DE KIEM TRA 15

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:12

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Họ tên: ……………………………………… Câu 12đ Nếu trượt vectơ lực giá lực tác dụng lên vật có thay đổi khơng? Tại sao? Câu 22đ Momen lực có tác dụng vật quay quanh trục cố định? Câu 32đ Một vật chịu tác dụng đồng thời lực khơng song song ba lực phải thỏa mãn điều kiện để vật cân Câu 42đ Ở vị trí cân bền, cân khơng bền cân phím định vị trí trọng tâm nào? Câu 52đ Hai lực ngẫu lực có độ lớn F = 5N Cánh tay đòn ngẫu lực 20cm Tính momen ngẫu lực? ………………………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ……………………………………… Câu 12đ Khi lực tác dụng lên vật có trục quay cố định mà khơng làm cho vật quay? Câu 22đ Muốn tổng hợp hai lực song song hai lực phải nào? Khi đó, hợp lực lực song song chiều có đặc điểm gì? Câu 32đ Thế dạng cân không bền? Nguyên nhân gây dạng cân khơng bền gì? Lấy ví dụ Câu 42đ Mức vững vàng cân xác định yếu tố nào? Câu 52đ Một ngẫu lực gồm lực F1 F2 có độ lớn 10N có cánh tay đòn d = 5cm Tính momen ngẫu lực ? …………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ……………………………………… Câu 12đ Mức quán tính vật quay quanh trục phụ thuộc vào yếu tố nào? Câu 22đ Trong chuyển động tịnh tiến vật rắn điểm vật chuyển động nào? Và chuyển động với gia tốc bao nhiêu?( viết dạng công thức ) Câu 32đ Muốn tăng mức vững vàng vật có mặt chân đế người ta phải làm nào? Câu 42đ Nguyên nhân gây nên dạng cân bằng? Hãy nguyên nhân gây dạng cân phiếm định Câu 52đ Hai người dùng gậy có khối lượng 1,5kg để khiêng cổ máy nặng 100kg Xác định tổng trọng lực tác dụng lên vai người Lấy g = 9,8 m/s2 …………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ………………………………………… Câu 12đ Đại lượng vật lý đặc trương cho khả tác dụng làm quay lực Viết biểu thức tính đại lượng Câu 22đ Đối với vật đồng chất có dạng hình học đối xứng trọng tâm vât nằm đâu? Trọng lực vật rắn có điểm đặt nằm đâu? Câu 32đ viết cơng thức tính momen ngẫu lực Momen ngẫu lực có đặc điểm gì? Câu 42đ Hãy nêu đặc điểm lực song song cân bằng? Câu 52đ Momen ngẫu lực lực F1 F2 10Nm Cánh tay đòn ngẫu lực d = 10cm Xác định độ lớn lực F1, F2 …………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ………………………………………… Câu 12đ Điều kiện cân vật có mặt chân đế gì? Câu 22đ Điều kiện cân vật chịu tác dụng lực gì? Lấy ví dụ Câu 32đ Khoảng cách lực tính từ đâu? Viết cơng thức tính momen lực Câu 42đ Trong dạng cân cân vững vàng cân có mức vững vàng nhất? Câu 52đ Một người gánh thùng gạo nặng 300N thùng ngơ nặng 200N Đòn gánh dài 1m Hỏi vai người phải đặt điểm đòn gánh để thùng gạo thùng ngơ cân Bỏ qua trọng lực đòn gánh ……………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ………………………………………… Câu 12đ Momen lực có đơn vị gì? Cánh tay đòn momen lực xác định nào? Câu 22đ Hãy kể tên dạng cân bằng, dạng cân bền vững vàng nhất? Lấy ví dụ Câu 32đ Muốn tăng mức vững vàng vật có mặt chân đế người ta phải làm nào? Lấy ví dụ Câu 42đ Khi lực tác dụng lên vật có trục quay cố định mà làm cho vật quay? Câu 52đ Một người gánh thùng gạo có khối lượng m = 25kg thùng ngô nặng 200N đòn gánh Xác định trọng lực tác dụng lên vai người Bỏ qua trọng lượng đòn gánh, lấy g = 9,8 m/s2 ……………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: …………………………………………… Câu 12đ Viết cơng thức tính momen ngẫu lực Trong cánh tay đòn ngẫu lực xác định nào? Câu 22đ Thế chuyển động tịnh tiến Lấy ví dụ Câu 32đ Muốn tổng hợp hai lực đồng quy ta áp dụng quy tắc nào? Từ đó, em phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy? Câu 42đ Thế dạng cân bền? Nguyên nhân gây dạng cân bền gì? Lấy ví dụ Câu 52đ Momen ngẫu lực hệ lực F1 F2 15Nm Xác định cánh tay đòn ngẫu lực, biết F1 = 150N http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA 15 , DE KIEM TRA 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn