DE KIEM TRA

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:13

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐỀ KIỂM TRA (CHƯƠNG IV+V) HỌ VÀ TÊN:…………………………THPT…………………… ĐỀ BÀI Tập hợp thông số sau xác đònh trạng thái lượng khí xác đònh A p suất, nhiệt độ, khối lượng B p suất, thể tích, khối lượng C p suất, nhiệt độ, thể tích D Thể tích, khối lượng, áp suất Một vật ném ngang từ độ cao h, trình vật chuyển động thì: A Động không đổi, giảm B Động tăng C Động tăng, giảm D Động giảm Nén đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đê 1n thể tích lít áp suất khí tăng lên lần:? A 2.5 lần B 1.5 lần C lần D lần Khi giữ nguyên thể tích tăng nhiệt độ áp suất khí A Không kết luận B Giảm D Tăng C Không đổi Chọn câu sai: Một vật chuyển động có: A Động lượng B Thế C Cơ D Động Đònh luật bảo toàn động lượng: A Đúng cho trường hợp B Chỉ cho hệ kín va chạm hoàn toàn đàn hồi C Đúng cho hệ kín D Chỉ cho hệ kín va chạm không đàn hồi Đònh luật bảo toàn động lượng phát biểu: A Động lượng hệ đại lượng bảo toàn B Động lượng hệ cô lập có độ lớn không đổi C Động lượng hệ cô lập đại lượng bảo toàn D Động lượng đại lượng bảo toàn Vật có khối lượng 1kg thả rơi từ độ cao 20m tính độ giảm sau vật rơi 1s Lấy g = 10m/s2 A 100J B 25J C 70J D 50J Khi nén đẳng nhiệt thì: A Số phân tử đơn vò thể tích không đổi B Tất không xảy C Số phân tử đơn vò thể tích giảm tỉ lệ nghòch với áp suất D Số phân tử đơn vò thể tích tăng tỉ lệ thuận với áp suất 10 Biểu thức sau không phù hợp với đònh luật Bôi-lơ-Mariốt: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A P.V= Const B P ~ 1/V C P1V1 = P2V2 D P ~V 11 Nén đẳng nhiệt từ thể tích lít đến thể tích lít thấy áp suất khí tăng lên lượng 50 pa hỏi áp suất ban đầu khí bao nhiêu? A 2.5 pa B 25 pa C 10 pa D 100 pa 12 Chọn phát biểu sai: A Công lực đàn hồi phụ thuộc vào dạng đường vật chòu lực B Công lực masat phụ thuộc vào dạng đường vật C Công trọng lực có giá trò âm dương D Công lực masat phụ thuộc vào dạng đường vật chòu lực 13 Biết thể tích khối lượng khí không đổi Chất khí nhiệt độ 200C có áp suất p1 Phải đun nóng chất khí lên nhiệt độ để áp suất tăng lên lần A 8190K B 8790C C 8790K D 8190C 14 Một vật ném thẳng đứng lên cao, vật đạt độ cao cực đại đó: A Động B Động cực đại, cực tiểu C Động D Động cực tiểu, cực đại 15 Dưới tác dụng lực F, vật có khối lượng 10kg tăng vận tốc từ m/s đến 10m/s sau quãng đường 20m Độ lớn lực F là: A 24N B 26N C 22N D 100J 16 Một vật có khối lượng 20kg chuyển động với vận tốc 40cm/s động lượng vật (kgm/s) là: A 2kgm/s B 8kgm/s C 80kgm/s D 5kgm/s 17 Biểu thức tính công lực: A A = F.S B A = F.S.Cos α C A = F.S.sin α D A = mgh 18 Chọn câu đúng: A Động đại lượng vô hướng không âm B Động đại lượng vô hướng dương âm không C Động đại lượng có hướng D Động đại lượng vô hướng dương âm 19 Một vật ném thẳng đứng từ lên, trình vật chuyển động từ lên thì: A Động giảm không đổi B Động tăng, giảm C Động tăng không đổi D Động giảm, tăng 20 Một khối khí tích 10 lít, áp suất 2at, nhiệt độ 270C phải nung nóng chất khí đến nhiệt độ để thể tích khí tăng lên lần áp suất 5at http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A 12270K B 15000K C 15000C D 12270C 21 Một vật chuyển động thẳng thì: A Xung hợp lực không B Tất C Độ biến thiên động lượng không D Động lượng vật không đổi 22 Chọn câu đúng: A Công đại lượng vô hướng có giá trò dương âm B Công đại lượng vô hướng dương C Công đại lượng vô hướng, âm D Công đại lượng có hướng 23 Trong trường hợp sau động vật thay đổi A Vật chuyển động cong B Vật chuyển động thẳng C Vật chuyển động tròn D Vật chuyển động với gia tốc không đổi 24 Đơn vò đơn vò công? A Km B Kwh C Kgm D Kw 25 Hệ thức sau đònh luật Bôi-lơ-Mariot A P/V = Const B V/P = Const C P1V2 = P2V1 D PV = Const 26 Quá trình sau đẳng trình.(quá trình đẳng nhiệt) A Đun nóng khí bình đậy kín B Tất qua trình đẳng trình C Đun nóng khí xilanh, khí nở pit-tông chuyển động D Không khí bóng bò phơi nắng, nóng lên làm khí nở 27 Nếu vật tương tác với thì: A Động lượng hệ vật thay đổi B Động lượng vật hệ không thay đổi C Động lượng hệ vật không thay đổi D Động lượng vật không thay đổi 28 Chọn câu nhất: A Động lượng đại lượng bảo toàn B Động lượng véc tơ hướng với vận tốc vật C Động lượng đại lượng vô hướng D Động lượng đại lượng có hướng 29 Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang Đại lượng không đổi vật trượt A Gia tốc B Động C Động lượng D Thế 30 Đơn vò sau đơn vò công A KJ B N.m C HP D W.h http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA , DE KIEM TRA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn