất lỏng bên ống B Hiện tượng mao dẫn xảy chất làm ống mao dẫn bị nước dính ướt C Hiện tượng mao dẫn xảy chất làm ống mao dẫn không bị nước làm ướt D Cả ba phát biểu A, B , C Bài 36 Một vòng dây kim loại có đường kính 8cm dìm nằm ngang chậu dầu thơ Khi kéo vòng dây khỏi dầu, người ta đo lực phải tác dụng thêm lực căng bề mặt 9,2.10-3N Hệ số căng bề mặt dầu chậu giá trị sau đây: A σ = 18,4.10-3 N/m B σ = 18,4.10-4 N/m C σ = 18,4.10-5 N/m D σ = 18,4.10-6 N/m Sử dụng kiện sau: Một cầu mặt ngồi hồn tồn khơng bị nước làm dính ướt Biết bán kính cầu 0,1mm, suất căng bề mặt nước 0,073N/m Trả lời câu hỏi 10 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Bài 37 Khi cầu đặt lên mặt nước, lực căng bề mặt lớn tác dụng lên nhận giá trị sau đây: A Fmax = 4,6N B Fmax = 4,5.10-2 N C Fmax = 4,5.10-3 N D Fmax = 4,5.10-4 N Bài 38 Để cầu không bị chìm nước khối lượng phải thoả mãn điều kiện sau đây: A m ≤ 4,6.10-3 kg B m ≤ 3,6.10-3 kg C m ≤ 2,6.10-3 kg D m ≤ 1,6.10-3 kg Bài 39 Điều sau sai nói đơng đặc? A Sự đơng đặc q trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn B Với chất rắn, nhiệt độ đơng đặc ln nhỏ nhiệt độ nóng chảy C Trong suốt q trình đơng đặc, nhiệt độ vật không thay đổi D Nhiệt độ đông đặc chất thay đổi theo áp suất bên Bài 40 Điều sau sai nói nhiệt nóng chảy? A Nhiệt nóng chảy vật rắn nhiệt lượng cung cấp cho vật rắn trình nóng chảy B Đơn vị nhiệt nóng chảy Jun (J) C Các chất có khối lượng có nhiệt nóng chảy D Nhiệt nóng chảy tính cơng thức Q = λ m λ nhiệt nóng chảy riêng chất làm vật, m khối lượng vật Bài 41 Đơn vị sau đơn vị nhiệt nóng chảy riêng vật rắn? A Jun kilơgam độ (J/kg độ) B Jun kilôgam (J/ kg) C Jun (J) D Jun độ (J/ độ) Bài 42 Điều sau nói nhiệt nóng chảy riêng chất rắn? A Nhiệt nóng chảy riêng chất có độ lớn nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 1kg chất nhiệt độ nóng chảy B Đơn vị nhiệt nóng chảy riêng Jun kilơgam (J/ kg) C Các chất khác nhiệt nóng chảy riêng chúng khác D Cả A, B, C Bài 43 Tốc độ bay chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Thể tích chất lỏng B Gió C Nhiệt độ D Diện tích mặt thống chất lỏng Bài 44 Điều sau sai nói bão hoà? A Hơi bão hoà trạng thái cân động với chất lỏng B áp suất bão hồ khơng phụ thuộc vào thể tích C Với chất lỏng, áp suất bão hoà phụ thuộc vào nhiệt độ, nhiệt độ tăng áp suất bão hồ giảm http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com D nhiệt độ, áp suất bão hoà chất lỏng khác khác Bài 45 Điều sau sai nói nhiệt hố A Nhệt lượng cần cung cấp cho khối chất lỏng trình sơi gọi nhiệt hố khối chất lỏng nhiệt độ sơi B Nhiệt hố tỉ lệ với khối lượng phần chất lỏng biến thành C Đơn vị nhiệt hoá Jun kilơgam (J/kg ) D Nhiệt hố tính cơng thức Q = Lm L nhiệt hoá riêng chất lỏng, m khối lượng chất lỏng Bài 46 Câu sai nói áp suất bão hoà? A áp suất bão hoà chất cho phụ thuộc vào nhiệt độ B áp suất bão hồ phụ thuộc vào thể tích C áp suất bão hoà nhiệt độ cho phụ thuộc vào chất chất lỏng D áp suất bão hồ khơng tn theo định luật Bơi lơ Mari ốt Bài 47 Nếu nung nóng khơng khí thì: A Độ ẩm tuyệt đối độ ẩm tương đối tăng B Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tương đối giảm C Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tương đối tăng D Độ ẩm tuyệt đối tăng, độ ẩm tương đối không đổi Bài 48 Nếu làm lạnh khơng khí thì: A Độ ẩm tuyệt đối giảm, độ ẩm tương đối giảm B Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tương đối giảm C Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tương đối tăng D Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tuyệt đối giảm Bài 49 Kết luận sau đúng? A Khơng khí ẩm nhiệt độ thấp B Khơng khí ẩm lượng nước khơng khí nhiều C Khơng khí ẩm nước chứa khơng khí gần trạng thái bão hoà D Cả kết luận Bài 50 Khơng khí 250C có độ ẩm tương đối 70% khối lượng nước có 1m3 khơng khí là: A 23g C 17,5g B 7g D 16,1g Bài 51 Khơng khí nơi có nhiệt độ 300C, có điểm sương 200C Độ ẩm tuyệt đối khơng khí là: A 30,3g/m3 C 23,8g/m3 B 17,3g/m3 D Một giá trị khác http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Bài 52 Khơng khí 30 C có điểm sương 25 C, độ ẩm tương đối khơng khí có giá trị : A 75,9% C 23% B 30,3% D Một đáp số khác Bài 53 Một phòng tích 120m3 khơng khí phòng có nhiệt độ 250C, điểm sương 150C Để làm bão hồ nước phòng, lượng nước cần có : A 23.00g C 21.6g B 10.20g D Một giá trị khác Bài 54 Một vùng khơng khí tích 1,5.1010m3 chứa bão hoà 230C nhiệt độ hạ thấp tới 100C lượng nước mưa rơi xuống là: A 16,8.107g C 8,4.1010kg B 16,8.1010kg D Một giá trị khác Bài 55 áp suất nước khơng khí 250C 19 mmHg Độ ẩm tương đối khơng khí có giá trị: A 19% C 80% B 23,76% D 68% Bài 56 Hơi nước bão hoà 200C tách khỏi nước đun nóng đẳng tích tới 270C áp suất có giá trị : A 17,36mmHg C 15,25mmHg B 23,72mmHg D 17,96mmHg Hết http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐáP áN CHI TIẾT (chất rắn chất lỏng) 1D Vật rắn tinh thể vật rắn có cấu trúc mạng tinh thể, có tính đẳng hướng dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định Chọn D 2A Chiếc cốc làm thuỷ tinh khơng có cấu trúc tinh thể Chọn A 3A Vật rắn đơn tinh thể có tính dị hướng có nhiệt độ nóng chảy hay đơng đặc xác định vật rắn vơ định hình có tính đẳng hướng, khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định Chọn A 4C Phát biêu Mạng tinh thể tất chất có hình dạng giống Chọn C 5A Người ta chia vật rắn chia thành hai loại: Vật rắn tinh thể vật rắn vơ định hình Chọn A 6C Vật rắn đa tinh thể có tính đẳng hướng Chọn C 7B Viên kim cương vật rắn có cấu trúc đơn tinh thể Chọn B 8A Mỗi vật rắn tinh thể có nhiệt độ nóng chảy xác định Chọn A 9C Nếu vật cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết cách hỗn độn, ta nói vật rắn vật rắn đa tinh thể Chọn C 10A Các vật rắn vơ định hình khơng thể có cấu trúc tinh thể chọn A 11D Dưới tác dụng ngoại lực, thay đổi hình dạng kích thước vật rắn gọi biến dạng Chọn D 12B Hệ số đàn hồi k ( hay độ cứng ) thép tỉ lệ thuận với S, tỉ lệ nghịch với l0 Chọn B 13C Biểu thức : k = ES Chọn C l0 14D Một rắn bị biến dạng uốn đầu giữ cố định, đầu chịu tác dụng lực vng góc với trục làm bị cong Chọn D http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 15C Khi rắn chịu tác dụng hai lực ngược hướng làm cho tiết diện tiếp giáp trượt song song với nhau, ta nói chịu biến dạng cắt Chọn C 16A Một rắn bị biến dạng cho chiều dài (theo phương lực) tăng chiều rộng (vng góc với phương lực) giảm, ta nói rắn bị biến dạng kéo Chọn A 17B Một rắn bị biến dạng nén hai đầu chịu tác dụng hai lực ngược hướng làm giảm độ dài (theo phương lực) làm tăng tiết diện Chọn B 18D Trên thực tế, người ta thường thay đặc chịu biến dạng uốn ống tròn, có dạng chữ I chữ T Chọn D 19C Ta có : mg = k ∆l ⇒ m = k ∆l Thay số ta m = 1kg Chọn C g 20B Ta có : Fk = k ∆l = E.S ∆l ⇒ l0 E= Fk l S ∆l Thay số ta E = 8,9.1010 Pa Chọn B 21C Biểu thức : l = l (1 + αt ) Chọn C 22A Biểu thức liên hệ : β = 3α Chọn A 23C Biểu thức : V = V0(1 + β t ) chọn C 24B Ta có : l2 = l1(1+ α∆t ) Suy ∆l = l2 l1 = l1 α ∆t Thay số ta ∆l = 3,6.10-3 m Chọn B 25D Gọi l1, l2 chiều dài sắt kẽm 1000C: l1 = l0( + α t ) ⇒ l1 l0 = l0 α t ( ) l2 = l0( + α t ) ⇒ l2 l0 = l0 α t ( ) Lấy (2) (1) theo vế ta có : l2 l1 = l0 α t - l0 α t = l0t( α − α ) ⇒ l0 = l − l1 = (α − α )t 442 mm Chon D 26B Khi nhiệt độ tăng thêm ∆t = 250C xà dãn dài thêm đoạn: ∆l = l l0 = l0 α ∆t Vì hai đầu xà chơn chặt vào tường, nên xà chịu lực nén (bằng lực xà tác dụng vào tường) F = k ∆l = E.S ∆l l0 Thay số ta : F = 117,750N Chọn B 27B Độ tăng thể tích thuỷ ngân ∆V2 ≈ β 2V∆t Độ tăng dung tích bình chứa ∆V1 ≈ 3α V ∆t Thể tích thuỷ ngân tràng ∆V = ∆V2 − ∆V1 = ( β − 3α ) V ∆t Thay số ta ∆V = 0,15 cm3 Chọn B 28C Thanh chịu biến dạng nén, theo định luật Húc ta có F = E.S 10 ∆l l0 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 Khi đun nóng chiều dài đồng thau tăng lên: vuhoangbg@gmail.com ∆l = l2 l1 = l0 α (t2 t1 ) ⇒ F= SE l0 l0 α ∆t Thay số ta F = 441.103 N Chọn C 29.Phát biểu: Mọi chất lỏng cấu tạo từ loại phân tử sai Chọn C 30.Trường hợp nước chảy từ vòi ngồi, khơng liên quan đến tượng căng bề mặt chất lỏng Chọn C 31.Chiều lực căng bề mặt chất lỏng phải có tác dụng làm giảm diện tích mặt thống chất lỏng Chọn B 32.Phát biểu : Hệ số căng bề mặt σ không phụ thuộc vào nhiệt độ chất lỏng sai Chọn C 33.Hiện tượng vật rắn dính ướt chất lỏng ứng dụng để làm dầu quặng (loại bẩn quặng) theo phương pháp tuyển Chọn A 34.ống dùng làm ống mao dẫn phải thoả mãn điều kiện: tiết diện nhỏ, hở hai đầu Chọn C 35.Chỉ có phát biểu: Hiện tượng mao dẫn tượng chất lỏng ống có tiết diện nhỏ dâng lên hay hạ xuống so với mực chất lỏng bên ngồi ống Chọn A 36.Chu vi vòng dây : l = π d = 3,14 = 0,25m Hệ số căng bề mặt dầu σ = F -3 2l Thay số ta σ = 18,4.10 N/m Chọn A 37 Lực căng bề mặt tác dụng lên cầu : F = σ l F đạt cực đại l = π r (chu vi vòng tròn lớn nhất) -4 ⇒ Fmax= σ π r Thay số ta Fmax= 46.10 N Chọn D 38 Quả cầu khơng bị chìm trọng lượng P = mg nhỏ lực căng cực đại: mg ≤ Fmax ⇒ m ≤ 4,6.10-3 kg Chọn A 39.Phát biểu: Với chất rắn, nhiệt độ đông đặc ln nhỏ nhiệt độ nóng chảy sai Chọn B 40 Phát biểu: Các chất có khối lượng nhiệt độ nóng chảy sai chọn C 41 Đợn vị nhiệt độ nóng chảy riêng Jun/ kilôgam (J/ kg ) chọn B 42 Cả A, B , C Chọn D 43 Tốc độ bay chất lỏng không phụ thuộc vào thể tích chất lỏng Chọn A 11 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 44 Phát biểu: Với chất lỏng, áp suất bão hoà phụ thuộc vào nhiệt độ, nhiệt độ tăng áp suất bão hoà giảm sai Thực ra, nhiệt độ tăng áp suất bão hồ tăng Chọn C 45 Nói Đơn vị nhiệt hố Jun/ kilôgam ( J/ kg ) sai Đơn vị nhiệt hoá Jun (đơn vị Jun/kg nhiệt hoá riêng ) Chọn C 46 áp suất bão hồ phụ thuộc vào thể tích Chọn B 47 Nung nóng khơng khí, độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm cực đại tăng nên độ ẩm tương đối giảm Chọn B 48 Làm lạnh khơng khí độ ẩm tuyệt đối khơng đổi, độ ẩm cực đại giảm nên độ ẩm tương đối tăng Chọn C 49 Khơng khí ẩm độ ẩm tương đối gần 1, nước chứa khơng khí gần trạng thái bão hồ Chọn C 50 Độ ẩm cực đại 250C : A = 23g/m3 Độ ẩm tương đối : f = 70% = 0,7 Độ ẩm tuyệt đối : a = f A = 0,7 23 = 16,1 g/m3 Trong 1m3 khơng khí có 16,1 g nước Chọn D 51 Độ ẩm tuyệt đối khơng khí độ ẩm cực đại điểm sương 200C có giá trị 17,3g/m3 Chọn B 52.Độ ẩm tuyệt đối độ ẩm cực đại điểm sương 250C : 23g/m3 Độ ẩm cực đại 300C : A = 30,3g/m3 Độ ẩm tương đối : f = a = 23 = 0,759 = 75,9% A 30,3 Chọn A 53 Độ ẩm tuyệt đối độ ẩm cực đại điểm sương 150C a = 12,8 g/m3 Độ ẩm cực đại 250C : A = 23g/m3 Để làm bão hồ nước phòng cần lượng nước : ( 23 12,8 ) x 120 = 1224g Chọn D 54 Khơng khí chứa nước bão hồ, có độ ẩm cực đại : A1 = 20,6 g/m3 nhiệt độ 100C độ ẩm cực đại : A2 = 9,4 g/m3 ⇒ Khi nhiệt độ hạ thấp tới 10 C khối lượng nước ngưng tụ tạo thành mưa rơi xuống là: ( 20,6 9,4 ) x 1,5 1010 = 16,8 1010g = 16,8.107kg 12 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Chọn A 55 250C : pbh = 23,76mmHg (tra bảng đặc tính nước bão hồ) ⇒ Độ ẩm tương đối khơng khí : f = p = 19 = 0,7996 ≈ 80% pbh 23,76 Chọn C 56 Hơi nước bão hồ nhiệt độ t1 = 200C có áp suất p1= 17,54mmHg Hơi bão hoà tách khỏi chất lỏng nung nóng đẳng tích biến thành khơ tn theo định luật Sác Lơ: áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối p T2 ⇒ p2 = p1 T = p1 T1 T1 T1 = 20 + 273 = 2790K ; T2 = 27 + 273 = 3000K Thay số ta có : p2 = = 17,96mmHg Chọn D hết - 13 ... http://lophocthem.com Phone: 0 168 9.9 96. 187 vuhoangbg@gmail.com Chọn A 55 250C : pbh = 23,76mmHg (tra bảng đặc tính nước bão hồ) ⇒ Độ ẩm tương đối khơng khí : f = p = 19 = 0,79 96 ≈ 80% pbh 23, 76 Chọn C 56 Hơi nước... dài sắt làm ray α = 12 10 -6 k-1 ) A ∆l = 3 ,6. 10-2 m B ∆l = 3 ,6. 10-3 m C ∆l = 3 ,6. 10-4 m D -5 ∆l = 3 ,6 10 m Bài 25 Hai kim loại, Một sắt kẽm 00C có chi u dài nhau, 1000C chi u dài chênh lệch 1mm... với trục làm bị cong Chọn D http://lophocthem.com Phone: 0 168 9.9 96. 187 vuhoangbg@gmail.com 15C Khi rắn chịu tác dụng hai lực ngược hướng làm cho tiết diện tiếp giáp trượt song song với nhau, ta
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA DAP AN CHI TIET , CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA DAP AN CHI TIET

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn