QTH CH8

10 39 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:15

CHƯƠNG CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT I KHÁI NIỆM II NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CƠ CHẾ KIỂM SOÁT III TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT IV CÁC LOẠI HÌNH KIỂM SOÁT I KHÁI NIỆM Khái niệm Chức kiểm soát trình đo lường kết thực tế so sánh với tiêu chuẩn nhằm phát sai lệch nguyên nhân sai lệch, đưa biện pháp điều chỉnh kòp thời nhằm khắc phục sai lệch nguy sai lệch, đảm bảo tổ chức đạt mục tiêu kế hoạch vạch NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG Kiểm sốt trình Kiểm sốt không dành cho hoạt động xảy kết thúc mà hoạt động xảy Kiểm sốt nhằm phát sai lệch nguy sai lệch Kiểm sốt để đưa thực biện pháp khắc phục sai lệch I KHÁI NIỆM 2.Vai trò kiểm soát  Bảo đảm nguồn lực tổ chức sử dụng cách hữu hiệu  Phát kòp thời vấn đề sai lệch , khó khăn trình thực mục tiêu  Kòp thời đưa biện pháp giải để đạt mục tiêu II CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ XÂY DỰNG CƠ CHẾ KIỂM SOÁT •1 Cơ chế kiểm soát phải thiết kế kế hoạch hoạt động tổ chức, theo cấp bậc đối tượng kiểm soát •2 Công việc kiểm soát phải thiết kế theo đặc điểm cá nhân cá nhân nhà quản trò •3 Sự kiểm soát phải thực khâu trọng yếu II CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂ XÂY DỰNG CƠ CHẾ KIỂM SOÁT •4 Việc kiểm soát phải khách quan •5 Hệ thống kiểm soát phải phù hợp với bầu không khí tổ chức (văn hóa tổ chức) •6 Việc kiểm soát cần phải tiết kiệm đảm bảo tính hiệu kinh tế •7 Việc kiểm soát phải đưa đến hành động III TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT •Tiến trình kiểm soát bao gồm bước : •(1) xây dựng tiêu chuẩn kiểm soát •(2) đo lường kết •(3) điều chỉnh sai lệch III TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT XÂY XÂYDỰNG DỰNG TIÊU TIÊUCHUẨN CHUẨN KIỂM KIỂMSOÁT SOÁT ĐO ĐOLƯỜNG LƯỜNG KẾT KẾTQUẢ QUẢ THỰC THỰCTẾ TẾ ĐIỀU ĐIỀUCHỈNH CHỈNH KHÁC KHÁCBIỆT BIỆT CÁC LOẠI HÌNH KIỂM SOÁT Kiểm sốt trước thực : Tiên liệu vấn đề phát sinh tìm cách ngăn ngừa trước Kiểm sốt thực : Giám sát trực tiếp trình thực để nắm bắt kòp thời sai lệch đưa biện pháp chấn chỉnh Kiểm sốt sau thực hiện: Đánh giá kết quả, tìm nguyên nhân đưa học kinh nghiệm Mối quan hệ CN kiểm tra với Các chức khác QT Điều Kiểm Hoạch Tổ tra đònh chức khiển
- Xem thêm -

Xem thêm: QTH CH8 , QTH CH8 , NHỮNG LƯU Ý QUAN TRỌNG, III. TIẾN TRÌNH KIỂM SOÁT