CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA

10 76 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:33

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ CHỦ ĐỀ 1: ĐỊNH LUẬT BÔI - LƠ – MA –RI- ỐT A Phương pháp giải tốn định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ot - Liệt kê hai trạng thái 1( p1, V1) trạng thái ( p2, V2) - Sử dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ot p1V1 = p2V2 Chú ý: tìm p V1, V2 đơn vị ngược lại * Một số đơn vị đo áp suất: 1N/m2 = 1Pa 1at = 9,81.104 Pa 1atm = 1,031.105 Pa 1mmHg = 133Pa = 1torr B BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9(l) đến thể tích (l) thấy áp suất tăng lên lượng ∆p = 40kPa Hỏi áp suất ban đầu khí bao nhiêu? Giải - Gọi p1 áp suất khí ứng với V1 = (l) - Gọi p2 áp suất ứng với p2 = p1 + ∆p - Theo định luật luật Bôi-lơ – Ma-ri-ot p1V1 = p2V2 ⇔ p1 = ( p1 + ∆p ) ⇒ p1 = 2.∆p = 2.40 = 80kPa Bài 2: Xylanh ống bom hình trụ có diện tích 10cm2, chiều cao 30 cm, dùng để nén khơng khí vào bóng tích 2,5 (l) Hỏi phải bom lần để áp suất bóng gấp lần áp suất khí quyển, coi bóng trước bom khơng có khơng khí nhiệt độ khơng khí khơng đổi bom Giải - Mỗi lần bom thể tích khơng khí vào bóng Vo = s.h = 0,3 (l) - Gọi n số lần bom thể tích V1 = n.Vo thể tích cần đưa vào bóng áp suất p1 = po Theo ra, ta có : P2 = 3p1 V2 = 2,5 (l) Theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ot n.p1.Vo = p2.V2 ⇒ n = p2 V2 p1 2,5 = = 25 p1 Vo p1 0,3 Vậy số lần cần bom 25 lần Bài 3: Người ta điều chế khí hidro chứa vào bình lớn áp suất 1atm nhiệt độ 20oC Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn để nạp vào bình nhỏ tích 20lít áp suất 25atm Coi trình đẳng nhiệt http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Giải Trạng thái 1: V1 =?; p1 = 1atm; Trạng thái 2: V2 = 20l; p2 = 25atm Vì trình đẳng nhiệt, nên ta áp dụng định luật Boyle – Mariotte cho hai trạng thái khí (1) (2): p1V1 = p2V2 => 1.V1 = 25.20 => V1 = 500lít Bài 4: Người ta biến đổi đẳng nhiệt 3g khí hidro điều kiện chuẩn (po=1atm To= 273oC) đến áp suất 2atm Tìm thể tích lượng khí sau biến đổi Giải +Thể tích khí hidro điều kiện tiêu chuẩn: Vo = n.22,4 = m 22,4 = 33,6 (lít) µ Trạng thái đầu: po = 1atm; Vo = 33,6 lít; Trạng thái sau: p = 2atm; V = ? Vì trình đẳng nhiệt, nên ta áp dụng định luật Boyle – Mariotte cho hai trạng thái trên: pV = poVo 2.V = 1.33,6 => V= 16,8lít Bài 5: Mỗi lần bom đưa Vo = 80 cm3 khơng khí vào ruột xe Sau bom diện tích tiếp xúc với mặt đường 30cm2, thể tích ruột xe sau bom 2000cm3, áp suất khí 1atm, trọng lượng xe 600N Tính số lần phải bom ( coi nhiệt độ không đổi trình bom) Giải - Gọi n số lần bom để đưa khơng khí vào ruột xe Vậy thể tích khơng khí cần đưa vào ruột xe V1 = nVo = 80n cm3 Và áp suất p1 = 1atm Ap suất p2 sau bom 600 = 2.105 Pa = 2atm thể tích V2 = 2000cm 0, 003 Vì trình bom đẳng nhiệt nên : p1V1 = p2 V2 ⇔ 80n = 2000.2 ⇒ n = 50 p2 = Vậy số lần cần bom 50 lần CHỦ ĐỀ 2: ĐỊNH LUẬT SÁC – LƠ A.Phương pháp giải tốn định luật Sac - lơ - Liệt kê hai trạng thái 1( p1, T1) trạng thái ( p2, T2) - Sử dụng định luật Sac – lơ: p1 p2 = T1 T2 Chú ý: giải đổi toC T(K) T(K) = toC + 273 - Định luật áp dụng cho lượng khí có khối lượng thể tích không đổi B Bài tập vận dụng http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Bài 1: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ, đèn sáng nhiệt độ bóng đèn 400oC, áp suất bóng đèn áp suất khí 1atm Tính áp suất khí bóng đèn đèn chưa sang 22oC Giải Trạng thái Trạng thái T1 = 295K T2 = 673K P2 = 1atm P1 = ? Theo ĐL Sác – lơ p1 p2 = ⇒ p1 = 0, 44atm T1 T2 Bài 2: Đun nóng đẳng tích khối khí lên 20oC áp suất khí tăng thêm1/40 áp suất khí ban đầu tìm nhiệt độ ban đầu khí Giải - Gọi p1, T1 áp suất nhiệt độ khí lúc đầu - Gọi p2, T2 áp suất nhiệt độ khí lúc sau Theo định luật Sác – lơ p1 p2 p T = ⇒ T1 = T1 T2 p2 Với p2 = p1 + p 40 T2 = T1 + 20 ⇒ T1 = p1 ( T1 + 20 ) 41 p1 40 = 800 K ⇒ t1 = 527o C Bài 3: Nếu nhiệt độ khí trơ bóng đèn tăng từ nhiệt độ t1 = 15oC đến nhiệt độ t2 = 300oC áp suất trơ tăng lên lần? Giải Trạng thái 1: T1= 288K; p1; Trạng thái 2: T2 = 573; p2 = kp1 Vì q trình đẳng tích, nên ta áp dụng định luật Charles cho hai trạng thái khí (1) (2): p1T2 = p2T1 => 573p1 = 288.kp1 => k = 573 191 = ≈ 1,99 288 96 Vậy áp suất sau biến đổi gấp 1,99 lần áp suất ban đầu CHỦ ĐỀ 3: ĐỊNH LUẬT GAY – LUY XẮC ( QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP) A.Phương pháp giải tốn định Gay – luy xắc - Liệt kê hai trạng thái 1( V1, T1) trạng thái ( V2, T2) - Sử dụng định luật Gay – luy- xắc: V1 V2 = T1 T2 o http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Chú ý: giải đổi t C T(K) T(K) = toC + 273 - Định luật áp dụng cho lượng khí có khối lượng áp suất không đổi B Bài tập vận dụng Bài 1: Một khối khí đem giãn nở đẳng áp từ nhiệt độ t1 = 32oC đến nhiệt độ t2 = 117oC, thể tích khối khí tăng thêm 1,7lít Tìm tích khối khí trước sau giãn nở Giải Trạng thái 1: T1 = 305K; V1 Trạng thái 2: T2 = 390K V2 = V1 + 1,7 (lít) Vì trình đẳng áp, nên ta áp dụng định luật Gay lussac cho hai trạng thái (1) (2): V1T2 = V2T1 => 390V1 = 305(V1 + 1,7) => V1 = 6,1lít Vậy + thể tích lượng khí trước biến đổi V1 = 6,1 lít; + thể tích lượng khí sau biến đổi V2 = V1 + 1,7 = 7,8lít Bài 2: đun nóng đẳng áp khối khí lên đến 47oC thể tích tăng thêm 1/10 thể tích ban đầu tìm nhiệt độ ban đầu? Giải Sử dụng định luật Gay – luy- xắc: Tính T1 = 290,9K, tính t1 = 17,9oC Bài 3: Đun nóng lượng khơng khí điều kiện đẳng áp nhiệt độ tăng thêm 3K ,còn thể tích tăng thêm 1% so với thể tích ban đầu Tính nhiệt độ ban đầu khí? Giải - Gọi V1, T1 V2, T2 thể tích nhiệt độ tuyệt đối khí trạng thái trạng thái Vì trình đẳng áp nên ta có V1 V2 V T V −V T − T = hay = ⇒ = T1 T2 V1 T1 V1 T1 V2 − V1 Theo ra, ta có: = 0, 01 V1 T2 = T1 +3 Vậy : 0,01 = o ⇒ T1 = 300K ⇒ t = 27 C T1 CHỦ ĐỀ 4: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÝ TƯỞNG A Phương pháp giải tập phương trình trạng thái khí lý tưởng - Liệt kê trạng thái ( p1,V1,T1) (p2,V2,T2) - Áp dụng phương trình trạng thái: p1V1 p2V2 = T1 T2 * Chú ý: đổi nhiệt độ toC T(K) T (K) = 273 + to C B Bài tập vận dụng http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Bài 1: Trong xilanh động có chứa lượng khí nhiệt độ 47o C áp suất 0,7 atm a Sau bị nén thể tích khí giảm lần áp suất tăng lên tới 8atm Tính nhiệt độ khí cuối q trình nén? b Người ta tăng nhiệt độ khí lên đến 273oC giữ pit-tơng cố định áp suất khí bao nhiêu? Giải a Tính nhiệt độ T2 TT1 P1 = 0,7atm V1 T1 = 320K TT2 P2 = 8atm V2 = V1/5 T2 = ? Áp dụng PTTT khí lý tưởng, Ta có: p1V1 p2V2 8V 320 = ⇒ T2 = = 731K T1 T2 5.0, 7V1 b Vì pít- tơng giữ khơng đổi nên q trình đẳng tích: Theo định luật Sác – lơ, ta có: p1 P3 p T 546.0,7 = ⇒ p3 = = = 1,19atm T1 T3 T1 320 Bài 2: Tính khối lượng riêng khơng khí 100oC , áp suất 2.105 Pa Biết khối lượng riêng khơng khí 0oC, áp suất 1.105 Pa 1,29 Kg/m3? Giải - Ở điều kiện chuẩn, nhiệt độ To = 273 K áp suất po = 1,01 105 Pa 1kg khơng khí tích Vo = m ρ0 = = 0,78 m3 1, 29 Ở điều kiện T2 = 373 K, áp suất p2 = 105 Pa, 1kg khơng khí tích V2, Áp dụng phương trình trạng thái, p0 V0 p2 V2 = T0 T2 p V T ⇒ V2 = 0 = 0,54 m T0 p2 Ta có: Vậy khối lượng riêng khơng khí điều kiện ρ = = 1,85 kg/m3 0, 54 Bài 3: thể tích lượng khí giảm 1/10, áp suất tăng 1/5 nhiệt độ tăng thêm 160C so với ban đầu Tính nhiệt độ ban dầu khí Giải TT1: p1, V1, T1 http://lophocthem.com TT2: p2 = 1,2p1, Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com V2 = 0,9V1, T2 = T1 +16 Từ phương trình trạng thái khí lý tưởng: p1V1 p2 V2 = ⇒ T1 = 200 K T1 T2 Bài 4: pít tông máy nén, sau lần nén đưa lít khí nhiệt độ 270 C áp suất atm vào bình chưa khí thể tích 2m3 tính áp suất khí bình phít tơng thực 1000 lần nén Biết nhiệt độ bình 420 C Giải TT1 TT2 p1 = 10atm p2 =? V1 = nV = 1000.4 = 4000l V2 = 2m3 = 2000l T1 = 300K T2 = 315K Áp dụng phương trình trạng thái: p1V1 p2 V2 = ⇒ p2 = 2,1atm T1 T2 Bài 5: xilanh động đốt có 2dm3 hỗn hợp khí áp suất atm nhiệt độ 470C Pít tơng nén xuống làm cho thể tích hỗn hợp khí 0,2 dm3 áp suất tăng lên tới 15 atm Tính hỗn hợp khí nén Giải TT1TT2 p1 = 1atm p2 =15atm V1 = 2dm V2 = 0,2 dm3 T1 = 320K T2 ? Áp dụng phương trình trạng thái: p1V1 p2 V2 = ⇒ T2 = 480 K ⇒ t2 = 207 o C T1 T2 TỰ LUẬN ÔN TẬP CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Bài Người ta nén lượng khí xilanh tích 5lít áp suất 1atm Nén đẳng nhiệt khí đến áp suất 1,5atm Tính thể tích sau bị nén Bài Một lượng khí tích 1m3 áp suất 2atm Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 4,5atm Tính thể tích khí nén Bài Một khối khí 00C áp suất 10atm tích 10lít Hỏi thể tích khối khí điều kiện chuẩn? Bài Một bình có dung tích 5lít chứa 0,5mol khí nhiệt độ 00C Tính áp suất khí bình Bài Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10lít đến thể tích 4lít áp suất khí tăng lên lần? Bài Coi bọt khí đáy hồ sâu 5m lên mặt nước Hỏi thể tích bọt khí tăng lên lần? Bài Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9lít đến thể tích 6lít thấy áp suất tăng lên lượng D p=50kPa Hỏi áp suất ban đầu khí bao nhiêu? Bài Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 12lít đến thể tích 8lít thấy áp suất tăng lên lượng D p=48kPa Hỏi áp suất ban đầu khí bao nhiêu? Bài Một bình lớn chứa khí hiđrô áp suất 105Pa Hỏi phải lấy thể tích khí hiđrơ cho vào bình nhỏ tích 10lít áp suất 2,5.105Pa? Giả sử nhiệt độ khí khơng đổi Bài 10 Khí nén đẳng nhiệt từ thể tích 15lít đến thể tích 5lít Áp suất tăng thêm 0,75atm Hỏi áp suất ban đầu khí bao nhiêu? Bài 11 Tính khối lượng riêng ơxi bình kín 00C áp suất 20atm Biết điều kiện chuẩn khối lượng riêng ôxi 1,43kg/m3 Bài 12 Người ta bơm khồn khí vào bóng Mỗi lần bơm 125cm3 khơng khí áp suất 105Pa vào bóng Hỏi số lần bơm, biết sau bơm dung tích bóng 2,5lít áp suất 2,7.105Pa Biết rắng trước bơm bóng khơng có khơng khí bơm nhiệt độ khí khơng thay đổi Bài 13 Một bóng có dung tích 2lít, lúc đầu chứa khơng khí áp suất khí 1atm Người ta bơm khơng khí áp suất khí vào bóng, lần bơm 0,2dm3 Coi nhiệt độ khơng khí khơng đổi Hỏi áp suất khơng khí bóng sau 50 lần bơm bao nhiêu? Bài 14 Có lượng khí khơng đổi, áp suất tăng thêm 2.105Pa thể tích biến đổi 3lít, áp suất tăng thêm 5.105Pa thể tích biến đổi 5lít Nhiệt độ khí khơng thay đổi Tính áp suất thể tích lúc đầu khí Bài 15 Dùng bơm tích 1,5lít để bơm cho săm tích 5lít Hỏi bơm lần để săm đạt áp suất 4atm? Biết ban đầu áp suất khí săm áp suất khí 1atm Bài 16 Một lượng khí tích 7m3 nhiệt độ 180C áp suất 1atm Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5atm Khi thể tích lượng khí bao nhiêu? Bài 17 Tính khối lượng khí ơxi đựng bình thể tích 20lít áp suất 300atm nhiệt độ 00C Biết điều kiện chuẩn khối lượng riêng ôxi 1,43kg/m3 Bài 18 Một bình kín chứa ơxi nhiệt độ 200C áp suất 105Pa Nếu nhiệt độ bình tăng lên đến 400C áp suất bình bao nhiêu? http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Bài 19 Tính áp suất lượng khí hiđro 27 C, biết lượng khí 00C 0,92.105Pa Thể tích giữ khơng đổi Bài 20 Trong bình cứng có chứa khí nhiệt độ 170C, áp suất 80atm Nếu giảm áp suất khí bình xuống 72atm nhiệt độ khí bình bao nhiêu? Bài 21 Biết thể tích lượng khí khơng đổi a) Chất khí 00C có áp suất 5atm Tính áp suất 3730C b) Chất khí 00C có áp suất p0, cần đun nóng chất khí lên độ để áp suất tăng lên 3lần? Bài 22 Một bình nạp khí nhiệt độ 430C áp suất 285kPa Sau bình chuyển đến nơi có nhiệt độ 570C Tính độ tăng áp suất khí bình Bài 23 Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ 250C áp suất 0,58atm Khi đèn cháy sáng , áp suất khí đèn 1atm khơng làm vỡ bóng đèn Tính nhiệt độ khí đèn cháy sáng Coi dung tích bóng đèn khơng đổi Bài 24 Một bình thép chứa khí 270C áp suất 6,5.105 Pa Làm lạnh bình khí tới nhiệt độ 730C áp suất khí bình bao nhiêu? Bài 25 Một bình thép chứa khí nhiệt độ 70C áp suất 4atm Khi áp suất tăng thêm 0,5atm nhiệt độ khơng khí bình bao nhiêu? Bài 26 Mơt bình cứng chứa lượng khí xác định Nếu tăng nhiệt độ khí bình thêm 200C áp suất bình tăng thêm 1,08lần Tính nhiệt độ khí bình trước tăng Bài 27 Bơm khơng khí vào bình cứng, nhiệt độ khơng khí bình 200C Nếu nung nóng bình để nhiệt độ khơng khí bình 470C áp suất bình tăng lên phần trăm? Bình khơng dãn nở Bài 28 Một bình cứa khí nhiệt độ t0C Nếu tăng nhiệt độ khí thêm 20C áp suất khí tăng 1/170 áp suất ban đầu Bỏ qua dãn nở bình Tìm t Bài 29 Một lốp tơ chứa khơng khí áp suất 5,5bar nhiệt độ 270C Khi xe chạy nhanh, lốp xe nóng lên, làm cho nhiệt độ khơng khí lốp tăng lên tới 520C Tính áp suất khơng khí lốp xe lúc Bài 30 Một bóng bơm căng khơng khí 200C, áp suất 2.105 Pa Đem phơi nắng bóng nhiệt độ 390C bóng có bị nổ khơng? Bỏ qua tăng thể tích bóng uqả bóng chịu áp suất tối đa 2,5.105Pa Bài 31 Khí bình kín có nhiệt độ bao nhiêu, biết nung nóng khí lên thêm 150K áp suất tăng lên 1,5lần Bài 32 Ở nhiệt độ 2730C thể tích lượng khí 12lít Tính thể tích lượng khí 5460C áp suất khí khơng đổi Bài 33 Đun nóng đẳng áp khối khí lên đến 470C thể tích khí tăng thêm 1/10 thể tích khí lúc đầu Tìm nhiệt độ ban đầu khí Bài 34 Một khối khí nhiệt độ 270C tích 10lít Nhiệt độ khối khí thể tích khối khí là 12lít? Coi áp suất khí khơng đổi Bài 35 Một gian phòng dài 8m, rộng 6m, cao 4m Khi nhiệt độ tăng từ 100C lên 300C có lít khí tràn khỏi phòng? Coi áp suất khí khơng đổi http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Bài 36 Tìm nhiệt độ ban đầu khí bình nung nóng khí tăng thêm 6K thể tích tăng thêm 2% so với thể tích ban đầu Áp suất khí khơng đổi Bài 37 Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế 50lít khí ôxi áp suất 2atm nhiệt độ 270C Hỏi thể tích lượng khí điều kiện tiêu chuẩn bao nhiêu? Bài 38 Một lượng khí đựng xilanh có pittơng chuyển động Lúc đầu, khí tích 15lít, nhiệt độ 270C áp suất 2atm Khi pittơng nén khí đến 12lít áp suất khí tăng lên tới 3,5atm Nhiệt độ khí pittơng lúc bao nhiêu? Bài 39 Một xilanh có pittơng di chuyển Trong xilanh có lượng khí 270C, chiếm thể tích 10lít áp suất 105Pa Khi pittơng nén khí, áp suất khí tăng lên đến 1,8.105Pa thể tích 6lít Tìm nhiêt độ khí Bài 40 Trong xilanh động đốt có 3lít hỗn hợp khí áp suất 105Pa nhiệt độ 320K Pittơng nén làm cho hỗn hợp khí 0,25lít áp suất tăng tới 18.105Pa Tính nhiệt độ hỗn hợp khí nén Bài 41 Một bình kín thể tích 0,5m3 chứa chất khí 270C áp suất 1,5atm Khi mở nắp bình áp suất khí bình 1atm nhiệt độ 00C Tính thể tích khí khỏi bình Bài 42 Một mol khí ơxi chứa bình có dung tích 5,6lít với áp suất 8atm nhiệt độ bao nhiêu? Bài 43 Có ngun tử hêli chứa 10lít khí hêli nguyên chất 200C, áp suất 5atm Bài 44 Nén 18lít khí nhiệt độ 170C cho thể tích 5lít Vì nén nhanh khí bị nóng lên đến 660C Hỏi áp suất khí tăng lên lần? Bài 45 Một bình thép dung tích 62lít chứa khí hiđro áp suất 4,5MPa nhiệt độ 270C Dùng bình bơm bóng bay, dung tích 8,5lít, tới áp suất 1,05.105Pa Nhiệt độ bóng bay 130C Bài 46 Trong xilanh động đốt có 2,5dm3 hỗn hợp khí áp suất 1atm nhiệt độ 570C Pittông nén xuống làm cho hỗn hợp thể tích khí 0,25dm3 áp suất tăng lên tới 18atm Tính nhiệt độ hỗn hợp khí nén Bài 47 Trong xilanh động động có chứa lượng khí nhiệt độ 400C áp suất 0,6atm a) Sau bị nén, thể tích khí giảm lần áp suất tăng lên tới atm Tính nhiệt độ khí cuối q trình nén b) Người ta tăng nhiệt độ khí lên đến 2500C giữ cố định Bài 48 Tính khối lượng riêng khơng khí đỉnh núi Phănhxiphăng cao 3140m Biết lên cao thêm 10m áp suất khí giảm1mmHg nhiệt độ đỉnh nuia 20C Khối lượng khơng khí điều kiện chuẩn 1,29kg/m3 Bài 49 Một phòng tích 60m3 Lúc đầu khơng khí phòng có nhiệt độ 100C áp suất 105Pa, sau nhiệt độ phòng tăng lên đến 430C áp suất 1,1.105Pa Tìm thể tích khỏi phòng Bài 50 Khi tăng nhiệt độ tuyệt đối chất khí lên 1,5lần áp suất tăng 25% Hỏi thể tích khí tăng hay giảm lần? Bài 51 Một máy nén khí, sau lần nén đưa 4lít khí 300K áp suất 105Pa vào bình chứa khí tích 1,5m3 Tính áp suất khí bình máy nén thực 600lần nén Nhiệt độ khí bình 315K 0 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Bài 52 Ở C áp suất 760mmHg khối lượng riêng khơng khí 1,26kg/m3 Nếu nhiệt độ hạ xuống 30C áp suất 630mmHg khối lượng riêng khơng khí bao nhiêu? Bài 53 Một khối khí tích 10lít 170C áp suất 2,5.105Pa Hỏi thể tích lượng khí điều kiện tiêu chuẩn bao nhiêu? Bài 54 Một phòng tích 40m3, khơng khí phòng điều kiện chuẩn Tìm khối lượng khơng khí khỏi phòng nhiệt độ tăng đến 270C áp suất khí không đổi Cho biết khối lượng riêng không khí đkc 1,29kg/m3 Bài 55 Khí bình kín có nhiệt độ bao nhiêu, biết ung nóng khí lên thêm 70K áp suất tăng lên 1,25lần Bài 56 Một bình kín chứa khí nhiệt độ 300K, áp suất 1,5atm Nung nóng khí lên đến 400K, tìm áp suất khí bình Bỏ qua dãn nở bình Bài 57 Một bình chứa khí nhiệt độ 300K, áp suất 20atm Khi lượng khí ngồi áp suất khí lại bình bao nhiêu, biết nhiệt độ khí bình 285K? Bài 58 Một bình kín thể tích 0,5 m3 chứa khơng khí 320C áp suất 1,3atm Khi mở nắp bình, áp suất khơng khí lại 1atm nhiệt độ 00C a) Tìm thể tích khơng khí khỏi bình b) Tìm khối lượng khơng khí lại bình lúc Cho biết đkc, khối lượng riêng khơng khí 1,293kg/m3 Bài 59 Nếu thể tích chất khí giảm 1/10 so với thể tích ban đầu, nhiệt độ lại tăng thêm 240C áp suất tăng 2/10 so với áp suất ban đầu Tính nhiệt độ ban đầu khí Bài 60 Một bình cứng chứa khối khí 300K Mở nắp để 40% khí khỏi bình khí lại bình có nhiệt độ 288K Hỏi áp suất khí bình giảm lần? Bài 61 12g khí chiếm thể tích lít 270C Sau đun nóng đẳng áp, khối lượng riêng khí 1,2kg/m3 Nhiệt độ khí sau nung bao nhiêu? Bài 62 Một phòng tích 58m3, khơng khí phòng đkc Tìm khối lượng khơng khí khỏi phòng nhiệt độ phòng tăng lên đến 170C áp suất áp suất khí khơng đổi Cho khối lượng riêng khơng khí đkc 1,29kg/m3 Bài 63 Một phòng tích 60m3, lúc đầu khơng khí phòng đkc sau tăng đến 200C áp suất 780mmHg Tính thể tích khối khí khỏi phòng Bài 64 Phải nung nóng đắng áp khí ơxi đkc lên đến nhiệt độ để khối lượng riêng khối lượng riêng khí nitơ đkc Bài 65 Một lượng khí hêli tích 4lít nhiệt độ 400K áp suất 2atm biến đổi thêo giai đoạn: + đẳng nhiệt, thể tích tăng gấp 2lần + đẳng áp,thể tích trở giá trị ban đầu a) Áp suất thấp trình bao nhiêu? b) Nhiệt độ thấp qua trình bao nhiêu? ... bình máy nén thực 60 0lần nén Nhiệt độ khí bình 315K 0 http://lophocthem.com Phone: 0 168 9.9 96. 187 vuhoangbg@gmail.com Bài 52 Ở C áp suất 760 mmHg khối lượng riêng khơng khí 1,26kg/m3 Nếu nhiệt... dài 8m, rộng 6m, cao 4m Khi nhiệt độ tăng từ 100C lên 300C có lít khí tràn khỏi phòng? Coi áp suất khí khơng đổi http://lophocthem.com Phone: 0 168 9.9 96. 187 vuhoangbg@gmail.com Bài 36 Tìm nhiệt... tăng thêm 160 C so với ban đầu Tính nhiệt độ ban dầu khí Giải TT1: p1, V1, T1 http://lophocthem.com TT2: p2 = 1,2p1, Phone: 0 168 9.9 96. 187 vuhoangbg@gmail.com V2 = 0,9V1, T2 = T1 + 16 Từ phương
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA , CHU DE 6 ON TAP KIEM TRA

Từ khóa liên quan