SỰ CHẢY THÀNH DÒNG của CHẤT LỎNG và CHẤT KHÍ

2 60 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:13

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com SỰ CHẢY THÀNH DÒNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ ĐỊNH LUẬT BÉC-NU-LI Câu1 Một ống nước nằm ngang có đoạn bị thắc Biết tổng áp suất động áp suất tĩnh điểm có vận tốc 10 (m/s) 8.104 Pa Với khối lượng riêng nước 1000 kg/m3 áp suất tĩnh điểm là: 8.104 Pa 5.104 Pa *.C 3.104 Pa Tất sai Huongs dẫn.ta có áp suất tĩnh 3.104 Pa =8.104 Pa.tính áp suất động Câu2.Trong ống nằm ngang vị trí có tiết diện S =8cm2 nước có vận tốc 5m/s vị trí thứ hai có diện tích 5cm2 có áp suất 2.105N/m2.lưu lượng nước qua ống 40m3/ph 6m3/ph 0,66m3/ph *.0,24m3/ph Huongs dẫn.ta đổi đại lượng đơn vị đo.ta có lưu lượng A=S.v=0,24m3/ph Câu3 Trong ống nằm ngang vị trí có tiết diện S =8cm2 nước có vận tốc 5m/s vị trí thứ hai có diện tích 5cm2 có áp suất 2.105N/m2 vận tốc nước vị trí thứ hai 6m/s *.8m/s 16m/s 24m/s http://lophocthem.com Huongs dẫn.từ công thức Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ta suy v2=8m/s Câu4 Hai đoạn ống dòng nằm ngang có tiết diện S1 S2 Muốn vận tốc chảy hai đoạn ống v1 = m/s v2 = 3m/s tỉ số S1 S2 *.A B C D Huongs dẫn.ta có Câu5 Vận tốc chảy ống dòng có tiết diện S1 v1 = 2m/s vận tốc đoạn ống dòng có tiết diện S2 v2 Nếu tăng diện tích S2 hai lần vận tốc đoạn ống dòng có diện tích S2/ v2/ = 0,5 m/s.Vận tốc đoạn ống dòng có diện tích S2 lúc ban đầu 0,5 m/s *.1m/s 1,5 m/s 2,5 m/s Huongs dẫn.ta có v2/=0.5 nên S2 tăng lần v2 phải giảm lần v2=1m/s ... v2=8m/s Câu4 Hai đoạn ống dòng nằm ngang có tiết diện S1 S2 Muốn vận tốc chảy hai đoạn ống v1 = m/s v2 = 3m/s tỉ số S1 S2 *.A B C D Huongs dẫn.ta có Câu5 Vận tốc chảy ống dòng có tiết diện S1 v1... diện S1 v1 = 2m/s vận tốc đoạn ống dòng có tiết diện S2 v2 Nếu tăng diện tích S2 hai lần vận tốc đoạn ống dòng có diện tích S2/ v2/ = 0,5 m/s.Vận tốc đoạn ống dòng có diện tích S2 lúc ban đầu 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ CHẢY THÀNH DÒNG của CHẤT LỎNG và CHẤT KHÍ , SỰ CHẢY THÀNH DÒNG của CHẤT LỎNG và CHẤT KHÍ

Từ khóa liên quan