CHU DE 2 CAC NGUYEN LY NHIET DONG LUC HOC

8 40 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:33

25,4oC, thực cơng 2kJ a Tính hiệu suất động cơ, nhiệt lượng mà động nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng mà truyền cho nguồn lạnh b Phải tăng nhiệt độ nguồn nóng lên để hiệu suất động đạt 25%? HD a Hiệu suất động cơ: H = T1 − T2 T1 = 373 − 298, = 0, = 2% 373 - Suy ra, nhiệt lượng mà động nhận từ nguồn nóng là: Q = A H = 10kJ - Nhiệt lượng mà động truyền cho nguồn lạnh: Q2 = Q1 – A = 8kJ b Nhiệt độ nguồn nóng để có hiệu suất 25% H / = 1− T2 T1 / ⇒ T1/ = T2 1− H / = 298, = 398K ⇒ t = T1/ − 273 = 125o C − 0,25 Vu Dinh Hoang - lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 01689.996.187 Chủ đề 2: CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD6: Một máy nước có cơng suất 25KW, nhiệt độ nguồn nóng t1 = 2200C, nguồn lạnh t2 = 620C Biết hiệu suất động 2/3 lần hiệu suất lí tưởng ứng với nhiệt độ Tính lượng than tiêu thụ thời gian Biết suất tỏa nhiệt than q = 34.106J/kg HD T −T - Hiệu suất cực đại máy là: H Max = T = 0,32 - Hiệu suất thực máy là: H = 2/3HMax = 2/3.0,32 = 0,21 - Công máy thực 5h: A =P.t - Nhiệt lượng mà nguồn nóng máy nhận là: A A P.t H= ⇒ Q1 = = = 2,14.19 J Q1 H H - Khối lượng than cần sử dụng 5h là: Q m = = 62,9kg q Vu Dinh Hoang - lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 01689.996.187 Chủ đề 2: CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD7 Một động nhiệt có hiệu suất 25%, cơng suất 30 kW Tính nhiệt lượng mà tỏa cho nguồn lạnh làm việc liên tục HD Hiệu suất động cơ: H = |Q2| = Q1(1 – H) = | A | Q1 − | Q2 | = Q1 Q1 P t (1 – H) = H Q1 = | A| = P t H H 162.10 J VD8 Tính cơng suất động ơtơ thời gian chạy liên tục ôtô tiêu thụ hết 60 lít xăng Biết hiệu suất động 32%, suất tỏa nhiệt xăng 46.106 J/kg khối lượng riêng xăng 0,7 kg/dm3 HD Nhiệt lượng cung cấp xăng cháy hết: Q1 = V.D.q = 1932.106J Công động thực được: A = Q1H = 618,24.106 J Công suất động cơ: P = A = 42,9.103 W = 42,9 kW t Vu Dinh Hoang - lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 01689.996.187 Chủ đề 2: CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TẬP TỰ LUYỆN Câu Người ta thực công 200 J để nén khí xilanh Tính độ biến thiên nội khí, biết khí truyền mơi trường xung quanh nhiệt lượng 40 J Đs ∆U = 160 J Câu Khi truyền nhiệt lượng 6.10 J cho khí xilanh hình trụ khí nở đẩy pit-tơng làm thể tích khí tăng thêm 0,5 m3 Tính độ biến thiên nội khí Biết áp suất khí 8.106 N/m2 coi áp suất khơng đổi q trình khí thực cơng Đs ∆U = 2.106 J Câu Một lượng khí lí tưởng chứa xilanh có pit-tơng chuyển động Các thơng số trạng thái ban đầu khí 10 dm3; 100 kPa; 300 K Khí làm lạnh theo trình đẵng áp tới thể tích dm3 Xác định nhiệt độ cuối khí tính cơng mà chất khí thực Đs T2 = 180 K ; A = p∆V = 400 J Câu Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho chất khí đựng xilanh nằm ngang Chất khí nở đẩy pit-tơng đoạn cm Tính độ biến thiên nội chất khí Biết lực ma sát pit-tơng xilanh có độ lớn 20 N Đs ∆U = Q – Fs = 0,5 J Câu Một khối khí lí tưởng chứa xilanh có pit-tơng chuyển động Lúc đầu khối khí tích 20 dm3, áp suất 2.105 Pa Khối khí làm lạnh đẵng áp thể tích 16 dm3 Tính cơng mà khối khí thực Vu Dinh Hoang - lophocthem.com -Đs vuhoangbg@gmail.com 800 J 01689.996.187 ...Chủ đề 2: CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HOẠ VD6: Một máy nước có cơng suất 25 KW, nhiệt độ nguồn nóng t1 = 22 00C, nguồn lạnh t2 = 620 C Biết hiệu suất động 2/ 3 lần... máy là: H Max = T = 0, 32 - Hiệu suất thực máy là: H = 2/ 3HMax = 2/ 3.0, 32 = 0 ,21 - Công máy thực 5h: A =P.t - Nhiệt lượng mà nguồn nóng máy nhận là: A A P.t H= ⇒ Q1 = = = 2, 14.19 J Q1 H H - Khối... V.D.q = 19 32. 106J Công động thực được: A = Q1H = 618 ,24 .106 J Công suất động cơ: P = A = 42, 9.103 W = 42, 9 kW t Vu Dinh Hoang - lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com 01689.996.187 Chủ đề 2: CÁC NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 2 CAC NGUYEN LY NHIET DONG LUC HOC , CHU DE 2 CAC NGUYEN LY NHIET DONG LUC HOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn