CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ học

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:13

CÁC CƠNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HỐ HỌC CÁC CƠNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HỐ HỌC PHẦN VƠ CƠ: Tính lượng kết tủa xuất hấp thụ hết lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2 Ba(OH)2: nkết tủa=nOH- – nCO2 (Đk:nktủa
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ học , CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn