ly 10 chuyen dong nem ngang, nem xien 18

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:12

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1.Một cậu bé ngồi toa xe chạy với vận tốc không đổi và ném quả bóng lên theo phương thẳng đứng Bỏ qua sức cản khơng khí Quả bóng rơi x́ng chỡ nào ? Trước cậu bé Bên cạnh cậu bé *.Đúng chỡ cậu bé Sau cậu bé Hướng dẫn.Vì cầm quả bong quả bóng đúng vận tớc cậu bé ,khi tung quả bóng theo phương thẳng đứng q bóng rời tay với vận tớc là vận tốc thẳng đứng và vận tốc theo phương ngang hợp hai vận tớc này quả bóng bay xiên lên vận tốc ngang không đổi Câu2.Bi A có khối lượng gấp đôi bi B Cùng một lúc tại cùng mợt vị trí, bi A thả rơi còn bi B ném theo phương ngang với tốc độ v o Bỏ qua sức cản khơng khí Hãy cho biết câu nào dưới là đúng : A chạm đất trước B *.cả hai đều chạm đất cùng lúc A chạm đất sau B chưa đủ thông tin để trả lời Câu3 Một quả bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là v o = 20m/s từ độ cao 45m và rơi xuống đất sau 3s Hỏi tầm bay xa (theo phương ngang) quả bóng ? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản khơng khí 30m 45m *.60m 90m Hướng dẫn.ta có =20m/s;;từ đó ta có =45-5=45- là phương trình quỹ đạo,khi vật bay tới đất Câu4 Mợt hòn bi lăn dọc theo mợt cạnh mợt mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m Khi khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) Lấy g = 10m/s2 Thời gian rơi bi là : 0,25s 0,35s *.0,5s 0,125s Hướng dẫn.h=1,25m;,ta có 1,25.tại nền nhà http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu5.Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh mợt mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m Khi khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) Lấy g = 10m/s2 Tốc độ viên bi lúc rơi khỏi bàn là : 12m/s 6m/s 4,28m/s *.3m/s Hướng dẫn h=1,25m;,ta có 1,25.tại nền nhà Câu6.Mợt quả bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là v o = 20m/s và rơi xuống đất sau 3s Hỏi quả bóng ném từ độ cao nào ? Lấy g = 10m/s và bỏ qua sức cản không khí 30m *.45m 60m 90m Hướng dẫn ta có =20m/s;;từ đó ta có tại mặt đất tại mặt đất thay sớ ta tính Câu7.Mợt vật ném ngang từ độ cao h = 9m Vận tốc ban đầu có độ lớn là v o Tầm xa vật 18m Tính vo Lấy g = 10m/s2 19m/s *.13,4m/s 10m/s 3,16m/s Hướng dẫn.có ;.tại mặt đất , thay sớ ta tình 13,4m/s Câu8.Mợt vật ném từ đợ cao h = 45m với vận tốc đầu ${v_0} = 20m/s$ theo phương nằm ngang bỏ qua sức cản khơng khí, lấy $g = 10m/{s^2}$ Tầm ném xa vật là: 30 m *.60 m 90 m 180 m Hướng dẫn.có tầm xém xa phương trinh quỹ đạo tại mặt đất Câu9.Hai vật cùng một độ cao, vật I ném ngang với vận tốc đầu $\overrightarrow {{v_0}} $, cùng lúc đó vật II thả rơi tự không vận tốc đầu Bỏ qua sức cản không khí Kết luận nào đúng? Vật I chạm đất trước vật II http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Vật I chạm đất sau vật II *.Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng mội Hướng dẫn.Hai vật cùng chịu gia tốc rơi tự rơi thẳng đứng xuống Câu10 Một vật ném ngang với tốc độ 30 m/s độ cao h = 80 m Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy g = 10 m/s2 Tầm xa vật có giá trị: *.120 m 480 m $30\sqrt $ m 80m Hướng dẫn.có Tại mặt đất Câu11.Mợt vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gớc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném Phương trình quỹ đạo vật: $y = \frac{{g{x^2}}}{{2{v_0}}}$ *.$y = \frac{{g{x^2}}}{{2v_0^2}}$ $y = \frac{{g{x^2}}}{{v_0^2}}$ $y = \frac{{2{v_0}}}{g}{x^2}$ Câu12.Một vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gớc O trùng với vị trí ném, Ox theo phương vận tốc ban đầu, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném Độ lớn vận tốc vật tại thời điểm t xác định biểu thức: $v = {v_0} + gt$ * $v = \sqrt {v_0^2 + {g^2}{t^2}} $ $v = \sqrt {{v_0} + gt} $ $v = gt$ Hướng dẫn.ta có =;2 thành phần này theo phương ngang và phương thẳng đứng nên vận tốc $v = \sqrt {v_0^2 + {g^2}{t^2}} $ Câu13 Một vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gớc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném Thời gian chuyển động vật từ lúc ném đến lúc chạm đất xác định biểu thức: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com * $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ $t = \sqrt {\frac{h}{{2g}}} $ $t = \sqrt {\frac{h}{g}} $ $t = \sqrt {\frac{{2g}}{h}} $ Hướng dẫn.Từ phương trình Lúc chạm đất suy $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ Câu14 Một vật ném theo phương ngang với vận tốc $\overrightarrow {{V_0}} $ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném.Tầm xa L tính theo phương ngang xác định biểu thức: ${V_0}\sqrt {\frac{g}{h}} $ ${V_0}\sqrt {\frac{h}{g}} $ *.${V_0}\sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ ${V_0}\sqrt {\frac{h}{{2g}}} $ Hướng dẫn Từ phương trình Lúc chạm đất suy $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $.tại mặt đất ta có $t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} $ Câu15.Một vật ném theo phương ngang với tốc độ ${V_0} = 10m/s$ từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gớc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều $\overrightarrow {{V_0}} $, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném Phương trình quỹ đạo vật là: (với g = 10 m/s2) $y = 10t + 5{t^2}$ $y = 10t + 10{t^2}$ *.$y = 0,05{x^2}$ $y = 0,1{x^2}$ Hướng dẫn.ta có ; Câu16.từ độ cao 7.5m một quả cầu ném lên xiên góc α=450 so với phương ngang vơi vận tốc đầu 10m/s quả cầu chạm đất vị trí nào *.Cách vị trí ban đầu 15m Cách vị trí ban đầu 20m Cách vị trí ban đầu 25m Cách vị trí ban đầu 30m Hướng dẫn.chọn gốc o tại thời điểm ném vật chọn hệ trúc tọa độ oxy gốc thời gian lúc ném vật phương trình quỹ đạo quả cầu y=\[\frac{{ - 1g}}{{2{v^2}_o{{\cos } ^2}\alpha }}{x^2} + tg\alpha x\]với v0=10m/s cos∝=\[\sqrt /2\] tgα= y=-\[\frac{1} {{10}}{x^2} + x\] vật chạm đất y=-\[\frac{1}{{10}}{x^2} + x\]= -7.5 giai pt loại nghiệm âm ta x=15 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu17.một vật ném xiên với vận tốc vo nghiêng góc α với phương ngang tính α để tầm xa lớn nhất \[\frac{\pi }{2}\] \[\frac{\pi }{2}\] *.\[\frac{\pi }{4}\] \[\frac{\pi }{3}\] Ta thiết lập xmax =\[\frac{{{v^2}_0\sin 2\alpha }}{g}\] suy xmax lớn nhất sin2α=\[\frac{\pi }{2}\] suy α=\[\frac{\pi }{4}\] Câu18 ... y=[frac{{ - 1g}}{{2{v^2}_o{{cos } ^2}alpha }}{x^2} + tgalpha x]với v0=10m/s cos∝=[sqrt /2] tgα= y =- [frac{1} { {10} }{x^2} + x] vật chạm đất y =- [frac{1}{ {10} }{x^2} + x]= -7 .5 giai... dưới, gớc thời gian là lúc ném Phương trình quỹ đạo vật là: (với g = 10 m/s2) $y = 10t + 5{t^2}$ $y = 10t + 10{ t^2}$ *.$y = 0,05{x^2}$ $y = 0,1{x^2}$ Hướng dẫn.ta có ; Câu16.từ độ cao... độ cao h = 9m Vận tốc ban đầu có độ lớn là v o Tầm xa vật 18m Tính vo Lấy g = 10m/s2 19m/s *.13,4m/s 10m/s 3,16m/s Hướng dẫn.có ;.tại mặt đất , thay sớ ta tình 13,4m/s Câu8.Mợt vật
- Xem thêm -

Xem thêm: ly 10 chuyen dong nem ngang, nem xien 18 , ly 10 chuyen dong nem ngang, nem xien 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn