CHU DE 1 TONG HOP PHAN TICH LUC

5 46 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:12

Chương 1: Động học chất điểm Chủ đề 1: Tổng hợp - phân tích lực Chủ đề 2: Ba định luật Newton Chủ đề 3: Các lực học thường gặp Chủ đề 4: Chuyển động ném ngang – ném xiên Chủ đề 5: Bài tập tổng hợp động lực học Chủ đề 6: Chuyển động hệ vật VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM I Kiến thức: Lực + K/n: Lực đại lượng véc tơ đặc trưng cho tác dụng vật vào vật khác mà kết gây gia tốc cho vật làm cho vật biến dạng + Điều kiện cân chất điểm hợp lực lực tác dụng lên phải khơng: F = F + F + + F = Tổng hợp lực phân tích lực + Tổng hợp lực thay lực tác dụng đồng thời vào vật lực có tác dụng giống hệt lực Lực thay gọi hợp lực Quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh hình bình hành, đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực chúng + Phân tích lực phép thay lực hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt lực Các lực thay gọi lực thành phần + Chỉ biết lực có tác dụng cụ thể theo hai phương phân tích lực theo hai phương → → → → n → VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 1: TỔNG HỢP LƯC – PHÂN TÍCH LỰC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 16 N; F2 = 12 N a) Tìm độ lớn hợp lực hai lực chúng hợp với góc α = 00; 600; 1200; 1800 b) Tìm góc hợp hai lực hợp lực chúng có độ lớn 20 N HD: Hợp lực hai lực hợp với góc α: F = F + F + F F Khi α = 00; cosα = ; F = F + F + F F = F1 + F2 = 28 N Khi α = 600; cosα = ; F = F + F + F F = 24,3 N 2 2 2 2 cos α 2 Khi α = 1200; cosα = - ; F = F12 + F22 − F1 F2 Khi α = 1800; cosα = -1 ; F = F12 + F22 − F1 F2 2 = 14,4 N = F1 - F2 = N VD Cho ba lực đồng qui nằm mặt phẳng có độ lớn → → 20 N Tìm hợp lực chúng biết lực F2 làm thành với hai lực F1 góc 600 → → HD: Lực tổng hợp F1 F2 : F12 = → F12 + F22 + F1 F2 cos 60 = 20 N ; → F12 hợp với F2 góc 300 tức vng góc với Do đó: F123 = F122 + F32 = 40 N → F3 VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM → F3 Chủ đề 1: TỔNG HỢP LƯC – PHÂN TÍCH LỰC II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1: Tìm hợp lực lực trường hợp sau: (Các lực vẽ theo thứ tự chiều quay kim đồng hồ) a F1 = 10N, F2 = 10N, ( F1, F2 ) =300 → → b F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N,( F1, F2 ) =900, ( F2 , F3 ) =300, ( F1, F3 ) =2400 → → → → → → c F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( F1, F2 ) =900, ( F2 , F3 ) =900, ( F4 , F3 ) =900, ( F4, F1 ) =900 → → → → → → → → d F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N, F4 = 10N, ( F1, F2 ) =300, ( F2 , F3 ) =600, ( F4 , F3 ) =900, ( F4 , F1 ) =1800 Đáp số: a 19,3 N b 28,7 N c 10 N d 24 N → → → → → → → → Bài 2: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời lực có độ lớn 20N 30N, xác định góc hợp phương lực hợp lực có giá trị: a 50N b 10N c 40N d 20N 0 Đáp số; a b 180 c 75,50 d 138,50 VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 1: TỔNG HỢP LƯC – PHÂN TÍCH LỰC II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 3: Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời lực: F1 = 20N, F2 = 20N F3 Biết góc lực 1200 Tìm F3 để hợp lực tác dụng lên chất điểm 0? Đáp số: F3 = 20 N Bài 4: Vật m = 5kg đặt nằm yên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang Xác định lực tác dụng lên vật? Biết trọng lực xác định công thức P = mg, với gia tốc trọng trường g = 10m/s2 Đáp số: P = 50N; N = 25 N; Fms = 25 N Bài 5: Vật m = 3kg giữ nằm yên mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phương ngang sợi dây mảnh nhẹ, bỏ qua ma sát Tìm lực căng sợi dây( lực mà vật tác dụng lên sợi dây làm cho sợi dây bị căng ra) Đáp số: T = 15 2N VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM ... F F = 24,3 N 2 2 2 2 cos α 2 Khi α = 1200; cosα = - ; F = F12 + F22 − F1 F2 Khi α = 1800; cosα = -1 ; F = F12 + F22 − F1 F2 2 = 14,4 N = F1 - F2 = N VD Cho ba lực đồng qui nằm mặt phẳng có độ... tác dụng cụ thể theo hai phương phân tích lực theo hai phương → → → → n → VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 1: TỔNG HỢP LƯC – PHÂN TÍCH LỰC II CÁC DẠNG BÀI TẬP VÍ DỤ... hợp với F2 góc 300 tức vng góc với Do đó: F123 = F122 + F32 = 40 N → F3 VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM → F3 Chủ đề 1: TỔNG HỢP LƯC – PHÂN TÍCH LỰC II CÁC DẠNG BÀI TẬP
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 1 TONG HOP PHAN TICH LUC , CHU DE 1 TONG HOP PHAN TICH LUC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn