DE THI HOC KI

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:31

eo người đi 16 km Cả hai chuyển động thẳng với vận tốc 12 km/h km/h Người xe đạp đuổi kịp người vào thời điểm vị trí sau : A Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành 24 km B Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành 12 km C Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành km D Lúc 9h, vị trí cách chỗ khởi hành 16 km Câu 14 Vận tốc chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho hệ thức v = 10 − 2t(m / s) Vận tốc trung bình chất điểm khoảng thời gian từ t1=2s đến t2= 4s A m/s B 3m/s C m/s D m/s Câu 15 Đặc điểm sau không phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều? A Gia tốc biến thiên theo hàm bậc hai thời gian B Vận tốc biến thiên theo hàm bậc thời gian C Hiệu quãng đường khoảng thời gian liên tiếp số D Quãng đường biên thiên theo hàm bậc hai thời gian Câu 16 Một canơ xi dòng nước từ bến A tới bến B hết 2h, ngược dòng từ B A hết 3h Biết vận tốc dòng nước so với bờ sơng km/h Vận tốc canô so với nước : A 25 km/h B 10 km/h C km/h D 15 km/h Câu 17 Một vật chuyển động thẳng chậm dần quãng đường giây thứ là 8m quãng đường giây thứ 2m Vận tốc đầu gia tốc vật là: 2 A v0 = 10m / s, a = −1m / s B v0 = 13m / s, a = −2m / s C v0 = 14m / s, a = −4m / s D v0 = 16m / s, a = −3m / s Câu 18 Một vật chuyển động với phương trình x = 6t + 2t Kết luận sau sai ? A Vật chuyển động nhanh dần B Vận tốc ban đầu vật m/s D Gia tốc vật C Vật chuyển động theo chiều dương trục tọa độ m/s2 Câu 19 Một ca nơ chạy xi dòng từ A đến B h, chạy 4h Nếu ca nơ tắt máy trơi theo dòng nước từ A đến B thời gian chuyển động : A 6h B 8h C 2h D 6h Câu 20 Phương trình chuyển động vật có dạng x = − 4t + 2t Công thức vận tốc tức thời vật : v = 2(t − 2) v = 2(t + 2) v = 2(t − 1) v = 4(t − 1) A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 21 Chuyển động thẳng biến đổi có tọa độ x, quãng đường s, vận tốc v, thời gian chuyển động t, gia tốc a Công thức sau SAI ? 1 x = x + v t + at s = v t + at 2 2 2 B A C v + v = 2as D v − v = 2as Câu 22 Biểu thức sau dùng để xác định gia tốc chuyển động thẳng biến đổi ? với v0, vt vận tốc thời điểm t0 t v + v 02 v − v 02 v + v0 v − v0 a= t a= t a= t a= t t − t0 t − t0 t − t0 t − t0 A B C D Câu 23 Công thức sau dùng tính vận tốc góc vật chuyển động tròn ? A ω= ∆ϕ ∆t B ω= ∆ϕ ∆t C ω= ∆s ∆t D ω= ∆ϕ R http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu 24 Chật điểm chuyển động đường tròn bán kính r=15m, với vận tốc dài 54 km/h/ Gia tốc hướng tâm chất điểm là: a = 225m / s a = 15m / s a = 1m / s A ht B ht C ht D Câu 25 Điều sau SAI nói gia tốc chuyển động tròn A Véctơ gia tốc hướng vào tâm đường tròn quỹ đạo v2 r B Độ lớn gia tốc hướng tâm C Véc tơ gia tốc vng góc với véc tơ vận tốc thời điểm D Gia tốc đặc trưng cho biến thiên độ lớn vận tốc Câu 26 Biểu thức gia tốc hướng tâm chuyển động tròn : a = v2r a = v.r A a ht = ω r B ht C ht aht = 30m / s a= D a ht = ω r Câu 27 Hai xe A B chuyển động hai đường thẳng vng góc với nhau, vận tốc hai xe m/s m/s Vận tốc A so với B : A 14 m/s B 16 m/s C 10 m/s D m/s Câu 28 Điều sau SAI nói tọa độ vật chuyển động thẳng đều? A Tọa độ biến thiên theo hàm bậc hai thời gian B Tọa độ thay đổi theo thời gian C Tọa độ âm dương khơng D Tọa độ biến thiên theo hàm bậc thời gian Câu 29 Một vật chuyển động nhanh dần quãng đường s1= 12m s2= 32 m hai khoảng thời gian liên tiếp 2s Gia tốc chuyển động vật : 2 2 A m/s B m/s C 2,5 m/s D 10 m/s Câu 30 Biểu thức sau thể mối liên hệ tốc độ góc ( ω ), tốc độ dài (v), chu kì quay (T), tần số (f) chuyển động tròn đều? v = ω r = 2π Tr = A C v= ω r = 2π fr = 2π r f 2π r T v = ω r = 2π fr = π r T 2π v = ω r = 2π fr = r T D B http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 { - - - 10 { - - - 19 - | - - 28 { - - - 02 { - - - 11 - - - ~ 20 - - - ~ 29 - | - - 03 - - - ~ 12 { - - - 21 - - } - 30 - - - ~ 04 - | - - 13 { - - - 22 - - } - 05 { - - - 14 { - - - 23 { - - - 06 - - } - 15 { - - - 24 - | - - 07 - | - - 16 { - - - 25 - - - ~ 08 { - - - 17 - | - - 26 { - - - 09 - - - ~ 18 - - - ~ 27 - - } ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 { - - - 10 { - - - 19 { - - - 28 - - } - 02 - - } - 11 - - - ~ 20 - - } - 29 - | - - 03 { - - - 12 - - } - 21 { - - - 30 { - - - 04 { - - - 13 - | - - 22 { - - - 05 { - - - 14 - - - ~ 23 - | - - 06 - - - ~ 15 { - - - 24 - - } - 07 { - - - 16 { - - - 25 { - - - 08 { - - - 17 - | - - 26 - | - - 09 - - } - 18 - | - - 27 { - - - ... - - - ~ 04 - | - - 13 { - - - 22 - - } - 05 { - - - 14 { - - - 23 { - - - 06 - - } - 15 { - - - 24 - | - - 07 - | - - 16 { - - - 25 - - - ~ 08 { - - - 17 - | - - 26 { - - - 09 - - - ~ 18 - - -. .. 27 - - } ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 { - - - 10 { - - - 19 { - - - 28 - - } - 02 - - } - 11 - - - ~ 20 - - } - 29 - | - - 03 { - - - 12 - - } - 21 { - - - 30 { - - - 04 { - - - 13 - | - - 22 { - - - 05 { -. .. 22 { - - - 05 { - - - 14 - - - ~ 23 - | - - 06 - - - ~ 15 { - - - 24 - - } - 07 { - - - 16 { - - - 25 { - - - 08 { - - - 17 - | - - 26 - | - - 09 - - } - 18 - | - - 27 { - - -
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI HOC KI , DE THI HOC KI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn