ly 10 chuyen dong nem ngang, nem xien 18

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:12

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1.Một cậu bé ngồi toa xe chạy với vận tốc không đổi ném bóng lên theo phương thẳng đứng Bỏ qua sức cản khơng khí Quả bóng rơi xuống chỗ ? Trước cậu bé Bên cạnh cậu bé *.Đúng chỗ cậu bé Sau cậu bé Hướng dẫn.Vì cầm bong bóng vận tốc cậu bé ,khi tung bóng theo phương thẳng đứng q bóng rời tay với vận tốc vận tốc thẳng đứng vận tốc theo phương ngang hợp hai vận tốc bóng bay xiên lên vận tốc ngang khơng đổi Câu2.Bi A có khối lượng gấp đôi bi B Cùng lúc vị trí, bi A thả rơi bi B ném theo phương ngang với tốc độ vo Bỏ qua sức cản khơng khí Hãy cho biết câu : A chạm đất trước B *.cả hai chạm đất lúc A chạm đất sau B chưa đủ thông tin để trả lời Câu3 Một bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn vo = 20m/s từ độ cao 45m rơi xuống đất sau 3s Hỏi tầm bay xa (theo phương ngang) bóng ? Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản khơng khí 30m 45m *.60m 90m Hướng dẫn.ta có =20m/s;;từ ta có =45-5=45- phương trình quỹ đạo,khi vật bay tới đất Câu4 Một bi lăn dọc theo cạnh mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m Khi khỏi mép bàn, rơi xuống nhà điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) Lấy g = 10m/s2 Thời gian rơi bi : 0,25s 0,35s *.0,5s 0,125s Hướng dẫn.h=1,25m;,ta có 1,25.tại nhà Câu5.Một bi lăn dọc theo cạnh mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m Khi khỏi mép bàn, rơi xuống nhà điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) Lấy g = 10m/s2 Tốc độ viên bi lúc rơi khỏi bàn : http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 12m/s 6m/s 4,28m/s *.3m/s Hướng dẫn h=1,25m;,ta có 1,25.tại nhà Câu6.Một bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn vo = 20m/s rơi xuống đất sau 3s Hỏi bóng ném từ độ cao ? Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản khơng khí 30m *.45m 60m 90m Hướng dẫn ta có =20m/s;;từ ta có mặt đất mặt đất thay số ta tính Câu7.Một vật ném ngang từ độ cao h = 9m Vận tốc ban đầu có độ lớn vo Tầm xa vật 18m Tính vo Lấy g = 10m/s2 19m/s *.13,4m/s 10m/s 3,16m/s Hướng dẫn.có ;.tại mặt đất , thay số ta tình 13,4m/s Câu8.Một vật ném từ độ cao h = 45m với vận tốc đầu ${v_0} = 20m/s$ theo phương nằm ngang bỏ qua sức cản khơng khí, lấy $g = 10m/{s^2}$ Tầm ném xa vật là: 30 m *.60 m 90 m 180 m Hướng dẫn.có tầm xém xa phương trinh quỹ đạo mặt đất Câu9.Hai vật độ cao, vật I ném ngang với vận tốc đầu $\overrightarrow {{v_0}} $, lúc vật II thả rơi tự không vận tốc đầu Bỏ qua sức cản khơng khí Kết luận đúng? Vật I chạm đất trước vật II Vật I chạm đất sau vật II *.Vật I chạm đất lúc với vật II Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng mội Hướng dẫn.Hai vật chịu gia tốc rơi tự rơi thẳng đứng xuống http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu10 Một vật ném ngang với tốc độ 30 m/s độ cao h = 80 m Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g = 10 m/s2 Tầm xa vật có giá trị: *.120 m 480 m $30\sqrt $ m 80m Hướng dẫn.có Tại mặt đất Câu11.Một vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian lúc ném Phương trình quỹ đạo vật: $y = \frac{{g{x^2}}}{{2{v_0}}}$ *.$y = \frac{{g{x^2}}}{{2v_0^2}}$ $y = \frac{{g{x^2}}}{{v_0^2}}$ $y = \frac{{2{v_0}}}{g}{x^2}$ Câu12.Một vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo phương vận tốc ban đầu, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian lúc ném Độ lớn vận tốc vật thời điểm t xác định biểu thức: $v = {v_0} + gt$ * $v = \sqrt {v_0^2 + {g^2}{t^2}} $ $v = \sqrt {{v_0} + gt} $ $v = gt$ Hướng dẫn.ta có =;2 thành phần theo phương ngang phương thẳng đứng nên vận tốc $v = \sqrt {v_0^2 + {g^2}{t^2}} $ Câu13 Một vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian lúc ném Thời gian chuyển động vật từ lúc ném đến lúc chạm đất xác định biểu thức: * $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ $t = \sqrt {\frac{h}{{2g}}} $ $t = \sqrt {\frac{h}{g}} $ $t = \sqrt {\frac{{2g}}{h}} $ Hướng dẫn.Từ phương trình Lúc chạm đất suy $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu14 Một vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian lúc ném.Tầm xa L tính theo phương ngang xác định biểu thức: ${V_0}\sqrt {\frac{g}{h}} $ ${V_0}\sqrt {\frac{h}{g}} $ *.${V_0}\sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ ${V_0}\sqrt {\frac{h}{{2g}}} $ Hướng dẫn Từ phương trình Lúc chạm đất suy $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $.tại mặt đất ta có $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ Câu15.Một vật ném theo phương ngang với tốc độ ${V_0} = 10m/s$ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian lúc ném Phương trình quỹ đạo vật là: (với g = 10 m/s2) $y = 10t + 5{t^2}$ $y = 10t + 10{t^2}$ *.$y = 0,05{x^2}$ $y = 0,1{x^2}$ Hướng dẫn.ta ln có ; Câu16.từ độ cao 7.5m cầu ném lên xiên góc α=450 so với phương ngang vơi vận tốc đầu 10m/s cầu chạm đất vị trí *.Cách vị trí ban đầu 15m Cách vị trí ban đầu 20m Cách vị trí ban đầu 25m Cách vị trí ban đầu 30m Hướng dẫn.chọn gốc o thời điểm ném vật chọn hệ trúc tọa độ oxy gốc thời gian lúc ném vật phương trình quỹ đạo cầu y=\[\frac{{ - 1g}}{{2{v^2}_o{{\cos }^2}\alpha }}{x^2} + tg\alpha x\]với v0=10m/s cos∝=\[\sqrt /2\] tgα= y=\[\frac{1}{{10}}{x^2} + x\] vật chạm đất y=-\[\frac{1}{{10}}{x^2} + x\]= -7.5 giai pt loại nghiệm âm ta x=15 Câu17.một vật ném xiên với vận tốc vo nghiêng góc α với phương ngang tính α để tầm xa lớn \[\frac{\pi }{2}\] \[\frac{\pi }{2}\] *.\[\frac{\pi }{4}\] http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com \[\frac{\pi }{3}\] Ta thiết lập xmax =\[\frac{{{v^2}_0\sin 2\alpha }}{g}\] suy xmax lớn sin2α=\[\frac{\pi }{2}\] suy α=\[\frac{\pi }{4}\] Câu18 ... y=[frac{{ - 1g}}{{2{v^2}_o{{cos }^2}alpha }}{x^2} + tgalpha x]với v0=10m/s cos∝=[sqrt /2] tgα= y=[frac{1}{ {10} }{x^2} + x] vật chạm đất y =- [frac{1}{ {10} }{x^2} + x]= -7 .5 giai pt... = 10 m/s2) $y = 10t + 5{t^2}$ $y = 10t + 10{ t^2}$ *.$y = 0,05{x^2}$ $y = 0,1{x^2}$ Hướng dẫn.ta ln có ; Câu16.từ độ cao 7.5m cầu ném lên xiên góc α=450 so với phương ngang vơi vận tốc đầu 10m/s... ném ngang từ độ cao h = 9m Vận tốc ban đầu có độ lớn vo Tầm xa vật 18m Tính vo Lấy g = 10m/s2 19m/s *.13,4m/s 10m/s 3,16m/s Hướng dẫn.có ;.tại mặt đất , thay số ta tình 13,4m/s Câu8.Một vật ném
- Xem thêm -

Xem thêm: ly 10 chuyen dong nem ngang, nem xien 18 , ly 10 chuyen dong nem ngang, nem xien 18

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn