DE THI HOC KI SO 1

4 29 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:31

a D tổng lượng vật phân tử cấu tạo nên vật Câu 15 Hai vật có khối lượng m 2m chuyển động mặt phẳng với vận tốc có : độ lớn V V theo hướng vng góc Tổng động lượng hệ vật có độ lớn là: A mV B mV C 2mV D mV Một lượng khí nhiệt độ 170 C tích 1,0 m3 áp suất 2,0 atm.Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất atm Thể tích khí nén 0,50 m3 B 1,8 m3 C 0,14 m3 D 2,00 m3 Một hệ gồm vật có khối lượng m1= 200g, m2= 300g, có vận tốc v1= 3m/s, v2= 2m/s Biết vật chuyển động ngược chiều Độ lớn động lượng hệ là: kgm/s B 84 kgm/s C 1,2 kgm/s D 120 kgm/s Một dây tải điện 15 C có độ dài 1500 m Hãy xác định độ nở dài dây tải điện nhiệt độ tăng lên đến 500 C mùa hè Cho biết hệ số nở dài dây tải điện là: α = 11,5.10-6 K-1 A 55,4 cm B 60,4 cm C 65,5 cm D 30,5 cm Câu 19 Chọn phát biểu sai nói cơng : cơng : A tính biểu thức A = F.s.cos B đại lượng vơ hướng C ln ln dương D có giá trị đại số Câu 20 Đặc tính chất rắn đơn tinh thể? : Câu 16 : A Câu 17 : A Câu 18 : http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A Dị hướng nóng chảy nhiệt độ B Dị hướng nóng chảy nhiệt độ xác định không xác định C Đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ D Đẳng hướng nóng chảy nhiệt độ xác định khơng xác định Câu 21 Động vật tăng : A vật chuyển động chiều dương B lực tác dụng lên vật sinh công âm C vật chuyển động nhanh dần D gia tốc vật tăng Câu 22 Chọn câu : Một vật thả rơi tự , trình rơi : A vật tăng B đơng chuyển hố thành năng vật khơng đổi C chuyển hoá thành động D động vật giảm năng vật khơng đổi Câu 23 Một động nhiệt thực công 250J nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng : 1KJ Hiệu suất động nhiệt là: A Nhỏ 25% B Lớn 40% C 25% D 40% Câu 24: Chất rắn chất rắn vô định hình? A Than chì B Kim loại C Băng phiến D Thuỷ tinh Câu 25 Chọn câu : Trong hệ toạ độ ( Op, OV) , đường đẳng áp : : B đường thẳng kéo dài qua gốc toạ A đường thẳng song song với trục Op độ C đường thẳng song song với trục OV D đường hyperbol http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ ... thẳng kéo dài qua gốc toạ A đường thẳng song song với trục Op độ C đường thẳng song song với trục OV D đường hyperbol http://lophocthem.com Phone: 016 89.996 .18 7 vuhoangbg@gmail.com ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ...http://lophocthem.com Phone: 016 89.996 .18 7 vuhoangbg@gmail.com A Dị hướng nóng chảy nhiệt độ B Dị hướng nóng chảy nhiệt... 250J nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng : 1KJ Hiệu suất động nhiệt là: A Nhỏ 25% B Lớn 40% C 25% D 40% Câu 24: Chất rắn chất rắn vô định hình? A Than chì B Kim loại C Băng phiến D Thuỷ tinh Câu 25
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI SO 1 , DE THI HOC KI SO 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn