DE KIEM TRA SO 1

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:32

- ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II – SỐ (THỜI GIAN 45’) HỌ VÀ TÊN: LỚP: TRƯỜNG: ĐỀ BÀI Caâu : Một chất điểm đứng yên tác dụng lực N,5N 6N.Nếu bỏ lực 6N hợp lực lực lại ? A 9N C 6N B 1N D khơng biết chưa biết góc hai lực lại Một chật điểm đứng yên tác dụng lực 6N,8N 10N.Hỏi góc hai lực 6N 8N ? A 300 C 450 B 600 D 900 Caâu : Lực 10 N hợp lực cặp lực ? Cho biệt góc cặp lực A N, 15 N ;1200 C N, N ;600 B N, 13 N ;1800 D N, N ; 00 Caâu : Câu ? Hợp lực hai lực có độ lớn F 2F r C vng góc vớirlực F A nhỏ F B lớn 3F D vng góc với lực F Caâu : Câu ? Khi xe buýt tăng tốc đột ngột hành khách A dừng lại C chúi người phía trướC B ngả người phía sau D ngả người sang bên cạnh Caâu : Câu sau ? A Nếu khơng có lực tác dụng vào vật vật khơng thể chuyển động đượC B Khơng cần có lực tác dụng vào vật vật chuyển động tròn đượC C Lực nguyên nhân trì chuyển động vật D Lực nguyên nhân làm biến đổi chuyển động vật Caâu : Nếu vật chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm vật thu gia tốc ? A Lớn C Không thay đổi B Nhỏ D Bằng Caâu : Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên,trong khoảng thời gian 2,0s.Quãng đường mà vật khoảng thời gian A 0,5 m C 1,0m B 2,0 m D 4,0m Caâu : Ai đến, tin được, tìm thấy! - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Một bóng có khối lượng 500g nằm mặt đất bị đá lực 250N.Nếu thời gian bóng tiếp xúc với bàn chân 0,020 s ,thì bóng bay với tốc độ ? A 0,01 m/s C 0,1 m/s D 10 m/s B 2,5 m/s Câu : Một vật có khối lượng 2,0 kg chuyển động thẳng nhanh dần từ trạng thái nghỉ.Vật 80cm 0,05s Gia tốc vật hợp lực tác dụng vào ? A 3,2m/s2 ; 6,4N C 6,4 m/s2 ; 12,8 N B 0,64m/s2 ; 1,2N D 640 m/s2 ; 1280 N Câu 10 : Một lực khơng đổi tác dụng vào va65tco1 khối lượng 5,0kg làm vận tốc tăng dần từ 2m/s đến 8m/s 3,0 s Hỏi lực tác dụng vào vật ? A 15 N C 1,0 N B 10 N D 5,0 N Câu 12 : Một tơ chạy với tốc độ 60km/h người lái xe hãm phanh,xe tiếp quãng đường 50m dừng lại Hỏi ô tô chạy với tốc độ 120km/h quãng đường từ lúc hãm phanh đến dừng lại ?Giả sử lực hãm trường hợp A 100m C 141m B 70,7m D 200m Caâu 11 : Câu ? Trong lốc xốy,một đá bay trúng vào cửa kính,làm kính A Lực đá tác dụng vào kính lớn lực kính tác dụng vào đá B Lực đá tác dụng vào kính bằng(về độ lớn) lực kính tác dụng vào đá C Lực đá tác dụng vào kính nhỏ lực kính tác dụng vào đá D Viên đá khơng tương tác với kính làm vỡ kính Câu 13 : Một người thực động tác nằm sấp,chống tay xuống sàn để nâng người lên Hỏi sàn nhà đẩy người ? A Khơng đẩy B Đẩy lên C Đẩy xuống D Đẩy sang bên Caâu 14 : Câu ? Khi ngựa kéo xe,lực tác dụng vào ngựa làm chuyển động phía trước A lực mà ngựa tác dụng vào xe B lực mà xe tác dụng vào ngựa C lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất D lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa Caâu 15 : Caâu 16 : Câu ? Ai đến, tin được, tìm thấy! - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Một người có trọng lượng 500N đứng mặt đất.Lực mà mặt đất tác dụng lên người có độ lớn A 500N B bé 500N C lớn 500N D phụ thuộc vào nơi người đứng trái đất Một vật có khối lượng kg,ở mặt đất có trọng lượng 10N.Khi chuyển động tới điểm cách tân trái đất 2R(R bán kính trái đất) có trọng lượng Newton ? A 1N C 5N B 2,5N D 10N Caâu 18 : Hai xe tải giống nhau,mỗi xe có khối lượng 2,0.10 kg,ở cách xa 40m.Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lượng P xe ?Lấy g = 9,8m/s2 A 34.10 - 10 P C 85.10 - P B 34.10 - P D 85.10 - 12 P Câu 17 : Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm.Khi bị kéo,lò xo dài 24cm lực đàn hồi 5N.Hỏi lực đàn hồi 10N,thì chiều dài ? A 28cm B 48cm C 40cm D 22cm Caâu 19 : Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm d0o65 cứng 40N/m.Giữ cố định đầu tác dụng vào đầu lực 1,0N để nén lò xo.Khi chiều dài ? A 2,5cm C 12,5cm B 7,5cm D 9,75cm Caâu 20 : Câu ? Một vật lúc đầu nằm mặt phẳng nhám nằm ngang.Sau truyền vận tốc đầu ,vật chuyển động chậm dần có A lực ma sát C lực tác dụng ban đầu B phản lực D qn tính Câu 21 : Một vận động viên môn hockey( môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt bóng để truyền cho vận tốc đầu 10m/s.Hệ số ma sát trượt bóng mặt băng 0,01.Hỏi bóng quãng đường dừng lại ?Lấy g = 9,8m/s2 A 39m C 51m B 45m D 57m Caâu 22 : Điều xảy hệ số ma sát hai mặt tiếp xúc lực ép fiu74a hai mặt tiếp xúc tăng lên ? A Tăng lên C Không thay đổi B Giảm D Không biết đượC Caâu 23 : Ai đến, tin được, tìm thấy! - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi B Cùng lúc mái nhà độ cao,bi A đượ thả bi B ném theo phương ngang với tốc độ lớn.Bỏ qua sức cản khơng khí Hãy cho biết câu sau A A chạm dật trước B B A chạm đất sau B C Cả hai chạm đất lúC D Chưa đủ thông tin trả lời Caâu 25 : Một viên bi X ném ngang từ điểm.Cùng lúc đó,tại độ cao,một viên bi Y có kích thước có khối lượng gấp đôi thả rơi từ trạng thái nghỉ.Bỏ qua sức cản khơng khí.Hỏi điều sau xảy ? A Y chạm sàn trước X B X chạm sàn trước Y C Y chạm sàn X nửa đường D X Y chạm sàm lúc Câu 26 : Một bóng tennit đặt mặt bàn truyền vận tốc đầu theo phương ngang Hình miêu tả quỹ đạo bóng rơi khỏi bàn ? Caâu 24 : Một vật chịu lực tác dụng Lực F1 = 40N hướng phía Đơng,lực F2 = 50N hướng phía Bắc, lực F3 = 70N hướng phía Tây, lực F4 = 90N hướng phía Nam Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật ? A 50N C 170N B 131N D 250N Caâu 27 : Câu ? Cặp “lực phản lực” định luật III Newton A tác dụng vào vật B tác dụng vào hai vật khác C không cần phải độ lớn D phải độ lớn khơng cần phải giá Câu 28 : ĐÁP ÁN Câu Đáp án C D B C B D B Ai đến, tin được, tìm thấy! C D 10 C - ĐT: 01689.996.187 Câu Đáp án Câu Đáp án 11 B 21 A 12 D 22 C Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com 13 B 23 C 14 B 24 C 15 D 25 D 16 A 26 B 17 B 27 A Ai đến, tin được, tìm thấy! - vuhoangbg@gmail.com 18 D 28 A 19 A 29 20 B 30 ... tin được, tìm thấy! C D 10 C - ĐT: 016 89.996 .18 7 Câu Đáp án Câu Đáp án 11 B 21 A 12 D 22 C Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com 13 B 23 C 14 B 24 C 15 D 25 D 16 A 26 B 17 B 27 A Ai đến, tin... ?Lấy g = 9,8m/s2 A 34 .10 - 10 P C 85 .10 - P B 34 .10 - P D 85 .10 - 12 P Câu 17 : Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm.Khi bị kéo,lò xo dài 24cm lực đàn hồi 5N.Hỏi lực đàn hồi 10 N,thì chiều dài ?... m/s2 ; 12 ,8 N B 0,64m/s2 ; 1, 2N D 640 m/s2 ; 12 80 N Câu 10 : Một lực khơng đổi tác dụng vào va65tco1 khối lượng 5,0kg làm vận tốc tăng dần từ 2m/s đến 8m/s 3,0 s Hỏi lực tác dụng vào vật ? A 15 N
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA SO 1 , DE KIEM TRA SO 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn