CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA CHUONG 2

16 35 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:11

http://lophocthem.com 13 Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐỀ ÔN TẬP ĐỘNG LỰC HỌC - SỐ Họ tên:…………………………………………THPT……………………… ………… Tổng hợp phân tích lực Câu 1:Gọi F1 , F2 độ lớn hai lực thành phần, F độ lớn hợp lực chúng Câu sau ? a) F không nhỏ F1 F2 b) F không F1 F2 d) Trong trường hợp : c) F luôn lớn F1 v F2 F1 − F2 ≤ F ≤ F1 + F2 Câu 2:Độ lớn hợp lực hai lực đồng qui hợp với góc α : A F = F1 + F22 + F1 F2 cosα B F = F1 + F22 − F1 F2 cosα C F = F1 + F2 + F1 F2 cosα D F = F1 + F22 − F1 F2 Câu 3:Một chất điểm đứng yên tác dụng lực 12N, 20N, 16N Nếu bỏ lực 20N hợp lực lực lại có độ lớn ? a) 4N b) 20N c) 28N d) Chưa có sở kết luận Câu 4:Có hai lực đồng qui có độ lớn 9N 12N Trong số giá trị sau đây, giá trị độ lớn hợp lực ? a) 25N b) 15N c) 2N d) 1N Câu 5:Lực có mơđun 30N hợp lực hai lực ? a) 12N, 12N uur b) uu 16N, 10N c) 16N, 46N d) 16N, 50N r Câu 6:Hai lực F1 F2 vng góc với Các độ lớn 3N 4N Hợp lực chúng tạo với hai lực góc bao nhiêu? (lấy tròn tới độ) B 420 480 A 300 600 0 C 37 53 D uKhác A, B, C ur uur uur uur ur uur uur Câu 7:Có hai lực đồng quy F1 F2 Gọi α góc hợp F1 F2 F = F1 + F2 Nếu F = F1 + F2 : a) α = 00 b) α = 900 c) α = 1800 d) 0< α < 900 uur uur uur uur ur uur uur Câu 8:Có hai lực đồng quy F1 F2 Gọi α góc hợp F1 F2 F = F1 + F2 Nếu F = F1 − F2 : a) α = 00 b) α = 900 c) α = 1800 d) 0< α < 900 Câu 9:Cho hai lực đồng qui có độ lớn 600N.Hỏi góc lực hợp lực có độ lớn 600N o b) α = 900 uur c) α = 180 d) 120 a) α = 00 uur uur uur ur uur uur Câu 10:Có hai lực đồng quy F1 F2 Gọi α góc hợp F1 F2 F = F1 + F2 Nếu F = F12 + F22 : a) α = 00 b) α = 900 c) α = 1800 d) 0< α < 900 Câu 11:Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 30N Góc tạo hai lực 120o Độ lớn hợp lực : http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com a) 60N b) 30 N c) 30N d) 15 N ur ur ur Câu 12:Phân tích lực F thành hai lực F F hai lực vng góc Biết độ lớn lực F = 100N ; F1 = 60N độ lớn lực F2 là: b) 13600 N c) F2 = 80N d) F2 = a) F2 = 40N 640N Câu 13:Một chất điểm đứng yên tác dụng lực 12N, 15N, 9N Hỏi góc lực 12N 9N ? a ) α = 300 b) α = 900 c) α = 600 d) α = 45° Câu 14:Hai lực F1 = F2 hợp với góc α Hợp lực chúng có độ lớn: A F = F1+F2 B F= F1-F2 C F= 2F1Cos α D F = 2F1cos (α / ) Câu 15:Ba lực có độ lớn 10N F1 F2 hợp với góc 600 Lực F3 vng góc mặt phẳng chứa F1, F2 Hợp lực ba lực có độ lớn A 15N B 30N C 25N D 20N §10.Ba định luật Niu-tơn Câu 16:Chọn câu Cặp "lực phản lực" định luật III Niutơn: a) tác dụng vào vật b) tác dụng vào hai vật khác c) không độ lớn d) độ lớn không giá Câu 17:Chọn câu phát biểu a) Nếu khơng có lực tác dụng vào vật vật khơng chuyển động b) Lực tác dụng hướng với hướng biến dạng c) Vật chuyển động theo hướng lực tác dụng d) Nếu có lực tác dụng lên vật vận tốc vật bị thay đổi Câu 18:Vật sau chuyển động theo qn tính ? a) Vật chuyển động tròn b) Vật chuyển động đường thẳng c) Vật rơi tự từ cao xuống không ma sát d) Vật chuyển động tất lực tác dụng lên vật Câu 19:Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính vật là: a) trọng lương b) khối lượng c) vận tốc d ) lực Câu 20:Chọn phát biểu a) Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động vật b) Hướng vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng vật c) Hướng lực trùng với hướng gia tốc mà lực truyền cho vật d) Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng có độ lớn khơng đổi Câu 21:Phát biểu sau ? a) Nếu khơng chịu lực tác dụng vật phải đứng yên b) Vật chuyển động nhờ có lực tác dụng lên c) Khi vận tốc vật thay đổi chắn có lực tác dụng lên vật d) Khi không chịu lực tác dụng lên vật vật chuyển động dừng lại Câu 22:Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần từ trạng thái nghỉ Vật 200cm thời gian 2s Độ lớn hợp lực tác dụng vào : a) 4N b) 1N c) 2N d) 100N Câu 23:Chọn phát biểu http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Người ta dùng búa đóng đinh vào khối gỗ : a) Lực búa tác dụng vào đinh lớn lực đinh tác dụng vào búa b) Lực búa tác dụng vào đinh độ lớn lực đinh tác dụng vào búa c) Lực búa tác dụng vào đinh nhỏ lực đinh tác dụng vào búa d) Tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay mà lực đinh tác dụng vào búa lớn hay nhỏ lực búa tác dụng vào đinh Câu 24:Quả bóng khối lượng 500g bay với vận tốc 72km/h đến đập vng góc vào tường bật trở theo phương cũ với vận tốc 54km/h Thời gian va chạm 0,05s Tính lực bóng tác dụng lên tường A 700N B 550N C 450N D 350N Câu 25:Một bóng , khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vng góc vào tường bay ngược lại với tốc độ 20m/s.Thời gian va đập 0,02 s Lực bóng tác dụng vào tường có độ lớn hướng: A 1000N , hướng chuyển động ban đầu bóng B 500N , hướng chuyển động ban đầu bóng C 1000N , ngược hướng chuyển động ban đầu bóng D 200N, ngược hướng chuyển động ban đầu bóng Câu 26:Một hợp lực 2N tác dụng vào vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên, khoảng thời gian 2s Đoạn đường mà vật khoảng thời gian : b) 2m c) 1m d) 4m a) 8m Câu 27:Một bóng có khối lượng 500g nằm mặt đất bị đá lực 200N Nếu thời gian bóng tiếp xúc với bàn chân 0,02s bóng bay với tốc độ : a) 0,008m/s b) 2m/s c) 8m/s d) 0,8m/s Câu 28:Chọn câu phát biểu a) Khi vật thay đổi vận tốc bắt buộc phải có lực tác dụng vào vật b) Vật bắt buộc phải chuyển động theo hướng lực tác dụng vào c) Nếu khơng lực tác dụng vào vật chuyển động vật phải dừng lại d) Một vật liên tục chuyển động mãi khơng có lực tác dụng vào Câu 29:Một lực khơng đổi tác dụng vào vật có khối lượng 5kg làm vận tốc tăng dần từ 2m/s đến 8m/s 3s Độ lớn lực tác dụng vào vật : a) N b) N c) 10 N d) 50 N Câu 30:Một hợp lực N tác dụng vào vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên, khoảng thời gian 2s Quãng đường mà vật khoảng thời gian là: a) 0,5 m b) m c) m d) m Câu 31:Một ô tô khối lượng chuyển động với tốc độ 72km/h hãm phanh, thêm 500m dừng lại Chọn chiều dương chiều chuyển động Lực hãm tác dụng lên xe là: a) 800urN b) - 800 N c) 400 N d) - 400 N Câu 32:Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc m/s², truyền cho vật khối lượng m2 ur gia tốc 6m/s² Lực F truyền cho vật khối lượng m = m1 + m2 gia tốc : http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com a) 1,5 m/s² b) m/s² c) m/s² d) m/s² Câu 33:Một vật có khối lượng 50kg chuyển động nhanh dần với vận tốc ban đầu 0,2m/s quãng đường 50cm vận tốc đạt 0,9m/s lực tác dụng A 38,5N B 38N C 24,5N D 34,5N Câu 34:Trong chuyển động thẳng chậm dần hợp lực tác dụng vào vật A Cùng chiều với chuyển động B Cùng chiều với chuyển động có độ lớn khơng đổi C Ngược chiều với chuyển động có độ lớn nhỏ dần D Ngược chiều với chuyển động có độ lớn khơng đổi Câu 35:Chọn phát biểu hợp lực tác dụng lên vật a) có hướng trùng với hướng chuyển động vật b) có hướng khơng trùng với hướng chuyển động vật c) có hướng trùng với hướng gia tốc vật d) Khi vật chuyển động thẳng có độ lớn thay đổi Câu 36:Khi vật chịu tác dụng lực sẽ: a) biến dạng mà không biến đổi vận tốc b) chuyển động thẳng c) biến đổi vận tốc mà không bị biến dạng d) bị biến dạng biến đổi vận tốc §11.Lực hấp dẫn Câu 37:Câu sau nói lực hấp dẫn Trái Đất tác dụng lên Mặt Trời Mặt Trời tác dụng lên Trái Đất a) Hai lực phương, chiều b) Hai lực chiều, độ lớn c) Hai lực phương, ngược chiều, độ lớn d) Phương hai lực thay đổi không trùng Câu 38:Phát biểu sau a) Càng lên cao gia tốc rơi tự nhỏ b) Để xác định trọng lực tác dụng lên vật người ta dùng lực kế c) Trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ với trọng lượng vật d) Trọng lượng vật không phụ thuộc vào trạng thái chuyển động vật Câu 39:Với quy ước thông thường SGK, gia tốc rơi tự vật gần mặt đất tính công thức : a) g = GM / R b) g = GM / ( R + h ) c) g = GMm / R d) g = GMm / ( R + h ) Câu 40:Đơn vị đo số hấp dẫn : a) kgm/s2 b) Nm2/kg2 c) m/s2 d) Nm/s Câu 41:Hai tàu thủy, có khối lượng 50000tấn cách 1km So sánh lực hấp dẫn chúng với trọng lượng cân có khối lượng 20g Lấy g = 10m/s2 a) Nhỏ b) Bằng c) Lớn d)Chưa thể biết Câu 42:Một vật mặt đất có trọng lượng 9N Khi điểm cách tâm Trái Đất 3R (R bán kính Trái Đất) có trọng lượng ? d) 1N a) 81N b) 27N c) 3N Câu 43:Với ký hiệu SGK, khối lượng M Trái Đất tính theo cơng thức: a) M = gR / G b) M = gGR2 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com c) M = GR / g d) M = Rg / G Câu 44:Một vật khối lượng 1kg, mặt đất có trọng lượng 10N Khi chuyển vật tới điểm cách tâm Trái Đất 2R (R : bán kính Trái Đất) có trọng lượng : a) 10N b) 5N c) 2,5N d) 1N Câu 45:Gia tốc rơi tự vật lên cao thì: b) giảm c) giảm tăng d) khơng thay đổi a) tăng Câu 46:Biết bán kính Trái Đất R Lực hút Trái Đất đặt vào vật vật mặt đất 45N, lực hút 5N vật độ cao h bằng: a) 2R b) 9R c) R / d) R / Câu 47:Chọn câu Lực hấp dẫn đá mặt đất tác dụng vào Trái Đất có độ lớn: a) lớn trọng lượng đá b) nhỏ trọng lượng đá c) trọng lượng đá D) Câu 48:Tỉ số trọng lượng nhà du hành tàu vũ trụ bay quanh Trái Đất quỹ đạo có bán kính 2R (R bán kính Trái Đất) trọng lượng người a) b) c) 1/ d) 1/ mặt đất bằng: Câu 49:Một vật có khối lượng 8,0kg trượt xuống mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0m/s2 Lực gây gia tốc ? So sánh độ lớn lực với trọng lực vật Lấy g = 10m/s2 a) 1,6N ; nhỏ b) 4N ; lớn c) 16N ; nhỏ d) 160N ; lớn §12.Lực đàn hồi Câu 50:Điều sau sai nói đặc điểm lực đàn hồi ? a) Lực đàn hồi xuất vật có tính đàn hồi bị biến dạng b) Khi độ biến dạng vật lớn lực đàn hồi lớn, giá trị lực đàn hồi khơng có giới hạn c) Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ với độ biến dạng vật biến dạng d) Lực đàn hồi ngược hướng với biến dạng Câu 51:Điều sau sai nói phương độ lớn lực đàn hồi? a) Với độ biến dạng nhau, độ lớn lực đàn hồi phụ thuộc vào kích thước chất vật đàn hồi b) Với mặt tiếp xúc bị biến dạng, lực đàn hồi vng góc với mặt tiếp xúc c)Với vật lò xo, dây cao su, dài, lực đàn hồi hướng dọc theo trục vật d) Lực đàn hồi có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ biến dạng vật biến dạng Câu 52:Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm Khi lò xo có chiều dài 24cm lực dàn hồi 5N Hỏi lực đàn hồi lò xo 10N chiều dài ? a) 22cm b) 28cm c) 40cm d) 48cm Câu 53:Phải treo vật có khối lượng vào lò xo có độ cứng K = 100N/m để lò xo dãn 10cm ? Lấy g = 10m/s2 a) 1kg b) 10kg c) 100kg d) 1000kg Câu 54:Chọn đáp án Phải treo vật có trọng lượng vào lò xo có độ cứng k = 100N/m để dãn 10cm Lấy g = 10m/s2 ? a) 1000N b) 100N c) 10N d) 1N http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu 55:Trong lò xo có chiều dài tự nhiên 21cm Lò xo giữ cố định đầu, đầu chịu lực kéo 5,0N Khi lò xo dài 25cm Hỏi độ cứng lò xo ? a) 1,25N/m b) 20N/m c) 23,8N/m d) 125N/m Câu 56:Dùng lò xo để treo vật có khối lượng 300 g thấy lò xo giãn đoạn cm Nếu treo thêm vật có khối lượng 150 g độ giãn lò xo là: a) cm b) cm c) cm d).4 cm Câu 57:Một lò xo treo vật m = 100g dãn 5cm Khi treo vật m', lò xo dãn 3cm Tìm m' d) 0,06 kg a) 0,5 kg b) g c) 75 g Câu 58:Người ta treo vật có khối lượng 0,3kg vào đầu lò xo (đầu cố định), lò xo dài 31 cm Khi treo thêm vật 200g lò xo dài 33 cm Lấy g = 10m / s Độ cứng lò xo là: a) 9, N / m b) 1N / m c) 100 N / m d) Kết khác §13.Lực ma sát Câu 59:Chọn phát biểu a) Khi có lực đặt vào vật mà vật đứng yên nghĩa có lực ma sát b) Lực ma sát trượt tỉ lệ với trọng lượng vật c) Lực ma sát tỉ lệ với diện tích tiếp xúc d) Tất sai Câu 60:Chọn phát biểu a) Lực ma sát ngăn cản chuyển độngcủa vật b) Hệ số ma sát trượt lớn hệ số ma sát nghỉ c) Hệ số ma sát trượt phụ thuộc diện tích tiếp xúc d) Lực ma sát xuất thành cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc Câu 61:Chọn câu sai : a) Lực ma sát trượt xuất có trượt tương đối hai vật rắn b) Hướng lực ma sát trượt tiếp tuyến với mặt tiếp xúc ngược chiều chuyển động tương đối c) Viên gạch nằm yên mặt phẳng nghiêng chịu tác dụng lực ma sát nghỉ d) Lực ma sát lăn tỉ lệ với lực nén vng góc với mặt tiếp xúc hệ số ma sát lăn hệ số ma sát trượt Câu 62:Chọn phát biểu a) Lực ma sát trượt phụ thuộc diện tích mặt tiếp xúc b) Lực ma sát trượt phụ thuộc vào tính chất mặt tiếp xúc c) Khi vật chịu tác dụng lực F mà đứng yên lực ma sát nghỉ lớn ngoại lực d) Vật nằm yên mặt sàn nằm ngang trọng lực lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật cân Câu 63:Phát biểu sau không xác ? a) Lực ma sát nghỉ cực đại lớn lực ma sát trượt b) Lực ma sát nghỉ luôn trực lực đặt vào vật c) Lực ma sát xuất thành cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc d) Khi vật chuyển động có xu hướng chuyển động mặt tiếp xúc với phát sinh lực ma sát http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu 64:Điều xảy hệ số ma sát mặt tiếp xúc lực pháp tuyến ép hai mặt tiếp xúc tăng lên ? a) tăng lên b) giảm c) khơng đổi d) Tùy trường hợp, tăng lên giảm Câu 65:Một tủ lạnh có khối lượng 90kg trượt thẳng sàn nhà Hệ số ma sát trượt tủ lạnh sàn nhà 0,50 Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang ? Lấy g = 10m/s2 a) F = 45 N b) F = 450N c) F > 450N d) F = 900N Câu 66:Một tủ có trọng lượng 1000N đặt sàn nhà nằm ngang Hệ số ma sát nghỉ tủ sàn 0,6N Hệ số ma sát trượt 0,50 Người ta muốn dịch chuyển tủ nên tác dụng vào tủ lực theo phương nằm ngang có độ lớn : a) 450N b) 500N c) 550N d) 610N Câu 67: Một vật có vận tốc đầu có độ lớn 10m/s trượt mặt phẳng ngang Hệ số ma sát trượt vật mặt phẳng 0,10 Hỏi vật quãng đường dừng lại ? Lấy g = 10m/s2 a) 20m b) 50m c) 100m d) 500m Câu 68:Ơtơ chuyển động thẳng có lực kéo vì: a) Trọng lực cân với phản lực b) Lực kéo cân với lực ma sát với mặt đường c) Các lực tác dụng vào ôtô cân d) Trọng lực cân với lực kéo Câu 69:Lực ma sát tồn vật rắn chuyển động bề mặt vật rắn khác ? a) Ma sát nghỉ b) Ma sát lăn ma sát trượt c) Ma sát lăn d) Ma sát trượt Câu 70:Chọn câu Chiều lực ma sát nghỉ: a) ngược chiều với vận tốc vật b) ngược chiều với gia tốc vật c) tiếp tuyến với mặt tiếp xúc d) vng góc với mặt tiếp xúc Câu 71:Một xe chạy đường cao tốc với vận tốc có độ lớn 15m/s Lực hãm có độ lớn 3000N làm xe dừng 10s Khối lượng xe a) 1500 kg b) 2000kg c) 2500kg d) 3000kg Câu 72:Một người có trọng lượng 150N tác dụng lực 30N song song với mặt phẳng nghiêng, đẩy vật có trọng lượng 90N trượt lên mặt phẳng nghiêng với vận tốc không đổi Lực ma sát tác dụng lên vật có độ lớn: a) nhỏ 30N b) 30N c) 90N d) Lớn 30N nhỏ 90N Câu 73:Một vật trượt có ma sát mặt tiếp xúc nằm ngang Nếu diện tích tiếp xúc vật giảm lần độ lớn lực ma sát trượt vật mặt tiếp xúc sẽ: a) giảm lần b) tăng lần c) giảm lần d) không thay đổi Câu74:Một vật trượt có ma sát mặt tiếp xúc nằm ngang Nếu vận tốc vật tăng lần độ lớn lực ma sát trượt vật mặt tiếp xúc sẽ: a) tăng lần b) tăng lần c) giảm lần d) không đổi Câu 75:Một vật trượt có ma sát mặt tiếp xúc nằm ngang Nếu khối lượng vật giảm lần hệ số ma sát trượt vật mặt tiếp xúc sẽ: a) tăng lần b) tăng lần c) giảm lần d) không đổi Câu 76:Một người đẩy vật trượt thẳng sàn nhà nằm ngang với lực nằm ngang có độ lớn 300N Khi đó, độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com a) lớn 300N b) nhỏ 300N c) 300N d) trọng lượng vật Câu 77:Một người đẩy vật trượt thẳng nhanh dần sàn nhà nằm ngang với lực nằm ngang có độ lớn 400N Khi đó, độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ: a) lớn 400N b) nhỏ 400N.c) 400N d) độ lớn phản lực sàn nhà tác dụng lên vật Câu 78: người ta đẩy thùng có khối lượng 50kg theo phương ngang lực 150N Hệ số ma sát thùng mặt sàn 0,35 Lấy g=10m/s2 Hỏi thùng có chuyển động khơng? Lực ma sát tác dụng lên thùng bao nhiêu? A thùng chuyển động Lực ma sát tác dụng vào thùng 175N B thùng chuyển động Lực ma sát tác dụng vào thùng 170N C thùng không chuyển động Lực ma sát nghỉ tác dụng vào thùng 150N D thùng không chuyển động Lực ma sát nghỉ tác dụng vào thùng 175N §14.Lực hướng tâm Câu 79:Chọn phát biểu sai a) Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm b) Xe chuyển động vào đoạn đường cong (khúc cua) , lực đóng vai trò hướng tâm lực ma sát c) Xe chuyển động đỉnh cầu võng, hợp lực trọng lực phản lực vng góc đóng vai trò lực hướng tâm d) Vật nằm yên mặt bàn nằm ngang quay quanh trục thẳng đứng lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực hướng tâm Câu 80:Điều sau nói lực tác dụng lên vật chuyển động tròn ? a) Ngồi lực học, vật chịu thêm tác dụng lực hướng tâm b) Hợp lực tất lực tác dụng lên vật đóng vai trò lực hướng tâm c) Vật chịu tác dụng lực hướng tâm d) Hợp lực tất lực tác dụng lên vật nằm theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo điểm khảo sát Câu 81:Một ơtơ có khối lượng 1200kg chuyển động qua đoạn cầu vượt (coi cung tròn) với tốc độ có độ lớn 36km/h Biết bán kính cong đoạn cầu vượt 50m Lấy g = 10m/s2 Áp lực ôtô vào mặt đường điểm cao theo đơn vị kN : a) 119,5 b) 117,6 c) 14,4 d) 9,6 Câu 82:Chọn câu sai a) Lực nén ôtô qua cầu phẳng hướng với trọng lực b) ôtô qua cầu cong lực nén ơtơ lên mặt cầu ln hướng với trọng lực c) Khi ôtô qua khúc quanh, ngoại lực tác dụng lên ôtô gồm trọng lực, phản lực mặt đường lực ma sát nghỉ d) Lực hướng tâm giúp cho ôtô qua khúc quanh an tồn Câu 83:Ở đoạn đường vòng, mặt đường nâng lên bên Việc làm nhằm mục đích kể sau đây? a) Giới hạn vận tốc xe b) Tạo lực hướng tâm c) Tăng lực ma sát d Cho nước mưa thoát dễ dàng Câu 84:Chọn câu sai a) Vật chịu tác dụng lực cân chuyển động thẳng vật chuyển động http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com b) Vectơ hợp lực có hướng trùng với hướng vectơ gia tốc vật thu c) Một vật chuyển động thẳng lực tác dụng lên vật cân d) Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh Trái Đất Trái Đất Mặt Trăng tác dụng lên vệ tinh lực cân Câu 85:Một tài xế điều khiển ơtơ có khối lượng 1000kgchuyển động quanh vòng tròn có bán kính 100m nằm mặt phẳng nằm ngang với vận tốc có độ lớn 10m/s Lực ma sát cực đại lốp xe mặt đường 900N Ơtơ : a) trượt vào phía vòng tròn b) Trượt khỏi đường tròn c) Chạy chậm lại tác dụng lực li tâm d) Chưa đủ sở để kết luận Câu 86:Một xe đua chạy quanh đường tròn nằm ngang, bán kính 250m Vận tốc xe khơng đổi có độ lớn 50m/s Khối lượng xe 2.103 kg Lực hướng tâm tác dụng lên xe lúc b) lực hãm c) lực ma sát d) lực vô – lăng ( tay a) lực đẩy động lái ) Câu 87:.Một xe đua chạy quanh đường tròn nằm ngang, bán kính 250m Vận tốc xe khơng đổi có độ lớn 50m/s Khối lượng xe 2.103 kg Độ lớn lực hướng tâm xe là: a) 10 N b) 102 N c) 103 N d) 104 N Câu 88:Một vật nặng 4,0kg gắn vào dây thừng dài 2m Nếu vật quay tự thành vòng tròn quanh trục thẳng đứng gắn với đầu dây sức căng dây căng tối đa vật có vận tốc 5m/s ? a) 5,4N b) 10,8N c) 21,6N d) 50N Câu 89:Một vật khối lượng m đặt đĩa quay với vận tốc gócω Vật vạch nên đường tròn bán kính R Vật chuyển động tròn nên lực đóng vai trò lực hứơng tâm là: a) Trọng lực b) Phản lực đĩa d) Hợp lực lực c) Lực ma sát nghỉ Câu 90:Trong thang máy, người có khối lượng 60 kg đứng yên lực kế bàn Lấy g = 10 m/s2.Thang máy xuống nhanh dần với gia tốc a = 0,2 m/s2, lực kế chỉ: a) N b) 588 N c) 612 N d) 600 N Câu 91:Chọn câu sai: a) Vật có khối lượng lớn rơi tự chậm khối lượng lớn qn tính lớn b) Nếu độ biến dạng đàn hồi x vật biến thiên theo thời gian lực đàn hồi vật biến thiên quy luật với x c) Nguyên tắc phép cân với cân so sánh khối lượng vật với khối lượng chuẩn thông qua so sánh trọng lực tác dụng lên chúng d) Mặt Trăng chuyển động thẳng lực hấp dẫn Mặt Trăng Trái Đất §15.Chuyển động ném ngang Câu 92:Một bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn vo = 20m/s từ độ cao 45m rơi xuống đất sau 3s Hỏi tầm bay xa (theo phương ngang) bóng ? Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản khơng khí a) 30m b) 45m c) 60m d) 90m http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu 93:Một bi lăn dọc theo cạnh mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m Khi khỏi mép bàn, rơi xuống nhà điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) Lấy g = 10m/s2 Thời gian rơi bi : a) 0,25s b) 0,35s c) 0,5s d) 0,125s Câu 94:Một bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn vo = 20m/s rơi xuống đất sau 3s Hỏi bóng ném từ độ cao ? Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản khơng khí a) 30m b) 45m c) 60m d) 90m Câu 95:Một vật ném ngang từ độ cao h = 9m Vận tốc ban đầu có độ lớn vo Tầm xa vật 18m Tính vo Lấy g = 10m/s2 a) 19m/s b) 13,4m/s c) 10m/s d) 3,16m/s Câu 96 : Một vật ném ngang từ độ cao 5m, tầm xa vật đạt 2m Vận tốc ban đầu vật là: (Lấy g =10 m/s2) a 10 m/s b 2,5 m/s c m/s d m/s Câu 97:Một vật ném từ độ cao h = 45m với vận tốc đầu v0 = 20m / s theo phương nằm ngang bỏ qua sức cản khơng khí, lấy g = 10m / s Tầm ném xa vật là: a) 30 m b) 60 m c) 90 m d) 180 m uur Câu 98:Hai vật độ cao, vật I ném ngang với vận tốc đầu v0 , lúc vật II thả rơi tự không vận tốc đầu Bỏ qua sức cản khơng khí Kết luận đúng? a) Vật I chạm đất trước vật II b) Vật I chạm đất sau vật II c) Vật I chạm đất lúc với vật II d) Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng mội vật Câu 99:Một vật ném theo phương ngang với vận tốc uur V0 từ độ cao h so với mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo phương vận tốc ban đầu, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian lúc ném Độ lớn vận tốc vật thời điểm t xác định biểu thức: a) v = v0 + gt b) v = v02 + g 2t c) v = v0 + gt d) v = gt Câu 100:Một vật ném theo phương ngang với tốc độ V0 = 10m / s từ độ cao h so với uur mặt đất Chọn hệ trục toạ độ Oxy cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều V0 , Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian lúc ném Phương trình quỹ đạo vật là: (với g = 10 m/s2) c) y = 0, 05 x d) y = 0,1x a) y = 10t + 5t b) y = 10t + 10t ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 13 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu D 11 C 21 C 31 D 41 A 12 C 22 C 32 A 42 B 13 B 23 B 33 A 43 B 14 D 24 D 34 D 44 C 15 D 25 A 35 C 45 C 16 B 26 B 36 D 46 A 17 D 27 C 37 C 47 C 18 D 28 A 38 A 48 D 19 B 29 C 39 A 49 10 B 20 C 30 C 40 B 50 http://lophocthem.com Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án A 51 D 61 D 71 B 81 D 91 A D 52 B 62 B 72 A 82 B 92 C A 53 A 63 B 73 D 83 B 93 C C 54 C 64 C 74 D 84 D 94 B Phone: 01689.996.187 B 55 D 65 B 75 D 85 B 95 B A 56 C 66 D 76 B 86 C 96 vuhoangbg@gmail.com C 57 D 67 B 77 B 87 D 97 B D 58 C 68 C 78 C 88 B 98 C A 59 D 69 B 79 B 89 B 99 B B 60 70 C 80 B 90 B 100 C ĐỀ ÔN TẬP: ĐỘNG LỰC HỌC – SỐ 14 Họ tên:…………………………………Trường:THPT……………………… ………… Câu Có ba chuyển động với vectơ vận tốc gia tốc sau sau Chuyển động chuyển động tròn đều? r r r r r r v a v a a v (h.1) (h.2) (h.3) A B C D Hình Hình Hình Khơng hình Câu Trục máy quay n vòng /phút Suy tốc độ góc ω tính theo rad/s bao nhiêu? A 2πn B π.n 30 C 4π2n2 D số khác Câu Chọn câu sai : Véc tơ gia tốc hướng tâm chuyển động tròn A đặt vào chuyển động tròn B có độ lớn khơng đổi C có phương chiều khơng đổi D ln hướng vào tâm quỹ đạo tròn Câu 4.Chọn câu đúng: Độ lớn gia tốc hướng tâm chuyển động tròn là: A aht = v2r B aht = v2 ωr C aht = v2 ω D aht = v2 /r Câu Một chất điểm chuyển động quỹ đạo tròn, bán kính 0,4m biết vòng giây Hãy xác định gia tốc hướng tâm http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A 395,3m/s2 B 128,9m/s2 C 569,24m/s2 D 394,4m/s2 ur ur Câu Tác dụng vào vật đồng thời hai lực F1 F2 F1 = 30N F2 = 40N Nhận xét sau đúng? A Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 70N B Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 10N C Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 50N D Chưa đủ sở để kết luận Câu Trong trường hợp sau vật chuyển động chịu tác dụng hợp lực khác không A Xe đẩy lên dốc B Người nhảy dù rơi thẳng đứng xuống C Viên bi gắn đầu sợi dây quay chuyển động tròn mặt phẳng ngang D Cả ba trường hợp A, B C Câu Hai xe tải xuất phát từ ngã tư đường phố chạy theo hai đường cắt góc vng Xe thứ chạy với vận tốc 30km/h xe thứ hai 40km/h Hai xe rời xa với vận tốc tương đối A 10km/h B 35km/h C 70km/h D 50km/h uur uur Câu Hai lực F1 F2 vng góc với Các độ lớn 3N 4N Hợp lực chúng tạo với hai lực góc bao nhiêu? (lấy tròn tới độ) B 300 600 C 420 480 D 370 530 E Khác A, B, C Câu 10 Các giọt nước mưa rơi thẳng đứng vận tốc v1 Một xe lửa chạy thẳng theo phương ngang với vận tốc v1 = 17,3m/s Các giọt nước mưa bám vào cửa kính chạy dọc theo hướng hợp 300 với phương thẳng đứng Vận tốc rơi thẳng giọt nước mưa A 34,6m/s B 30m/s C 11,5m/s D Khác A, B, C Câu 11: Điều sau sai nói trọng lực ? A Trọng lực xác định biểu thức P= mg B trọng lực tác dụng lên vật thay đổi theo vị trí vật trái đất C trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ nghịch với khối lượng chúng D trọng lực lực hút trái đất tác dụng lên vật Câu 12: lực đàn hồi xuất : A vật đứng yên B vật chuyển động có gia tốc C vật đặt gần mặt đất D vật có tính đàn hồi bị biến dạng Câu 13: lực ma sát trượt xuất : http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A vật đặt mặt phẳng nghiêng B vật bị biến dạng C vật chịu tác dụng ngoại lực đứng yên D vật trượt bề mặt nhóm vật khác Câu 14: phép phân tích lực cho phép ta : A thay lực lực khác B thay lực hai hay nhiều lực thành phần C thay nhiều lực lực D thay vectơ lực vectơ gia tốc Câu 15: vật chuyển động thẳng với vận tốc v kết luận sau ? A vật chịu tác dụng trọng lực B lực tác dụng lên vật, có lực tác dụng lên vật chúng cân C vật không chịu tác dụng lực ma sát D gia tốc vật không thay đổi Câu 16: trường hợp sau không liên quan đến tính qn tính vật ? A áo có bụi ta giũ mạnh, áo bụi B bút máy tắc mực, ta vẩy cho mực C lái xe tăng ga, xe tăng tốc D chạy bị vấp, người ngã phía trước Câu 17: hai lực cân khơng thể có : A hướng B phương C giá D độ lớn Câu 18: lực hấp dẫn hai vật đáng kể vật có : A thể tích lớn B khối lượng lớn C khối lượng riêng lớn D dạng hình cầu Câu 19: lực đàn hồi khơng có đặc điểm sau : A ngược hướng với biến dạng B tỉ lệ với biến dạng C khơng có giới hạn D xuất vật bị biến dạng Câu 20: vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm : A lực tác dụng lên vật B hợp lực tất lực tác dụng lên vật C thành phần trọng lực theo phương hướng vào tâm quỹ đạo D nguyên nhân làm thay đổi độ lớn vận tốc Câu 26: Một chất điểm đứng yên tác dụng lực N,5N 6N.Nếu bỏ lực 6N hợp lực lực lại ? A 9N C 6N B 1N D chưa biết góc hai lực lại Câu 27: Một chật điểm đứng yên tác dụng lực 6N,8N 10N.Hỏi góc hai lực 6N 8N ? A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 28: Lực 10 N hợp lực cặp lực ? Cho biệt góc cặp lực A N, 15 N ;1200 C N, N ;600 B N, 13 N ;1800 D N, N ; 00 Câu 29: Câu ? Hợp lực hai lực có độ lớn F 2F http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 r vuhoangbg@gmail.com A nhỏ F C vng góc vớir lực F B lớn 3F D vng góc với lực F Câu 30: Câu ? Khi xe buýt tăng tốc đột ngột hành khách A dừng lại C chúi người phía trươc B ngả người phía sau D ngả người sang bên cạnh Câu 31: Câu sau ? A Nếu khơng có lực tác dụng vào vật vật khơng thể chuyển động B Khơng cần có lực tác dụng vào vật vật chuyển động tròn C Lực nguyên nhân trì chuyển động vật D Lực nguyên nhân làm biến đổi chuyển động vật Câu 32: Nếu vật chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm vật thu gia tốc ? C Không thay đổi A Lớn B Nhỏ D Bằng Câu 33: Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên,trong khoảng thời gian 2,0s.Quãng đường mà vật khoảng thời gian A 0,5 m B 1,0m C 2,0 m D 4,0m Câu 34: Một bóng có khối lượng 500g nằm mặt đất bị đá lực 250N Nếu thời gian bóng tiếp xúc với bàn chân 0,020 s ,thì bóng bay với tốc độ ? A 0,01 m/s B 0,1 m/s C 2,5 m/s D 10 m/s Câu 35: Một vật có khối lượng 2,0 kg chuyển động thẳng nhanh dần từ trạng thái nghỉ.Vật 80cm 0,05s Gia tốc vật hợp lực tác dụng vào ? C 6,4 m/s2 ; 12,8 N A 3,2m/s2 ; 6,4N B 0,64m/s2 ; 1,2N D 640 m/s2 ; 1280 N Câu 36: Một lực khơng đổi tác dụng vào vật có khối lượng 5,0kg làm vận tốc tăng dần từ 2m/s đến 8m/s 3,0 s Hỏi lực tác dụng vào vật ? B 10 N D 5,0 N A 15 N C 1,0 N Câu 37: Một ô tô chạy với tốc độ 60km/h người lái xe hãm phanh,xe tiếp quãng đường 50m dừng lại Hỏi tơ chạy với tốc độ 120km/h quãng đường từ lúc hãm phanh đến dừng lại ?Giả sử lực hãm trường hợp A 100m B 141m C 70,7m D 200m Câu 38: Câu ? Trong lốc xốy,một đá bay trúng vào cửa kính,làm kính A Lực đá tác dụng vào kính lớn lực kính tác dụng vào đá B Lực đá tác dụng vào kính bằng(về độ lớn) lực kính tác dụng vào đá C Lực đá tác dụng vào kính nhỏ lực kính tác dụng vào đá D Viên đá khơng tương tác với kính làm vỡ kính Câu 39: Một người thực động tác nằm sấp,chống tay xuống sàn để nâng người lên Hỏi sàn nhà đẩy người ? A Khơng đẩy B Đẩy lên http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com C Đẩy xuống D Đẩy sang bên Câu 40: Câu ? Khi ngựa kéo xe,lực tác dụng vào ngựa làm chuyển động phía trước A lực mà ngựa tác dụng vào xe B lực mà xe tác dụng vào ngựa C lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất D lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa Câu 41: Câu ? Một người có trọng lượng 500N đứng mặt đất.Lực mà mặt đất tác dụng lên người có độ lớn A 500N B bé 500N C lớn 500N D phụ thuộc vào nơi người đứng trái đất Câu 42: Một vật có khối lượng kg,ở mặt đất có trọng lượng 10N.Khi chuyển động tới điểm cách tân trái đất 2R(R bán kính trái đất) có trọng lượng Newton ? A 1N B 5N C 2,5N D 10N Câu 43: Hai xe tải giống nhau,mỗi xe có khối lượng 2,0.10 kg,ở cách xa 40m.Hỏi lực hấp dẫn chúng phần trọng lượng P xe ?Lấy g = 9,8m/s2 C 34.10 - P D 85.10 - 12 P A 34.10 - 10 P B 85.10 - P Câu 44: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm.Khi bị kéo,lò xo dài 24cm lực đàn hồi 5N Hỏi lực đàn hồi 10N, chiều dài ? A 28cm B 48cm C 40cm D 22cm Câu 45: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm độ cứng 40N/m.Giữ cố định đầu tác dụng vào đầu lực 1,0N để nén lò xo Khi chiều dài ? A 2,5cm B 12,5cm C 7,5cm D 9,75cm Câu 46: Câu ? Một vật lúc đầu nằm mặt phẳng nhám nằm ngang.Sau truyền vận tốc đầu ,vật chuyển động chậm dần có A lực ma sát C lực tác dụng ban đầu D quán tính B phản lực Câu 47: Một vận động viên môn hockey( môn khúc cầu) dùng gậy gạt bóng để truyền cho vận tốc đầu 10m/s.Hệ số ma sát trượt bóng mặt băng 0,01.Hỏi bóng quãng đường dừng lại ?Lấy g = 9,8m/s2 A 39m B 51m C 45m D 57m Câu 48: Điều xảy hệ số ma sát hai mặt tiếp xúc lực ép hai mặt tiếp xúc tăng lên ? A Tăng lên C Không thay đổi B Giảm D Khơng biết Câu 49: Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi B Cùng lúc mái nhà độ cao,bi A đượ thả bi B ném theo phương ngang với tốc độ lớn.Bỏ qua sức cản khơng khí Hãy cho biết câu sau A A chạm dật trước B B A chạm đất sau B C Cả hai chạm đất lúC D Chưa đủ thông tin trả lời http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu 50: Một viên bi X ném ngang từ điểm Cùng lúc đó,tại độ cao,một viên bi Y có kích thước có khối lượng gấp đơi thả rơi từ trạng thái nghỉ Bỏ qua sức cản khơng khí Hỏi điều sau xảy ? A Y chạm sàn trước X B X chạm sàn trước Y D X Y chạm sàm C Y chạm sàn X nửa đường lúc Câu 51: Một vật chịu lực tác dụng Lực F1 = 40N hướng phía Đơng,lực F2 = 50N hướng phía Bắc, lực F3 = 70N hướng phía Tây, lực F4 = 90N hướng phía Nam Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật ? A 50N B 170N C 131N D 250N ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14 1C 2B 3C 4D 5D 6D 7C 8B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49C 50D 51A ... ĐỀ SỐ 14 1C 2B 3C 4D 5D 6D 7C 8B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49C 50D 51A ... vật chuyển động dừng lại Câu 22 :Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần từ trạng thái nghỉ Vật 20 0cm thời gian 2s Độ lớn hợp lực tác dụng vào : a) 4N b) 1N c) 2N d) 100N Câu 23 :Chọn... http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com A 395,3m/s2 B 128 ,9m/s2 C 569 ,24 m/s2 D 394,4m/s2 ur ur Câu Tác dụng vào vật đồng thời hai lực F1 F2 F1 = 30N F2 = 40N Nhận xét sau
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA CHUONG 2 , CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA CHUONG 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn