DE THI HOC KI SO 2

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:31

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ – SỐ MÔN: VẬT LÝ 10 – THỜI GIAN 45’ Họ tên : …………………………………….… lớp :…………… ĐIỂM:………… ĐỀ BÀI Câu : A Câu : A C Câu : A Câu : A C Câu : A C Câu A Câu 7: A C Câu : A C Câu : A Câu 10 : A Câu 11: A Câu 12 : Một lượng khí tích khơng đổi, Nhiệt độ T làm tăng lên gấp ba, áp suất khí tăng gấp ba B giảm gấp ba C giảm gấp sáu D tăng gấp sáu Động vật tăng vật chuyển động nhanh dần B vật chuyển động chiều dương gia tốc vật tăng D lực tác dụng lên vật sinh công âm Một vật có khối lượng 1kg rơi tự khoảng thời gian 0,5s Độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian là:(Chog =10m/s2) 25 kgm/s B 5,0 kgm/s C 10,0 kgm/s D 0,5 kgm/s Chọn câu : Vectơ tổng động lượng hệ kín bảo B Động lượng hệ ln bảo toàn toàn Vectơ tổng động lượng hệ bảo toàn D Vectơ động lượng hệ bảo tồn Chọn câu sai : cơng trọng lực khơng phụ thuộc vào dạng quĩ đạo chuyển luôn dương B động phụ thuộc vào vị trí đầu vị trí cuối vật D hiệu vị trí đầu vị trí cuối vật Một lượng khí nhiệt độ 170 C tích 1,0 m3 áp suất 2,0 atm.Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất atm Thể tích khí nén 2,00 m3 B 0,50 m3 C 0,14 m3 D 1,8 m3 Câu sau nói nội đúng? Nội nhiệt lượng B Nội dạng lượng Nội A lớn nội B D Nội vật thay đổi trình nhiệt độ A lớn nhiệt độ B truyền nhiệt, không thay đổi q trình thực cơng Nội vật là: Tổng động B Nhiệt lượng vật nhận trình truyền nhiệt Tổng nhiệt mà vật nhận D Tổng động phân tử q trình truyền nhiệt thực cơng cấu tạo nên vật khí xi lanh lúc đầu có áp suất 2at, nhiệt độ 270C thể tích 150cm3 Khi pittơng nén khí đến 50cm3 áp suất 10at nhiệt độ cuối khối khí 2270C B 3330C C 6000C D 2850C Một người kéo thùng nước có khối lượng 15kg từ giếng sâu 8m lên 20s Công công suất người là: 1600J, 800W B 800J, 400W C 1000J, 500W D 1200J; 60W Một hệ gồm vật có khối lượng m1= 1kg, m2= 4kg, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 1m/s Biết vật chuyển động theo hướng vuông góc Độ lớn động lượng hệ là: 5kgm/s 7kgm/s 14kgm/s B C 1kgm/s D Đặc tính chất rắn đơn tinh thể? A Đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ xác định Dị hướng nóng chảy nhiệt độ xác định C Câu 13 : A C Câu 14 : A C B Dị hướng nóng chảy nhiệt độ khơng xác định D Đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ không xác định Câu 29: Các động sau động nhiệt: Động xe máy B Động chạy máy phát điện nhà máy thuỷ điện Sông Đà Động gắn ô tô D Động tàu thuỷ Chọn phát biểu sai nói thuyết động học phân tử chất khí : Kích thước phân tử nhỏ B Các phân tử khí va chạm với thành bình gây áp suất lên thành bình Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn D Mật độ phân tử khí lớn http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 Câu 15 : Chất rắn chất rắn vơ định hình? B Kim loại C Băng phiến A Than chì vuhoangbg@gmail.com D Thuỷ tinh Câu 16: Một bình kín chứa khí ơxi nhiệt độ 270 C áp suất 1,00.10 Pa Nếu đem bình phơi nắng 470 C áp suất bình D 3,05 105 Pa A 1,07.105 Pa B 2,07.105 Pa C 1,00.105 Pa Câu 17: Một dây tải điện 150 C có độ dài 1500 m Hãy xác định độ nở dài dây tải điện nhiệt độ tăng lên đến 500 C mùa hè Cho biết hệ số nở dài dây tải điện là: α = 11,5.10-6 K-1 B 65,5 cm C 60,4 cm D 55,4 cm A 30,5 cm Câu 18 : Chọn câu : Một vật thả rơi tự , trình rơi B đơng chuyển hố thành A vật tăng vật không đổi C động vật giảm D chuyển hố thành động năng vật không đổi Câu 19 : Chọn phát biểu sai nói cơng : cơng A tính biểu thức A = F.s.cos α B đại lượng vơ hướng D có giá trị đại số C ln ln dương Câu 20 : Một vật có khối lượng 500g chuyển động với vận tốc 10m/s Động vật có giá trị : A 2500 J B 250 J C 25 J D J Câu 21: Một động nhiệt thực công 250J nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 1KJ Hiệu suất động nhiệt là: A Nhỏ 25% B 40% C 25% D Lớn 40% Câu 22 : Độ nở dài vật rắn không phụ thuộc yếu tố sau đây? A Chất liệu vật rắn B Tiết diện vật rắn C Độ tăng nhiệt độ vật rắn D Chiều dài vật rắn Câu 23: Một hệ gồm vật có khối lượng m1= 200g, m2= 300g, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 2m/s Biết vật chuyển động ngược chiều Độ lớn động lượng hệ là: A 1,2 kgm/s B 84 kgm/s C kgm/s D 120 kgm/s Câu 24 : Chọn câu : Cơ vật A tổng nội vật B tổng dộng vật C tổng động phân D tổng lượng vật tử cấu tạo nên vật Câu 25 : Chọn câu : Trong hệ toạ độ ( Op, OV) , đường đẳng áp : A đường thẳng song song với trục OV B đường hyperbol C đường thẳng song song với trục Op D đường thẳng kéo dài qua gốc toạ độ http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ vuhoangbg@gmail.com ... vật có khối lượng m1= 20 0g, m2= 300g, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 2m/s Biết vật chuyển động ngược chiều Độ lớn động lượng hệ là: A 1 ,2 kgm/s B 84 kgm/s C kgm/s D 120 kgm/s Câu 24 : Chọn câu : Cơ vật... đại số C ln ln dương Câu 20 : Một vật có khối lượng 500g chuyển động với vận tốc 10m/s Động vật có giá trị : A 25 00 J B 25 0 J C 25 J D J Câu 21 : Một động nhiệt thực công 25 0J nhận từ nguồn nóng... là: A Nhỏ 25 % B 40% C 25 % D Lớn 40% Câu 22 : Độ nở dài vật rắn không phụ thuộc yếu tố sau đây? A Chất liệu vật rắn B Tiết diện vật rắn C Độ tăng nhiệt độ vật rắn D Chiều dài vật rắn Câu 23 : Một
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI SO 2 , DE THI HOC KI SO 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn