DE THI HOC KI SO 3

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:31

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ – SỐ MÔN: VẬT LÝ 10 – THỜI GIAN 45’ Họ tên : …………………………………….… lớp :…………… ĐIỂM:………… ĐỀ BÀI Câu : Một lượng khí nhiệt độ 170 C tích 1,0 m3 áp suất 2,0 atm.Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất atm Thể tích khí nén A 2,00 m3 B 0,14 m3 C 0,50 m3 D 1,8 m3 Câu : Câu 29: Các động sau động nhiệt: A Động tàu thuỷ B Động chạy máy phát điện nhà máy thuỷ điện Sông Đà C Động gắn ô tô D Động xe máy Câu : Một lượng khí nhận nhiệt lượng 4280 J dãn đẳng áp áp suất 2.105 Pa, thể tích tăng thêm 15 lít Hỏi nội khí tăng giảm bao nhiêu? Khơng thay đổi A B Tăng 1280 J C Tăng 7280 J D Giảm 7280 J Câu : A C Câu : Độ nở dài vật rắn không phụ thuộc yếu tố sau đây? Độ tăng nhiệt độ vật rắn B Tiết diện vật rắn Chất liệu vật rắn D Chiều dài vật rắn Hai vật có khối lượng m 2m chuyển động mặt phẳng với vận tốc có độ lớn V V theo hướng vng góc Tổng động lượng hệ vật có độ lớn là: A mV B 2mV C mV D mV Câu : Một động nhiệt thực công 250J nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 1KJ Hiệu suất động nhiệt là: A Nhỏ 25% B 40% C Lớn 40% D 25% Câu : Một dây tải điện 15 C có độ dài 1500 m Hãy xác định độ nở dài dây tải điện nhiệt độ tăng lên đến 500 C mùa hè Cho biết hệ số nở dài dây tải điện là: α = 11,5.10-6 K-1 B 30,5 cm C 60,4 cm D 65,5 cm A 55,4 cm Câu : Đặc tính chất rắn đơn tinh thể? A Dị hướng nóng chảy nhiệt độ B Đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ không xác định không xác định C Đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ D Dị hướng nóng chảy nhiệt độ xác định xác định Câu : Một hệ gồm vật có khối lượng m1= 200g, m2= 300g, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 2m/s Biết vật chuyển động ngược chiều Độ lớn động lượng hệ là: A 120 kgm/s B 84 kgm/s C kgm/s D 1,2 kgm/s Câu 10 Một hệ gồm vật có khối lượng m1= 1kg, m2= 4kg, có vận tốc v1= 3m/s, v2= : 1m/s Biết vật chuyển động theo hướng vng góc Độ lớn động lượng hệ là: 7kgm/s 14kgm/s A 1kgm/s B 5kgm/s C D Câu 11 Chọn câu sai : công trọng lực : không phụ thuộc vào dạng quĩ A phụ thuộc vào vị trí đầu vị trí cuối B http://lophocthem.com vật ln ln dương C Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com đạo chuyển động D hiệu vị trí đầu vị trí cuối vật Câu 12 Chọn câu : : A Vectơ tổng động lượng hệ kín B Vectơ động lượng hệ bảo tồn bảo tồn C Động lượng hệ ln bảo D Vectơ tổng động lượng hệ toàn bảo toàn Câu 13 Chất rắn chất rắn vơ định hình? : A Than chì B Kim loại C Băng phiến D Thuỷ tinh Câu 14 Nội vật là: : B Nhiệt lượng vật nhận A Tổng động phân tử cấu tạo nên vật trình truyền nhiệt C Tổng nhiệt mà vật D Tổng động nhận q trình truyền nhiệt thực cơng Câu 15 Chọn câu : Trong hệ toạ độ ( Op, OV) , đường đẳng áp : : A đường thẳng song song với trục Op B đường hyperbol C đường thẳng kéo dài qua gốc toạ D đường thẳng song song với trục OV độ Câu 16 Động vật tăng : A gia tốc vật tăng B vật chuyển động chiều dương D vật chuyển động nhanh dần C lực tác dụng lên vật sinh công âm Câu 17 khí xi lanh lúc đầu có áp suất 2at, nhiệt độ 270C thể tích 150cm3 Khi : pittơng nén khí đến 50cm3 áp suất 10at nhiệt độ cuối khối khí A 2270C B 2850C C 3330C D 6000C Câu 18 Câu sau nói nội đúng? : A Nội dạng lượng B Nội A lớn nội B nhiệt độ A lớn nhiệt độ B C Nội nhiệt lượng D Nội vật thay đổi q trình truyền nhiệt, khơng thay đổi q trình thực cơng Câu 19 Một lượng khí tích khơng đổi, Nhiệt độ T làm tăng lên gấp ba, áp : suất khí A tăng gấp sáu B tăng gấp ba C giảm gấp ba D giảm gấp sáu Câu 20 Chọn câu : Một vật thả rơi tự , q trình rơi : A đơng chuyển hoá thành B động vật giảm năng vật khơng đổi http://lophocthem.com C vật tăng Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com D chuyển hố thành động năng vật không đổi Câu 21 Chọn câu : Cơ vật : A tổng nội vật B tổng động phân tử cấu tạo nên vật C tổng dộng vật D tổng lượng vật Câu 22 Một bình kín chứa khí ôxi nhiệt độ 270 C áp suất 1,00.10 Pa Nếu đem bình : phơi nắng 470 C áp suất bình A 1,07.105 Pa B 2,07.105 Pa C 3,05 105 Pa D 1,00.105 Pa Câu 23 Một vật có khối lượng 500g chuyển động với vận tốc 10m/s Động : vật có giá trị : A 25 J B 2500 J C J D 250 J Câu 24 Chọn phát biểu sai nói thuyết động học phân tử chất khí : : A Kích thước phân tử nhỏ B Mật độ phân tử khí lớn C Các phân tử khí chuyển động hỗn D Các phân tử khí va chạm với thành loạn bình gây áp suất lên thành bình Câu 25 Một người kéo thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên : 20s Công công suất người là: A 1200J; 60W B 1000J, 500W C 800J, 400W D 1600J, 800W ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ... lúc đầu có áp suất 2at, nhiệt độ 270C thể tích 150cm3 Khi : pittơng nén khí đến 50cm3 áp suất 10at nhiệt độ cuối khối khí A 2270C B 2850C C 33 30C D 6000C Câu 18 Câu sau nói nội đúng? : A Nội dạng... toạ độ ( Op, OV) , đường đẳng áp : : A đường thẳng song song với trục Op B đường hyperbol C đường thẳng kéo dài qua gốc toạ D đường thẳng song song với trục OV độ Câu 16 Động vật tăng : A gia tốc... toàn C Động lượng hệ bảo D Vectơ tổng động lượng hệ toàn bảo toàn Câu 13 Chất rắn chất rắn vơ định hình? : A Than chì B Kim loại C Băng phiến D Thuỷ tinh Câu 14 Nội vật là: : B Nhiệt lượng vật
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI SO 3 , DE THI HOC KI SO 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn