DE KIEM TRA SO2 DAP AN CHI TIET

12 36 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:11

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 – ĐỀ SỐ CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC (THỜI GIAN 60’) HỌ VÀ TÊN: TRƯỜNG: ĐỀ BÀI Bài 1: Phát biểu sau ? A Khi khơng lực tác dụng lên vật vật chuyển động dừng lại B Khi vận tốc vật thay đổi chắn hợp lực tác dụng lên vật khác khơng C Nếu khơng chịu lực tác dụng vật đứng yên D Vật chuyển động nhờ có lực tác dụng lên vật Bài 2: Đầu lực kế treo buồng thang máy có móc vật khối lượng m = kg Cho biết buồng thang máy chuyển động nhanh dần theo phương thẳng đứng lực kế 15 N Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Buồng thang máy chuyển động A lên với gia tốc 2,5 m/s2 B lên với gia tốc m/s2 C xuống với gia tốc 2,5 m/s2 D xuống với gia tốc m/s2 Bài 3: Một vật nhỏ có khối lượng m = 0,1 kg treo vào đầu sợi dây nhẹ khơng dãn, đầu lại sợi dây buộc chặt vào điểm cố định O Cho vật m chuyển động theo quỹ đạo tròn nằm mặt phẳng thẳng đứng với tâm O bán kính r = 0,5 m (hình bên) Bỏ qua sức cản khơng khí lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Cho biết vận tốc vật qua vị trí cao quỹ đạo v = m/s Lực căng sợi dây vật qua vị trí cao quỹ đạo A N B N C N D N Bài 4: Khối lượng vật đại lượng đặc trưng cho A lực tác dụng lên vật B mức quán tính vật C gia tốc vật D cảm giác nặng nhẹ vật Bài 5: Một vật khối lượng m = 0,4 kg đặt mặt bàn nằm ngang hình bên Hệ số ma sát trượt vật mặt bàn μt = 0,2 Tác dụng vào vật lực kéo Fk = N có phương nằm ngang Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Tính từ lúc tác dụng lực kéo Fk, sau giây vật quãng đường A 400 cm B 100 cm C 500 cm D 50 cm Bài 6: Cùng lúc, từ độ cao, vật A ném ngang với vận tốc đầu v0, vật B ném ngang với vận tốc đầu 2v0 vật C thả rơi tự Bỏ qua sức cản khơng khí Chọn kết luận A Vật A chạm đất B Vật B chạm đất http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com C Vật C chạm đất D Cả ba vật chạm đất lúc Bài 7: Từ độ cao h = m so với mặt đất, vật nhỏ ném chếch lên với vận tốc đầu v0 = 20 m/s, vectơ vận tốc đầu hợp với phương ngang góc α = 600 Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Độ cao cực đại so với mặt đất mà vật đạt A 15 m B 20 m C 12,5 m D 10 m Bài 8: Một học sinh thực đẩy tạ Quả tạ rời tay vị trí có độ cao h = m so với mặt đất, với vận tốc đầu v0 = 7,5 m/s góc đẩy (góc hợp vectơ vận tốc đầu phương ngang) α = 450 Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy gia tốc rơi tự g = 9,8 m/s2 Thành tích đẩy tạ học sinh (tầm bay xa tạ) A 7,74 m B 5,74 m C 7,31 m D 8,46 m Bài 9: Một bóng khối lượng m = 200 g bay với vận tốc v1 = 20 m/s đập vng góc vào tường bật trở lại theo phương cũ với vận tốc v2 = 10 m/s Khoảng thời gian va chạm vào tường Δt = 0,05 s Tính lực tường tác dụng lên bóng A 160 N B 40 N C 80 N D 120 N Bài 10: Hai tàu thủy, có khối lượng 50 000 tấn, cách km Lực hấp dẫn chúng có độ lớn A 833,8 N B 83,38 N C 0,4 N D 0,04 N Bài 11: Một vật chuyển động với vận tốc m/s Nếu nhiên lực tác dụng vào vật A vật chuyển động chậm dần B vật chuyển động thẳng với vận tốc m/s C vật đổi hướng chuyển động D vật dừng lại khơng lực để trì chuyển động Bài 12: Từ độ cao h = 80 m so với mặt đất, vật nhỏ ném ngang với vận tốc đầu v0 = 20 m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Tính từ lúc ném vật, sau khoảng vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật hợp với góc α = 600 ? A 3,46 s B 1,15 s C 1,73 s D 0,58 s Bài 13: Phải treo vật có khối lượng vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m để lò xo giãn cm ? Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 A kg B kg C 500 g D 200 g Bài 14: Một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất độ cao bán kính R Trái Đất Lấy gia tốc rơi tự mặt đất g = 10 m/s2 bán kính Trái Đất http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com R = 400 km Chu kì quay quanh Trái Đất vệ tinh A h 48 B h 58 C h 57 D h 24 Bài 15: Cùng lúc, từ điểm O, hai vật ném ngang theo hai hướng ngược với vận tốc đầu v01 = 30 m/s v02 = 40 m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Cho biết trước chạm đất, vectơ vận tốc hai vật có phương vng góc với Độ cao so với mặt đất điểm O A 60 m B 40 m C 30 m D 50 m Bài 16: Một vật đặt mặt phẳng nghiêng (góc nghiêng α = 300) truyền vận tốc đầu theo phương song song với mặt phẳng nghiêng (hình bên) Hệ số ma sát vật mặt phẳng nghiêng Lấy gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Tính gia tốc vật q trình vật trượt lên phía mặt phẳng nghiêng A m/s2 B 7,5 m/s2 C 12,5 m/s2 D 2,5 m/s2 Bài 17: Dưới tác dụng lực F, vật có khối lượng 10kg tăng vận tốc từ m/s đến 10m/s sau quãng đường 20m Độ lớn lực F là: A 24N B 26N C 22N D 100J Bài 18: Vật m= 1kg chuyển động với v =5m/s chịu tác dụng lực F =5N khơng đổi ng¬ược hướng chuyển động Sau thêm đ¬ược 1m vận tốc vật là: A 15m/s B 25m/s C m/s D 5m/s Bài 19 : Chọn câu sai Một chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi a vận tốc ban đầu v0 Chất điểm chuyển động nhanh dần nếu: A a>0 v00 D a>0 v0=0 Bài 20: Một ôtô khối lượng m, chuyển động với vận tốc v0, người lái xe hãm gấp Bánh xe trượt đường đoạn s dừng lại Nếu khối lượng xe 2m quãng đường xe trượt bao nhiêu? A s/2 B s C s/4 D 2s Bài 21: Gia tốc rơi tự bề mặt hành tinh g Giả sử bán kính hành tinh tăng lên gấp đơi khối lượng riêng trung bình hành tinh khơng đổi, gia tốc rơi tự bề mặt hành tinh bao nhiêu? A g B 4g C g/2 D 2g Bài 22: Hai lò xo L1, L2 giống nhau, có độ cứng k=100N/m mắc song song với Hệ lò xo tương đương với lò xo có độ cứng bao nhiêu? A 104N/m B 50N/m C 100N/m D 200N/m Bài 23: Quả bóng đập vào tường bật ngược lại nguyên nhân đây? A Lực bóng tác dụng lên tường B Phản lực tường tác dụng lên bóng C Trọng lực bóng D Qn tính bóng http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Bài 24: Một vật khối lượng m thả trượt từ đỉnh mặt dốc Khi vật trượt đến chân dốc, tiếp tục trượt mặt phẳng nằm ngang Nếu hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang , chiều dương trục toạ độ chọn trùng với chiều chuyển động gia tốc vật chuyển động mặt ngang là: A a= B a= C a= - m D a= - g Bài 25: Hai chất điểm có khối lượng m1, m2 đặt cách khoảng r, lực hấp dẫn chúng tính biểu thức: A F = G B F = G C F = G D F = G Bài 26: Một người đứng buồng thang máy chuyển động Hiện tượng giảm trọng lượng (biểu kiến) người xảy nào? B Thang máy chuyển động nhanh dần lên A Thang máy chuyển động phía C Thang máy chuyển động chậm dần xuống phía D Thang máy chuyển động nhanh dần xuống phía Bài 27: Vật có khối lượng 1kg đặt cách trục quay bàn 0,5 m Hệ số ma sát nghỉ mặt bàn với vật = 0,5; hệ số ma sát trượt = 0,4 Khi bàn quay với tốc độ góc 2rad/s, lực ma sát vật mặt bàn bao nhiêu? A 4,9N B 3,92N C 2N D 0N Bài 28: Một ván dài, nghiêng góc = 300 so với phương nằm ngang Hệ số ma sát nghỉ ván vật đặt =0,4 Ta hích cho vật có vận tốc ban đầu v0 song song với mặt phẳng nghiêng, hướng lên Hỏi vật chuyển động nào? A Vật chuyển động lên phía quán tính B Vật lên tới vị trí định trựơt xuống với gia tốc có hướng lúc lên C Vật lên tới vị trí định trựơt xuống với gia tốc có độ lớn lúc lên D Vật lên tới vị trí định dừng lại ln Bài 29: Tác dụng lực F lên vật có khối lương m1, gia tốc vật 3m/s2 Tác dụng lực F lên vật có khối lượng m2, gia tốc vật 6m/s2 Nếu tác dụng lực F lên vật có khối lượng m= (m1+m2) gia tốc vật m A m/s2 B m/s2 C 3m/s2 D 4,5 m/s2 Bài 30: Kết luận duới Một vật chuyển động thẳng A Hợp lực tác dụng lên vật không B Chịu tác dụng lực không đổi http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com C Lực tác dụng ln vng góc với vận tốc vật D Lực ngược chiều với vận tốc vật Bài 31: Câu sai? A Lực làm cho vật bị biến dạng B Lực ln ln có xu hướng làm tăng gja tốc vật C Lực làm cho vận tốc vật biến đổi D Lực gây gia tốc cho vật Bài 32: Hai lò xo L1, L2 giống nhau, có độ cứng k=100N/m mắc nối tiếp với Hệ lò xo tương đương với lò xo có độ cứng bao nhiêu? A 100N/m B 50N/m C 104N/m D 200N/m Bài 33: Ở trường hợp sau đây, lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh trục? A Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay khơng cắt trục quay B Lực có giá cắt trục quay C Lực có giá nằm mặt phẳng vng góc với trục quay cắt trục quay D Lực có giá song song với trục quay Bài 34: Một người tác dụng mơt lực có độ lớn 600N lên lò xo lò xo bị nén đoạn 0,8cm Nếu muốn lò xo bị giãn đoạn 0,34cm người phải tác dụng lên lò xo lực có độ lớn bằng: A 1200N B 255N C 20N D 300N Bài 35: Một vật có khối lượng 1kg, mặt đất có trọng lượng 10N Khi chuyển vật tới vị trí cách tâm Trái đất 2R (R bán kính Trái đất) trọng lượng vật là: A 10N B 2,5N C 1N D 5N Bài 36: Nước phun từ vòi đặt mặt đất với tốc độ ban đầu v0 định Góc  vòi mặt đất tăng dần từ đến 900 Chọn câu nhận xét độ cao cực đại H nước: A  tăng H tăng B Có hai giá trị khác  cho giá trị H C =450 H lớn D  tăng H giảm Bài 37: Vật có trọng lượng 60N đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát nghỉ cực đại vật mặt bàn 0,5 Người ta kéo vật với lực nằm ngang F=20N Khi đó, lực ma sát vật mặt bàn bao nhiêu? A 60N B 10N C 30N D 20N Bài 38: Nước phun từ vòi đặt mặt đất với tốc độ ban đầu v0 định Góc  vòi mặt đất tăng dần từ đến 900 Chọn câu nhận xét tầm bay xa L nước: A =450 L lớn http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com B Khơng thể có hai giá trị khác cho giá trị L C tăng L giảm D tăng L tăng Bài 39: Một ôtô khối lượng m, chuyển động với vận tốc v0, người lái xe hãm gấp Bánh xe trượt đường đoạn s dừng lại Nếu khối lượng xe m, vận tốc ban đầu 2v0 quãng đường xe trượt bao nhiêu? A 4s B s C s/2 D 2s Bài 40: Ở độ cao so với mặt đất, gia tốc rơi tự 1/4 gia tốc rơi tự mặt đất? A 2R B 3R C R/2 D R Bài 41: Mệnh đề sau đúng: A Khi thấy vận tốc vật thay đổi chắn có lực tác dụng lên vật B Vật chuyển động nhờ có lực tác dụng lên vật C Nếu khơng có lực tác dụng lên vật vật đứng n D Khi khơng lực tác dụng lên vật vật dang chuyển động dừng lại Bài 42: Đơn vị số hấp dẫn G là: A B C D Bài 43: Hai cầu đồng chất, có bán kính nhau, lúc đầu áp sát Sau cầu đứng yên, tịng tiến theo đường nối tâm đoạn đường kính Lực hấp dẫn hai lúc so với lúc ban đầu giảm lần? A lần B lần C lần D lần Bài 44: Hãy chọn câu Các nhà du hành vũ trụ tàu quay quanh Trái Đất trạng thái trọng lượng A tàu vào vùng mà lực hút Trái Đất lực hút Mặt Trăng cân B tàu xa Trái Đất nên lực hút Trái Đất giảm đấng kể C nhà du hành tàu "rơi" Trái Đất với gia tốc g nên khơng lực người đè vào sàn tàu D tàu thoát khỏi khí Trái Đất Bài 45: Kết luận Một vật chuyển động chậm dần A hợp lực tác dụng lên khơng B hợp lực tác dụng lên giảm dần C khơng có lực tác dụng lên D có thành phần lực ngược chiều với chiều chuyển Bài 46 : Một ơtơ có khối lượng 2500kg chuyển động với vận tốc 10m/s bị hãm phanh Xe chuyển động chậm dần quãng đường 25m dừng hẳn Hỏi lực hãm xe ơtơ bao nhiêu? http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A 4500N B 5500N C 5000N D 50000N Bài 47: Hai đội A B tham gia trận đấu kéo co, đội A thắng Kết luận sau đúng? A Lực A kéo B mạnh B kéo A hay ngược lại tuỳ thuộc vào bên đạp vào đất mạnh B Lực A kéo B yếu lực B kéo A C Lực A kéo B lực B kéo A D Lực A kéo B mạnh lực B kéo A Bài 48: Một vật có khối lượng 3kg chuyển động thẳng với vận tốc vo=2m/s bắt đầu chịu tác dụng lực 12N chiều véc tơ vo Hỏi vật chuyển động 12m thời gian bao nhiêu? A 1s B 2,5s C 2,5s D 2s Bài 49: Một lực tác dụng vào vật có khối lượng 10kg làm vận tốc tăng dần từ 4m/s đến 10m/s thời gian 2s Hỏi lực tác dụng vào vật quãng đường mà vật khoảng thời gian bao nhiêu? A 30N 1,4m B 30N 14m C 3N 1,4m D 3N 14m http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐÁP ÁN B1: B HD: Khi vận tốc vật thay đổi gia tốc vật khác không Theo định luật II Niutơn ta có: nên F khác khơng B2: C HD: Số lực kế lực căng lò xo tác dụng lên vật Chọn HQC gắn với thang máy, chiều dương hướng lên ta có: (a gia tốc thang máy) Chiếu véc tơ lên chiều dương ta có (giả sử hướng lên): < ngược chiều dương  hướng xuống  Thang máy chuyển động nhanh dần xuống với gia tốc a=2,5m/s2 B3: D HD: Chọn trục tọa độ có phương đứng, chiều dương hướng xuống áp dụng định luật II Niutơn cho vị trí cao vật ta có: B4: B HD: Theo định luật II Niutơn, khối lượng đặc trưng cho khả bảo toàn trạng thái ban đầu vật (gọi mức quán tính) B5: B HD: Gia tốc vật là: Sau 2s tác dụng lực, qu•ng đường vật là: B6: D HD: Xét theo phương đứng vật có vận tốc ban đầu không gia tốc g, thời gian rơi ba vật B7: B HD: Chiều cao cực đại vật so với vị trí ném  chiều cao cực đại vật so với mặt đất là: B8: C HD: Chọn gốc toạ độ điểm ném, ta có phương trình quỹ đạo vật là: Khi vật chạm đất y=-2  x=7,31m B9: D HD: Chọn chiều dương trùng với chiều chuyển động ban đầu bóng, ta có gia tốc bóng là: B10: D HD: B11: B http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com HD: Theo định luật II Niutơn: F=ma nên F=0 a=0  vật tiếp tục chuyển động thẳng với vận tốc cũ B12: B HD: Vì véc tơ gia tốc có phương thẳng đứng nên B13: C HD: Khi cân ta có: B14: C HD: Trọng lực lực hướng tâm cần thiết để giữ vệ tinh quay quanh Trái Đất Mặt khác ta có gia tốc rơi tự độ cao vệ tinh là: , r=2R=12800km=128.105m B15: A HD: Thời gian rơi hai vật là: Vận tốc vật theo phương Oy vy=gt Từ hình vẽ ta có: Do +=90o nên B16: C HD: Phương trình chuyển động vật là: Chiếu phương trình lên phương mặt phẳng nghiêng phương vng góc với mặt phẳng nghiêng ta có: Thay (1) vào (2) ta có: B17: A HD: B18: C HD: Gia tốc vật là: B19: A HD: Chất điểm chuyển động nhanh dần a v dấu B20: B HD: Khi h•m xe, lực ma sát gây gia tốc cho xe a=g, gia tốc không phụ thuộc vào khối lượng vật nên tăng khối lượng lên gấp đơi qu•ng đường xe s B21: D HD: Gia tốc bề mặt hành tinh là: , mà nên R tăng lên gấp đơi thể tích hành tinh tăng gấp lần B22: C HD: Giả sử độ biến dạng hệ l  lực đàn hồi hai lò xo là: F1=F2=k.l  độ cứng lò xo tương đương B23: B HD: Khi bóng đập vào tường bóng tác dụng lực lên tường Theo định luật III Niutơn tường tác dụng lực lên bóng khiến bật trở lại B24: D HD: Lực ma sát có chiều ngược chiều chuyển động gây gia tốc cho vật là: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com B25: D B26: D HD: Xét HQC gắn với thang người đứng n, ngồi trọng lực P, người chịu thêm tác dụng lực quán tính ngược chiều gia tốc thang Để trọng lượng biểu kiến giảm lực quán tính phải hướng lên  gia tốc thang hướng xuống nên có trường hợp D thoả m•n B27: C HD: Lực ma sát vật mặt bàn đóng vai trò lực hướng tâm nên: B28: B HD: Chọn chiều dương hướng xuống, gia tốc vật lên là: Vật chuyển động chậm dần lên dừng lại trượt xuống Khi vật trượt xuống ta có:  gia tốc vật lúc lên lúc xuống hướng B29: B HD: B30: A HD: Theo định luật II Niutơn ta có: F=ma, mà vật chuyển động thẳng a=0 nên F=0 B31: B HD: Khi vật chuyển động nhanh dần chịu thêm tác dụng lực cản (nhỏ lực phát động) lực cản có tác dụng làm giảm gia tốc vật B32: B HD: Gọi l1, l2, l độ biến dạng lò xo hệ lò xo Ta có: Do B33: A HD: Trường hợp B C cánh tay đòn khơng nên mơ men lực khơng trường hợp D lực có tác dụng làm vật tịnh tiến dọc theo trục quay B34: B HD: B35: B HD: Do lực hấp dẫn (có giá trị trọng lượng vật) tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách nên đưa vật tới vị trí cách tâm trái đất 2R lực hấp dẫn giảm lần B36: A HD: Độ cao cực đại xác định công thức:   tăng H tăng, H lớn sin=1 hay =90o B37: D HD: Lực ma sát nghỉ cực đại: Do F 900  tăng  L giảm Mặt khác L lớn sin 2 lớn hay sin 2 =  22 = 900  = 450 B39: A HD: TH1: - = 2aS TH2 : - (2v0)2 = 2a S’  S’ = S (Do khối lượng xc không đổi  lực ma sát khơng đổi gia tốc a không đổi) B40: A HD: g giảm lần  khoảng cách tăng lần  h = R B41: A Giải thích tương tự câu B42: D HD: Trong F đơn vị niu tơn hay kgm/s2 m đơn vị kg r đơn vị m  đơn vị G L Nm2/ kg2 hay B43: A HD: Khoảng cách cầu + Ban đầu : 2r + Sau tịnh tiến : 2r + d = 4r  Khoảng cách tăng lần  lực hấp dẫn giảm lần B44: C HD: Do lúc lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm giữ cho tàu quay quanh mặt đất nên gây gia tốc hướng tâm g  B45: D HD:  vec tơ gia tốc chiều với vectơ lực gây tốc Mặt khác vật chuyển động chậm dần  a v < hay , a ngược chiều với v  F ngược chiều chuyển động B46: C HD:  F = ma = 2500 (-2) = - 5000 (N) (dấu – có nghĩa lực ngược chiều chuyển động) B47: A http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com HD: Khi người đạp chân vào đất chân người tác dụng vào đất lực mặT ĐấT tác dụng vào chân người phản lực có Do hợp lực đất tác dụng lên hệ hai người dây hướng sang phía có phản lực lớn hay đạp đất mạnh người thẳng B48: D HD: Mặt khác  V1 = 10 (m/s) t= B49: D HD:  F = am = 3.10 = 30 (N) S= ... gắn với thang máy, chi u dương hướng lên ta có: (a gia tốc thang máy) Chi u véc tơ lên chi u dương ta có (giả sử hướng lên): < ngược chi u dương  hướng xuống  Thang máy chuyển động nhanh dần... thang máy chuyển động Hiện tượng giảm trọng lượng (biểu kiến) người xảy nào? B Thang máy chuyển động nhanh dần lên A Thang máy chuyển động phía C Thang máy chuyển động chậm dần xuống phía D Thang... chạm đất y =-2  x=7,31m B9: D HD: Chọn chi u dương trùng với chi u chuyển động ban đầu bóng, ta có gia tốc bóng là: B10: D HD: B11: B http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA SO2 DAP AN CHI TIET , DE KIEM TRA SO2 DAP AN CHI TIET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn