ly 10 TN TONG HOP PHAN TICH LUC

8 47 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:12

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1.Gọi F1 , F2 độ lớn hai lực thành phần, F độ lớn hợp lực chúng Câu sau ? F không nhỏ F1 F2 F không F1 F2 F luôn lớn F1 v F2 *.Trong trường hợp : Hướng dẫn.Tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành sau dung baast đẳng thức tam giác để chứng minh Câu2.Độ lớn hợp lực hai lực đồng qui hợp với góc α : * cosα cosα cosα Hướng dẫn.dùng cơng thức tính độ lớn vecto tổng Câu3.Một chất điểm đứng yên tác dụng lực 12N, 20N, 16N Nếu bỏ lực 20N hợp lực lực lại có độ lớn ? 4N *.20N 28N Chưa có sở kết luận Hướng dẫn.Để chất điểm đứng yên hợp lực tác dụng lên chất điểm phải hay lực 12N lực 16N cân với lực 20N.Dựa vào tính chất hợp lực cân ta thấy bỏ lực 20N hợp lực lực lại có độ lớn 20N Câu4.Có hai lực đồng qui có độ lớn 9N 12N.Trong số giá trị sau đây, giá trị độ lớn hợp lực ? 25N *.15N 2N 1N Hướng dẫn Gọi F1 , F2 độ lớn hai lực thành phần, F độ lớn hợp lực chúng trường hợp : Câu5.Lực có mơđun 30N hợp lực hai lực ? 12N, 12N 16N, 10N *.16N, 46N 16N, 50N Hướng dẫn.Ta ln có trường hợp : http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu6.Hai lực vng góc với Các độ lớn 3N 4N Hợp lực chúng tạo với hai lực góc bao nhiêu? (lấy tròn tới độ) 300 600 420 480 *.370 530 Khác A, B, C Hướng dẫn.vì hai lực thành phần vng góc với nên 4N.Ta có cos=370 Câu7.Có hai lực đồng quy Gọi = 5N,gọi góc hợp hợp lực lực góc hợp và Nếu và Nếu : * = = 900 = 1800 0< < 900 Hướng dẫn.áp dụng cơng thức Câu8.Có hai lực đồng quy = 00 = 900 * = 1800 0< < 900 cosα Gọi góc hợp : H ướng dẫn cosα Câu9 Cho hai lực đồng qui có độ lớn 600N.Hỏi góc lực hợp lực có độ lớn 600N = 00 = 900 = 1800 * = Hướng dẫn.Từ công thức Câu10.Có hai lực đồng quy cosα cosα Gọi góc hợp : =0 * = 900 = 1800 0< < Hướng dẫn.áp dụng cosα và Nếu http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu11.Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 30N Góc tạo hai lực 120o Độ lớn hợp lực 60N N *.30N N Hướng dẫn.áp dụng công thức cosα= Câu12 Phân tích lực thành hai lực 100N ; F1 = 60N độ lớn lực F2 là: F2 = 40N hai lực vng góc Biết độ lớn lực F = N *.F2 = 80N F2 = 640N Hướng dẫn áp dụng công thức Câu13.Một chất điểm đứng yên tác dụng lực 12N, 15N, 9N Hỏi góc lực 12N 9N ? = 300 * = 900 = 600 = 45° Hướng dẫn.chất điểm đứng yên hợp lực tác dụng lên chất điểm phải hay lực 12N lực 9N cosα = 900 cân với lực 15N.vậy hợp lực lực 12N 9N 15N.áp dụng Câu14.Hai lực F1 = F2 hợp với góc F = F1+F F= F1-F2 F= 2F1Cos Hợp lực chúng có độ lớn: *.F = 2F1cos Hướng dẫn áp dụng công thức cosα F = 2F1cos Câu15.Ba lực có độ lớn 10N F1 F2 hợp với góc 600 Lực F3 vng góc mặt phẳng chứa F1, F2 Hợp lực ba lực có độ lớn 15N 30N 25N *.20N Hướng dẫn.gọi F’ hợp lực F1 F2 áp dụng công thức hợp với góc vng nên hợp lực tính theo cơng thức cosα=300F’=10N.F =20N http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu16.Các lực tác dụng lên vật gọi cân *.hợp lực tất lực tác dụng lên vật không hợp lực tất lực tác dụng lên vật số vật chuyển động với gia tốc không đổi vật đứng yên Hướng dẫn.sử dụng định nghĩa lực cân Câu17.Một sợi dây có khối lượng không đáng kể, đầu giữ cố định, đầu có gắn vật nặng có khối lượng m Vật đứng yên cân Khi vật chịu tác dụng trọng lực vật chịu tác dụng trọng lực, lực ma sát lực căng dây *.vật chịu tác dụng ba lực hợp lực chúng không vật chịu tác dụng trọng lực lực căng dây Hướng dẫn.vật chịu tác dụng trọng lực hướng xuống lực căng T hướn lên Câu18.Chọn phát biểu : Dưới tác dụng lực vật chuyển động thẳng tròn Lực nguyên nhân làm vật vật bị biến dạng Lực nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động *.Lực nguyên nhân làm vật thay đổi chuyển động làm vật bị biến dạng Hướng dẫn.sự dụng khái niệm biến dạng Câu19.Hai lực trực đối cân là: tác dụng vào vật không độ lớn độ lớn khơng thiết phải giá *.có độ lớn, phương, ngược chiều tác dụng vào hai vật khác Hướng dẫn.định nghĩa sgk Câu20.Hai lực cân có : *.cùng hướng phương giá độ lớn Hướng dẫn.sử dụng định nghĩa hai lực cân Câu21.Một chất điểm chuyển động chịu tác dụng hai lực đồng quy chất điểm phương, chiều với lực phương, chiều với lực phương, chiều với lực *.cùng phương, chiều với hợp lực Hướng dẫn.vecto tổng F làm vật chuyển động véc tơ gia tốc http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 Câu22.Phát biểu sau nói mối quan hệ hợp lực F không F1 F2 F không nhỏ F1 F2 F luôn lớn F1 F2 vuhoangbg@gmail.com , hai lực *.Ta ln có hệ thức Hướng dẫn.sử dụng định nghĩa Câu23.Câu ? Hợp lực hai lực có độ lớn F 2F nhỏ F lớn 3F *.vng góc với lực vng góc với lực Hướng dẫn Ta ln có hệ thức Câu24.Cho hai lực đồng quy có độ lớn N 11 N Giá trị hợp lực giá trị giá trị sau ? 19 N *.15 N N N Hướng dẫn Ta ln có hệ thức Câu25.Cho hai lực đồng quy có độ lớn N 12 N Giá trị hợp lực giá trị giá trị sau ? 19 N N *.21 N N Hướng dẫn Ta ln có hệ thức Câu26.Cho hai lực đồng qui có độ lớn 5N 12N Giá trị sau hợp lực chúng ? 6N 18N 8N *.Khơng tính thiếu kiện Hướng dẫn.ta chưa biết góc hợp lực Câu27.Một chất điểm đứng yên tác dụng lực N,5N 6N.Nếu bỏ lực 6N hợp lực lực lại ? 9N *.6N 1N khơng biết chưa biết góc hai lực lại http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Để chất điểm đứng yên hợp lực tác dụng lên chất điểm phải hay lực 4N lực 5N cân với lực 6N.Dựa vào tính chất hợp lực cân ta thấy bỏ lực 6N hợp lực lực lại có độ lớn 6N Câu28.Một chật điểm đứng yên tác dụng lực 6N,8N 10N.Hỏi góc hai lực 6N 8N ? 300 450 600 * Hướng dẫn Để chất điểm đứng yên hợp lực tác dụng lên chất điểm phải hay lực 6N lực 8N cân với lực 10N.Dựa vào tính chất hợp lực cân ta thấy bỏ lực 10N hợp lực lực lại có độ lớn 10N áp dụng công thức cosα Câu29.Lực 10 N hợp lực cặp lực ? Cho biệt góc cặp lực N, 15 N ;1200 *.3 N, 13 N ;1800 N, N ;600 N, N ; Hướng dẫn áp dụng công thức cosα Câu30.Một vật chịu lực tác dụng Lực F1 = 40N hướng phía Đơng,lực F2 = 50N hướng phía Bắc, lực F3 = 70N hướng phía Tây, lực F4 = 90N hướng phía Nam Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật ? *.50N 170N 131N 250N Hướng dẫn.Ta thấy lực phương ngược chiều nên hợp lực chúng tính theo cơng thức =30N.tương tự lực phương ngược chiều nên hợp lực chúng chúng tính sau: =40N F’ F’’ vng góc với nên hợp lực =50N http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu31.Một vật có trọng lượng P đứng cân nhờ dâyOA làm với trần góc 600 OB nằm ngang Độ lớn lực căngT1 dây OA bằng: P * 2P Hướng dẫn.Để vật cân lực phải cân với lực lại.Giả sử lực cân với lực P ta có (1) Giả sử lực cân với lực P, ta có (2) vào (1) ta tính = (2).thay Câu32.Một vật treo hình vẽ:Biết vật có P = 80 N, α = 30˚.Lực căng dây bao nhiêu? *.40N 40√3N 80N 80√3N Hướng dẫn.Các lực tác dụng lên vật có N,P,T.Để vật cân hợp lực chúng phải 0.ta thấy N=PcosN.góc hợp P N ta tính Câu33.Một cầu có khối lượng 1,5kg treo vào tường nhờ sợi dây Dây hợp với tường góc = 450 Cho g = 9,8 m/s2 Bỏ qua ma sát chỗ tiếp xúc cầu tường Lực ép cầu lên tường 20 N 10,4 N *.14,7 N http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 17 N Hướng dẫn.các lực tác dụng lên cầu gồm có N,P,T.để cầu cân hợp lực chúng 0.hay hay (2) thay (1) vào (2) ta (3).thay (3) vào (1) ta tính N=14,7N Câu34 Một cầu có khối lượng 2,5kg treo vào tường nhờ sợi dây Dây hợp với tường góc = 600 Cho g = 9,8 m/s2 Bỏ qua ma sát chỗ tiếp xúc cầu tường Lực căng T dây treo 49 N 12,25 N 24,5 N *.30 N Hướng dẫn.các lực tác dụng lên cầu gồm có N,P,T.để cầu cân hợp lực chúng 0.hay hay (2) thay (1) vào (2) ta Câu35.Một vật có khối lượng kg giữ yên mặt phẳng nghiêng sợi dây song song với đường dốc Biết = 600 Cho g = 9,8 m/s2.Lực ép vật lên mặt phẳng nghiêng 9,8 N 4,9 N 19,6 N *.8,5 N Hướng dẫn.các lực tác dụng lên vật gồm N, P,T.để vật cân hợp lực tác dụng lên chúng bắng Ta có N phản lực mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật lực lực ép vật lên mặt phẳng nghiêng.và N=Psin=1.9,8 ... 6N,8N 10N.Hỏi góc hai lực 6N 8N ? 300 450 600 * Hướng dẫn Để chất điểm đứng yên hợp lực tác dụng lên chất điểm phải hay lực 6N lực 8N cân với lực 10N.Dựa vào tính chất hợp lực cân ta thấy bỏ lực 10N... lực F1 = F2 hợp với góc F = F1+F F= F1-F2 F= 2F1Cos Hợp lực chúng có độ lớn: *.F = 2F1cos Hướng dẫn áp dụng công thức cosα F = 2F1cos Câu15.Ba lực có độ lớn 10N F1 F2 hợp với góc 600 Lực F3 vng... 10N.Dựa vào tính chất hợp lực cân ta thấy bỏ lực 10N hợp lực lực lại có độ lớn 10N áp dụng cơng thức cosα Câu29.Lực 10 N hợp lực cặp lực ? Cho biệt góc cặp lực N, 15 N ;1200 *.3 N, 13 N ;1800 N,
- Xem thêm -

Xem thêm: ly 10 TN TONG HOP PHAN TICH LUC , ly 10 TN TONG HOP PHAN TICH LUC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn